Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Mboni za Yahova

Cinyungwe

BZOMWE MASWAKA YAMBABVUNZA

Thangwe Ranyi Ndin’funika Kumbabvuma Bzakuphonya Bzangu?

 Kodi mungadacita tani pa cakucitika ninga ici?

Onani bzomwe bzidacitikira Karina, ndipo bziyezezereni kuti bzinkucitikira imwepo. Kodi mungadacita tani bzingadakhala kuti bzinkucitikira imwepo?

Karina: “Wa mphanvu za umangi adandipasa multa thangwe ra kuthamangisa kwene-kwene kanderendere pomwe ndikhayenda ku xikola. Bzidandiwawa kwene-kwene! Ndidawuza mai wangu bzomwe bzikhadacitikabzo ndipo iwo adandiwuza kuti ndikawuzembo papa. Koma inepano ndikhafuna lini kucita bzimwebzo.”

Kodi imwepo mungadacita tani?

 1. A: Kunyamala mucimbakumbuka kuti pai wanu an’dziwa lini cinthu.

 2. B: Kuwauza pai wanu bzomwe bzacitikabzo.

Pinango mungasankhule Mtawiro A. Ndipo pinango mungakumbuke kuti mai wanu akumbuka kuti imwepo mwawafotokozera pai wanu bzomwe mwacitabzo. Koma pana mathangwe yakubveka yakulatiza kuti ni bwino kumbabvuma bzomwe taphonyesa.

 Mathangwe matatu yomwe yangakucitiseni kubvuma bzakuphonya bzanu

 1. 1. Thangwe ni cinthu cabwino kucita. Pakulewa bza makhalidwe yomwe Akristau an’funika kukhala nayo, Bibliya limbati: ‘Tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo.’—Wahebereu 13:18.

  Ndimbacita nyongo yakucita bzinthu mwa cirungamo ndipo ndimbabvuma kukonzesa bzomwe ndaphonyesa mwakamfulumize.”—Alexis.

 2. 2. Thangwe wanthu azinji ambalekerera munthu omwe ambabvuma bzakuphonya bzace. Bibliya limbati: ‘Omwe anibisa pikado zace, bzinthu bzin’dzamufambira lini bwino, koma omwe an’zimbula, acizisiya, an’dzacitiridwa nsisi.’—Mimwani 28:13.

  “Bzimbafunika kulimba mtima kuti munthu abvume bzakuphonya bzace. Koma kubvuma kumbacitisa kuti wanthu atikhulupire thangwe ambawona kuti ndife wacirungamo. Bzinthu bzingatifambire bwino penu tinibvuma bzakuphonya bzathu mwakusaya kunesa.”—Richard.

 3. 3. Thangwe likulu ndakuti kucita bzimwebzo kumbakondwesa Yahova Mulungu. Bibliya limbati: ‘Pakuti munthu wacinyengo Yahova ambaipidwa naye, tsono iye ambafuna munthu wakulungama.’—Mimwani 3:32.

  “Nsiku inango nditaphonyesa cinthu cikulu, ndidazindikira kuti ndikhafunikira kukalewa. Ndidadziwa kuti Yahova angadandisimba lini ndikasaya kucita bzomwe iye ambafuna.”—Rachel.

Kodi n’ciyani comwe Karina adacita na bzakuphonya bzace? Iye adayezera kubisa multa omwe akhadapasidwa na wa mphanvu za umangi. Koma patapita nthawe bzidadzadziwika. Karina adati: “Patapita pafupi-fupi gole libodzi pai wangu adadzawona kuti ndikhana tsamba la multa lomwe likhali m’dzina langu lomwe ndidapasidwa thangwe ra kuthamangisa kanderendere. Adandikalipira kwene-kwene ndipo mai adandikalipirambo thangwe ra kusaya kucita bzomwe iwo akhadandiwuza.”

Bzomwe tapfunza: Karina adati: “Kubisa bzomwe waphonya kumbandothimizira mabvuto. Pakuti na kupita kwa nthawe umbadzagumana na bzakutewera bzace!”

 Mbapfunzani na bzakuphonya bzanu

Munthu ali-wense ambaphonya. (Waroma 3:23; 1 Juwau 1:8) Ninga momwe tawonera kale, munthu angalatize kuti ngwakubzicepswa na wakukumbuka bwino, akambabvuma bzakuphonya bzace pa nthawe imweyo.

Cinthu cinango cakufunika ni kupfunza na bzakuphonya bzathu. Bzakupasa nsisi mpsakuti maswaka mazinji yambacita lini bzimwebzo. Iwo ambabva ninga momwe mtsikana munango wakucemeredwa Priscilla adabvera. Iye adati: “Nthawe zizinji ndikaphonyesa cinthu ndimbabva ciya kwene-kwene. Ndimbawona kuti bzakuphonya bzangubzo ninga mtolo wakulemera omwe ndimbaukwanisa lini kuunyamula. Ndipo bzimwebzi bzimbandicitisa kuti ndibzibve ninga munthu wakusaya kufunika.”

Kodi mudabzibvambo kale tenepayu nthawe zinango? Penu n’tenepo, kumbukirani ibzi: Munthu omwe ambandokhala acikumbukira bzakuphonya bzakale-kale, ali ninga nyakutekenya kanderendere yomwe inkuyenda kutsogolo, uku iye ankunyang’anisa m’mambuyo na pa supedyo. Penu mun’khala mucimbakumbukira bzinthu bzakale-kale, mun’dzabziwona ninga munthu wapezi-pezi, ndipo mun’dzakwanisa lini kulimbana na mabvuto yomwe mungadzagumane nayo kutsogolo.

Cakufunika n’kumbawona bzinthu mu njira yakuthemera.

“Kumbukirani bzomwe mwaphonyesa na kuwona bzomwe mungapfunze na “cakulinga cakuti muleke kudzabwerezera pomwe bzomwe mwacitabzo. Koma lekani kumbakumbukira kwene-kwene bzakuphonyabzo mpaka kubzibva ninga ndimwe munthu wapezi-pezi.”—Elliot.

“Ndimbayeza kupfunza na bzomwe ndaphonyesa kuti bzindithandize kukhala munthu wabwino nakuti ndidzacite bzinthu mwanzeru ndikadzagumana pomwe na bzinthu bzakundendemerana na bzomwe ndaphonyesabzo. Ndimbawona kuti bzimwebzi, mpsakuthandiza kuti munthu acite bzinthu ninga munthu wakukhwima.”—Vera.