Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

‘Tetekerani Malango Kuti Mukhale Wanzeru’

‘Tetekerani Malango Kuti Mukhale Wanzeru’

‘Wana wangu . . . tetekerani malango kuti mukhale wanzeru.’​—MIMWANI 8:32, 33.

NYIMBO: 56, 89

1. Kodi tingagumane tani nzeru, ndipo kodi nzeruzo zin’dzatithandiza kucita ciyani?

YAHOVA ndiye mwenekaciro wa nzeru, ndipo iye ambapasambo wanthu winango nzeru zacezo mwakudeka mtima. Pa Tiyago 1:5 pambati: ‘Penu alipo omwe ankusaya nzeru, apitirize kukumbira kwa Mulungu, ndipo an’dzamupasa, pakuti iye ambapasa wense mwakudeka mtima na mwakusaya kutombodzera.’ Ifepano tingagumanembo nzeru mwa kumbabvuma malango yakucokera kwa Mulungu. Ndipo kucita bzimwebzi, kun’dzatithandiza kutcenkha kucita bzinthu bzakuipa, ticipitiriza kukhala wakufendererana na Yahova. (Mimwani 2:10-12) Tin’dzakhalambo na cidikhiro cakudzatambira moyo wakusaya kumala.​—Juda 21.

2. Kodi tingadziwe tani kuti Mulungu ambatifuna kwene-kwene?

2 Pakuti ndife wakuperewera ayai thangwe rakuti tidaleredwa mwakusiyana-siyana, nthawe zinango bzingakhale bzakunesa kubvuma malango, ayai kuyawona kukhala cinthu cabwino. Koma tikawona phindu lakumbaphatisa basa malango ya Mulungu pa moyo wathu, ifepano timbafika pakuzindikira kuti iye ambatifuna kwene-kwene. Pa Mimwani 3:11, 12 pambati: ‘Mwanangu, leka kulamba malango ya Yahova, ndipo leka kunyansindwa naye akakutsimula . . . Pakuti Yahova ambalanga ule omwe iye ambamufuna.’ Tenepo, tingakhale na citsimikizo cense cakuti Yahova ambatifunira bzabwino. (Werengani Wahebereu  12:5-11.) * Yahova ambatidziwa bwino, tenepo, malango yace nthawe zense yambakhala yakuthandiza na yakufunikira kwa ifepano. Ndipopa, mu nkhani ino tin’cezerana mbali zinai zakulewa bza malangoyo: (1) kubziretsa, (2) malango yomwe abereki an’funika kumbapereka kwa wana wawo, (3) malango yomwe timbatambira m’gwere na (4) ngozi yomwe ingabwere thangwe ra kusaya kubvera malango.

N’THANGWE RANYI KUBZIRETSA NI CIRATIZO CAKUTI NDIFE WANZERU?

3. Kodi mwana angakhale tani wakubziretsa? Fotokozani ciratizo.

3 Tikakhala wakubziretsa, ifepano timbakhala na malire pa bzakucita na bzakukumbuka bzathu. Ifepano timbabadwa lini na khalidwe la kubziretsa, koma timbacita kulipfunza. Tingandendemeze bzimwebzi na mwana omwe ankupfunza kutcobva njinga. Mwana akakhala kuti ankupfunza kutcobva njinga, m’bodzi mwa abereki wace ambaphatirira njingayo kuti aleke kugwa. Koma na kupita kwa nthawe, mwanayo akayamba kudziwa kutcobva yekha njingayo, aberekiwo ambayamba kuilekerera pang’ono-pang’ono. Ndipo aberekiwo akatsimikiza kuti mwanayo wadziwa kutcobva njingayo, iwo ambamulekera, acitcobva yekha. Mpsibodzi-bodzimbo na imwe abereki. Mukambapfunzisa wana wanu ‘m’malango ya Yahova na kuwapfunzisa kakumbukidwe kace,’ imwepo mumbakhala munkuthandiza wana wanuwo kukhala wakubziretsa na wanzeru.​—Wayefezo 6:4.

4, 5. (a) Kodi n’ciyani comwe cimbacitika munthu akabvala ‘unthu bupsa’? (b) N’thangwe ranyi tin’funika lini kutaya mtima tikaphonya?

4 Bzimwebzi bzimbacitikambo na wale omwe ambadzapfunza bza Yahova atakula. N’cadidi kuti pinango iwo angakhale wakubziretsa, koma ambakhala lini wakukhwima mwauzimu. Tsono akayamba kubvala ‘unthu bupsa’ na kucita nyongo yakutewezera Kristu, iwo ambadzakhala wakukhwima mwauzimu. (Wayefezo 4:23, 24) Ndipo kubziretsa kumbatithandiza ‘kulamba makhalidwe yakuipa na bzikhumbo bza dziko, ticikhala wa makumbukidwe yabwino, wacirungamo na wakubzipereka kwa Mulungu mu nkonzedwe uno wa bzinthu.’​—Tito 2:12.

5 Tensenefe ndife wakuperewera ndipo timbaphonya kazinji kense. (Mpalizi 7:20) Tsono kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti ifepano ndife lini wakubziretsa? Ne na pang’onopo. Pa Mimwani 24:16 pambati: ‘Nyakulungama angagwe kanomwe kense, ndipo iye an’dzalamuka pomwe.’ Tsono n’ciyani comwe cin’dzatithandiza ‘kulamuka pomwe’? Ifepano tingalamuke lini mwa mphanvu zathu zokha, koma na thandizo la mzimu wakucena wa Mulungu. (Werengani Wafiripo 4:13.) * Ndipo thandizo la mzimu wakucenali ndakufunika kwene-kwene thangwe kubziretsa ni mbali ya cisapo ca mzimu.

6. Kodi tingafike tani pakufuna kupfunza Fala la Mulungu? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 27.)

6 Ifepano tingakulise khalidwe la kubziretsa mwa kumbacita mpembo, kupfunza Bibliya na kumbakumbukira bzomwe tapfunzabzo. Tsono tani penu kupfunza Bibliya kumbakunesani ayai penu imwepo mumbafuna lini na kupfunzako? Lekani kutaya mtima. M’mbuto mwace, bvumani kuti Yahova akuthandizeni kukhala na cikhumbo ca ‘kumbafunisisa’ Fala lace. (1 Pedru 2:2) Kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kumbapambula nthawe yakupfunza Bibliya. Mungayambe kupfunza m’tumphindi twakucepa ndipo na kupita  kwa nthawe, mun’dzawona kuti kupfunzako kun’dzayamba kukudekerani. Ndipo imwepo mun’dzayambambo kumbapfunza Bibliya mwakamderekho, mucimbakumbukira bzomwe mwapfunzabzo.​—1 Timotio 4:15.

7. Kodi kukhala wakubziretsa kungatithandize kucita ciyani?

7 Kukhala wakubziretsa kungatithandize kukwanirisa bzakulinga bzathu bzauzimu. Mwa ciratizo, pomwe m’bale munango adawona kuti akhatepa mwauzimu, iye adalinga kukhala mpainiya wakukhazikika. Kodi kukhala wakubziretsa kudathandiza tani m’baleyu? Kudamuthandiza kukwanirisa cakulinga caceci. Iye adayamba kuwerenga m’mabukhu yathu nkhani zakulewa bza upainiya, ndipo adaiipembera nkhaniyi. Kucita bzimwebzi kudamuthandiza kulimbisa pomwe uxamwali bwace na Yahova. Ndipo akakhala na mpata, iye akhatumikira ninga mpainiya wakuthandiza. Iye alibe kubvuma kuti cinthu ciri-cense cimutazise kukwanirisa cakulinga caceci, m’mbuto mwace, iye adacita nyongo yakuti acikwanirise ndipo na kupita kwa nthawe, adadzakhala mpainiya wakukhazikika.

ABEREKI LERANI WANA WANU MWAKUPHATISA BASA MALANGO YA YAHOVA

Wana akabadwa ambadziwa lini kusiyanisa cabwino na cakuipa, tenepo, iwo ambafunika kupfunzisidwa (Onani ndime 8)

8-10. Kodi n’ciyani comwe cingathandize abereki kulera wana wawo kuti atumikire Yahova? Fotokozani ciratizo.

8 Yahova adapasa abereki udindo bwakulera wana wawo ‘m’malango ya Yahova na kuwapfunzisa kakumbukidwe kace.’ (Wayefezo 6:4) Koma kucita bzimwebzi n’kwakunesa kwene-kwene m’nsiku zathu zino. (2 Timotio 3:1-5) Wana akabadwa, ambadziwa lini kusiyanisa cabwino na cakuipa  thangwe cikumbu-mtima cawo cimbakhala cinati kupfunzisidwa, tenepo, iwo ambafunika kucipfunzisa. (Waroma 2:14, 15) M’pfunzi wa nkhani za m’Bibliya munango, adafotokoza kuti fala la Cigirego lakusanduliziridwa kuti ‘kulanga,’ limbathandauzambo ‘kukula kwa mwana,’ ayai kulera mwana kuti adzakhale wanzeru akadzakula.

9 Abereki akambalera wana wawo na lufoyi, wanawo ambabzibva kukhala wakukhotcerereka, ndipo iwo ambapfunzambo kuti ufulu bwawo buna malire, nakuti bzense bzomwe angacite pa moyo wawo bzimbakhala na bzakutewera bzace. Tenepo, mpsakufunika kwene-kwene kuti abereki wacikristau ambathembe nzeru za Yahova pakulera wana wawo. Kaleredwe ka wana kambakhala kakusiyana-siyana mwakubverana na komwe munthuyo ambakhala ndipo kambacinja nthawe na nthawe. Tsono, abereki omwe ambabvera Mulungu pakulera wana wawo, an’funika lini kumbathembambo nzeru za wanthu.

10 Tingapfunze bzizinji na ciratizo ca Nowe. Pomwe Yahova adauza Nowe kuti amange cingalawa, iye akhadziwa lini momwe angadacimangira. Tenepo, iye akhafunika kukhulupira Yahova ndipo Bibliya limbalewa kuti iye ‘adacitadi tenepoyo,’ ayai kuti Nowe adacita bzense ninga momwe Yahova akhadamuuzira. (Ciyambo 6:22) Kodi n’ciyani comwe cidacitika patsogolo pace? Nowe pabodzi na banja lace lense adapulumukira m’cingalawaco. Nowe, akhalimbo m’bereki wabwino. Kodi n’ciyani comwe cidamuthandiza? Ni kukhulupira nzeru za Mulungu. Nowe adapfunzisa bwino wana wace, aciperekambo ciratizo cabwino kwa iwo napo kuti kucita bzimwebzi kukhali kwakunesa m’nthawe imweire, cigumula ca madzi cinati kufika.​—Ciyambo 6:5.

11. N’thangwe ranyi abereki an’funika kumbacita nyongo yakupfunzisa wana wawo?

11 Penu imwepo ndimwe m’bereki, kodi mungatewezere tani Nowe? Mwa kumbatetekera Yahova na kubvuma thandizo lace pakulera wana wanu. Ndipo mbaphatisani basa malango yakucokera m’Fala lace na yakuperekedwa na gulu lace. Na kupita kwa nthawe, wana wanu an’dzakutendani pakuwona nyongo yomwe imwepo mudacita. M’bale munango adati: ‘Ndimbatenda kwene-kwene abereki wangu thangwe ra nyongo yomwe iwo adacita yakundilera bwino. Iwo adacita bzense bzomwe angadakwanisa kuti atokonye mtima wangu pakundipfunzisa.’ M’baleyu adalewa kuti abereki wace adamuthandizambo kukhala pauxamwali na Yahova. N’cadidi kuti nthawe zinango, mwana angasiye kutumikira Yahova, napo kuti abereki wace adacita nyongo yakumupfunzisa cadidi ca m’Bibliya. Tsono bzimwebzi bzikacitika, aberekiwo angakhale na cikumbu-mtima cakucena pakudziwa kuti adacita bzense bzomwe angadakwanisa kuti athandize mwana wawoyo, acimbadikhira kuti nsiku inango, mwanayo an’dzabwerera pomwe kwa Yahova.

12, 13. (a) Kodi n’ciyani comwe cingakhale cakunesa kwene-kwene kwa abereki, mwana wawo akacosedwa m’gwere? (b) Kodi n’ciyani comwe banja linango lidacita pomwe mwana wawo adacosedwa m’gwere?

12 Kwa abereki winango, cinthu comwe cimbakhala cakunesa ni kupitiriza kubvera Mulungu mwana wawo akacosedwa m’gwere. Mpfumakazi inango yomwe mwana wace wacikazi akhadacosedwa idati: “Inepano ndikhambafuna kuceza na mwanangu napo kuti iye akhadacosedwa, tenepo, ndikhambanyang’ana nfundo zinango m’mabukhu yathu zomwe pinango zingadandibvumiza kucita bzimwebzi.” Koma mwakudeka mtima, bayace wa mpfumakaziyi adaithandiza kuwona kuti awiriwo akhafunika kukhala wakukhulupirika kwa Yahova.

13 Na kupita kwa nthawe, mwana wa mpfumakaziyi adadzabwezeresedwa. Mpfumakaziyi idati: “Tsapano, mwanangu ambandinembera mensaje ayai kundipfuwira mtedwe nsiku zense! Ndipo iye ambatilemekeza kwene-kwene thangwe adawona kuti ifepano timbabvera Mulungu, ndipo tsapano uxamwali bwathu na iye n’bwakulimba. Tsono tani imwepombo? Kodi mun’dzapitiriza ‘kukhulupira Yahova na mtima wanu wense,’ napo mwana wanu acicosedwa m’gwere? Kodi mun’dzalatiza Yahova kuti imwepo ‘mumbathemba lini luso lanu la kubvesesa bzinthu’? (Mimwani 3:5, 6) Lekani kuyebwa kuti cirango ca Yahova cimbatilatiza kuti iye ngwanzeru nakuti ambatifuna kwene-kwene. Ndipo lekanimbo kuyebwa kuti Yahova  adapereka Mwana wace kwa wanthu wense, kuphatanidzambo mwana wanu omwe wacosedwa. Mulungu ambafuna kuti tensenefe tidzagumane moyo wakusaya kumala. (Werengani 2 Pedru 3:9.) * Tenepo abereki, nthawe zense mbakhulupirani kuti malango na citsogozo ca Yahova mpsabwino, napo kuti kucita bzimwebzi kungakhale kwakunesa. Mbatetekerani malango ya Yahova ndipo lekani kumbalimbana nayo.

TIKAPASIDWA MALANGO M’GWERE

14. Kodi Yahova ambasamalira tani gwere lace?

14 Yahova adalewa kuti an’dzasamalira, kukhotcerera na kupfunzisa gwere la Cikristau, ndipo iye ambacita bzimwebzi mwa njira zakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, iye adasankhula Mwana wace Jezu kuti ambasamalire gwere ndipo Jezuyo adakhazikisambo ‘nyakunyang’anira wakukhulupirika’ kuti ambatipase cakudya cauzimu comwe cimbatithandiza kukhala wakukhulupirika. (Luka 12:42) ‘Nyakunyang’anirayo,’ ambatipfunzisa na kutipasa malango yakuthandiza. Ndipo pinango imwepo mungakumbukire bza nkhani inango yomwe mudabva pa mtsonkhano ayai mudawerenga m’mabukhu yathu, yomwe idakuthandizani kucinja makumbukidwe ayai bzicito bzanu. Mwakusaya kupenukira, imwepo mumbakondwa kwene-kwene na bzimwebzi, thangwe mudalatiza kuti mumbabvuma kulangidwa na Yahova.​—Mimwani 2:1-5.

15, 16. (a) Kodi tingagumane tani phindu na basa lomwe akulu wa gwere ambacita? (b) Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti akulu ambacite basa lawo mwakukondwa?

15 Kristu adasankhulambo akulu, kuti ambasamalire gwere, ndipo Bibliya limbalewa kuti akuluwo ali ninga ‘mphaso.’ (Wayefezo 4:8, 11-13) Kodi tingagumane tani phindu na basa lomwe akulu wa gwere ambacita? Ifepano tingacite bzimwebzi mwa kumbatewezera cikhulupiro na ciratizo cawo cabwino, ticimbateweza malango yomwe iwo atipasa kucokera m’Bibliya. (Werengani Wahebereu 13:7, 17.) * Akulu ambatifuna ndipo ambafunambo kuti ifepano tikhale pauxamwa bwakulimba na Mulungu. Ndipo iwo akawona kuti tinkumbalova ku mitsonkhano ayai tinkutepa mwauzimu, iwo an’dzacita nyongo yakutithandiza mwakamfulumize. Iwo an’dzaceza nafe acititetekera, ndipo an’dzatilimbisa na kutipasa malango kucokera m’Bibliya. Kodi imwepo mumbawona thandizo lomwe akulu ambapereka ninga ciratizo cakuti Yahova ambakufunani?

16 Nthawe zinango, bzingakhale bzakunesa kuti akulu atipase malango. Mwa ciratizo, kodi imwepo munkumbuka kuti mpolofeta Natani adabva tani, pomwe iye adayenda kukalewalewa na Mambo Davide bza pikado yomwe iye akhadacita? (2 Samuweri 12:1-14) Ndipo kodi mpostolo Paulo adabvambo tani pomwe akhafunika kutsimula Pedru, omwe akhali m’bodzi wa apostolo 12, thangwe ra mzimu wace wa tsankhulo omwe iye adaulatiza kwa Akristau omwe akhali lini Ajuda? Mwakusaya kupenukira, Paulo adafunika kulimba mtima kuti acite bzimwebzi. (Wagalata 2:11-14) Tenepo, kodi n’ciyani comwe tingacite kuti akulu ambatipase malango mwakusaya kunesa? Tin’funika kuhala wanthu wakubzicepsa, wakutenda na wakucezeka, ticimbawona thandizo la akuluwo ninga ciratizo ca lufoyi lomwe Mulungu analo kwa ifepano. Tikacita bzimwebzi, ifepano tin’dzagumana phindu na malangoyo ndipo akuluwo an’dzacita basa lawo mwakukondwa.

17. Kodi akulu wa gwere adathandiza tani mpfumakazi inango?

17 Mpfumakazi inango idalewa kuti ikhaneseka kutumikira Yahova mwakutsudzuka, thangwe ra bzinthu bzomwe idacita kale-kale, ndipo bzimwebzi bzikhambasunamisa kwene-kwene mpfumakaziyi. Iyo idati: “Inepano ndidawona kuti ndikhafunika kukauza akulu ndipo pomwe ndidacita  bzimwebzi, akuluwo alibe kundikalipira ne kundinyoza, koma adandilimbisa. Ndipo pambuyo pa mitsonkhano, napo kuti akhana bzakucita bzizinji, mkulu m’bodzi akhambadzandibvunza momwe bzinthu bzikhaliri pa moyo wangu. Thangwe ra bzomwe ndidacitabzo, inepano ndikhawona kuti ndikhathemera lini kufunidwa na Mulungu. Koma Yahova adalatiza lufoyi lace kwa inepano mwa kuphatisa basa gwere lace pabodzi na akulu. Nthawe zense, ndimbapemba kwa Yahova ndipo ndimbamuuza kuti cipo ndicidzamusiya pa moyo wangu.”

NGOZI YAKUSAYA KUBVERA MALANGO

18, 19. Kodi njiponi ngozi yomwe ingabwere thangwe ra kusaya kubvera malango? Fotokozani ciratizo.

18 Kupasidwa malango kumbawawa, koma kusaya kubvera malango ya Mulungu kumbakhala na bzakutewera bzakuwawa kwene-kwene kuposa pomwe tinkulangidwapo. (Wahebereu 12:11) Ciratizo pa nkhaniyi ni Kaini na Mambo Zedekiya. Pomwe Mulungu adazindikira kuti Kaini akhawenga m’bale wace Abeli ndipo akhafuna kumupha, iye adacenjeza Kainiyo kuti: ‘Thangwe ranyi wakalipa kwene-kwene, ndipo thangwe ranyi nkhope yako yagwa? Ukayamba kucita bzabwino, ndin’dzakufuna lini pomwe? Tsono ukaleka kucita bzabwino, pikado idabwithama pa msuwo ndipo inkukukhumba kwene-kwene; kodi un’dzakwanisa kuikunda?’ (Ciyambo 4:6, 7) Tsono Kaini alibe kubvera cenjezo la Yahovalo ndipo adapha m’bale wace, acibonera na bzakutewera bzakuipa bza kusaya kubvera kwaceko kwa moyo wace wense. (Ciyambo 4:11, 12) Bzingadakhala kuti Kaini adabvera Mulungu, bzinthu bzensenebzi bzingadamucitikira lini.

19 Zedekiya akhali mambo wakusaya kubvera malango na wakuipa kwene-kwene. Pomwe iye akhatonga ku Jeruzalemu, bzinthu bzikhali lini bwino ndipo wanthu akhabonera kwene-kwene. Tenepo, mpolofeta Jeremiya adacenjeza Zedekiya mwakubwereza-bwereza kuti acinje khalidwe lace, koma iye adalamba malango yakucokera kwa Yahovayo ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti iye aphedwe. (Jeremiya 52:8-11) Tsono bzimwebzi ndibzo lini bzomwe Yahova an’funa kwa ifepano!​—Werengani Zaiya 48:17, 18. *

20. Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitikira wale omwe ambabvera lini malango ya Mulungu na wale omwe ambayabvera?

20 Nsiku zino, wanthu azinji m’dzikoli ambanyozera malango ya Mulungu ndipo ambayabvera lini. Tsono, kandosala kanthawe kakucepa kuti wense omwe ambabvera lini malango ya Mulungu adzalangidwe. (Mimwani 1:24-31) Tenepo, bwerani ‘timbatetekere malango kuti tikhale wanzeru’ ticimbaticita nyongo yakuteweza mafala ya pa Mimwani 4:13 yomwe yambati: ‘Phatisisa malango, leka kuyataya. Uyakoye bwino, pakuti iyo ndiyo moyo wako.’

^ ndi. 2 Wahebereu 12:5 Ndipo imwepo mwayebweratu malango yense yomwe mudapasidwa ninga wana yakuti: “Mwanangu, leka kunyoza malango yakucokera kwa Yahova ndipo leka kusunama iye akakutsimula; 6 Pakuti Yahova ambalanga wale omwe iye ambawafuna, ndipo iye ambatcanga ali-wense omwe ambam’tambira ninga mwanace.” 7 Tsono ninga mbali ya cirango canu, imwepo mun’funika kupirira. Mulungu ambakusamalirani ninga wana wace, ndipo ni mwana uponi omwe ambalangidwa lini na babace? 8 Tsono, penu imwepo mulibe kutambira cirangoco, ndiye kuti ndimwe lini wana wace caiwo, koma ndimwe wana wa panjira. 9 Kuthumizira bzimwebzi, azibaba wathu akhatilanga ndipo ifepano tikhambawalemekeza. Tsono, tani bza Baba wa moyo wathu wauzimu, kodi tin’funikambo lini kumubvera kuti tikhale na moyo? 10 Pakuti iwo adatilanga kwa kanthawe kakucepa pa bzomwe akhabziwona kukhala bzabwino, tsono Mulungu ambatilanga kuti bzinthu bzitifambire bwino, ticikhalambo wakucena ninga iye. 11 N’cadidi, palibe cirango comwe cimbakondwesa pomwe cinkuperekedwa, koma cimbawawa, tsono patsogolo pace, kwa omwe ambapfunzisidwa naco, cimbabala cisapo ca mtendere, comwe ni cirungamo.

^ ndi. 5 Wafiripo 4:13 M’bzinthu bzense, ndimbagumana mphanvu kucokera kwa ule omwe ambandipasa mphanvu.

^ ndi. 13 2 Pedru 3:9 Yahova ngwacinono lini pa piciro lace ninga momwe wanthu winango ambawonera, koma iye ambapirira namwe thangwe an’funa lini kuti munthu ali-wense adzapfudzidwe, koma an’funa kuti wense akungule.

^ ndi. 15 Wahebereu 13:7 Akumbukireni omwe ambatsogolera pakati panu, omwe ambakuuzani fala la Mulungu, ndipo pakuwonesesa phindu la makhalidwe yawo yabwino, tewezerani cikhulupiro cawo. 17 Mbabverani omwe ankutsogolera pakati panu, thangwe iwo ambanyan’ganira mimoyo yanu ninga wanthu omwe an’dzatawira mulandu; mumbawabvere kuti aphate basa lawo mwakukondwa, sikuti mwakudandaula, pakuti akacita tenepoyo, bzingakupwetekeni.

^ ndi. 19 Zaiya 48:17 Ibzi ni bzomwe Yahova walewa, Mpulumusi wako, Wakucena wa Jirayeri kuti: “Ine Yahova, ndine Mulungu wako, Omwe ndimbakupfunzisa kuti ugumane phindu, ule Omwe ndimbakutsogolera mu njira yomwe un’funika kufamba. 18 Ucindotetekera mitemo yangu! Mtendere wako un’dzakhala ninga mkulo, ndipo cirungamo cako cin’dzakhala ninga mabimbi ya m’nyanza.