Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kulera Wana

Momwe Mungakhalire M'bereki Wabwino

Banja Lakukondwa—Ciratizo

Kuti wana wanu aphatisire basa bzomwe muniwauza, imwepo mun’funika kumbacita bzomwe mumbalewabzo.

Kupfunzisa

Kufunika Kwa Makhalidwe Yabwino

Kupfunzisa wana wanu makhalidwe yabwino kun’citisa kuti bzinthu bzidzawafambire bwino kutsogolo.

Kusamalira Udindo

Kodi mwana an’funika kupfunzisidwa kusamalira udindo ana magole mangasi?

Momwe Mungapfunzisire Mwana Wanu

Kupfunzisa mwana kumbaphatanidza bzizinji m’mbuto mwa kupereka mitemo na kumupasa nyathwa.

Kukhala Wakulimbikira

Wana omwe ambapfunza kukhala wakulimbikira ambakhala wakukonzeka kulimbana na mabvuto pa moyo wawo.

Kodi Abereki Angapfunzise Tani Wana Wawo bza Nkhani ya Kugonana?

Bibliya lina nfundo zizinji zabwino zomwe zingakuthandizeni kuceza na mwana wanu pa nkhani ya kugonana pabodzi na kumukhotcerera kwa wanthu omwe angafune kumucita bzinthu bzakuipa.

Khotcererani Wana Wanu

Kalebe na Sofiya ankupasidwa malango yakuthandiza kuti akhale wakukhotcerereka.

Cirango

Phindu la Kubziretsa

Thangwe ranyi kubziretsa n’kwakufunika, ndipo tingacita tani kuti tikulise khalidweri?

Kukhala Wakubzicepswa

Kupfunza kukhala wakubzicepswa kun’dzathandiza wana wanu kuti bzinthu bzimufambire kuyambira lero mpaka kutsogolo.