Kodi Tingalidziwe Tani Lufoyi Lacadidi?

Kubvera bzomwe mabukhu ya nkhani za kufunana yambalewa, nthawe zinango kumbabweresa msunamo, tsono lufoyi lacadidi limbakulisidwa mwa kuphatisira basa mitemo ya m’Bibliya.

Kodi Tingalidziwe Tani Lufoyi Lacadidi?—Mafala yakuyamba

Imwepo mungagumane phindu na bzomwe bzinkulewedwa m’vidiyoyi napo timbadziwa kuti bzakucitika pa nkhani ya kubvunzirana na malowozi bzimbasiyana-siyana mwakubverana na komwe timbakhala.

Kodi Tingalidziwe Tani Lufoyi Lacadidi?

Mitemo ya m’Bibliya ingathandize Akristau kusankhula munthu wakulowolana naye wakuthemera womwe angadzambafunane naye.