Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mbatambirani Alendo na Mtima Wense!

Mbatambirani Alendo na Mtima Wense!

‘Mbatambiranani mwakusaya kudandaula.’​—1 PEDRU 4:9.

NYIMBO: 100, 87

1. Kodi ni mabvuto yaponi yomwe Akristau wa m’magole dzana yakutoma adagumana nayo?

M’MAGOLE ya 62 na 64, mpostolo Pedru adanembera tsamba ‘anyakusankhulidwa na Mulungu, omwe akhadamwazikana acikakhala ku Ponto, ku Galasiya, ku Kapadosiya, ku Ásia na ku Bitiniya.’ (1 Pedru 1:1) Abalewa akhadacokera ku mbuto zakusiyana-siyana ndipo ali-wense akhana cikhalidwe cace. Iwo akhagumana na ‘mazunzo yakuwawa,’ ndipo akhafunikira cirimbiso na citsogozo. Ndipo iwo akhakhalambo mu nthawe yakunesa kwene-kwene. Tsono Pedru adanemba kuti: ‘Kumala kwa bzinthu bzense kunkufendera.’ Koma pa nthaweyo, yakhadandosala magole mang’ono-ng’ono kuti Jeruzalemu apfudzidwe. Tenepo, kodi n’ciyani comwe cingadathandiza Akristauwa kuti akhale wakulimba pa nthawe yakunesayi?​—1 Pedru 4:4, 7, 12.

2, 3. N’thangwe ranyi Pedru adauza Akristau wa mu nthawe yace kuti ‘ambatambirane’? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

2 Pedru adauza Akristauwa kuti ‘ambatambirane.’ (1 Pedru 4:9) M’cigirego fala lakuti ‘kutambira’ limbathandauza “kufuna ayai kudekera mtima munthu wacirendo.” Tsono mpostolo Pedru adauza abalewa kuti ‘ambatambirane’ napo kuti iwo akhadziwana kale ndipo akhacitira bzinthu pabodzi. Kodi kucita bzimwebzi kudawathandiza tani?

 3 Bzimwebzi bzidawathandiza kukhala wakuphatana. Apa tani imwepombo? Kodi mudabva tani pomwe munthu munango adakucemerani kuti muyende kumui kwace? Dziwani kuti mukacemera munthu kuti abwere kumui kwanu, bzin’dzacitisa kuti mukhale wakuphatana. Ndipo njira ibodzi yakudziwana na abale wathu ndiyo kuwacemera kuti abwere kumui kwathu. Akristau wa mu nthawe ya mpostolo Pedru adafunika kukhala wakuphatana pomwe mabvuto yakhathumizirika, ndipo ifepano tin’funikambo kucita bzibodzi-bodzibzi ‘m’nsiku zakumalizira’ zino.​—2 Timotio 3:1.

4. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe tin’cezerana mu nkhani ino?

4 Kodi tingambatambirane mwa njira ziponi? Kodi n’ciyani comwe cingatitazise kumbatambira alendo, ndipo tingacite ciyani kuti tithumizire khalidweri? Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbatambira bwino alendo?

MIPATA YOMWE TINAYO YA KUTAMBIRA ALENDO

5. Kodi tingalatize tani khalidwe la kutambira alendo pa mitsonkhano yathu ya gwere?

5 Pa mitsonkhano ya gwere: Yahova pabodzi na gulu lace ambaticemera kuti tiyende ku mitsonkhano. Ndipo ifepano timbafuna kuti munthu ali-wense omwe wabwera pa mitsonkhano yathu abzibve kuti watambiridwa bwino, maka-maka wale omwe nkuyambiratu kubwera pa mitsonkhanoyo. (Waroma 15:7) Pakuti iwo ni alendombo wa Yahova, tin’funika kumbawathandiza kuti akhale wakutsudzuka, bziribe basa mawonekedwe yawo ayai bzakubvala bzomwe abvala. (Tiyago 2:1-4) Mukawona kuti mulendo wabwera ndipo wakhala payekha, tani mucimuuza kuti iye akhale namwe pabodzi? Iye an’dzatenda kwene-kwene mukamuthandiza kubvesesa bzomwe bzinkucitika pa mitsonkhanoyo ayai mukamuthandiza kugumana mavesi yomwe yankuwerengedwa. Imweyi ni njira yabwino yakulatizira ‘khalidwe la kutambira alendo.’​—Waroma 12:13.

6. Kodi mbani maka-maka omwe tin’funika kumbawatambira ninga alendo?

6 Timbatambire abale kumui kwathu: Kale-kale, wanthu kawiri-kawiri akhacemera anzawo kuti abwere kumui kwawo ndipo akhawakonzera cakudya, bzomwe bzikhalatiza kuti iwo akhafuna kukhala nawo pauxamwali na pamtendere. (Ciyambo 18:1-8; Wayeruzi 13:15; Luka 24:28-30) Kodi mbani maka-maka omwe tin’funika kumbawatambira kumui kwathu? Ni abale na mpfumakazi za m’gwere mwathu. Pomwe dzikoli linkuyenda liciipiratu, tin’funika kuthemba abale na mpfumakazi zathu, ticikhala nawo pauxamwali bwakulimba. Mu 2011, Bungwe Lakutonga lidacinja nthawe ya mpfunziro la Nsanza ya Mulindiri pa banja la Beteli ku dziko la Estados Unidos. Mpfunzirolo likhayamba ku ma 18:45, koma lidacinjidwa liciyamba ku ma 18:15. Kodi thangwe ranyi adacinja? Cidziwiso comwe cidaperekedwa pakulewa bza kucinjaku, cidafotokoza kuti bzimwebzi bzingadathandiza abale omwe ambatumikira pa Beteli kukhala na nthawe ya kulatizana khalidwe la kutambira alendo pambuyo pa mpfunzirolo. Ndipo mthambi za m’madziko manango zidacitambo bzibodzi-bodzibzi. Bzimwebzi bzinkucitisa kuti abale wa m’banja la Beteli akhale na mpata wakudziwana bwino.

Kodi imwepo mungacemere kumui kwanu abale omwe abwera m’gwere mwanu kuti mukadye nawo pabodzi ayai kuyenda kukazunga nawo ku mbuto zinango?

7, 8. Kodi tingalatize tani khalidwe la kutambira alendo kwa abale omwe ambabwera kudzafotokoza nkhani m’gwere lathu?

7 Nthawe zinango, abale wakucokera m’magwere manango ayai anyakunyang’anira dera na abale omwe ambaimira nthambi ambabwera kudzafotokoza nkhani m’gwere lathu. Tani ticiphatisa basa mwayi umweyu kuti tilatize khalidwe la kutambira alendo kwa abalewa? (Werengani 3 Juwau 5-8.) * Tingacite bzimwebzi mwa kuwacemera kumui kwathu kuti tikadye nawo pabodzi.

8 Mpfumakazi inango ku Estados Unidos idati: “Kwa magole mazinji, ine na bayangu timbacemera abale omwe ambabwera kudzafotokoza  nkhani m’gwere mwathu pabodzi na azikazawo, kuti abwere kumui kwathu.” Mpfumakaziyi idafotokoza kuti imbapfatsa na maceza yense yomwe imbakhala nayo na abalewa ndipo cikhulupiro cace cimbalimbisidwa. Iye adati: “Timbawona kuti nthawe yathu imbayenda lini papezi.”

9, 10. (a) Kodi mbani omwe tingawatambire kumui kwathu ticikhala nawo pabodzi? (b) Kodi ni makumbukidwe yaponi yomwe tin’funika kuyatcenkha? Fotokozani ciratizo.

9 Timbatambire abale omwe an’funika mbuto yakukhala: Kale-kale, alendo akhapasidwa mbuto yakukhala akabwera. (Djobi 31:32; Filemoni 22) Ndipo nsiku zino, tingacitembo bzibodzi-bodzibzi. Mwa ciratizo, anyakunyang’anira dera akazungira magwere, iwo kawiri-kawiri ambafunika mbuto yakukhala. Ndipo bzimwebzi bzimbacitikambo na anyakupfunza xikola za Umambo na abale omwe ambabzipereka pa basa la cimango. Tsono tani bza wale omwe ambaluza nyumba zawo thangwe ra malengwa ya pansi? Iwo angafunikembo mbuto yakukhala mpaka nyumba zawo zitamangidwa pomwe. Tin’funika lini kukhala na makumbukidwe yakuti kokha wale omwe ana nyumba zikulu ni omwe angathandize abalewa, thangwe pinango iwo ambabzipekeka kale kazinji kense. Tenepo, kodi imwepo mungatambire m’bale ayai mpfumakazi kuti ikhale kumui kwanu, napo kuti nyumba yanu njing’ono?

10 Pa kukumbukira bza nthawe yomwe adatambira anyakupfunza xikola ya Umambo kumui kwace, m’bale munango wa ku Coreia do Sul adati: “Pakuyamba ine na mkazangu tikhawona kuti tingadakwanisa lini, thangwe tikhadalowolana tsapanopa ndipo nyumba yathu ikhali ing’ono kwene-kwene. Koma kukhala pabodzi na anyakupfunzawa kudatikondwesa kwene-kwene, ndipo ninga banja lipsa, tidawona momwe banja lingakhalire lakukondwa likambatumikira Yahova na kucita nyongo yakukhala na bzikulinga bzauzimu.”

11. N’thangwe ranyi tin’funika kumbatambira abale na mpfumakazi zomwe zabwera m’gwere lathu?

11 Timbatambire abale na mpfumakazi zomwe zabwera m’gwere mwathu: Abale na mpfumakazi ayai mabanja manango yangafulukire m’dera lathu kucokera ku magwere manango. Pinango iwo angabwere m’gwere lathu thangwe rakuti gwere lathulo linkufunika thandizo. Ayai pinango iwo angakhale apainiya omwe atumizidwa kuti adzatumikire m’gwere lathu. Kukhala m’dera lacirendo kungakhale kwakunesa kwa iwo, thangwe angafunike kuzolowerana na deralo pabodzi na gwere lipsa ndipo pinango angafunike kupfunzambo cirewedwe ayai cikhalidwe cipsa. Tsono tani muciwacemera kumui kwanu kuti mukadye nawo pabodzi ayai kuyenda kukazunga nawo ku mbuto zinango? Kucita bzimwebzi kun’dzawathandiza kuti akhale na axamwali wapsa, acizolowerana na dera lipsalo.

12. Kodi ni cakucitika ciponi comwe cinkulatiza kuti kutambira alendo kumbafuna lini bzinthu bzizinji?

12 Imwepo mun’funika lini kukhala na bzinthu bzizinji kuti mumbatambire alendo. (Werengani Luka 10:41, 42.) * M’bale munango ambakumbukira bzomwe bzidamucitikira pabodzi na mkazace, pomwe adayamba kutumikira ninga mamisiyonario. Iye adati: “Ifepano tikhali maswaka, tikhanati tadziwa bzinthu bzizinji ndipo tikhana  cisuwo ca kumui. Nsiku inango usiku, mkazangu akhadasunama kwene-kwene thangwe ra kusuwa kumui, ndidayeza kumuthandiza tsono bziribe kuphata basa. Koma ku ma 19:30, tidabva munthu ankugogodza msuwo. Pomwe ndidafungula msuwoyo, ndidawona kuti akhali mkazi munango omwe akhapfunza Bibliya ndipo akhadabweresa laranja zitatu kuti adzatitambire nazo. Tidamuuza kuti apite nyumbamo ndipo tidamupasa madzi yakumwa, ticimukonzera caya. Ifepano tikhadziwa lini cirewedwe cacisuwaili ndipo iye akhadziwambo lini cingerezi.” M’baleyu adalewa kuti cakucitikaci cidawathandiza kuyambisa uxamwali na abale wa m’deralo ndipo adakhala wakukondwa.

LEKANI KUSIYA KUMBATAMBIRA ALENDO

13. Kodi ni phindu liponi lomwe mungaligumane mukambatambira alendo?

13 Kodi imwepo mudanesekambo kale kutambira alendo? Penu bziri tenepo, pinango imwepo mudaluza mwayi wakuyambisa uxamwali bomwe bungadadzakhala mpaka kale-kale. Ndipo kutambira alendo ni njira ibodzi yomwe ingamalise bvuto lakubzibva kuti muli mwekha. Kodi n’ciyani comwe cingacitise munthu kuneseka kutambira alendo kumui kwace? Mbatiwoneni mathangwe manango.

14. Kodi n’ciyani comwe tingacite penu tinkuneseka kugumana nthawe na mphanvu kuti timbatambire alendo?

14 Nthawe na mphanvu: Atumiki wa Yahova mbakutanganidwa kwene-kwene ndipo ana bzakucita bzizinji. Tenepo, winango anganeseke kugumana nthawe na mphanvu kuti atambire alendo kumui kwawo. Penu bzimwebzi bzinkucitikambo na imwepo, bzingakhale bwino kucinja bzinthu bzinango bzomwe mumbacita kuti mukwanise kukhala na nthawe yakumbatambira alendo. Ndipo kucita bzimwebzi n’kwakufunika thangwe Bibliya limbatiuza kuti timbatambire alendo. (Wahebereu 13:2) Tenepo, kutambira alendo ni cinthu cabwino kwene-kwene comwe tingacite. Koma kuti ticite bzimwebzi, tin’funika kutcenkha kudzonga nthawe yathu na bzinthu bzakusaya kufunika.

15. Kodi n’ciyani comwe cimbacitisa wanthu winango kuneseka kutambira alendo?

15 Momwe mumbawonera nkhani yakutambira alendo: Kodi imwepo mumbafuna kutambira alendo koma pa nthawe ibodzi-bodziyo mumbawona kuti mungakwanise lini? Pinango imwepo mumbacita manyazi ndipo muna thupo lakuti mulendoyo an’dzakomedwa lini na bzomwe mun’dzamucitira. Ayai pinango mulibe kobiri zizinji ndipo munkucita thupo kuti mun’kwanisa lini kutambira mulendoyo ninga momwe abale na mpfumakazi zinango zimbacitira. Tsono, dziwani kuti alendowo an’dzadekedwa lini na mawonekedwe ya nyumba yanu, koma na khonkho la pa muipo pabodzi na msangala zanu.

16, 17. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu imwepo mumbacita thupo pa nkhani yakutambira alendo?

16 Penu imwepo mumbacita thupo pa nkhani yakutambira alendo, dziwani kuti muli lini mwekha. M’bale munango omwe ankutumikira ninga mkulu wa gwere adati: “Ndimbacita thupo kwene-kwene pakukonzekera kuti nditambire alendo. Koma ninga momwe bzimbakhalira pakutumikira Yahova, ndimbawona kuti bzakutewera bzomwe bzimbabwera bzimbakhala bzakudekeza kwene-kwene kuposa thupo lomwe ndimbakhala nalo pakuyamba. Ndipo ndimbakhala wakukondwa kwene-kwene ndikambaceza na kudyera pabodzi na alendowo.” Ndipo cinthu cakufunika kwene-kwene thawe zense ni kumbalatiza msangala kwa alendo omwe abwera kumui kwanu. (Wafiripo 2:4) Wanthu azinji ambakomedwa kufotokoza bzomwe adagumana nabzo pa moyo wawo, ndipo njira yabwino ya momwe tingadziwire bzimwebzi ni kumbawacemera kumui kwathu. M’bale munango adati: “Kumbacemera abale wa m’gwere kuti abwere kumui kwangu kumbandithandiza kuwadziwa bwino, ndipo ndimbakhala na mpata wakudziwa momwe iwo adadziwira cadidi.” Mukambalatiza thupo kwa alendo wanu, mun’dzawona kuti wense an’dzakhala wakukondwa.

17 Mpfumakazi inango yomwe inkutumikira ninga mpainiya ndipo kawiri-kawiri imbatambira anyakupfunza xikola ya Umambo kumui kwace  idati: “Pakuyamba ndikhacita thupo kwene-kwene thangwe bzombo bzomwe ndinabzo mpsakale-kale. Koma mkazi wa mpfunzisi munango wa xikola ya Umambo adandithandiza kwene-kwene. Iye adandiuza kuti ambadekedwa kwene-kwene pabodzi na bayace omwe ankutumikira ninga nyakuyang’anira dera, akambakhala pabodzi na wanthu wauzimu. Ndipo adalewambo kuti wanthuwo akhalibe bzinthu bzakuthupi bzizinji, koma akhana cakulinga cibodzi-bodzi na ca banjali, comwe ni kutumikira Yahova acipitiriza kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji. Bzimwebzi bzidandikumbusa bzomwe mai wangu akhandiuza pabodzi na abale wangu pomwe tikhali wana, iwo akhalewa kuti: ‘Bziri bwino kudya muliwo pomwe pana lufoyi.’” (Mimwani 15:17) Ndipopa tin’funika lini kumbakhala na thupo pa kutambira alendo, thangwe cinthu cakufunika kwene-kwene ni kuwalatiza lufoyi.

18, 19. Kodi kumbacitira bzinthu bzabwino wale omwe unthu bwawo bumbatidekera lini kungatithandize tani?

18 Momwe mumbawonera wanthu winango: Kodi m’gwere mwanu muna munthu omwe adacita bzinthu bzomwe bzidakukalipisani? Mukasaya kucita nyongo yakulimbana na makumbukidwe yakuipaya, bzin’dzakunesani kuyamalisa. Ndipo bzingakhale bzakunesa kwa imwepo kucemera munthu kuti abwere kumui kwanu penu mumbakomedwa lini na unthu bwace. Ayai pinango pana munthu omwe adakukalipisani kale-kale, ndipo bzikukunesani kumukhululukira.

19 Bibliya limbalewa kuti imwepo mungakulise uxamwali bwanu na winango, napo wale omwe ni anyamadulanthaka wanu, mwa kumbawacitira bzinthu bzabwino. (Werengani Mimwani 25:21, 22.) * Kucemera munthu omwe mumbakomedwa lini na unthu bwace kuti abwere kumui kwanu, kun’dzakuthandizani kulimbana na makumbukidwe yakuipa yomwe munayo pakulewa bza iye, mucithumizira mtendere pakati panu. Ndipo  mun’dzayambambo kuwona makhalidwe yabwino yomwe munthuyo anayo, yomwe yadacitisa kuti Yahova amukwewere m’gulu lace. (Juwau 6:44) Ndipo mukacita bzimwebzi thangwe ra lufoyi, imwepo mun’dzakhala pa uxamwali bwabwino na munthuyo. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbacitira bzinthu bzabwino winango na lufoyi? Cinthu cibodzi n’kuphatisa basa malango ya pa Wafiripo 2:3, yomwe yambati: ‘Mwa kubzicepswa, mbawonani winango kukhala wakukuposani.’ Tenepo, tin’funika kumbapambula nthawe yakuwona mbali zinango zomwe abale na mpfumakazi zathu ambacita bwino kuposa ife. Tikacita bzimwebzi, tin’dzapfunza bzizinji na cikhulupiro cawo, kupirira pabodzi na makhalidwe manango yabwino yomwe iwo anayo. Ndipo tikambakumbukira bza makhalidwe yawo yabwino, lufoyi lathu kwa iwo lin’dzathumizirika ndipo bzin’dzakhala bzakusaya kunesa kumbawaticitira bzinthu bzabwino.

MBATAMBIRANI BWINO ALENDO

Kawiri-kawiri anekaciro mui ambakonzekera bwino kuti atambire alendo wawo (Onani ndime 20)

20. Tikabvuma mcemo, kodi n’thangwe ranyi tin’funika kumbauteweza?

20 Nyakunemba psalymo Davide adabvunza kuti: ‘Imwe Yahova, mbani angakhale mulendo mu tendi mwanu?’ (Psalymo 15:1) Patsogolo pace, Davide adafotokoza makhalidwe yomwe Yahova ambafuna kuti alendo wace akhale nayo, ndipo libodzi mwa makhalidweya ni kukhala wakukhulupirika. Iye adati: ‘Akalumbira kucita bzinthu bzomwe patsogolo pace bzakhala bzakuipa kwa iye, ambacinja lini makumbukidwe yace.’ (Psalymo 15:4) Tenepo, tikabvuma mcemo wa munthu omwe waticemera, tin’funika kucita nyongo ya kuuteweza, koma tingaleke kuuteweza kokha tikakhala na mathangwe yakubveka yakucitira bzimwebzo. Bzimwebzi mpsakufunika, thangwe munthuyo pinango wakonzekera kale kuti adzatitambire, tsono tikasaya kuyenda, nyongo yense yomwe wacita in’dzayenda papezi. (Mateu 5:37) Wanthu winango akapasidwa mcemo na munthu ambaubvuma koma patsogolo pace ambadzaulamba thangwe rakuti acemeredwa pomwe na munthu munango omwe ambatsudzuka naye ayai omwe anabzo. Kodi kucita bzimwebzo kungakhale ciratizo ca lufoyi na ulemu? Ifepano tin’funika kumbatenda cinthu ciri-cense comwe munthu omwe adaticemerayo watipasa. (Luka 10:7) Ndipo tikawona kuti tin’kwanisa lini kuyenda kumui kwa m’bale omwe adaticemera, bzingakhale bwino kumudziwisa pakana nthawe, bzomwe bzin’dzalatiza kuti tinaye lufoyi.

21. Kodi n’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kumbalemekeza cikhalidwe ca komwe tinkukhala?

21 Mpsakufunika kwene-kwene kumbalemekeza cikhalidwe ca komwe timbakhala. Mwa ciratizo, m’mbuto zinango, alendo ambatambiridwa bwino napo afika mwadzidzidzi, pomwe zinango, mulendoyo ambafunika kuyamba wadziwisa mwekaneciro mui anati kuyenda kumui kwaceko. Ndipo m’mbuto zinango, mwekaneciro muiyo ambatoma wapasa alendo cakudya cabwino kwene-kwene, patsogolo pace acipasambo banja lace, pomwe zinango, wense ambadyera pabodzi. M’mbuto zinango, mulendo ambaperekambo kakobiri kakuthandizira mwekaneciro muiyo, pomwe zinango ambafuna lini kuti mulendo wawo acose cinthu. M’madera manango, munthu ambalamba mcemo wakuyamba ayai waciwiri, pomwe manango, kulamba mcemo n’kusaya ulemu. Tenepo, ninga alendo, ifepano tin’funika kucita bzense bzomwe tingakwanise kuti tikondwese munthu omwe aticemerayo.

22. N’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene ‘kumbatambirana’?

22 Mpostolo Pedru adati: ‘Kumala kwa bzinthu bzense kunkufendera.’ (1 Pedru 4:7) Nsiku zino, pasala pang’ono kuti tilimbane na citsautso cikulu comwe cinati kucitika kale pa dziko lense la pansi. Tenepo, pomwe dzikoli linkuyenda liciipiratu, ifepano tin’funika kumbafuna kwene-kwene abale pabodzi na mpfumakazi zathu. Ndipo kuposa kale-kale, tin’funikambo kuphatisa basa malango ya Pedru yakuti: ‘Mbatambiranani mwakusaya kudandaula.’ (1 Pedru 4:9) Kulewa cadidi, kumbatambirana n’kwakufunika kwene-kwene kuyambira lero mpaka kale-kale.

^ ndi. 7 3 Juwau 5 Nyakufunidwawe, unkuphata basa mwakukhulupirika pa bzinthu bzense bzomwe unkucitira abale, napo unkuwadziwa lini. 6 Iwo acitira umboni ku gwere bza lufoyi lako. Ndaphata minyendo, ugonekane nawo mu njira yomwe Mulungu angakomedwe nayo, 7 pakuti iwo adayenda thangwe ra dzina la Mulungu, ndipo alibe kutenga ciri-cense kwa wanthu wa mitundu minango. 8 Na tenepo, ife tina ugo bwakutambira bwino wanthuwa kuti akhale anyabasa anzathu m’cadidi.

^ ndi. 12 Luka 10:41 Pakutawira, Mbuya adamuuza kuti: “Marta, Marta, unkucita thupo na kutanganidwa na bzinthu bzizinji kwene-kwene. 42 Tsono, bzinthu bzin’gono-ng’ono mpsakufunika, ayai cinthu cibodzi cokha. Ku mbali yace, Mariya wasankhula cinthu cabwino kwene-kwene, ndipo an’dzatengeredwa lini cinthu cimweci.”

^ ndi. 19 Mimwani 25:21 Penu nyamadulanthaka wako ana njala, mupase cakudya kuti adye penu iye ana nyota, mupase madzi kuti amwe. 22 Mwa njira imweyi, un’dzamugwezekera masimbe ya moto pa msolo pace, ndipo Yahova an’dzakubaira.