Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri (Yakupfunzira)  |  Outubro 2016

Latizani Kuti Muna Cikhulupiro pa Mapiciro ya Yahova

Latizani Kuti Muna Cikhulupiro pa Mapiciro ya Yahova

“Cikhulupiro ndico . . . umboni bwakuwoneka bwa bzinthu caibzo napo n’bzakusaya kuwoneka.”—WAHEBEREU 11:1.

NYIMBO: 54, 125

1. Kodi tin’funika kumbabva tani thangwe ra cikhulupiro cathu?

NI WANTHU lini wense omwe ana cikhulupiro. (2 Watesalonika 3:2) Koma Yahova ambapereka cikhulupiro kuna wense omwe ambamunamata. (Waroma 12:3; Wagalata 5:22) Timbatenda kwene-kwene thangwe Yahova ambatipasa cikhulupiro!

2, 3. (a) Kodi timbagumana phindu liponi tikakhala na cikhulupiro? Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

2 Yahova adapereka mwana wace wakufunidwa, Jezu, kuti ali-wense omwe animukhulupira, angalekereredwe pikado zace. Bzimwebzi bzimbacitisa wanthu kukhala pa uxamwali na Yahova na kuti adzakhale na moyo wakusaya kumala. (Juwau 6:44, 65; Waroma 6:23) Yahova ngwabwino kwene-kwene! Napo kuti ndife anyakuphonya ndipo tiri mu mkhalidwe wakuti timbafa, Yahova ambawona kuti tingakwanise kucita bzinthu bzabwino. (Psalymo 103:10) Iye adatithandiza kudziwa bzipsa bzabwino pakulewa bza Jezu na nsembe yace. Pomwe tidayamba kukhala na cikhulupiro mwa Jezu na kumutewera, tidayambambo kukhala na cidikhiro ca moyo wakusaya kumala!—Werengani 1 Juwau 4:9, 10.

3 Kodi tingapfunze pomwe ciyani bza cikhulupiro? Kodi kundodziwa bzomwe Mulungu ambaticitira na bzomwe an’dzacita kutsogolo, bzimbathandauza kuti tina cikhulupiro? Mbatiwoneni cinango comwe tin’funika kucita.

 ‘KHALANI NA CIKHULUPIRO MU MTIMA MWANU’NU’

4. Kodi kukhala na cikhulupiro kumbatitokonya tani?

4 Tikakhala na cikhulupiro mwa Yahova na Jezu, timbandodziwa lini bzomwe iwo ankucita na bzomwe an’dzaticitira. Koma timbakhalambo na cikhumbo camphanvu ca kukhala na moyo mwakubverana na bzomwe iye ambatipfunzisa. Timbafunisisa kuthandizambo winango kuti awadziwembo. Mpostolo Paulo adati: ‘Ukalewa padeca ‘mafalaya na mulomo wako’ kuti Jezu ni Mbuya, ucikhulupirambo mu mtima mwako kuti Mulungu adamulamusa kwa anyakufa, un’dzapulumuka. Pakuti na mu mtima munthu ambakhala na cikhulupiro kuti akhale wakulungama, tsono na mulomo, ambadziwisa padeca cikhulupiro cace kuti apulumuke.’—Waroma 10:9, 10; 2 Wakolinto 4:13.

5. N’thangwe ranyi cikhulupiro n’cakufunika kwene-kwene ndipo n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tikhale na cikhulupiro cakulimba? Fotokozani ciratizo.

5 Kuti tidzapfatse na moyo wakusaya kumala mu dziko lipsa la Mulungu, tin’funika kukhala na cikhulupiro na kupitiriza kucilimbisa. Cikhulupiro cidakhala ninga muti omwe unkumera. Tin’funika kupitiriza kumbauthirizira kuti upitirize kukhala na thanzi ucikula. Koma tikasaya kumbauthirizira mwakukwanira, ungafote uciuma. Mwakundendemerana, tin’funika kutsimikiza kuti cikhulupiro cathu cinkupitiriza kukhala na ‘thanzi’ ndipo ‘cinkukula.’—Tito 2:2; 2 Watesalonika 1:3; Luka 22:32; Wahebereu 3:12.

BIBLIYA LIMBAFOTOKOZA THANDAUZO LA CIKHULUPIRO

6. Kodi pa Wahebereu 11:1 pambafotokoza njira ziwiri ziponi za cikhulupiro?

6 Pa Wahebereu 11:1 pambafotokoza thandauzo la cikhulupiro. (Werengani.) (1) Cikhulupiro ni ‘cidikhiro cakutsimikizika ca bzinthu bzakudikhiridwa.’ Bzinthu bzomwe tinkubzidikhirira bzimbaphatanidza bzinthu bzomwe Mulungu adapicira. Mwa ciratizo, tina citsimikizo cakuti bzinthu bzakuipa bzin’dzamala na kuti pan’dzakhala na dziko lipsa. (2) Cikhulupiro ni ‘umboni bwakuwoneka,’ ayai citsimikizo cakuwoneka, ca ‘bzinthu caibzo napo kuti n’bzakusaya kuwoneka.’ Timbadziwa kuti Yahova Mulungu, Jezu Kristu, anjo na Umambo bwa kudzulu bziripo, napo kuti tikanati kubziwona na maso. (Wahebereu 11:3) Kodi tingalatize tani kuti tinacodi cikhulupiro pa mapiciro ya Mulungu na pa bzinthu bzomwe tingakwanise lini kubziwona? Moyo wathu, bzakulewalewa bzathu na bzomwe timbacita bzimbalatiza kuti tina cikhulupiro.

7. Kodi ciratizo ca Nowe cimbatithandiza tani kubvesesa thandauzo la kukhala na cikhulupiro? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 21.)

7 Kodi tingapfunze ciyani kuna Nowe pa nkhani ya cikhulupiro? Mpostolo Paulo adalewa kuti Nowe, ‘pomwe adapasidwa cenjezo la Mulungu la bzinthu bzakusaya kuwoneka, adalatiza kuti akhagopa Mulungu ndipo adamanga cingalawa cakupulumusira banja lace.’ (Wahebereu 11:7) Pakuti Nowe adakhulupira bzense bzomwe Yahova adamuuza, iye adamanga cingalawa cikuluco. Pinango wanthu akhamubvunza thangwe lomwe akhamangira cingalawaco. Tingakhulupire kuti Nowe akhandonyamala lini. Bibliya limbalewa kuti Nowe akhali ‘mpalizi wa cilungamo.’ (2 Pedru 2:5) Iye adacenjeza wanthu kuti Mulungu an’funa kubweresa cigumula ca madzi kuti adzapfudze wanthu wakuipa. Bzinkuwonekeratu kuti iye adawauza ndendende ninga momwe Yahova adamuuzira kuti: ‘Cafika cimaliziro ca wanthu wense pamaso pangu, pakuti dziko ladzala na ciwembo thangwe ra iwo,’ ndipo ‘inepano ndin’bweresa cigumula ca madzi pa dziko la  pansi, kuti cidzapfudze cinthu ciri-cense ca moyo. Bzinthu bzense bzomwe bziri pa dziko la pansi bzin’dzafa.’ Patsogolo pace Nowe pinango akhafotokoza bzomwe wanthuwo akhafunika kucita kuti apulumuke. Yahova adalewa kuti: ‘Un’funika kupita mu cingalawamo.’—Ciyambo 6:13, 17, 18.

8. Kodi Tiyago adalewa ciyani bza cikhulupiro?

8 Mpostolo Tiyago adanembambo bza cikhulupiro. Bzinkuwoneka kuti iye adanemba pa nthawe yomwe mpostolo Paulo akhadamaliza kunemba bukhu la Wahebereu. Tiyago adanemba kuti: ‘Ndiratize cikhulupiro cako cakusaya mabasa yace ndipo ine ndin’dzakulatiza cikhulupiro cangu mwa mabasa yangu.’ (Tiyago 2:18) Kuti tikhale na cikhulupiro, Tiyago adalewa kuti tin’funika kucita bzinthu bzizinji sikuti kundokhulupira. Madimonyo yambadziwa kuti Mulungu alipo, koma iyo yambakhulupira lini Yahova. Ndipo iyo yambatsutsa kwene-kwene Mulungu. (Tiyago 2:19, 20) Mwa njira inango, munthu omwe ana cikhulupiro ambakondwesa Mulungu mwa kumbacita mabasa yabwino ayai bzicito bzabwino. Ndibzo bzomwe Abalahamu adacita. Tiyago adanemba kuti: ‘Kodi Abalahamu, baba wathu, alibe kuyesedwa wakulungama mwa mabasa yace, pomwe adapereka mwana wace Izaki pa mphatso? Onani kuti cikhulupiro cace cidabverana na mabasa yace ndipo cidakhala cakulungama thangwe ra mabasa yaceyo.’ Patsogolo pace Tiyago adadzabvekesa kuti cikhulupiro cakusaya mabasa n’cakusaya phindu pomwe adati: ‘Ninga momwe thupi lakusaya mzimu ndakufa, mpsibodzi-bodzimbo na cikhulupiro cakusaya mabasa yace, n’cakufa.’—Tiyago 2:21-23, 26.

9, 10. Kodi kulatiza cikhulupiro kuna Mwana kumbathandauza ciyani?

9 Yatapita magole 30, Juwau adanemba bzipsa bzabwino ndipo patsogolo pace adadzanembambo mabukhu matatu. Mwakundendemerana na anembi winango wa Bibliya, Juwau adabvesesa bzomwe cikhulupiro cimbathandauza. M’mabukhu yace, Juwau kawiri-kawiri akhaphatisa basa fala la cigerego lomwe m’Cingerezi limbasanduliziridwa kuti “kulatiza cikhulupiro.”

Timbalatiza cikhulupiro kuna Mwana mwa kubvera Jezu

10 Mwa ciratizo, Juwau adafotokoza kuti: ‘Ule omwe an’khulupira Mwanayo ana moyo wakusaya kumala, omwe an’khulupira lini Mwanayo an’dzagumana lini moyo, koma ukali bwa Mulungu bun’dzakhala pa iye.’ (Juwau 3:36) Kuti tilatize cikhulupiro mwa Jezu, tin’funika kumubvera. Ndipo kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala, Jezu kawiri-kawiri akhalewa kuti tin’funika kukhala na cikhulupiro mwa iye na Baba wace ninga momwe timbawonera mu bzinembo bza Juwau.—Juwau 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Kodi tingalatize tani kuti timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kutithandiza kudziwa cadidi?

11 Yahova adaphatisa basa mzimu wace wakucena kuti utithandize kubvesesa cadidi cakulewa bza iye na Mwana wace na kuti utithandize kukhala na cikhulupiro mwa iye. (Werengani Luka 10:21.) Kodi tingalatize tani kuti timbatenda Yahova pa bzense bzomwe iye ankucita? Tin’funika lini kuleka kumutenda pa kubvuma kuti tikhale pa m’bverano na iye mwakuphatisa basa Jezu omwe ni ‘Mtumiki Mkulu na Wakucitisa cikhulupiro cathu kuti cikhale cakukwana.’ (Wahebereu 12:2) Ndipo tin’funika kupitiriza kulimbisa cikhulupiro cathu mwa kumbapemba nthawe  zense kuna Yahova na kumbapfunza Fala lace.—Wayefezo 6:18; 1 Pedru 2:2.

Kulatiza cikhulupiro canu mwa kulewalewa na winango bza bzipsa bzabwino pali-pense pomwe mungagumane mpata (Onani ndime 12)

12. Penu tina cikhulupiro, n’ciyani comwe tin’dzacita?

12 Tin’funika kupitiriza kumbalatiza na bzicito bzathu kuti timbakhulupira kwene-kwene mapiciro ya Yahova. Mwa ciratizo, timbapitiriza kupalizira wanthu bza Umambo bwa Mulungu ticiwathandiza kuti akhale anyakupfunza wa Jezu. Timbapitirizambo kumbacitira ‘wense bzabwino ndipo maka-maka abale wathu m’cikhulupiro.’ (Wagalata 6:10) Ndipo tinkucita nyongo ya ‘kukhundula unthu bwathu bwakale na mabasa yace’ pakuti tin’funa lini kudzonga uxamwali bwathu na Yahova.—Wakoloso 3:5, 8-10.

TIMBAWONA KUTI KUKHULUPIRA MULUNGU N’CINTHU CAKUFUNIKA KWENE-KWENE

13. (a) Kodi kukhala na cikhulupiro mwa Mulungu n’kwakufunika mwa njira iponi? (b) Kodi Bibliya limbafotokoza tani kukhala na ‘cikhulupiro mwa Mulungu’ ndipo n’thangwe ranyi?

13 Bibliya limbati: ‘Mwakusaya cikhulupiro bzingakwanisike lini kukondwesa Mulungu. Pakuti ali-wense wa kufika kuna Mulungu an’funika kukhulupira kuti iye alipodi na kuti ambapereka mabaibai kuna wanthu wakumulinga na mtima wense.’ (Wahebereu 11:6) Bibliya limbalatizambo kuti ‘cikhulupiro mwa Mulungu’ ni cibodzi mwa bzinthu bzomwe akristau an’funika kukhala naco. Tenepo timbawona kuti kukhulupira Mulungu n’cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. (Wahebereu 6:1) Koma kuthumizira pa cikhulupiro, tin’funikambo kukhala na makhalidwe manango yakufunika kuti tipitirize kukhala pa uxamwali na Yahova.—Werengani 2 Pedru 1:5-7; Juda 20, 21.

14, 15. Kodi cikhulupiro cinkundendemezeredwa tani na lufoyi?

14 Anembi wa Bibliya akhafotokoza kwene-kwene bza cikhulupiro kuposa khalidwe linango. Kodi bzimwebzi bzinkulatiza kuti cikhulupiro ni khalidwe lakufunika kwene-kwene lomwe tin’funika kukhala nalo?

15 Paulo adandendemezera cikhulupiro na lufoyi. Iye adanemba kuti: ‘Penu ndina cikhulupiro cense cakuti nkucinja naco mapiri koma ndiribe lufoyi, ndine lini cinthu.’ (1 Wakolinto 13:2) Jezu adalewa kuti ‘cakutonga cikulu’ ndico kulatiza lufoyi kuna Mulungu. (Mateu 22:35-40) Lufoyi limbatithandiza kukhala na makhalidwe yanango mazinji yomwe yambakondwesa Mulungu. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti lufoyi ‘limbakhulupira bzinthu bzense.’ Tenepo lufoyi lin’dzatithandiza kuti tikhulupire cinthu ciri-cense comwe Mulungu  ambatiuza mwakuphatisa basa Bibliya.—1 Wakolinto 13:4, 7.

16, 17. Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani ya cikhulupiro na lufoyi? Pa makhalidweya, ndiponi khalidwe likulu ndipo n’thangwe ranyi?

16 Cikhulupiro na lufoyi ni makhalidwe yakufunika kwene-kwene ndipo anembi wa Bibliya kawiri-kawiri akhayalewera pabodzi. Paulo adalimbisa abale wace kuti ‘abvale cakubzikhotcerera pa cifuwa ca cikhulupiro na lufoyi.’ (1 Watesalonika 5:8) Pedru adanemba bza Jezu kuti: ‘Napo kuti mukanati kumuwona, imwepo mumbamufuna. Napo kuti mungamuwone lini tsapano, imwepo munkumukhulupira.’ (1 Pedru 1:8) Tiyago adabvunza abale wace wakudzozedwa kuti: ‘Kodi Mulungu alibe kusankhula wale omwe mbakusauka m’mawonekedwe ya dziko kuti akhale wakudala m’cikhulupiro acikhala nzika za Umambo, bomwe iye adapicira wale omwe ambamufuna?’ (Tiyago 2:5) Juwau adanemba kuti cakutonga ca Mulungu n’cici: ‘Tikhale na cikhulupiro m’dzina la mwana wace Jezu Kristu na kumbafunana.’—1 Juwau 3:23.

17 Koma Paulo adanembambo kuti: ‘Tenepo, tsapano, bzinkusala bzinthu bzitatubzi: cikhulupiro, cidikhiro na lufoyi; koma cikulu pa bzensene ni lufoyi.’ (1 Wakolinto 13:13) Kutsogolo, tin’dzafunikira lini kukhala pomwe na cikhulupiro pa mapiciro ya Mulungu yakulewa bza dziko lipsa thangwe yan’dzakhala yakwanisika kale. Tin’dzakhala na moyo wabwino kwene-kwene omwe Bibliya limbalewa. Koma tin’dzafunika nthawe zense kukhala na lufoyi kuna Mulungu na wanthu. Kulewa cadidi, lufoyi lathu kuna iwo lin’dzapitiriza kukula mpaka muyaya.

YAHOVA ANKUSIMBA CIKHULUPIRO CATHU

18, 19. Kodi n’bzakutewera bziponi bzomwe bziripo thangwe ra cikhulupiro cakulatizidwa na wanthu wa Mulungu nsiku zino? Mbani omwe ankuthemera kutumbizidwa thangwe ra bzimwebzi?

18 Wanthu wa Yahova nthawe zathu zino ana cikhulupiro pa Umambo bwace ndipo ambabuthandizira. Ndipo iwo ambafunana na mtima wense. Bziri tenepo thangwe iwo ambabvuma kuti mzimu wa Mulungu uwatsogolere pa moyo wawo. (Wagalata 5:22, 23) Kodi bzakutewera bzace m’bziponi? Abale na mpfumakazi wakupitirira 8 midyau kuzungulira dziko lense ali pa mtendere ndipo mbakubverana m’magwere mwawo. N’bzakuwonekeratu kuti cikhulupiro na lufoyi ni makhalidwe yamphanvu kwene-kwene.

19 Ciphatanoci cinkukwanisika kokha na thandizo la Mulungu wathu. Iye ngwakuthemera kutumbizidwa thangwe ra bzimwebzi. (Zaiya 55:13) Tinkutenda caibzo thangwe iye wacitisa kuti bzimwebzi bzikwanisike kuna ifepano kuti ‘tipulumusidwe mwa cikhulupiro.’ (Wayefezo 2:8) Yahova an’dzapitiriza kuthandiza wanthu azinji kuti akhale na cikhulupiro mwa iye. Tenepo pakumalizira, dziko lense lin’dzadzala na wanthu wakukwana, wakulungama na wakukondwa omwe an’dzatumbiza Yahova mpaka muyaya!