Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Imbirani Yahova—Nyimbo Zipsa

Kondwani na nyimbo zipsa kuti mutumbize na kunamata Yahova Mulungu. Mungacose nyimbozi pabodzi na mafala yace, ndipo phatisani basa nyimbo zakudekazi.

Umambo Bunkutonga—Bubwere!

Nyimbo ikulu ya Umamboyi njakutumbiza Yahova Mulungu mwakubverana na Umambo bwakutongedwa na Kristu Jezu.

Tithandizeni Kukhala Wakukhwimika

Mbatikumbireni pabodzi Yahova Mulungu kuti atithandize kukhala wakukhwimika pa kucitira umboni dzina lace.

Dzina Lanu Ndimwe Yahova

Litumbizidwe dzina lakulemekezeka la Yahova ndipo wanthu wense adziwe kuti iye Ngwapadzulu kwene-kwene.

Apfunziseni Kuti Akhale Wakulimba

Lingani kukhotcereredwa na kusamaliridwa na Yahova Mulungu kuti akuthandizeni kukhala wakukhulupirika kuti mukatambire moyo

Moyo wa Mpainiya

Latizani kuti muna lufoyi na Yahova na cikondweso canu pa basa pabodzi na moyo omwe mumbafuna.

Kufufudza Axamwali Wakufuna Mtendere

Nyimbo yakutilimbisa pa lufoyi lathu kuna wanthu na nyongo yathu yakufufudza wanthu ninga mabira yakufunika ya Mulungu.

Kupalizira Wanthu wa Mtundu Uli-wense

Kuimba bza ubwino bwa Yahova ndipo mbali yathu ni kutambira wanthu wa mtundu uli-wense kuti akhale axamwali wa Mulungu.

Ceza mu Dziko la Mdima

Kungwerewera pakati pa mdima, mafala yathu njakuyetima kwene-kwene.

Omwe An’funa Moyo

Tin’funika kupalizira bzipsa bza Mulungu pomwe nthawe ikalipo.

Kukonzekera Kukapalizira

Bzingakhale bzakupusa kupitiriza kukhala m’nyumba, koma tingagumane mphanvu yomwe tin’funikira kuti bzinthu bzitifambire bwino.

Mudacitira Ine

Jezu ambawona lufoyi na thandizo lomwe limbaperekedwa kuna abale wace wakudzozedwa ninga kuti linkucitidwira iye.

Cuma Cakupambulika

Yahova ambasamalira wana wace wakudzozedwa na mzimu ndipo iwo ambafunisisa kucita bzomwe iye ambafuna.

Mudapereka Mwana Wanu Wakubadwa Yekha

Timbatenda Yahova thangwe ra mphaso ikulu yakufunika kwene-kwene kuposa mphaso iri-yense yomwe idaperekedwa kale. Mphasoyo imbapereka cidikhiro kuna munthu ali-wense.

Tinkutenda Cakulombolera

Cizindikiro ca lufoyi likulu lomwe lidalatizidwa mwa kubzipereka kwa Jezu, cimbatipasa thangwe lakuti titende Yahova kwa muyaya.

Kucita Nyongo

Latizani cikhumbo canu cabwino ca kutumikira Yahova mu njira iri-yense yomwe iye angafune kuti akuphatiseni basa.

Kuwonekera kwa Wana wa Mulungu

Ifepano tinkudikhira nsiku yomwe Mulungu an’dzatengera kudzulu abale wa Kristu kuti akagawane kukunda kwace pabodzi na mabaibai yace

Ndimwe Mphanvu Yathu, Cidikhiro Cathu, Timbakukhulupirani

Pomwe thupo pa moyo lintipasa mantha, Mulungu angatipase mphanvu, cidikhiro na citsimikizo.

Kodi Mumbabva Tani na Bzimwebzi?

Kodi mumbabva tani mukacita bzense bzomwe mungakwanise kuti mugumane wanthu wakuthemera?

Ifepano Tin’dzapirira

Nyimbo yakutithandiza kuti tipirire mabvuto na kutumikira Yahova mwakukhulupirika pa nthawe yense yomwe tinkufunikira.