Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Malango—Umboni bwa Lufoyi la Mulungu

Malango—Umboni bwa Lufoyi la Mulungu

‘Yahova ambalanga wale omwe iye ambawafuna.’​—WAHEBEREU 12:6.

NYIMBO: 123, 86

1. Kodi n’ciyani comwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya malango?

KODI n’ciyani comwe mumbakumbuka mukabva fala lakuti ‘cirango’? Wanthu azinji ambakumbuka kuti ni nyathwa yomwe munthu ambatambira, tsono cirango cimbaphatanidza bzinthu bzizinji sikuti nyathwa yokha. Bibliya limbalewa kuti kutambira cirango n’kwakufunika kwa ifepano, ndipo kawiri-kawiri iro limbabveranisa cirangoco na cidziwiso, nzeru, lufoyi na moyo. (Mimwani 1:2-7; 4:11-13) Bziri tenepo, thangwe malango yomwe Mulungu ambatipasa yambalatiza kuti iye ambatifuna ndipo ambafunambo kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala. (Wahebereu 12:6) N’cadidi kuti cirango comwe Mulungu ambapereka nthawe zinango cimbaphatanidza nyathwa, tsono iye cipo acicipereka mwa ukali. Tenepo, thandauzo likulu la fala lakuti ‘cirango’ limbaphatanidza mapfunziso, ninga yomwe abereki ambapereka kwa wana wawo.

2, 3. Fotokozani ciratizo cakuwonesa kuti cirango cimbaphatanidza mapfunziso na nyathwa. (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

2 Kumbukirani cakucitikaci. Tiyezezere kuti mulumbwana munango wakucemeredwa Johnny ankumenyera bola m’nyumba. Tsono mai wace ankumuuza kuti: “Johnny, leka kumenyera bola m’nyumba muno thangwe angapswe bzinthu.” Koma m’mbuto mwakubvera mai wacewo, iye ankupitiriza kumenya bolalo m’nyumbamo. Patsogolo pace bolalo linkukamenya vazo ya maluwa, ndipo vazoyo inkupsweka! Kodi n’ciyani comwe mai wacewo angacite kuti amulange? Iwo angathandize  mwanayo kuzindikira kuphonya kwace, kuti iye awone kuti kubvera abereki wace pabodzi na mitemo yawo n’kwakufunika kwene-kwene nakuti mitemoyo njakunesa lini. Tenepo, kuti athandize mwana waceyo kubvesesa nfundo imweyi, maiyo ankuwona kuti an’funika kumupasa cirango mwa kumubisira bolalo kwa kanthawe kakucepa. Johnnyo ankudekedwa lini na bzomwe mai wacewo acita, koma bzimwebzi bzin’muthandiza kuzindikira kuti kusaya kubvera abereki kumbakhala na bzakutewera bzakuipa.

3 Ninga Akristau, ifepano timbacita mbali ya banja la Mulungu. (1 Timotio 3:15) Yahova Baba wathu, ambadziwa bzabwino na bzakuipa ndipo iye ambatilanga tikamuphonyera. Na tenepo penu tacita bzinthu bzomwe Yahova alibe kudekedwa nabzo, malango ya Yahovayo yangatithandize kukumbukira kufunika kwa kumbamubvera. (Wagalata 6:7) Mulungu ambatifuna kwene-kwene ndipo ambafuna lini kuti tibonere.​—1 Pedru 5:6, 7.

4. (a) Kodi n’thangwe ranyi Yahova ambafuna kuti timbapfunzise winango? (b) Kodi mu nkhani ino tin’cezerana ciyani?

4 Tikambapereka malango yakucokera m’Bibliya, ifepano tingathandize wana ayai nyakupfunza wathu wa Bibliya kuti akhale mteweri wa Kristu. Ndipo tingaphatise basa Bibliya kuti tipfunzise anyakupfunza wathu, bzomwe mpsabwino na kuwathandiza kubvesesa na ‘kusunga bzinthu bzense bzomwe Jezu adatiuza.’ (Mateu 28:19, 20; 2 Timotio 3:16) Ndipopa Yahova ambafuna kuti iwo apfunzisidwe kuti adzathandizembo winango kukhala ateweri wa Kristu. (Werengani Tito 2:11-14.) * Tsapano bwerani ticezerane mibvunzo mitatu yakufunikayi: (1) Kodi malango yomwe Mulungu ambatipasa yambalatiza tani kuti iye ambatifuna? (2) Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca wanthu omwe adalangidwa na Mulungu? (3) Kodi tingatewezere tani momwe Yahova na Mawa wace adaperekera malango?

MULUNGU AMBALANGA MWA LUFOYI

5. Kodi malango ya Yahova yambalatiza tani kuti iye ambatifuna?

5 Yahova ambatilanga ndipo ambatipfunzisa thangwe ambatifuna. Iye ambafuna kuti tikhale naye pa uxamwali nakuti tikhale na moyo wamuyaya. (1 Juwau 4:16) Ndipo iye ambatitukwana lini ayai kutiwona kuti tiribe basa. (Mimwani 12:18) M’buto mwace, Yahova ambanyang’ana makhalidwe yathu yabwino ndipo ambatipasa ufulu bwa kusankhula. Kodi mumbawona malango yomwe timbatambira kucokera m’Bibliya, m’mabukhu mwathu, kwa abereki wathu, ayai kwa akulu wa m’gwere ninga lufoyi lakucokera kwa Yahova? Tenepo, akulu wa gwere akambapereka malango mwa kudeka mtima na mwalufoyi napo kuti tinati kuzindikira kuti tacita bzinthu bzakuphonyeka, iwo ambakhala ankutewezera lufoyi lomwe Yahova ambalilatiza kwa ifepano.​—Wagalata 6:1.

6. Kodi malango yambalatiza tani lufoyi la Mulungu napo kuti malangoyo yangacitise munthu kumala nthawe itali kuti akhale na udindo m’gwere?

 6 Nthawe zinango malango yambaphatanidza bzinthu bzizinji sikuti kundopereka malangoyo. Ndipo penu munthu wacita pikado ikulu, angamale nthawe itali kuti akhale na udindo m’gwere. Napo bzimwebzi bzikacitika, malango yomwe yambaperekedwa yambalatiza lufoyi la Mulungu kwa munthuyo. Mwa ciratizo, malangoyo yangamuthandize kuwona kufunika kwa kukhala na nthawe izinji yakumbapfunza Bibliya, kumbakumbukira bzomwe ambapfunzabzo na kumbacita mpembo. Ndipo kucita bzimwebzi kungathandize munthuyo kukhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova. (Psalymo 19:7) Na kupita kwa nthawe, iye angadzakhale pomwe na udindo bomwe akhanabo pakuyamba. Napo munthu akacosedwa m’gwere, cimbakhala ciratizo ca lufoyi la Yahova, thangwe bzimwebzi bzimbacitisa kuti gwere likhale lakukhotcerereka nakuti lireke kutokonyedwa na bzinthu bzakuipa. (1 Wakolinto 5:6, 7, 11) Pakuti malango ya Mulungu nthawe zense njakulungama, iyo yambathandiza nyakucosedwayo kubvesesa kuipa kwa pikado yaceyo. Ndipo bzimwebzi bzingacitise munthuyo kukungula pikadoyo.​—Mabasa 3:19.

MALANGO YA YAHOVA YAMBATIBWERESERA PHINDU

7. Kodi Sebina akhali mbani, ndipo ni khalidwe liponi lakuipa lomwe adadzakhala nalo?

7 Kuti tibvesese kufunika kwa malango, bwerani ticezerane bza wanthu awiri omwe adalangidwa na Yahova. Munthu wakuyamba ni Sebina, Mjirayeri omwe adakhala na moyo mu nthawe ya Mambo Ezekiya, ndipo waciwiri ni Graham, m’bale wa nthawe zathu zino. Sebina ‘akhanyang’anira nyumba’ ya Mambo Ezekiya, ndipo akhana udindo bukulu kwene-kwene. (Zaiya 22:15) Tsono, Sebina adayamba kubzikuza ndipo akhafuna kuti wanthu winango awone kuti iye ali padzulu kwene-kwene kuposa wensenewo, tenepo, adabzicerera dindi lakuumira acikonza ‘ngolo zace zakulemekezeka za nkhondo.’​—Zaiya 22:16-18.

Mulungu an’dzatisimba tikakhala wakubzicepswa na wakukonzeka kucinja khalidwe lathu (Onani ndime 8-10)

8. Kodi Yahova adapereka tani malango kwa Sebina ndipo bzakutewera bzace bzidakhala bziponi?

8 Pakuti Sebina akhafuna kubzibweresera mbiri, Mulungu adamutengera udindo bomwe iye akhanabo, acibupereka kwa mwamuna munango wakucemeredwa Eliyakimu. (Zaiya 22:19-21) Bzimwebzi bzidacitika pomwe Mambo Sanakerube wa Asiriya akhafuna kukamenyana na  Jeruzalemu. Tsono bzimwebzi bzinati kucitika, Sanakerube adatumiza gulu la atumiki wace pabodzi na thimu la anyankhondo kuti likagopswe Ajuda na kucitisa kuti Mambo Ezekiya abzipereke. (2 Wamambo 18:17-25) Ezekiya adatumiza Eliyakimu pabodzi na amuna awiri kuti akagumane na atumikiwo. Ndipo m’bodzi wa iwo akhali Sebina, omwe pa nthaweyo akhali munembi. Bzinkuwoneka kuti pa nthawe imweyi Sebina akhadacinja khalidwe lace lakubzikuza, acikhala wakubzicepswa ndipo akhali lini wakusunama na bzomwe bzikhadamucitikirabzo. Ndipo iye akhadakonzeka kubvuma udindo buli-bwense napo bwakunyozeka. Na ciratizo ca Sebina tingapfunze bzinthu bzitatu.

9-11. (a) Kodi tingapfunze ciyani na bzomwe bzidacitika na Sebina? (b) Kodi mungapfunze ciyani na momwe Yahova adacitira bzinthu na Sebina?

9 Cinthu cakuyamba, kuluza udindo kwa Sebina kumbatikumbusa mafala yakuti ‘kusamwa kumbaphesa.’ (Mimwani  16:18) Tikakhala na udindo bwakupambulika m’gwere, pinango wanthu winango angayambe kutiwona kuti ndife wakufunika kwene-kwene. Penu bziri tenepo, kodi tin’dzacita ciyani kuti tipitirize kukhala wakubzicepswa? Kodi tin’dzakumbukira kuti luso lomwe tinalo na bzinthu bzomwe tinkucita m’gwere bzinkukwanisika kokha thangwe ra Yahova? (1 Wakolinto 4:7) Mpostolo Paulo adati: ‘Dinkuuza ali-wense wa imwepo kuti aleke kumbabzikumbukira yekha mwakunyanya, koma ali-wense ambakumbuke mwanzeru.’​—Waroma 12:3.

10 Caciwiri, malango yamphanvu yomwe Yahova adapasa Sebina yangalatize kuti iye akhadziwa kuti Sebinayo angadacinja. (Mimwani 3:11, 12) Limweri ni pfunziro likulu kwene-kwene kwa wale omwe adaluza udindo bwakupambulika mu gulu la Yahova. M’buto mwa kukalipa ayai kusumana, iwo angapitirize kucita ciri-cense kuti atumikire Yahova mwakukondwa. Ndipo iwo an’funika kuwona malango yomwe atambira ninga umboni bwa lufoyi la Yahova. Lekani kuyebwa kuti Baba wathu an’dzabaira wale omwe mbakubzicepswa. (Werengani 1 Pedru 5:6, 7.) * Malango yomwe Yahova ambapereka mwa lufoyi yangatiumbe tikakhala wakubzicepswa ayai tikakhala ninga dongo lakufewa.

11 Cacitatu, tinkupfunza cinthu cakufunika kwene-kwene na momwe Yahova adacitira bzinthu na Sebina. N’cadidi kuti Yahova ambalanga munthu omwe wacita pikado, tsono bzimwebzi, bzimbalatiza kuti iye ambafuna munthu omwe wacita pikadoyo. Iye ambawona bzinthu bzabwino bzomwe munthuyo ambacita. Penu imwepo ndimwe m’bereki ayai ndimwe mkulu wa gwere, kodi mumbatewezera momwe Yahova ambaperekera malango?​—Juda 22, 23.

12-14. (a) Kodi n’ciyani comwe wanthu winango ambacita akatambira malango yakucokera kwa Yahova? (b) Kodi Bibliya lidathandiza tani m’bale munango kucinja khalidwe lace, ndipo bzakutewera bzace bzidakhala bziponi?

12 Mpsakupasa nsisi kuti wanthu winango ambakalipa kwene-kwene akapasidwa malango ndipo bzimwebzi bzimbawacitisa kutalikirana na Mulungu pabodzi na gulu lace. (Wahebereu 3:12, 13) Tsono kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti palibe omwe angawathandize? Ne! Onani ciratizo ca Graham, omwe adacosedwa m’gwere ndipo na nthawe adadzabwezeresedwa. Pomwe adabwezeresedwa, iye adasiya kupalizira na kumbayenda ku mitsonkhano ya gwere. Tsono mkulu munango wa gwere adacita nyongo yakuti akhale naye pa uxamwali, ndipo mwakusaya kucedwa Graham adakumbira mkulu ule kuti ambapfunze naye Bibliya.

13 Mkulu wa gwere munango adati: “Graham akhana bvuto lakubzikuza. Iye akhambatsutsa akulu ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti iye acosedwe m’gwere. Tenepo, kutsogoloku tin’cezerana bza mavesi yakulewa bza nkhani yakubzikuza na momwe yangatithandizire. Graham adayamba kupenda moyo wace mwakuphatisa basa Bibliya, ndipo iye alibe kukomedwa na bzomwe adawona  m’Bibliyamo! Ndipo bzimwebzi bzidamutokonya kwene-kwene! Pomwe iye adazindikira kuti akhawona lini bwino bzinthu thangwe ra kubzikuza pabodzi na bvuto lace la kutsutsana na akulu wa gwere, mwakusaya kucedwa iye adacinja khalidwe lacero. Iye adayamba kumbayenda ku mitsonkhano ya gwere mwakukhazikika, kupfunza Bibliya na nyongo na kumbacita mpembo nsiku zense. Ndipo iye adayamba kumbawona udindo bwace ninga msolo wa banja kukhala bwakufunika kwene-kwene, acimbakondwa na mkazace pabodzi na wana wace.”​—Luka 6:41, 42; Tiyago 1:23-25.

14 Mkulu ule adalewa pomwe kuti: “Nsiku inango, Graham adandiuza cinthu cinango comwe cidatokonya mtima wangu. Iye adati: ‘Ndidapfunza cadidi ca m’Bibliya kuyambira kale-kale ndipo ndidatumikira ninga mpainiya. Koma tsapano ndingalewe na mtima wense kuti ndimbafuna kwene-kwene Yahova.’” Mwakusaya kucedwa, Graham adayamba kutumikira ku departimenti yakukuzira mafala pa mitsonkhano ya gwere, ndipo iye ambakomedwa kwene-kwene na mbali imweyi. Mkulu ule adati: “Ciratizo cace candipfunzisa kuti munthu akakhala wakubzicepswa pamaso pa Mulungu mwa kubvuma malango, ambatambira bzisimbo bzizinji!”

TEWEZERANI MULUNGU NA KRISTU POMWE MUNKUPEREKA MALANGO

15. Kodi ni khalidwe liponi lomwe limbafunika pakupereka malango?

Wanthu akakuwonani kuti ndimwe wakubzicepswa, iwo an’dzakulemekezani ndipo bzin’dzakhala bzakusaya kunesa kubvuma malango yanu

15 Kuti tikhale apfunzisi wabwino, cakuyamba tin’funika kukhala anyakupfunza wabwino. (1 Timotio 4:15, 16) Mpsibodzi-bodzimbo, penu Yahova ankukuphatisani basa kuti mupereke malango kwa winango, mun’funika kukhala wakubzicepswa mucibvuma kuti Yahova akutsogolereni pa moyo wanu. Ndipo wanthu akakuwonani kuti ndimwe wakubzicepswa, iwo an’dzakulemekezani ndipo bzin’dzakhala bzakusaya kunesa kubvuma malango yanu. Mbatiwoneni momwe Jezu adacitira bzimwebzi.

16. Kodi tingapfunze ciyani na momwe Jezu adaperekera malango?

16 Jezu akhabvera Baba wace nthawe zense, napo kuti kucita bzimwebzi kukhali kwakunesa. (Mateu 26:39) Iye adauza ateweri wace kuti bzomwe akhapfunzisa na nzeru zomwe akhanazo zikhacokera kwa Baba wace. (Juwau 5:19, 30) Jezu akhali wakubzicepswa na wakubvera ndipo bzimwebzi bzidamuthandiza kukhala mpfunzisi wabwino. Ndipopa wanthu akhambakomedwa kwene-kwene kukhala naye. (Werengani Luka 4:22.) * Mafala yabwino ya Jezu yadalimbisa wale omwe akhali wakutaya mtima na omwe akhali wakutepa. (Mateu 12:20) Iye adapereka malango kwa anyakupfunza wace mwakudeka mtima na mwa lufoyi, napo pomwe iye akhadakalipa thangwe rakuti anyakupfunzawo akhapopotezana kuti mkulu mbani pakati pawo.—Marko 9:33-37; Luka 22:24-27.

17. Kodi n’ciyani comwe akulu wa gwere an’funika kucita kuti asamalire bwino gwerelo?

17 Nthawe iri-yense pomwe akulu wa gwere ankupereka malango yakucokera m’Bibliya, iwo an’funika kutewezera Kristu. Mwa njira imweyi, iwo an’dzalatiza kuti akufuna kutsogoleredwa na  Mulungu pabodzi na Mwana wace. Mpostolo Pedru adati: ‘Usani thimu la mabira la Mulungu lomwe adalisiya m’manja mwanu sikuti mwakucita kukakamizika koma mwakufunisisa. Sikutimbo thangwe ra kufuna kugumana phindu koma na mtima wense. Sikuti mwakupondereza wanthu omwe ni utaka bwakucokera kuna Mulungu, koma mukhale ciratizo pa thimu la mabira.’ (1 Pedru 5:2-4) Tenepo, akulu omwe ambabvera Mulungu na Kristu an’dzasimbidwa ndipo iwo an’dzapitiriza kusamalira bwino gwere la Mulungu.​—Zaiya 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Kodi n’ciyani comwe Yahova ambafuna kuti abereki acite? (b) Kodi Mulungu ambathandiza tani abereki?

18 N’thangwe ranyi malango na mapfunziso mpsakufunika m’banja? Yahova ambauza misolo ya banja kuti: ‘Lekani kumbakalipisa wana wanu, koma mumbawalere m’malango ya Yahova na kuwapfunzisa kakumbukidwe kace.’ (Wayefezo 6:4) Kodi malango na mapfunziso njakufunikadi? Inde! Pa Mimwani 19:18 pambati: ‘Mulange mwana wako pomwe cidikhiro cikalipo; ndipo leka kuikhumba infa yace.’ Yahova ambapereka kwa abereki udindo bwakusamalira wana wawo. Tsono iwo akasaya kucita bzimwebzo, an’dzakhala na mulandu kwa Yahovayo! (1 Samuweri 3:12-14) Koma Yahova ambapereka kwa abereki nzeru, mphanvu zakufunikira, Fala lace na mzimu wakucena kuti bziwatsogolere.​—Werengani Tiyago 1:5. *

PFUNZANI MOMWE MUNGAKHALIRE PA MTENDERE KWAMUYAYA

19, 20. (a) Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe tin’dzatambira tikambabvuma malango ya Mulungu? (b) Kodi n’ciyani comwe tin’dzacezerana mu nkhani yakutewera?

19 Tikabvuma malango ya Mulungu na kutewezera momwe Yahova na Jezu ambaperekera malangoyo, tin’dzakhala na bzisimbo bzizinji kwene-kwene! Bzimwebzi bzin’dzacitisa kuti wanthu wa m’banja na wa m’gwere akhale pa mtendere, kubzibva kukhala wakufunidwa, wakulemekezeka na wakukhotcerereka. Koma bzimwebzi ni kokha ciratizo ca mtendere na cikondweso comwe tin’dzakhala naco kutsogoloku. (Psalymo 72:7) Tenepo, malango ya Yahova yambatikonzekeresa kuti tidzakhale pabodzi mwamtendere na mwakuphatana, na Yahova Baba wathu. (Werengani Zaiya 11:9.) * Tsono tikambakumbukira bzimwebzi, tin’dzawona kuti malango yomwe Yahova ambatipasa ni njira ibodzi yomwe Mulungu ambalatizira lufoyi lace kwa ifepano.

20 Mu nkhani yakutewera, tin’dzapfunza bzizinji pa nkhani ya malango yomwe yambaperedwa m’banja na m’gwere. Ndipo tin’dzawona pomwe momwe munthu angambacitire bzinthu na malire na kumbacita bzinthu bzabwino. Tin’dzapfunzambo bza ngozi yomwe ingabwere thangwe ra kusaya kubvera malango yomwe tingatambire.

^ ndi. 4 Tito 2:11 Pakuti kudeka mtima kukulu kwa Mulungu kudawonekera kucibweresa cipulumuso kwa wanthu wa mitundu yense. 12 Bzimwebzi bzatipfunzisa kuti tirambe makhalidwe yakuipa na bzikhumbo bza dziko, koma kuti tikhale wa makumbukidwe yabwino, wacirungamo na wakubzipereka kwa Mulungu mu nkonzedwe uno wa bzinthu, 13 pomwe tinkudikhirira kukwanisika kwa cidikhiro cakukondwesa pabodzi na kuwonekera kwa mbiri ya Mulungu omwe ni mkulu na kwa Mpulumusi wathu, Jezu Kristu, 14 omwe adabzipereka yekha thangwe ra ife kuti atipulumuse ku mtundu uli-wense wa kusaya kubvera mitemo nakuti acenese mtundu wa wanthu wace wakupambulika, wakucita nyongo pa mabasa yabwino.

^ ndi. 10 1 Pedru 5:6 Tenepo, bzicepsweni pansi pa dzanja lamphanvu la Mulungu, kuti adzakukuzeni pa nthawe yace 7 pomwe munkumutulira thupo lanu lense, thangwe iye ambakusamalirani.

^ ndi. 16 Luka 4:22 Ndipo pamwepo wensewo adayamba kumucitira umboni ndipo akhadabwa kwene-kwene na mafala yakuphata mtima yomwe yakhacoka pa mulomo pace, ndipo iwo adayamba kulewa kuti: Kodi umweyu si mwana wa Zuze?

^ ndi. 18 Tiyago 1:5 Tenepo, penu alipo omwe ankusaya nzeru, apitirize kukumbira kwa Mulungu, ndipo an’dzamupasa, pakuti iye ambapasa wense mwakudeka mtima na mwakusaya kutombodzera.

^ ndi. 19 Zaiya 11:9 Pan’dzacitidwa lini cakuipa ne kudzongedwa cinthu pa phiri langu lense lakucena, thangwe dziko la pansi lin’dzadzala na wanthu wakudziwa Yahova ninga momwe madzi yambadzazira nyanza.