Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Limbisani Cikhulupiro Canu pa Mapiciro ya Mulungu

Limbisani Cikhulupiro Canu pa Mapiciro ya Mulungu

‘Cikhulupiro ndico cidikhiro cakutsimikizika ca bzinthu bzakudikhiridwa.’—WAHEBEREU 11:1.

NYIMBO: 81, 134

1, 2. (a) Kodi bzinthu bzomwe tinkudikhirira bzidasiyana tani na bzinthu bzomwe wanthu winango ambadikhirira? (b) Kodi mu nkhani ino tin’cezerana ciyani?

YAHOVA ambatipasa bzinthu bzabwino bzomwe bzimbatithandiza kuti tidikhirire bza kutsogolo. Iye adapicira kucenesa dzina lace na kuti cakulinga cace cicitike kudzulu na pa dziko la pansi. (Mateu 6:9, 10) Bzimwebzi ni bzinthu bzakufunika kwene-kwene bzomwe tinkubzidikhirira. Yahova adapicirambo kutipasa moyo wamuyaya, napo penu ni kudzulu ayai pansi pano. Bzin’dzadekeza kwene-kwene bzikadzakwanisika! (Juwau 10:16; 2 Pedru 3:13) Ndipo tinkufunisisa kuwona momwe Yahova an’dzapitirizira kutsogolera na kuthandiza wanthu wace nsiku zakumalizira zino.

2 Bibliya limbalewa kuti cikhulupiro ni ‘cidikhiro cakutsimikizika’ ca bzomwe tinkudikhirira. Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti wale omwe ana cikhulupiro, ankutsimikiza na mtima wense kuti bzinthu bzomwe Yahova ambapicira bzin’dzakwanisikadi. (Wahebereu 11:1) Wanthu azinji nsiku zino, ambadikhirira bzinthu bzakutsogolo, koma iwo ambakhulupira lini kuti bzin’dzakwanisika. Mwa ciratizo, munthu angadikhirire kuti awine pa mapici,  koma iye ambakhala lini na citsimikizo cense cakuti an’dzawina. Mu nkhani ino, tiniwona bzomwe tingacite kuti tilimbise cikhulupiro cathu pa mapiciro ya Mulungu. Tin’cezeranambo momwe cikhulupiro cakulimba cingatithandizire nsiku zino.

3. N’thangwe ranyi timbakhulupira kuti mapiciro ya Mulungu yan’dzakwanisika?

3 Palibe ne m’bodzi wa ifepano omwe adabadwa na cikhulupiro. Kuti tikhale na cikhulupiro, tin’funika kubvuma kuti mzimu wakucena wa Mulungu utsogolere mitima yathu. (Wagalata 5:22) Mzimu wakucena ungatithandize kudziwa bwino Yahova. Tikambazindikira kuti iye ngwamphanvu zense na wa nzeru, timbakhulupira kuti iye an’dzacita bzinthu bzense bzomwe adapicira. Yahova caiyeyo ambalewa bza mapiciro yace ninga kuti yacitika kale mwa kulewa kuti: ‘Bzakwanisika!’ (Werengani Cibvumbulutso 21:3-6.) Timbadziwa kuti Yahova nthawe zense ambacita bzomwe ambapicira. Iye ni ‘Mulungu wakukhulupirika.’ Ndipopa timbakhulupira bzinthu bzense bzomwe iye ambatiuza bza kutsogolo.—Bzakutonga 7:9.

ATUMIKI WA MULUNGU WAKALE OMWE ADALIMBISA CIKHULUPIRO CAWO

4. Kodi n’ciyani comwe atumiki wa Mulungu wakale akhadikhirira?

4 Bukhu la wahebereu kapitulo 11 limbatiuza madzina yakukwana 16 ya amuna na akazi omwe adalimbisa cikhulupiro cawo pa mapiciro ya Yahova. Limbalewambo bza wanthu winango omwe adatumbiza Yahova ‘thangwe ra cikhulupiro cawo.’ (Wahebereu 11:39) Wensene akhadikhira ‘mbeu’ yomwe Yahova akhadaipicira. Iwo akhadziwa kuti ‘mbeuyo’ ingadadzapfudza anyamadulanthaka wense wa Mulungu na kucitisa dziko la pansi kukhala pomwe paraizo. (Ciyambo 3:15) Ndipo atumiki wa Mulunguwa akhana cikhulupiro cakuti angadadzamusidwa ku infa. Cadidi, iwo akhadikhira lini kuti an’dzalamusidwa kuti akakhale na moyo kudzulu, pakuti Jezu akhanati kufungula njira kuti bzimwebzi bzicitike. (Wagalata 3:16) M’mbuto mwace, iwo akhadikhirira kukhala na moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi m’paraizo wakudeka.—Psalymo 37:11; Zaiya 26:19; Ozeya 13:14.

5, 6. Kodi n’ciyani comwe Abalahamu na banja lace akhadikhirira? Kodi iwo adapitiriza tani kulimbisa cikhulupiro cawo? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 15.)

5 Pa Wahebereu 11:13 pambalewa bza atumiki wa Yahova wakukhulupirikawa kuti: ‘Wensenewa adafa na cikhulupiro, napo kuti iwo alibe kuwona kukwanisika kwa mapiciroyo; koma iwo adayawona na patali aciyabvuma.’ Iwo akhadikhirira dziko lipsa ndipo akhambabziwona ninga ali m’mwemo. M’bodzi wa iwo akhali Abalahamu. Jezu adalewa kuti Abalahamu ‘akhakomedwa kwene-kwene na kudikhirira kuwona’ nthawe imweyi. (Juwau 8:56) Sara, Izaki, Djakobi na atumiki winango adadikhirirambo kuwona nthawe yomwe Umambo ‘bwakukonzedwa na Mulungu,’ bun’dzatongera dziko lense.—Wahebereu 11:8-11.

6 Kodi Abalahamu pabodzi na banja lace adapitiriza tani kulimbisa cikhulupiro cawo? Iwo adapitiriza kupfunza bza Yahova. Pa nthawe inango, Mulungu adalewalewa nawo mwakuphatisa basa wanjo, matsomphenya na maloto. Pinango iwo adapfunza kuna atumiki wakukhulupirika wakale ayai bzinembo bzakale. Abalahamu na wanthu wa m’banja mwace alibe kuyebwa bza mapiciro ya Mulungu ndipo iwo akhambafuna kuyakumbukira. Ninga bzakutewera bzace, iwo alibe kupenukira kuti Yahova an’dzakwanisa mapiciro yace. Tenepo iwo adapitiriza kukhala wakukhulupirika  kwa Mulungu napo pomwe iwo adagumana na mabvuto makulu ayai mazunzo.

7. Kodi n’ciyani comwe Yahova watipasa kuti tilimbise cikhulupiro cathu ndipo tin’funika kucita ciyani?

7 Kodi n’ciyani comwe cin’dzatithandiza kuti tipitirize kulimbisa cikhulupiro cathu? Yahova adatipasa Bibliya kuti tipfunze bza mapiciro yace yakutsogolo. M’Bibliyamo, iye ambatilatiza bzomwe tin’funika kucita kuti tikhale wakukondwa. Ndipopa tin’funika kuwerenga Bibliya nsiku zense na kuteweza malango yace. (Psalymo 1:1-3; werengani Mabasa 17:11.) Yahova ambatipasambo ‘cakudya pa nthawe yakuthemera’ mwakuphatisa basa ‘kapolo wakukhulupirika na wanzeru.’ (Mateu 24:45) Ninga atumiki wakale wa Mulungu, tin’funika nthawe zense kumbawerenga bza mapiciro ya Mulungu na kumbayakumbukira mwakusamala. Bzimwebzi bzin’dzatithandiza kupitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu na kudikhirira na mtima wense nthawe yomwe Umambo bwace bun’dzatonga dziko lense la pansi.

Tikambawona momwe Yahova ambatawirira mipembo yathu, cikhulupiro cathu kuna iye cimbalimba kwene-kwene

8. Kodi mpembo ungalimbise tani cikhulupiro cathu?

8 Kodi n’ciyani cinango comwe cidathandiza atumiki wakale wa Yahova kuti apitirize kulimbisa cikhulupiro cawo? Iwo akhapemba kwa Yahova kuti awathandize. Pomwe iwo akhawona kuti iye ankutawira mipembo yawo, cikhulupiro cawo cikhalimba. (Nehemiya 1:4, 11; Psalymo 34:4, 15, 17; Danyeri 9:19-21) Mu njira ibodzi-bodziyi, tikambawona kuti Yahova ankutawira mipembo yathu acitipasa bzomwe tikhafunikira pa nthawe yakuthemera, cikhulupiro cathu kwa iye cimbalimba. (Werengani 1 Juwau 5:14, 15.) Tin’funikambo ‘kupitiriza kukumbira’ Yahova kuti atipase mzimu wace wakucena kuti ulimbise cikhulupiro cathu.—Luka 11:9, 13.

9. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe tingabzipemberere?

9 Pomwe tinkucita mpembo kwa Yahova, tin’funika lini kumbandomukumbira kuti atipase bzakusaya bzathu. Tin’funikambo kumbamutenda na kumbamutumbiza nsiku zense. Kuthumizira bzimwebzi, iye ambacita bzinthu bzense bzabwino! (Psalymo 40:5) Atumiki wa Yahova ambapemberambo abale wawo kuzungulira dziko lense la pansi. Mwa ciratizo, ‘timbakumbukira omwe ali m’kawoko.’ Ndipo ‘timbapemberambo omwe ambatsogolera pakati pathu.’ Tikambawona momwe Yahova ambatawirira mipembo yathu, cikhulupiro cathu kuna iye cimbalimba ndipo timbamufenderera.—Wahebereu 13:3, 7.

IWO ADAPITIRIZA KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

10. Kodi n’ciyani cidathandiza azinji kuti akhale wakukhwimika na kupitiriza kukhulupira Yahova?

10 Pa Wahebereu msolo 11, mpostolo Paulo adati: ‘Akazi adatambira anyakufa wawo omwe adamuka ku infa, koma amuna winango adazunzidwa thangwe akhafuna lini cipulumuso cakucokera ku cakulombolera cinango na cakulinga cakuti agumane cilamuso cabwino.’ (Wahebereu 11:35) Azinji adapirira mayezo ndipo adakhala wakukhulupirika kwa Mulungu thangwe iwo akhana cikhulupiro cakulimba pa cilamuso comwe  Mulungu adawapicira. Iwo akhadziwa kuti kutsogolo, Yahova angadadzawalamusa ndipo angadadzakhala na moyo wamuyaya pa dziko lapansi. Kumbukani bza Nabote na Zakariya. Iwo adabomedwa na minyala mpaka kufa thangwe ra kubvera Mulungu. (1 Wamambo 21:3, 15; 2 Nkhani 24:20, 21) Danyeri adathusidwa m’dindi momwe mukhana mphondolo zanjala ndipo azixamwali wace adathusidwa m’dindi la moto wa mphanvu kwene-kwene. Iwo akhadatsimikiza kufa m’mbuto mwa kuphonyera Yahova. Amunawa akhana cikhulupiro cakulimba kwa Yahova kuti angadawapasa mzimu wace wakucena na kuwathandiza kuti apirire mabvutoyo.—Danyeri 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23; Wahebereu 11:33, 34.

Atumiki wa Mulungu ambapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa iye thangwe ra cikhulupiro cawo cakulimba pa cilamuso comwe Mulungu adawapicira

11. Kodi ni mayezo yaponi yomwe apolofeta winango adapirira thangwe ra cikhulupiro cawo?

11 Apolofeta azinji, ninga Mikeya na Jeremiya, adanyozedwa ayai adaikhidwa m’kawoko. Winango ninga Eliya ‘adafamba uku na uku m’dambo, m’mapiri, m’mphako na m’madindi ya dziko lapansi.’ Wensenewa adapirira mayezo ndipo adapitiriza kukhulupira Mulungu thangwe iwo akhana ‘cidikhiro cakutsimikizika ca bzinthu bzakudikhiridwa.’—Wahebereu 11:1, 36-38; 1 Wamambo 18:13; 22:24-27; Jeremiya 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.

12. Kodi ni ciratizo ciponi cabwino comwe tingacitewezere? Ndipo n’ciyani comwe cidawathandiza kuti apirire mayezo?

12 Jezu Kristu adapirira mayezo makulu kwene-kwene ndipo adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Kodi n’ciyani cidamuthandiza kuti apirire? Mpostolo Paulo adati: ‘Thangwe ra cikondweso comwe adamuikhira patsogolo pace, iye adapirira muti wakuzunzikira, iye alibe kucita thupo na manyazi, ndipo tsapano wakhala pansi ku boko la madidi la mpando wa umambo wa Mulungu.’ (Wahebereu 12:2) Patsogolo pace Paulo adalimbikisa akristau kuti ‘ambakumbukire na tceru’ ciratizo ca Jezu. (Werengani Wahebereu 12:3.) Ninga Jezu, akristau azinji wa magole dzana yakutoma adafa thangwe akhali wakukhulupirika kwa Yahova. M’bodzi wa iwo akhali Antipa. (Cibvumbulutso 2:13) Akristau amwewa adatambira kale mabai-bai yawo, mwakusiyana na atumiki wa Mulungu winango wakale omwe ankudikhirira kudzatambira moyo pa dziko lapansi. (Wahebereu 11:35) Pa nthawe yomwe Jezu adakhala Mambo mu 1914, Akristau wakudzozedwa omwe akhadafa adalamusidwa aciyenda kudzulu ndipo iwo pabodzi na Jezu an’dzatonga wanthu wa mitundu yense.—Cibvumbulutso 20:4.

ATUMIKI WA MULUNGU OMWE ANA CIKHULUPIRO CAKULIMBA NSIKU ZINO

13, 14. Kodi Rudolf Graichen adapirira mayezo yaponi ndipo n’ciyani comwe cidamuthandiza kuti apitirize kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu?

13 Bzulu na bzulu bza atumiki wa Mulungu ambatewezera ciratizo ca Jezu. Iwo ambakumbukira mapiciro ya Mulungu na kupitiriza kumukhulupira pa nthawe za mayezo. Kumbukirani bza Rudolf Graichen, omwe adabadwira ku Alemanha mu 1925. Pomwe iye akhali tswaka, abereki wace adamanika pa parede bzithunzi-thunzi bza paraizo ku mui kwawo.  Iye adati: “Cithunzi-thunzi cibodzi cikhalatiza mphumphi na bira, mbuzi na nyalungwe, ngombe na mphondolo—bzense bziri pa mtendere, bzinkutsogoleredwa na mwana m’ng’ono.” (Zaiya 11:6-9) Bzimwebzi bzidathandiza Rudolf kuti akumbukire kwene-kwene bza paraizo pa dziko lapansi na kulimbisa cikhulupiro cace. Ninga bzakutewera bzace, iye adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova napo adazunzidwa kwa magole mazinji na a Nazi ndipo patsogolo pace na gulu la Comunista la kumabvabzuwa kwa Alemanha.

14 Rudolf adapirira mayezo manango mazinji. Mai wace adafa thangwe ra kuduwala pomwe akhali m’kawoko ku Ravensbrück. Baba wace adatepa mwauzimu ndipo adasinari tsamba lakudziwisa kuti asiya kukhala Mboni ya Yahova. Tsono Rudolf adapitiriza kukhala na cikhulupiro cakulimba. Pomwe adatsudzulidwa m’kawokomo iye adatumikira ninga nyakunyang’anira dera. Patsogolo pace adacemeredwa ku Xikola ya Gileyade ndipo adasankhulidwa kuti akatumikire ku Chile, komwe adapitiriza katumikira ninga nyakunyang’anira dera. Kumweko iye adakalowola mpfumakazi m’misionariyo wakucemeredwa Patsy. Koma mwakupasa nsisi, patapita gole libodzi mwana wawo wacikazi adafa. Patapita nthawe pang’ono, Patsy adafambo. Iye akhana magole 43 yakubadwa. Napo adagumana  na mayezo yenseneya, Rudolf adapitiriza kutumikira Yahova. Pomwe iye adakalamba ndipo akhalibe thanzi labwino, adapitiriza kutumikira ninga mpainiya wakukhazikika na mkulu. Tingawerenge Nkhani ya moyo wawo mu Nsanza ya Mulindiri ya Chichewa ya 1 Agosto, 1997 matsamba 20-25. [1] (Onani mafala yakuthumizira.)

15. Fotokozani bziratizo bzinango bza abale na mpfumakazi omwe ankutumikira Yahova mwakukondwa napo ankuzunzidwa nsiku zino.

15 Nsiku zino, abale na mpfumakazi zathu ankutumikira Yahova mwakukondwa napo ankuzunzidwa. Azinji wa abalewa ali m’kawoko ku Eritreia, Singapura na ku Coreia do Sul, thangwe rakuti ankulamba ‘kuphata mphanga.’ (Mateu 26:52) Mwa ciratizo, Isaac, Negede, pabodzi na Paulos ali m’kawoko ku Eritreia kwa magole yakupitirira 20. Kumweko iwo ambaboneresedwa mwadzawoneni. Ndipo pa magole yenseneya, iwo angakwanise lini kulowola ayai kusamalira abereki wawo. Napo bziri tenepo, iwo ankupitiriza kulimbisa cikhulupiro cawo kuna Yahova. Ndipo tsapano alindiri wa m’kawoko ankuwalemekeza. Pa jw.org webisaite pana cithunzi-thunzi ca abalewa. Iwo mbakukondwa napo kuti ankubonera.

Kodi abale wa m’gwere mwanu ambapitiriza tani kulimbisa cikhulupiro cawo? (Onani ndime 15, 16)

16. Kodi cikhulupiro cakulimba cingakuthandizeni kucita ciyani?

16 Atumiki wa Yahova azinji ambaikhidwa lini m’kawoko ayai kuboneresedwa mwadzawoneni ninga bzomwe bzinkucitikira abale wathu omwe afotokozedwawa. Koma azinji ankubonera thangwe ra kusauka, matsoka ya cirengedwe na nkhondo. Winango atewezera ciratizo ca Abalahamu, Izaki, Djakobi na Mozeji mwa kusiya kumbuyo cuma cawo ayai mbiri kuti atumikire Yahova. Kodi n’ciyani cimbathandiza abale wathuwa kuti apitirize kukondwa pomwe ankutumikira Yahova? Lufoyi lawo kwa Yahova na cikhulupiro cawo cakulimba pa mapiciro yace. Iwo ambadziwa kuti Yahova an’dzasimba atumiki wace wakukhulupirika na moyo wakusaya kumala mu dziko lipsa, momwe mun’dzakhala cilungamo.—Werengani Psalymo 37:5, 7, 9, 29.

17. Kodi mungapitirize tani kulimbisa cikhulupiro canu ndipo tin’dzacezerana ciyani mu msolo unkutewerayu?

17 Mu msolo uno, tawona momwe cikhulupiro ciriri ‘cakutsimikiza pa bzinthu bzakudikhiridwa.’ Kuti tikhale na cikhulupiro ninga cimweci, tin’funika kupemba kwa Yahova na kumbakumbukira mapiciro yace. Ndipo patsogolo pace tingadzakwanise kupirira pa mayezo yali-yense. Msolo unkutewerayu un’dzafokoza bzomwe bzimbathandauza kukhala na cikhulupiro.

^ [1] (ndime 14) Mungawonembo nkhani ya moyo wa Andrej Hanák wa ku Eslováquia mu nkhani yakuti “Esperança viva apesar de muitas provações” mu Despertai! ya 22 Abril, 2002.