‘Ndakoya mafala yanu mu mtima mwangu.’—PSALYMO 119:11.

NYIMBO: 142, 92

1-3. (a) Kodi n’ciyani comwe nthawe zense cin’funika kukhala cinthu cakuyamba? (b) Kodi wale omwe ankupfunza cirewedwe cacilendo ambagumana na bzineso bziponi ndipo bzimwebzi bzimbabweresa mibvunzo iponi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

NSIKU ZINO, Mboni za Yahova zizinji zinkutanganika kwene-kwene pa kuthandiza kukwanisika kwa polofesiya ya kupalizira wanthu wa ‘mitundu yense, madzinza yense, bzirewedwe bzense na mbumba zense.’ (Cibvumbulutso 14:6) Kodi imwepo munkupfunzambo cirewedwe cinango? Winango ambatumikira ninga mamisiyonario ayai kuyenda kukapalizira ku dziko linango komwe kun’funika apalizi azinji. Winango ayamba kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe cinango m’dziko lawolo.

2 Atumiki wense wa Mulungu an’funika kuyamba kulimbisa uzimu bwawo na bwa banja lawo. (Mateu 5:3) Nthawe zinango, tingakhale wakutanganidwa ndipo bzingatinese kugumana nthawe yakucita pfunziro la patekha la thandauzo. Tsono wense omwe ali m’gwere la cirewedwe cacilendo ambakhala na mabvuto manango.

3 Wense omwe ankutumikira m’gwere la cirewedwe cacilendo, an’funika kupfunza cirewedweco tsono iwo an’funikambo kutsimikizira kuti ankupfunza mwakukhazikika bzinthu bzakuzika bza  Mulungu. (1 Wakolinto 2:10) Kodi angacite tani bzimwebzi penu cirewedwe comwe cinkuphatisidwa pa mitsonkhano ankucibvesesa lini bwino-bwino? Ndipo n’thangwe ranyi abereki wacikristau omwe ankutumikira m’gwere la cirewedwe cacilendo an’funika kutsimikiza kuti cadidi cinkutokonya mitima ya wana wawo?

NGOZI YOMWE INGABWERE POMWE TIRI PA UXAMWALI NA YAHOVA

4. Kodi n’ciyani comwe cingadzonge uxamwali bwathu na Yahova? Fotokozani ciratizo.

4 Tikaleka kubvesesa bwino-bwino bzomwe Bibliya limbapfunzisa mu cirewedwe cacilendo, uxamwali bwathu na Yahova bungadzongeke. Pomwe Nehemiya adabwerera ku Jeruzalemu, iye adawona kuti wana winango akhakwanisa lini kulewa-lewa Cihebereu. (Werengani Nehemiya 13:23, 24.) Pakuti wanawo akhabvesesa lini Mafala ya Mulungu, uxamwali bwawo na Yahova bukhatepa.—Nehemiya 8:2, 8.

5, 6. Kodi abereki winango omwe ali mu gwere la cirewedwe cacilendo adazindikira ciyani, ndipo bzingabwerese bvuto liponi?

5 Abereki winango omwe ankutumikira m’gwere la cirewedwe cacilendo, ambazindikira kuti wana wawo ankutepa mwauzimu. Wana akasaya kubvesesa bwino-bwino cirewedwe comwe cinkuphatisidwa basa pa mitsonkhano, nkhanizo zingawatokonye lini. Pedro omwe akhakhala ku América do Sul ndipo adafulukira ku Austrália, adalewa kuti: “Kulewalewa bzinthu bzauzimu, kun’funika kutokonya mtima pabodzi na momwe munthu ankubvera.” [1] (Onani mafala yakuthumizira.)—Luka 24:32.

6 Pomwe tinkuwerenga cirewedwe cacilendo, tingatokonyedwe lini ninga momwe tingawerengere m’cirewedwe cathu caico. Ndipo pakuti n’bzakunesa kulewalewa na wanthu mu cirewedwe cacilendo, bzingatinetese pa kunamata kwathu Yahova. Pomwe tinkukuza cikhumbo cathu cakufuna kukatumikira mu gwere la cirewedwe cacilendo, tin’funikambo kukhotcerera uxamwali bwathu na Yahova.—Mateu 4:4.

IWO ADAKHOTCERERA UXAMWALI BWAWO NA YAHOVA

7. Kodi ababulo adayeza tani kukakamiza Danyeri kuti abvume miyambo na cipembedzo cawo?

7 Pomwe Danyeri na anzace akhali ku ukapolo ku Babulo, Ababulowo adayeza kuwakakamiza kuti iwo abvume miyambo na cipembedzo cawo. Adacita tani bzimwebzo? Iwo adawapfunzisa cirewedwe cawo ndipo adawapasa madzina yacibabulo. (Danyeri 1:3-7) Dzina lomwe Danyeri akhadapasidwa likhabverana na mulungu wa ku Babulo omwe akhacemeredwa Beli. Bzinkuwoneka kuti Mambo Nabukadinazori akhafuna kucitisa Danyeri kukhulupira kuti mulungu wa ababulo ngwamphanvu kwene-kwene kuposa Yahova, Mulungu wa Danyeri.—Danyeri 4:8.

Danyeri adalimbisa uxamwali bwace na Yahova thangwe akhapitiriza kupfunza ‘mabukhu yakupambulika’ ya m’Cihebereu

8. Kodi Danyeri adapitiriza tani kulimbisa uxamwali bwace na Yahova?

8 Ku Babulo, Danyeri akhapasidwa cakudya cakukoma ca mambo. Tsono iye ‘akhadatsimikiza mu mtima mwace’ kuti angadaphonyera lini cakutonga ca Mulungu. (Danyeri 1:8) Iye adapitiriza kulimbisa uxamwali bwace na Yahova napo kuti akhakhala m’dziko lacilendo thangwe akhapitiriza kupfunza ‘mabukhu yakupambulika’ ya m’cirewedwe cace, cihebereu. (Danyeri 9:2) Ndipo yatapitirira magole 70 kucokera pomwe adabwerera ku Babulo, iye adapitiriza kudziwika na dzina lace lacihebereu lakuti Danyeri.—Danyeri 5:13.

9. Kodi nyakunemba Psalymo 119 akhana cizolowezi ciponi na Mafala ya Mulungu?

 9 Nyakunemba Psalymo 119 adapirira pomwe wanthu wa m’nyumba ya mambo adamuphindukira. Tsono iye adalimbisidwa na Mafala ya Mulungu ndipo yadamuthandiza kuti akhale wakusiyana na winango. (Psalymo 119:23, 61) Adabvuma kuti mafala ya Mulungu yatokonye mtima wace.—Werengani Psalymo 119:11, 46.

PITIRIZANI KULIMBISA UXAMWALI BWANU NA YAHOVA

10, 11. (a) Kodi tin’funika kukhala na cakulinga ciponi pomwe tinkupfunza Fala la Mulungu? (b) Kodi tingakwanise tani cakulinga cathu? Fotokozani ciratizo.

10 Napo timbakhala na bzakucita bzizinji kwene-kwene m’gwere ayai kubasa, tin’funika kukhala na nthawe ya pfunziro la patekha na kunamata ninga banja. (Wayefezo 5:15, 16) Cakulinga cathu cin’funika lini kukhala ca kundowerenga matsamba mazinji ayai kumbandokonzekera mitawiro ya mbali za mitsonkhano. Cakulinga cathu cin’funika kukhala ca kucitisa kuti Fala la Mulungu litokonye mtima wathu licilimbisa cikhulupiro cathu.

11 Kuti tikwanise cakulinga cathuci, tin’funika kukhala wacikati-kati. Pakupfunza, tin’funika lini kumbandokumbukira bzakufunika bza winango bzokha koma timbakumbukirembo bzakusaya bzathu. (Wafiripo 1:9, 10) Pomwe tinkukonzekera utumiki bwakumunda, mitsonkhano ayai nkhani, pinango tingakumbukire lini kwene-kwene momwe nfundozo zingaphatisidwire basa kwa ifepano patekha. Mwa ciratizo, pomwe munthu ankuphika ambalawidza cakudya kuti abve penu ciri-bwino, koma iye angakwane lini kokha na kulawidzako. Iye nsiku zense an’funika kumbadyambo mwakukwanira kuti apitirize kukhala na thanzi labwino. Mu njira ibodzi-bodziyi, penu tin’funa kulimbisa uxamwali bwathu na Yahova, tin’funika kumbapfunza Bibliya mwakukhazikika. Kucita bzimwebzi mwa nyongo kun’dzatithandiza kuzindikira bzakusaya bzathu bzauzimu.

12, 13. N’thangwe ranyi azinji ambawona kuti n’bzabwino kupfunza Bibliya mu cirewedwe cawo?

12 Azinji omwe ankutumikira m’gwere la cirewedwe cacilendo, ambawona kuti kupfunza Bibliya mwakukhazikika ‘mu cirewedwe cawo cakubadwa naco,’ n’kwakuthandiza. (Mabasa 2:8) Napo mamisiyonario yambadziwa kuti bzomwe yambapfunza pa mitsonkhano n’bzakukwanira lini kuti apitirize kukhala wakulimba mwauzimu pomwe ankutumikira mu dziko lacilendo.

13 Alain, omwe ankupfunza cirewedwe cacipersa kwa magole 8 adalewa kuti: “Ndikambakonzekera mitsonkhano mu cirewedwe cacipersa, ndimbandokumbukira bza cirewedweco basi. Pa nthaweyi, nzeru zangu zimbaphata basa kwene-kwene ndipo bzomwe ndimbaweregabzo bzimbanditokonya lini mu mtima. Ndipopa ndimbanyang’ana nthawe ya kupfunza Bibliya na mabukhu manango mu cirewedwe cangu cakubadwa naco.”

 TOKONYANI MITIMA YA WANA WANU

14. N’ciyani comwe abereki an’funika kutsimikiza ndipo n’thangwe ranyi?

14 Abereki wacikristau an’funika kutsimikiza kuti cadidi cinkutokonya makumbukidwe na mitima ya wana wawo. Kumbukirani bza Serge na mkazi wace Muriel, omwe adatumikira mu gwere la cirewedwe cacilendo kupitirira magole matatu. Iwo adayamba kuzindikira kuti mwana wawo wacimuna wa magole 17 yakubadwa, akhadekedwa lini na utumiki bwakumunda pabodzi na mitsonkhano. Muriel adati: “Iye akhafika pa kukhumudwa thangwe ra kucita utumiki bwakumunda mu cirewedwe cinango, napo kuti kale-kale akhafuna kwene-kwene kupalizira mu cirewedwe cace cakubadwa naco, cifalansa.” Serge adafotokoza kuti: “Pomwe tidazindikira kuti bzimwebzi bzikhacitisa kuti mwana wathu aleke kuyenda patsogolo mwa uzimu, tidawona kuti bziri bwino kubwerera ku gwere lathu lomwe tidacokera.”

Tsimikizani kuti cadidi cinkutokonya mitima ya wana wanu (Onani ndime 14, 15)

15. (a) Kodi n’ciyani cingathandize abereki kuwona penu an’funika kucinja gwere? (b) Kodi cinembo ca Bzakutonga (Deuteronomo) 6:5-7 cimbapereka malango yaponi kuna abereki?

15 Kodi n’ciyani cingathandize abereki kuwona penu an’funika kuyenda mu gwere lomwe limbaphatisa basa cirewedwe comwe wana wawo ambabvesesa bwino? Cakuyamba, iwo an’funika kutsimikiza kuti ana nthawe yakukwanira pabodzi na mphanvu kuti apfunzise wana wawo kufuna Yahova, na kuwapfunzisambo cirewedwe cacilendoco. Caciwiri, abereki angawone kuti wana wawo ankukomedwa lini kupalizira ayai kuyenda ku mitsonkhano thangwe ra kutumikira gawo la  cirewedwe cacilendoco. Na mathangwe yamweya, abereki angasankhule kuyenda ku gwere la cirewedwe comwe wana wawo ambacibvesesa. Patsogolo pace, aberekiwo akawona kuti cikhulupiro ca wanawo kuna Yahova calimba, iwo angasankhule kubwerera pomwe ku gwere la cirewedwe cacilendo.—Werengani Bzakutonga 6:5-7.

16, 17. N’ciyani cimbathandiza abereki winango kuti apfunzise wana wawo bza Yahova?

16 Abereki winango agumana njira zakupfunzisira wana wawo bza Yahova mu cirewedwe cakubadwa naco napo kuti ankupitiriza kutsonkhana mu gwere la cirewedwe cacilendo ayai m’kagulu. Charles ana wana atatu wacikazi omwe ali pakati pa magole 9 na 13 yakubadwa. Iwo ambatsonkhana m’kagulu ka cirewedwe ca cilingala. Iye adati: “Tidasankhula kumbacita pfunziro la Bibliya na wana wathu pabodzi na kunamata ninga banja mu cirewedwe cathu cakubadwa naco. Ndipo timbacitambo mbali za kuyezeza pabodzi na masenzeka m’cilingala mwakuti wanawo ambapfunza cirewedweco mu njira yakusenzeka.”

Citani nyongo yakupfunza cirewedwe ca m’deralo na kugumanika pa mitsonkhano (Onani ndime 16, 17)

17 Kevin ana wana awiri wacikazi, m’bodzi ana magole 5 ndipo winango ana magole 8 yakubadwa. Iye ambacita nyongo kuti awapfunzise cadidi thangwe wanawo ambabvesesa lini cirewedwe cacilendo comwe cimbaphatisidwa basa pa mitsonkhano ya gwere lomwe iwo ambatsonkhana. Iye adati: “Inepano na mkazi wangu timbacita pfunziro pabodzi na wana wathu mu cifalansa, comwe ni cirewedwe cawo cakubadwa naco. Ndipo tidakhala na cakulinga cakuti, kabodzi  pamwezi timbagumanike nawo pa mitsonkhano ya cifalansa. Timbacosambo feria kuti timbagumanike pa tsonkhano wacigawo wa m’cirewedwe cathu cakubadwa naco.”

18. (a) Kodi cinembo ca Waroma 15:1, 2 cingakuthandizeni tani kuti mucite cakusankhula canzeru pomwe munkuthandiza wana wanu? (b) Kodi ni nzeru zinango ziponi zomwe abereki ambapereka? (Onani mafala yakuthumizira.)

18 Banja liri-lense palokha lin’funika kusankhula comwe n’cabwino kuna wana wawo na uxamwali bwawo na Yahova. [2] (Onani mafala yakuthumizira.) (Wagalata 6:5) Muriel na mwamuna wace Serge akhafuna kupitiriza kukatumikira mu gwere la cirewedwe cacilendo. Tsono iwo adawona kuti ni bwino kubwerera ku gwere lawo lomwe adacokera kuti akathandize mwana wawo kulimbisa lufoyi lace kuna Yahova. (Werengani Waroma 15:1, 2.) Nsiku zino, Serge ambawona kuti iwo adacita cakusankhula cabwino. Iye adalewa kuti: “Kucokera pomwe tidabwerera mu gwere la cirewedwe ca cifalansa, mwana wathu adakula mwauzimu ndipo adabatizidwa. Tsapano iye ni mpainiya wakukhazikika ndipo ankukumbuka bza kubwerera ku kagulu ka cirewedwe cacilendo!”

LEKERERANI KUTI FALA LA MULUNGU LITOKONYE MTIMA WANU

19, 20. Kodi tingalatize tani kuti tina lufoyi na Fala la Mulungu?

19 Yahova ambafuna wanthu wense. Iye adacitisa kuti Bibliya ligumanike mu bzirewedwe bzizinji kwene-kwene na cakulinga cakuti ‘wanthu wa mkhalidwe uli-wense’ akhale na cidziwiso caico ca cadidi. (1 Timotio 2:4) Yahova ambadziwa kuti uxamwali bwathu na iye bumbalimba tikambawerenga Bibliya m’cirewedwe comwe timbacibvesesa bwino.

20 Tensene tin’funika kucita nyongo kuti tipitirize kulimbisa uxamwali bwathu na Yahova. Tingacite bzimwebzi pomwe tinkucita pfunziro lathu la Bibliya mwakukhazikika mu cirewedwe comwe timbacibvesesa bwino. Tin’dzakwanisambo kuthandiza banja lathu kuti lipitirize kukhala na thanzi mwa uzimu ndipo tin’dzalatiza kuti timbafunadi Fala la Mulungu.—Psalymo 119:11.

^ [1] (ndime 5) Madzina yacinjidwa.

^ [2] (ndime 18) Kuti mugumane nfundo za m’Bibliya zomwe zingathandize banja lanu, onani nkhani yakuti “Kulera Ana M’dziko Lachilendo—Mavuto ndi Mphoto Zake” ya chichewa ya 15 Outubro, 2002, yakucokera mu Nsanza ya Mulindiri.