Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

BZOMWE MASWAKA YAMBABVUNZA

Kodi Kusenzeka Bzakubvunzirana n’Kwakuphonyeka?

Kodi Kusenzeka Bzakubvunzirana n’Kwakuphonyeka?

 Kodi kusenzeka bzakubvunzirana n’ciyani?

Kusenzeka bzakubvunzirana ni kulewa ayai kucita cinthu comwe cinkulatiza kuti mukufuna munthu omwe si mwamuna mwanzanu ayai mkazi mwanzanu. Kodi kufuna mwamuna ayai mkazi n’kuphonyeka? Ne, n’kuphonyeka lini. Mtsikana winango wakucemeredwa Ann adalewa kuti: “Penu iwepo wakonzeka kulowola, ndipo wayamba kufuna munthu winango, un’funika kulatiza kwa munthuyo kuti umbamufuna kuti uwone penu iye ambakufunambo.”

Mu nkhani ino, tiniwona njira yakuphonyeka yakulatiza kuti ukufuna munthuyo. Bzimwebzi bzimbacitika pomwe mwamuna ayai mkazi ankunamizira kuti akufuna munthu, koma cadidi cace n’cakuti akundofuna kusenzekesa makumbukidwe ya mwanzaceyo.

Cinthu cibodzi ni kulatiza lufoyi kuna munthu omwe ukufunadi kudzamubvunzira. Ndipo cinango ni kucitisa munthu kuti akhale na makumbukidwe yakuti umbamufuna, koma pakumalizira pace n’kumuphatisa pfuwa la moto mwa kumuuza kuti umbamufuna lini.—Deanna

 Thangwe ranyi wanthu winango ambacita bzimwebzi?

Wanthu winango ambacita bzimwebzi na cakulinga cakuti awone penu ambafunidwa na wanthu winango. Mtsikana winango wakucemeredwa Hailey adalewa kuti: “Mtsikana akazindikira kuti mulumbwana winango ankumusirira, iye angakomedwe nabzo ndipo angayambe kumbacita bzinthu kuti awone penu pana winango pomwe omwe ambamusirira.”

Kucitisa munthu kukumbuka kuti mumbamufuna, koma cadidi cace cicikhala cakuti munthuyo mulibe naye basa, kumbalatiza kuti mulibe nsisi na momwe mwanzanu ambabvera mu mtima. Ndipo mukambacita bzimwebzo utowa kuti mundowone kuti wanthu winango ambakuwonani tani, dziwani kuti nzeru zimwezo n’zacibwana. Bibliya limbati: “Munthu wakusaya nzeru ambakomedwa na upsiru.”—Mimwani 15:21.

Na thangwe limweri Hailey adadzamaliza na kulewa kuti: “Kusenzeka bzakubvunzirana kungawoneke ninga kulibe kuipa, koma nthawe zizinji kumbapweteka munthu winango.”

 Kodi ni ngozi iponi yomwe imbakhala iripo?

 • Kusenzeka bzakubvunzirana kungadzonge khalidwe lanu.

  Munthu omwe ambasenzeka bzakubvunzirana ambalatiza kuti ana nzeru zacibwana. Ni munthu wakusaya kukhulupirika ndipo ambandofuna kusenzekesa munthu winango.—Jeremy

  Bibliya limbati: “Lufoyi . . . limbandosamala lini bzace bzokha.”—1 Wakolinto 13:4, 5.

  Kumbukirani ibzi: Kodi mun’funika kutcenkha khalidwe liponi kuti muleke kukhala na kambiri kakuti mumbafuna kusenzeka bzakubvunzirana?

 • Kusenzeka bzakubvunzirana kumbapweteka munthu omwe munkumusenzekesayo.

  Ndimbafuna lini kukhala pafupi na alumbwana omwe ambafuna kusenzeka bzakubvunzirana. Iwo ambafuna kuceza na ine thangwe ndine mtsikana. Alumbwana omwe ambacita bzimwebzi alibe nane thupo. Iwo ambacita bzinthu kuti andodekedwe mu mtima mwawo.—Jaqueline.

  Bibliya limbati: “Munthu ali-wense apitirize kunyang’ana, sikuti phindu la iye yekha basi, koma la winangombo.”—1 Wakolinto 10:24.

  Kumbukirani ibzi: Kodi pana munthu omwe adakucitisani kukumbuka kuti ambakufunani, koma pakumalizira pace mudadzadziwa kuti akhalibe namwe basa? Kodi mudabva tani mu mtima mwanu? Ndipo imwepo mungatcenkhe tani kucitambo mwanzanu mu njira ibodzi-bodziyo?

 • Kumbasenzeka bzakubvunzirana kumbacitisa munthu kuneseka kudzagumana munthu caiye wakudzamanga naye banja.

  Ndingakhale lini pa umakhadzi ayai kulowodwa na mwamuna omwe ambafuna kubvunzira munthu ali-wense. Kodi ndingamudziwe tani penu iye ambandonamizira kuti ambandifuna? Cipo ndicibvuma kulowodwa na munthu ningati umweyo!—Olivia.

  Mu Bibliya, Davide adanemba kuti: “Ndimbabverana lini na wanthu omwe ambabisa unthu bwawo.”—Psalymo 26:4.

  Kumbukirani ibzi: Penu mumbafuna kusenzeka bzakubvunzirana, kodi munkumbuka kuti alipo munthu an’dzatengeka na khalidwe limweri? Kodi imwepo mungafune munthu omwe ana khalidwe limweri?