Bukhu la Mikeya mumbalewa bza mapolofesiya yakulewa bza bzinthu bzakusaya cirungamo bzomwe wanthu akhacita na kubwezeresedwa kwa kunamata kwa cadidi.