(Mateu 6:33)

 1. 1. Comwe Yahova an’funa,

  Ni utongi bwa Kristu

  Bomwe bun’dzakonza bzense,

  Mabvuto yan’dzamala.

  (KORO)

  Ikhani Umambo bwace

  Pa mbuto yakuyamba,

  Mutumikire Yahova

  Mwakukhulupirika.

 2. 2. Thangwe ranyi muna thupo

  Kuti mun’dya ciyani?

  M’lungu an’tisamalira

  Tikafuna Umambo.

  (KORO)

  Ikhani Umambo bwace

  Pa mbuto yakuyamba,

  Mutumikire Yahova

  Mwakukhulupirika.

 3. 3. Tsapano palizirani

  Wanthu omwe an’funa

  Kukhala na cidikhiro

  Kwa Yahova Mulungu.

  (KORO)

  Ikhani Umambo bwace

  Pa mbuto yakuyamba,

  Mutumikire Yahova

  Mwakukhulupirika.