Kodi ni ‘cizindikiro’ na ‘citsimikizo’ ciponi comwe m’Kristau ali-wense wakudzozedwa ambatambira kucokera kwa Mulungu?—2 Wak. 1:21, 22.

Mu nthawe ya m’mbuyomu mphete yacitsimikizo ikhafunika kukhala ya dongo kuti ambasinariri dokumento

Kwa anyakudzozedwa malipo ayai bzisimbo bzidanembedwa pa 2 Wakolinto 5:1-5 bzimbaphatanidza thupi lakusaya kupswipizidwa lakudzulu. Bzisimbobzo bzimbaphatanidzambo kutambira mphaso ya moyo wakusaya kufa.—1 Wak. 15:48-54.

Mu cigirego, fala lakundendemera na limweri limbaphatisidwa basa mphete ya malowozi. Limweri ni there cairo kwa wale womwe wan’dzakhala mbali ya mkazi wakuyezezera wa Kristu.—2 Wak. 11:2; Cibv. 21:2, 9.

Kwa anyakudzozedwa, briri ninga “bzakufungidwa,” ayai cizindikiro, mwakuyezezera na mzimu wakucena ninga wanthu wa Mulungu. Citsimikizoci ciribe kukonzedwa kuti n’cakukhaliratu, koma mpaka pa nthawe yomwe wanthu anifa ali wakukhulupirika ayai cikanati kufika citsautso cikulu.—Wayef. 4:30; Cibv. 7:2-4.