Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA MOYO WANGU

Kucokera pa Irmã wa Cipembedzo n’Kukhala Mpfumakazi Zacadidi Zauzimu

Kucokera pa Irmã wa Cipembedzo n’Kukhala Mpfumakazi Zacadidi Zauzimu

ARACELI mbale wangu mtsikana adakuwa kuti “Leka kulewalewa nane. Ndimbafuna lini kubva ciri-cense pakulewa bza cipembedzo cako. Ndimbadwala ndikabva bzimwebzi. Iwepo ndimbakuwenga!” Napo ndina magole 91 yakubadwa, ndikadakumbukira momwe bzidandiwawira kubva mafala yamwale. Koma ninga momwe Mpalizi 7:8 ambalewera kuti “mamaliziro ya cinthu njabwino kwene-kwene kuposa ciyambi cace,” ndipo bzimwebzi mpsacadidi kwa ifepano.—Felisa.

Felisa: Ndine wa m’banja lakubzipereka kwene-kwene. Acibale wathu 13 akhali wansembe ayai wanthu wa m’cipembedzo ca Katolika. Papa João Paulo Waciwiri adapasa umbiri m’bale wa mai wangu omwe ni nyansembe omwe akhapfunzisa pa Xikola Yacikatólica. Banja lathu likhali lakusauka. Baba wangu akhaphata basa lakusula mapaza na bzinango ndipo mai wangu akhali mulimi. Ine ndikhali mkulu pa wana asere.

Pomwe ndikhana magole 12, Idayambika Nkhondo ku Espanha. Nkhodoyo itamala, baba wangu adamangidwa. Bzomwe iwo adalewa bziribe kukondwesa bomalo. Mai wangu adacita nyongo kuti akwanise kudyesa banja lathu, ndipo xamwali wawo adawakumbira kuti atumize mpfumakazi zangu zitatu zomwe ni Araceli, Lauri, na Ramoni ku mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzo ku Bilbao, Espanha. Ndipo kumweko angadabonera lini na njala.

Araceli: Tikhalipo wana wa magole 14, 12 na 10 pa nthaweyo, ndipo kusiyana na banja lathulo cikhali cinthu cakunesa. Ku Bilbao tikhacita basa lakucenesa. Yatapita magole mawiri, ma irmã adaticinja kuti tikakhale ku mbuto ikulu mwakusamalidwa na cipembedzo ku Zaragoza yomwe ikhanyang’aniridwa na wanthu akulu-akulu. Basa lathu likhali la kucenesa mbuto yakuphikira, lomwe likhali basa lakunetesa kwa wana ang’ono-ang’ono.

Felisa: Pomwe mpfumakazi zangu zidayenda ku Zaragoza, mai wangu na nyansembe wa kumweko, omwembo akhali tiu wangu, adalewa kuti inepano bzikhafunika kuyenda kukaphata basa ku mbuto inango yakusamalidwa na cipembedzo. Iwo akhakumbuka kuti kucokako kungadandicitisa kukhala kutali na mulumbwana m’bodzi wa kumweko omwe akhandifuna. Pakuti ndikhali mtsikana nyakufuna kupemba, ndidakomedwa na nzeru ya kubakadikhirira kanthawe ku mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzo. Nsiku zense ndikhambayenda ku misa,  ndipo ndikhadakumbuka bza kukhala misiyonaria ninga momwe akhaliri mwana wa m’bale wa mai wangu omwe akhali ku África.

Kumadzere: Ku mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzo ku Zaragoza, Espanha; Kumadidi: Bibliya lakusanduliziridwa la Nácar-Colunga

Ma irmã yalibe kundilimbisa cikhumbo cangu ca kutumikira ku dziko linango, ndipo ndidabzibva ninga ndikhadamangika na moyo wa kukhala pa mbuto ya wanthu wakusamalidwa na cipembedzo. Tenepo gole la patsogolo pace, ndidabwerera kumuyi kuti ndikasamalire tiu wangu nyansembe. Kuthumizira pa kucita basa la pamui, usiku buli-bwense ndikhapemba nawo pabodzi pa mtanda. Ndikhambafunambo kukonza-konza maflori ya ku gereja na kubvazika bzifanikiso bza dende na bza “wakucena.”

Araceli: Pomwe tikhakhala ku mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzoyi, moyo wathu udacinja. Nditamala kulumbira kwakuyamba, a irmã adatilekanisa na atsikana. Ramoni adapitiriza kukhala ku Zaragoza, Lauri adayenda ku Valencia, ndipo ine ndidatumizidwa ku Madrid komwe ndidakalumbira pomwe kaciwiri. Mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzo ya ku Madrid ikhakhalidwa na wana wa xikola, nkhalamba, na alendo winango, tenepo kumweko kukhana basa likulu kwene-kwene. Ine ndikhaphata basa mu nyumba ya ulapi.

Kulewa cadidi, ndikhadikhirira kuti moyo wa irmã ungadakhala wakukondwesa. Ine ndikhalinga kuwerenga na kubvesesa Bibliya. Koma palibe ne na m’bodziyo omwe akhalewalewa bza Mulungu ayai bza Jezu ndipo tikhaphatisira lini basa Bibliya. Ndidandopfunza pang’ono bza cirewedwe ca Cilatin, bza moyo wa “anyakucena,” na bza kunamata Mariya. Bzizinji bza ibzo tikhandocita basa lacairo lakunesa.

Ndidayamba kubonera na thupo, ndipo ndidaceza na mai mkulu. Ndidamuuza kuti bzimwebzi bzikhali lini bzakuthandiza kwa inepano kuphata basa lamphanvu lakuthandiza winango pomwe wanthu wa m’banja mwathu akhafunikirambo thandizo langu. Iye adandifungira mu kawoko, acimbadikhirira kuti pinango ndingacinje makumbukidwe yangu kuti ndileke kucoka pamwepo.

Katatu kense, ma irmã yadanditsudzula kuti yandiwone penu ndingadapitiriza kufuna kucoka. Thangwe ra kutsimikiza kwangu, iwo adandiuza kuti ndicite kunemba pa tsamba kuti: “Ndinkucoka thangwe ndasankhula kutumikira Sathani m’mbuto mwa Mulungu.” Bzimwebzi bzidanditokonya kwene-kwene, ndipo napo ndikhafunisisa kucoka kumweko koma ine ndingadanemba lini mafala yamweya. Pakumalizira ndidakumbira munthu m’bodzi kumweko omwe wanthu ambakakungulira pikado zawo ndipo ndidamuuza bzomwe bzikhadacitikabzo. Iya adacita makonzedwe yakuti ndibwerere pomwe ku Zaragoza komwe ndikhali pakuyamba kule. Nditamala minyezi ming’ono-ng’ono kumweko, ndidabvumizidwa kucoka. Mwakusaya kupita nthawe, Lauri na Ramoni adacokambo ku mbuto yakukhala wanthu wakusamalidwa na cipembedzo.

BUKHU “LAKULETSEDWA” LIDATILEKANISA

Felisa

Felisa: Pa nthaweyo, ndidalowodwa ticiyenda ku Cantabria. Ine ndikhapitiriza kuyenda ku Misa, ndipo  Mdzinga unango ndidabva cidziwiso comwe cikhafotokozedwa kutsogolo. Nyansembeyo adakuwa mwaukali kuti: “Nyang’anisani bukhuli!” ndipo iye adatilatiza bukhu lakuti Coonadi Cimene Cimatsogolera ku Moyo Wamuyaya. Iye adapitiriza kuti: “Munthu ali-wense akakupasani bukhuli, mundipase ayai mulitaye!”

Ine ndikhalibe bukhulo, koma ndikhafuna libodzi. Mu nsiku zing’ono-ng’ono patsogolo pace, Mboni ziwiri zidamenya msuwo wa nyumba yangu ndipo zidandipasa bukhu “lakuletsedwalo.” Ndidaliwerenga usiku bwace, na tenepo pomwe mkazi ule adabwerera, ndidabvuma kupfunza naye Bibliya.

Bukhu “lakuletsedwa”

Cadidi cidanditokonya mtima mwakusaya kucedwa. Kubzipereka kwangu pa kupemba kudacinja ndiciyamba kufuna kwene-kwene Yahova na kucita nyongo pa utumiki. Ndidabatizidwa mu 1973. Napo kuti ndikhalibe mpata uzinji wa kuceza na wanthu wapabanja pangu bza cadidi, ine ndidacita bzomwe ndingadakwanisa. Ninga ndalewera pakuyamba pale, iwo akhatsutsa kwene-kwene cikhulupiro cangu maka-maka mpfumakazi yangu Araceli.

Araceli: Kukhala kwangu ku mbuto yakusamalidwa na cipembedzo kudandicitisa kukhala na mtima waukali. Na tenepo, ndidapitiriza kumbayenda ku misa m’nsiku za midzinga ndipo nsiku iri-yense ndikhambapemberera ka mtanda. Ndikhanaco cikhumbo cakufuna kubvesesa Bibliya ndipo ndikhakumbira Mulungu kuti andithandize. Koma pomwe Felisa, Mpfumakazi yangu, adalewalewa nane bza cikhulupiro cace cipswa comwe akhadacigumana, iye akhawoneka ninga kuti akhadatengeka. Ndipo ine ndidatsutsana naye kwene-kwene.

Araceli

Yatapita magole mang’ono-ng’ono, ndidabwerera ku Madrid kuti ndikaphate basa ndipo ndidakalowodwa. Pa nthaweyo, ndidakhala munthu wakusaya kukhulupira. Ndidawona kuti wanthu omwe akhayenda ku Misa akhaphatisa lini basa bzomwe akhapfunzisidwabzo. Tenepo ndidaleka kuyenda ku gereja. Ndidalekeratu kukhulupira “ayankucena,” anyakunguliridwa pikado ayai bzakuti wanthu ambakatenthedwa ku moto. Ndipo ndidalekeratu kuphatisa basa bzifanikiso bzangu bzense. Ndikhadziwa lini penu bzomwe ndikhacita bzikhali bzakulungama. Ndikhabzibva kukhala wakukhumudwa koma ndidapiriza kumbapemba kwa Mulungu kuti: “Ndin’funa kukudziwani. Ndithandizeni!” Ndinkukumbukira kuti Mboni za Yahova zikhabwera ku mui kwangu zicigogodza kazinji kense, koma ndikhazifungulira lini msuwo. Ndikhakhulupira lini pomwe cipembedzo ciri-cense.

 Kumayambiriro kwa magole ya 1980, mpfumakazi zangu Lauri na Ramoni, omwe akhakhala ku França na ku Espanha, adayamba kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova. Ndikhawona ninga kuti iwo akhadapumpsidwa ninga Felisa. Na kupita kwa nthawe, ndidadziwana na Angelines, omwe akhakhala pafupi na ine, ndipo adakhala xamwali wangu wapamtima. Iye akhali m’bodzi wa Mboni za Yahova. Nthawe na nthawe, Angelines na mwamuna wace akhadikumbira kuti ndipfunze Bibliya. Iwo adazindikira kuti napo ndikhali munthu nyakusaya kukhulupira, ndikhana nyota ya cidziwiso ca m’Bibliya. Pa nthawe inango ndidawauza kuti: “Inde. Ndin’bvuma kupfunza namwe kokha inepano ndicimbaphatisa basa Bibliya languli!,” lomwe ndi Nácar-Colunga Bibliya lakusanduliziridwa.

BIBLIYA LIDATIPHATANIDZA PAKUMALIZIRA

Felisa: Pomwe ndidabatizidwa mu 1973, mu mzinda wa Santander mukhana Mboni 70 lomwe ni likulu la cigawo ca Cantabria, ku Espanha. Tikhana gawo likulu, tikhamgayenda na xapa ndipo na kupita kwa nthawe tikhambadzafamba na kanderendere kuti tipalizire cigawo cense. Tikhafamba mzinda na mzinda ndipo tidafikira tumizinda madzana mazinji ya m’cigawoco.

Na kupita kwa magole, ndidakhala na mwai wa kucitisa mapfunziro mazinji ya Bibliya ndipo mapfunziro 11 yadabatizidwa. Azinji wa iwo akhali a Katolika. Pakuti ndidakhala nyakukhulupira wamphanvu, ndikhadziwa ndipo ndikhali munthu wakupirira na wakubvesesa. Ndidazindikira kuti iwo akhafunikira mthawe kuti asiye bzikhulupiro bzawo bza mphanvu na kuti Bibliya pabodzi na mzimu wakucena utokonye mitima yawo kuti azindikire cadidi. (Waheb. 4:12) Mwamuna wangu Bienvenido, omwe akhali wa mphanvu za umangi, adabatizidwa mu 1979, ndipo mai wangu adayamba kupfunza Bibliya pomwe akhadasala pang’ono kufa.

Araceli: Ndikhapenukira kwene-kwene pomwe ndidayamba kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova. Koma na kupita kwa midzinga, ndikhawona kuti makumbukidwe yangu na mtima wangu wa ukali bzikhamala. Comwe cidandikondwesa kwene-kwene pakulewa bza Mboni za Yahova nʼ cakuti iwo ambacita bzomwe ambapalizira. Cikhulupiro cidaposa kusaya kukhulupira kwangu ndipo ndinkukondwa kwene-kwene. Napo wanthu winango womwe timbakhala nawo pafupi adandiuza kuti: “Araceli, pitiriza kufamba mu njira yomwe wasankhulayi!”

Ndinkukumbukira mpembo wakuti: “Ndinkukutendani, Yahova, thangwe mulibe kundisiya ndipo mwandipasa mipata mizinji kuti ndigumane cidziwiso ca m’Bibliya comwe ndikhacinyang’ana.” Ndidakumbira mpfumakazi yangu Felisa kuti andilekerere thangwe ra mafala yaukali yomwe ndidamuuza. Nkhani zomwe tikhacezerana zidacinjanisidwa na maceza yakukondwesa ya m’Bibliya. Ndidabatizidwa mu 1989 na magole 61 yakubadwa.

Felisa: Tsapano ndina magole 91, ndine mansiwa ndipo ndiribe pomwe mphanvu ninga zomwe ndikhanazo pakuyamba. Koma ndimbawerenga Bibliya nsiku iri-yense, thanzi langu likabvumiza ndimbagumanika pa mitsonkhano ndipo ndimbakondwa na kuyenda mu utumiki momwe ndingakwanisiremo.

Araceli: Pakuti ndikhali irmã wacikatolika, ndimbafuna kupereka umboni kwa wansembe wense womwe ndimbagumana nawo mu utumiki. Ndimbawasiira mabukhu mazinji ndipo ndimbakhala na maceza yabwino. Nyansembe m’bodzi pambuyo pa kumuzungira kazinji kense adalewa kuti: “Araceli, ndinkubverana na bzomwe unkulewabzo, tsono ndingayende nabzo kuponi na magole yomwe ndinayoya? Kodi anzangu wa kugereja na wapabanja pangu an’dzalewanyi?” Ine ndidamutawira kuti: “Kodi Mulungu an’dzalewanyi? Iye adagwededza msolo na nsisi koma pa nthaweyo iye alibe kukhala wakukhwimika kuti apitirize kunyang’ana cadidi.

Ndinkukumbukira nthawe inango yabwino kwene-kwene pa moyo wangu. Ikhali nthawe yomwe mwamuna wangu adayamba kundiuza kuti an’funa kuyenda nane ku mitsonkhano. Napo kuti iye akhana magole yakupitirira 80 pa nthaweyo, iye alibe kulova mitsonkhano patsogolo pa bzimwebzi. Iye adapfunza Bibliya ndipo adakhala mpalizi wakusaya kubatizidwa. Ndimbayebwa lini nthawe zomwe tikhayenda pabodzi mu utumiki. Iye adafa kutasala minyezi miwiri kuti abatizidwe.

Felisa: Cibodzi mwa bzinthu bzakundikondwesa pa moyo wangu ni kuwona wana wangu wacitsikana womwe pakuyamba akhanditsutsa, akukhala mpfumakazi zauzimu. Timbakondwa kwene-kwene kukhala pabodzi, kulewalewa bza Mulungu wathu wakufunidwa, Yahova, na Fala lace! Pakumalizira, inepano pabodzi na mpfumakazi zangu ndife wakuphatana mwauzimu. *

^ ndi. 29 Araceli, Felisa na Ramoni—wa magole 87, 91, na 83 yakubadwa—ankupitiriza kutumikira Yahova na nyongo mpaka nsiku zino. Lauri adafa mu 1990 ali wakukhulupirika kuna Yahova.