Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Utumiki Bwanu Buli Ninga Mame?

Kodi Utumiki Bwanu Buli Ninga Mame?

UTUMIKI bwathu n’bwakufunika kwene-kwene ndipo n’bwaphindu. Koma ni wanthu lini wense womwe ambakomendwa tikambawapalizira. Napo wanthu angadekedwe na mafala ya m’Bibliya, iwo angawone lini kufunika kwa kupfunza nafe Fala la Mulungu.

Bzimwebzi ndibzo bzidacitikira na Gavin, omwe adayamba kugumanika pa mitsonkhano ya gwere; tsono iye adalamba kupfunza Bibliya. Iye adati: “Ndikhana cidziwiso cakucepa ca Bzinembo, ndipo ndikhafuna lini kuwonesa bzimwebzo. Ndikhana mantha na kupumpswidwa, ndipo ndikhana mantha kukhala na bzakucita bzizinji.” Kodi munkukumbuka tani? Kodi Gavin, akhana mathangwe yakubveka? Ne!, Kumbukirani bzakutewera bzabwino bzomwe munthu angakhale nabzo thangwe ra mapfunziro ya m’Bibliya. Yahova adauza wanthu wakale-kale kuti: ‘Mafala yangu yan’dzawazika ninga mame, ninga nvula yakuwazira mauswa.’ (Bzak. 32:2) Makhalidwe manango ya mame yankulatiza bwino momwe tingathandizire wanthu wa mitundu yense mwakuphata mtima mu utumiki bwathu.—1 Tim. 2:3, 4.

 UTUMIKI NINGA MAME—MWA NJIRA IPONI?

Mame njakufewa. Mame yambakonzedwa pang’ono-pang’ono, yacikoya madzi, kucokera ku nthunzi ya madzi mumphepo. Yahova adalewa mwakudeka mtima, mwa ulemu na mwakukumbukira wanthu wace mafala yakuti ‘yan’dzawazika ninga mame.’ Ifepano timbamutewezera mwa kulemekeza makumbukidwe ya wanthu winango. Timbalimbisa wanthu kuti ambakumbukire wokha, acimbapenda bzakutewera bzace. Tikambalatiza kuti timbakumbukira wanthu, mafala yathu yambatambiridwa mwakusaya kunesa ndipo utumiki bwathu bumbakhala bwakutokonya kwene-kwene.

Mame njakudjedjera. Utumiki bwathu bumbadjedjeresa winango tikaphatisa basa njira zabwino za momwe tingawatokonyere. Gavin, omwe tamufotokoza pakuyamba ule, alibe kukakamizidwa kuti abvume pfunziro la Bibliya. M’mbuto mwace Chris, m’bale omwe adafikira Gavin pakuyamba, adakhala na njira zakusiyana-siyana zomwe zidacitisa Gavin kuti abvume kucezerana nkhani za m’Bibliya. Chris adauza Gavin kuti m’Bibliya muna nfundo ikulu yomwe kuikumbukira ingadamuthandiza kubvesesa bwino mitsonkhano yomwe iye akhambagumanika. Patsogolo pace, Chris adamuzimbulira kuti polofesiya ya m’Bibliya ndiyo idamucitisa kudziwa kuti Bibliya ndacadidi. Bzimwebzi bzidacitisa kuti acezerane nkhani zakusiya-siyana za kukwanisika kwa mapolofesiya. Gavin adabvibza kukhala wakutsudzuka na macezayo ndipo pambuyo pace adabvuma pfunziro la Bibliya.

Mame yambathandizira moyo. Dziko la Jirayeri likhalimbana na nyengo yakutentha na nthaka yakuwuma ndipo mkati mwa nyengoyi nvula ikhanesa kubvumba kwa minyezi mizinji. Kukakhala kulibe m’nyontho wa mame, miti ikhafota icifa. Nsiku zino pansi pano pana nyota yauzimu, ninga momwe Yahova adafotokozera. (Am. 8:11) Iye adapicira kuti apalizi wakudzozedwa angadakhala ‘ninga mame yakucokera kwa Yahova’ mwa kudziwisa bzipsa bza Umambo, pakuthandizidwa na anzawo wa ‘mabira yanango.’ (Mik. 5:7; Ju. 10:16) Kodi timbalemekeza bzipsa bzabwino bza Umambo, ninga mbali yakucokera kwa Yahova yakuthandizira moyo wa uzimu?

Mame ni bzisimbo bzakucokera kwa Yahova. (Bzak. 33:13) Utumiki bwathu bungakhale bzisimbo kwa wale womwe wambabubvuma. Gavin adatambira cisimbo cimweci. Mwa kucita pfunziro la Bibliya, iye adagumana mitawiro ya mibvunzo yace yense. Iye adayenda patsogolo mwakamfulumize kuti abatizidwe ndipo tsapano, pabodzi na mkazi wace, Joyce, ankudekedwa mwa kutenga mbali ikulu ya kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo.

Mboni za Yahova zinkudzaza dziko na bzipsa bza Umambo

ONANI UTUMIKI BWANU KUKHALA BWAKUFUNIKA

Kukumbukira bza mame kungatilimbisembo kuti tiikhe patsogolo kugumanika kwathu mu utumiki. Mwa njira iponi? Thotho liri-lense la madzi palokha lingatotese pang’ono basi, koma yakaphatana mazinji yambatotesa pansi pense. Mpsibodzi-bodzimbo, kugumanika kwathu patekha mu utumiki kungawoneke ninga cinthu cakucepa kwa ifepano. Tenepo, kuphatana kwa nyongo ya atumiki wense wakubzipereka wa Yahova kumbacitisa kuti umboni buperekedwe ‘kwa mitundu yense.’ (Mat. 24:14) Kodi utumiki bwathu bumbalatiza kwa winango kuti ni cisimbo cakucokera kwa Yahova? Bzimwebzi bzin’dzacitisa kuti bzipsa bzomwe timbapalizira bzikhale ninga mame—yakufewa, yakudjedjera na yakuthandizira moyo!