Bukhu la mapolofesiya ya Habakuki lingatilimbise pa nthawe yomwe tin’gumana na mabvuto.