Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Fevereiro 2016

Pitirizani Kutumikira Yahova Mwakukondwa

Pitirizani Kutumikira Yahova Mwakukondwa

KUMBUKIRANI bza cikondweso ca nsiku ya moyo wanu. Kodi ikhali nsiku ya malowozi yanu ayai pomwe mwana wanu wakuyamba adabadwa? Ayai ni nsiku yomwe mudabzipereka kwa Yahova mwa kubatizidwa m’madzi? Mungayiwone kukhala nsiku yakufunika kwene-kwene na yakukondwesa. Cikondweso ciponi comwe anyakukhulupira anzanu an’dzakhala naco akadzakuwonani munkucita upalizi bwa padeca thangwe rakuti imwepo mumbafuna Mulungu na mtima wanu wense, moyo wanu wense, nzeru zanu zense na mphanvu zanu zense!—Mar. 12:30.

Mwakusaya kupenukira, munkukondwa kwene-kwene kutumikira Yahova kuyambira pomwe mudabatizidwa. Tsono, apalizi winango wa Umambo adaluza cikondweso comwe akhali naco. Thangwe ranyi bzimwebzi bzimbacitika? Kodi tina mathangwe yaponi yomwe yangaticitise kupitiriza kutumikira Yahova mwacikondweso?

THANGWE RANYI WINANGO AMBALUZA CIKONDWESO CAWO?

Bzipsa bza Umambo—na piciro lakuti Yahova tsapanopa animalisa dziko lakuipali acibweresa dziko latsapano—bzimbatipasadi mathangwe yakukhalira wakukondwa. Kuthumizira bzimwebzi, Sofoniya 1:14 ankutitsimikizira kuti: ‘Nsiku ikulu ya Yahova iri pafupi! Iri pafupi ndipo inkufika mwakamfulumize!’ Tsono, kufunisisa kuti nsikuyo ifike mwakamfulumize kungaticosere cikondweso comwe tidacigumana ndipo kungaticitise kubwerera m’mbuyo pa kutumikira kwathu Mulungu mwakupambulika.Mim. 13:12

Kuphatana na wanthu wa Mulungu kumbakhala cirimbiso ca kupitiriza kutumikira Yahova na cikondweso. Khalidwe labwino la wanthu wa Yahova pinango ndilo lomwe lidaticitisa kuti tiyambe kunamata kwa cadidi na kutumikira Mulungu mwakukondwa. (1 Pe. 2:12) Tsono n’ciyani cingacitike penu mkristau ankulangidwa thangwe ra kutaza kwace kukhala na moyo mwakubverana na nfundo za Mulungu? Bzimwebzi bzikacitika, winango womwe adapfunza cadidi thangwe ra kuwona khalidwe labwino la wanthu wa Yahova, angabwerere m’mbuyo ndipo angaluze cikondweso cawo.

Malonda yomwe yambatsatsidwa m’dziko lakuipa la Sathanili yangaticosere cikondweso cathu. Dyabu ambaphatisa basa dzikoli kuti aticitise kuti tifune bzinthu bzomwe bziribe na basalo. Na tenepo, timbacita bwino kukumbukira mafala ya Jezu yakuti: ‘Palibe munthu omwe angakwanise kuphatira basa ambuya awiri; thangwe, an’dzawenga m’bodzi, acidzafuna munango; ayai an’dzabvera m’bodzi, acidzanyoza munango. Imwepo mungakwanise lini kuphatira basa Mulungu na kuphatira basa kobiri pabodzi.’ (Mat. 6:24) Tingatumikire lini Yahova mwa cikondweso ndipo pa nthawe ibodzi-bodziyo ticiyezera kulinga bzense bzomwe tingakwanise mu dzikoli.

 ‘NDIN’DZASEKERERA MWA MULUNGU WA CIPULUMUSO CATHU’

Kutumikira Mulungu kumbanetesa lini kwa wale womwe ambamufuna. (1 Ju. 5:3) Kumbukirani kuti Jezu adati: ‘Bwerani kuna ine imwe mwensene wakuneta na anyakulemedwa, ndipo ine ndin’dzakupumisani. Nyamulani joki wangu mucipfunzira kuna ine thangwe ndine wakupfatsa na wakubzicepsa ndipo mun’dzagumana mtendere m’mitima mwanu, thangwe joki wangu ngwakufewa ndipo mtolo wangu ngwakulula.’ (Mat. 11:28-30) Kunyamula joki wa wacikristau kumbatsangalaza ndipo kumbabweresa cikondweso. Ndipo kulewa mwacadidi tina mathangwe yakukhalira wakukondwa pa basa la Yahova. Mbatiwoneni tsapano mathangwe matatu yakufunika kwene-kwene yakukhalira ‘wakusekerera mwa Mulungu wacipulumutso canthu.’—Hab. 3:18.

Ifepano timbatumikira mpasi wa moyo wathu omwe ni Mulungu wacikondweso. (Mab. 17:28; 1 Tim. 1:11) Timbazindikira kuti wanthufe tiripo thangwe ra Mulengi wathu. Tenepo timbapitiriza kumutumikira iye mwakukondwa, bziribe basa magole yomwe yapita kucokera pomwe tidabatizidwa.

Héctor ankupitiriza kukondwa mwa kukumbukira cidikhiro ca Umambo acikhala wakulimba

Kumbukirani bza Héctor, omwe adatumikira Yahova ninga nyakuyang’anira wakuyenda-yenda kwa magole 40. ‘Napo adakalamba,’ iye akadaphata basa. (Psal. 92:12-14) Matenda ya mkazi wace yambamutazisa Héctor kucita bzizinji mu utumiki bwa Mulungu, tsono bzimwebzi bzimbamucosera lini cikondweso cace. Iye adati: “Napo bzikhali bzakuwawa kwene-kwene kuwona thanzi la mkazi wangu linkumala pang’ono-pang’ono ndipo bzikhali bzakunesa kumusamalira bwino-bwino, koma ndiribe kulekerera kuti bzimwebzi bzindicosere cikondweso cangu pa kutumikira Mulungu wacadidi. Kudziwa kuti ndina moyo thangwe ra Yahova, omwe adalenga wanthu na cakulinga, limweri ni thangwe lakubveka la kumufunira iye na kumutumikira na mtima wense. Inepano nimbatsungira kuti ndipitirize kukhala wakulimba pa basa lakupalizira, ndipo nimbayeza kulinga Umambo na kukhala na cidikhiro m’makumbukidwe mwangu kuti ndileke kuluza cikondweso cangu.”

Yahova adatipasa nsembe ya cakulombolera, kuti ifepano tikwanise kukhala na moyo wa cikondweso. N’cadidi, ‘Mulungu adalifuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’ (Ju. 3:16) Tenepo, pikado zathu zimbalekereredwa ndipo tin’dzakhala na moyo wakusaya kumala thangwe ra kukhulupira makonzedwe ya lufoyi ya Mulungu ya nsembe ya cakulombolera ya Jezu. Kodi limweri ni thangwe lini likulu la kukhalira wakutenda? Kodi bzin’funika lini kuti kutenda kwathu nsembe kuticitise kutumikira Yahova mwakukondwa?

Jesús adacinja moyo wace ndipo ankutumikira Yahova mwakukondwa kwa magole mazinji

Jesús, m’bale wa ku Mexico, adalewa kuti: “Ndikhali kapolo wa basa langu, ndipo nthawe zinango  ndikhaphata basa kwa nthawe zizinji kwene-kwene napo ndikhali lini wakungingimizika kucita bzimwebzi. Inepano ndikhacita bzimwebzi kuti ndikhale na kobiri zizinji. Patsogolo pace ndidapfunza bza Yahova na momwe iye adacitira kuti apereke mwana wace wakufunidwa. Ndidakhala na cikhumbo cakuti ndimutumikire. Tenepo ndidapereka moyo wangu kwa Yahova, pambuyo pa kuphata basa ku impreza kwa magole 28, ndidatsimikiza kusiya ndiciyamba basa la mu utumiki bwa nthawe zense.” Imweyi idakhala nthawe ya kuyamba kutumikira Yahova mwa kukondwa.

Bzakutewera bzomwe timbakhala nabzo si bza mabvuto koma bza cikondweso cikulu. Kodi mumbakumbukira kuti moyo wanu ukhali tani pomwe mukhanati kumudziwa Yahova? Mpostolo Paulo adakumbusa Akristau wa ku Roma kuti: ‘Napo pakuyamba mukhali akapolo wa pikado’ tsono mudakhala ‘akapolo wa cirungamo.’ Iwo akhabala ‘bzisapo bzakucena’ bzomwe pakumalizira pace angadadzakhala na moyo wakusaya kumala. (War. 6:17-22) Ifepanombo timbatewera njira ya moyo wakucena, wakutsudzulidwa ku mabvuto yakubwera thangwe ra khalidwe lakuipa ayai ciwembo. Bzomwe bzimbabweresa cikondweso!

“Magole yomwe ndakhala wakukondwa pa moyo wangu ni yomwe ndakhala ndinkutumikira Yahova.”—Jaime

Kumbukirani nkhani ya Jaime; omwe akhakhulupira lini Mulungu koma akhakhulupira kuti bzinthu bzidacita kusanduka ndipo akhali m’thimu la wanthu wakumenyana mafaiti. Jaime adayamba kugumanika pa mitsonkhano Yacikristau ndipo adadabwa na lufoyi lomwe adaliwona kumweko. Jaime, kuti asiye moyo wace wakale, iye adakumbira Yahova kuti amuthandize kumukhulupira. Jaime adalewa kuti: “Pang’ono na pang’ono, ndidazindikira kuti alipo Baba walufoyi na wa nsisi Mulungu, kusunga nfundo zakulungama za Yahova kudakhala nkhotco kwa inepano. Ndingadasaya kucinja, inepano ndingadaphedwa, ninga momwe bzidacitikira azixamwali wangu winango wakale. Magole yomwe ndakhala wakukondwa pa moyo wangu ni yomwe ndakhala ndinkutumikira Yahova.”

LEKANI KUBWERERA M’MBUYO!

Kodi munkumbuka kuti bzin’funika timbabzibve tani pomwe tinkudikhirira kumala kwa nkonzedwe uno wa bzinthu bzakuipa? Kumbukirani kuti, ‘womwe an’bzala na cakulinga cakukondwesa mzimu, an’dzabvuna moyo wakusaya kumala.’ Tenepo, ‘tileke kuneta kucita bzabwino, pakuti pa nthawe yace tin’dzabvuna tikasaya kuneta.’ (Wag. 6:8, 9) Na thandizo la Yahova, tingakwanise kupirira, kuphata basa lakulimba kuti tikhale na makhalidwe yomwe yangadzatipulumuse pa ‘citsautso cikulu’ na kuti tipitirize kutumikira Yahova mwakukondwa, napo pomwe tinkugumana na mabvuto.—Cibv. 7:9, 13, 14; Tiy. 1:2-4.

Tingakhale wakutsimikiza kuti tin’dzabairidwa na kupirira kwathu, thangwe rakuti Mulungu ankuwona basa lathu labwino pabodzi na lufoyi lomwe tinalo pa dzina lace. Tikapitiriza kutumikira Yahova mwa cikondweso, tin’dzakhala ninga Davide, omwe adalewa kuti: ‘Ndaikha Yahova patsogolo pangu nthawe zense. Thangwe iye ali kumadidi kwangu, ndin’dzatekenyeka lini; Tenepo, mtima wangu unkukondwa, ndipo ndin’dzakhala wakudekedwa. Ndipo ndin’dzakhala mwakukhotcerereka.’—Psal. 16: 8, 9.