Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Malowozi

Cinsinsi ca Cikondweso

Nyang’anani kwa Mulungu kuti Mukhale na Malowozi Yacikondweso

Phatisani basa mibvunzo miwiri yakusaya kunesa yomwe ingakuthandizeni kucita bwino pa malowozi yanu.

Banja Lakukondwa—Kucita Bzinthu Pabodzi

Kodi mumbawona mamuna wanu ayai mkazanu ninga munthu omwe mumbakhala naye pabodzi nyumba ibodzi?

Khalani Wakukhulupirirana Winango na Mwanzace

Pana kukhulupirika kwene-kwene pa malowozi tikambatcenkha upombo.

Mabvuto na Kumala Kwace

Momwe Mungakhalire Pa Mtendere Na Wacibale Wanu

Imwepo mungalemekeze wabereki wanu mwakusaya kulekerera malowozi yanu.

Banja Lakukondwa—Kulekererana

Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kuti muleke kumbandowona bzakuphonya bza mamuna wanu ayai mkazanu?

Pakagwa Mabvuto

Tambirani thandizo lomwe mungafunikire.