Kodi mumbadziwa tani kuti Mulungu wakhalisa Jezu Mbuya na Kristu? Onani bzinthu bzakudabwisa bzomwe bzidacitika.