Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2017

Thangwe Ranyi Tin’funika Kumbatumbiza Yahova?

Thangwe Ranyi Tin’funika Kumbatumbiza Yahova?

‘Tumbizani Yah! . . . Mpsakukondwesa ndipo ni bzakuthemera kumutumbiza!’—PSALYMO 147:1.

NYIMBO: 3, 10

1-3. (a) Kodi bukhu la Psalymo kapitulo 147 lidanembedwa pa nthawe iponi? (b) Kodi tingapfunze ciyani tikambawerenga Psalymo 147?

KAWIRI-KAWIRI timbatenda munthu thangwe ra bzinthu bzabwino bzomwe iye walewa ayai wacita. Tsono tani pakulewa bza Yahova? Tina mathangwe mazinji yakumutumbizira. Timbamutumbiza thangwe ra mphanvu zace zomwe timbaziwona mu cirengedwe cace cakudabwisa. Timbamutumbizambo thangwe ra lufoyi lomwe adalilatiza kuna ife mwa kupereka Mwana wace ninga cakulombolera.

2 Bukhu la Psalymo 147, limbalatiziratu padeca kuti omwe adanemba psalymoli, akhafunisisa kutumbiza Yahova. Iye adalimbisa wanthu winango kuti atumbizembo Mulungu.—Werengani Psalymo 147:1, 7, 12. *

3 Tin’dziwa lini munembi wa Psalymo 147. Koma munembiyu pinango adakhala na moyo pa nthawe yomwe Yahova adatsudzula Ajirayeri ku ukapolo bwa ku Babulo, aciwabwezeresa ku Jeruzalemu.  (Psalymo 147:2) Munembi wa psalymoyu, adatumbiza Yahova thangwe Ajirayeri adayamba pomwe kunamata Mulungu mwakutsudzuka mu dziko lawo cairo. Patsogolo pace nyakunemba psalymoyu adalewa mathangwe manango yomwe tingatumbizire Yahova. Kodi mathangweyo njaponi? Kodi ni mathangwe yaponi yomwe yangakucitiseni kulewa kuti ‘Aleluya,’ ayai ‘kutumbiza Yahova?’—Psalymo 147:1.

YAHOVA AMBAPOZA MTIMA WAKUSWEKA

4. Kodi Ajirayeri adabva tani pomwe mambo Siro adawatsudzula ku ukapolo?

4 Kumbukirani momwe Ajirayeri akhabvera pomwe akhali akapolo ku Babulo. Wanthu omwe adawabweresa ku ukapoloko akhawaseka acimbati: ‘Tiimbireni ibodzi mwa nyimbo za ku Ziyoni.’ Koma Ajuda akhali lini pa mkhalidwe wabwino kuti aimbe, thangwe Jeruzalemu, mbuto yawo yomwe ikhawapasa cikondweso ikhadapfudzidwa. (Psalymo 137:1-3, 6) Mitima yawo ikhadasweka ndipo akhafunika kutsangalazidwa. Koma ninga momwe Bibliya likhadalewa kale, Yahova adathandiza wanthu wace. Mwa njira iponi? Siro, Mambo wa ku Perisiya, adakunda Babulo ndipo adalewa kuti: ‘Iye wandituma kuti ndimumangire nyumba ku Jeruzalemu.’ Siro adauza pomwe Ajirayeri kuti: ‘Ali-wense wa imwepo omwe ali pakati pa wanthu wace, Yahova Mulungu wanu akhale na iye, ndipo iye ayende kumweko!’ (2 Nkhani 36:23) Ajirayeri adatsangalazidwa kwene-kwene pomwe adabva bzimwebzi!

5. Mwakubverana na nyakunemba psalymo, kodi Yahova ambasamalira tani atumiki wace omwe ana mtima wakusweka?

5 Yahova adatsangalaza sikuti kokha Ajirayeri ninga mtundu, koma adatsangalazambo Mjirayeri ali-wense payekha. Yahova ambacita bzibodzi-bodzibzi kuna ifepanombo nsiku zino. Nyakunemba psalymo adalewa kuti Mulungu ‘ambapoza omwe ana mtima wakusweka; iye ambamanga bzironda bzawo.’ (Psalymo 147:3) Tikambadwala, bwerani timbakhale wakutsimikiza kuti Yahova an’tisamalira. Yahova ambafunisisa kutitsangalaza na kutipoza pomwe tina mtima wakusweka. (Psalymo 34:18; Zaiya 57:15) Iye ambatipasa nzeru na mphanvu kuti tikwanise kulimbana na cineso ciri-cense comwe tingagumane naco.—Tiyago 1:5.

Yahova ambafunisisa kutitsangalaza na kutithandiza kuti timbabzibve bwino

6. Kodi tingagumane tani phindu na mafala ya pa Psalymo 147:4? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 15.)

6 Patsogolo pace nyakunemba psalymo adanyang’anisa kudzulu ndipo adalewa kuti Yahova ‘ambalewenga nyenyezi’ ndipo ‘ambazicemera zense na dzina lace.’ (Psalymo 147:4) Iye akhaziwona, koma akhadziwa lini kuti nyenyezizo zikhalipo zingasi. Nsiku zino, masiyentista yambadziwa kuti nyenyezi ziripo mabidyau mazinjisa kudzuluku. Ndipo kudzuluku kuna migwala ya nzou mamidyau na mamidyau! Wanthu angakwanise lini kulewenga nyenyezi zense, koma Mulengi angakwanise. N’cadidi! Mulungu ambadziwa bwino nyenyezi ibodzi na ibodzi mwakuti adazipasa madzina. (1 Wakolinto 15:41) Tenepo, penu iye ambadziwa nyenyezi ibodzi na ibodzi, ndiye kuti iye ambakudziwanimbo imwepo. Iye nthawe zense ambadziwa momwe muliri, momwe munkubvera na bzomwe mumbafunikira!

7, 8. (a) Kodi n’ciyani comwe Yahova ambadziwa kuna ife? (b) Lewani ciratizo cakuwonesa nsisi za Yahova.

7 Yahova ambadziwa mabvuto yomwe munkugumana nayo, ndipo iye ana mphanvu yakukuthandizani. (Werengani Psalymo 147:5.) * Pinango mungawone ninga kuti bvuto lanu ndikulu  kwene-kwene mwakuti mungakwanise lini kulimbana nalo. Mulungu ambadziwa bzomwe tingakwanise lini, ndipo ‘ambakumbukira kuti ndife pfumbi.’ (Psalymo 103:14) Ifepano ndife wakuperewera, ndipopa timbaphonya mwakubwereza-bwereza, ndipo bzimwebzi bzingatisunamise. Timbabziimba mulandu thangwe ra cinthu cinango comwe tidalewa, cikhumbo cinango cakuipa comwe tikhabva ayai njiru yomwe tikhanayo! Yahova ambaphonya lini na pang’onopo, koma iye ambadziwa momwe timbabvera.—Zaiya 40:28.

8 Kodi mudakwanisa kale kuzindikira kuti boko lamphanvu la Yahova linkukuthandizani pa mayezo yanu? (Zaiya 41:10, 13) Bzimwebzi bzidacitikira mpainiya munango wakucemeredwa Kyoko. Pomwe iye adapasidwa utumiki bunango, iye adasunama kwene-kwene. Tsono, kodi Kyoko adadziwa tani kuti Yahova akhabvesesa bvuto lacero? Mu gwere lace lipsalo, mukhana wanthu azinji omwe akhabvesesa bvuto lacero. Thangwe ra bzimwebzi, iye adabva ninga kuti Yahova ankumuuza kuti: ‘Ndimbakufuna, sikuti kokha thangwe rakuti ndiwe mpainiya, koma thangwe ndiwe mwana wangu wakubzipereka kwa ine. Ndin’funa kuti ukhale na moyo wakukondwa ninga m’bodzi wa Mboni zangu!’ Kodi mudakwanisambo kale kuwona kuti Yahova ambadziwa momwe munkubvera?

YAHOVA AMBATIPASA BZOMWE TIMBAFUNIKIRA

9, 10. N’ciyani comwe Yahova ambaikha pa mbuto yakuyamba akafuna kutithandiza? Fotokozani ciratizo.

9 Tensenefe timbafunikira bzinthu ninga cakudya, bzakubvala na pakukhala. Pinango mungakhale na thupo lakuti mungadzakhale lini na cakudya cakukwanira. Koma Yahova ambacitisa kuti dziko limbapereke cakudya kwa wense, napo kwa ‘wana wa akhungubwe omwe ambakuwa thangwe ra njala.’ (Werengani Psalymo 147:8, 9.) * Penu Yahova ambapasa akhungubwe cakudya, tileke kupenukira kuti iye an’dzatipasambo bzakusaya bzathu bzakuthupi.—Psalymo 37:25.

10 Koma cakufunika pa bzense n’cakuti Yahova ambatipasa bzomwe timbafunikira kuti cikhulupiro cathu cipitirize kukhala cakulimba, ndipo iye ambatipasa ‘mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense.’ (Wafiripo 4:6, 7) M’bale munango wakucemeredwa Mutsuo pabodzi na mkazi wace adawona momwe Yahova adawathandizira. Pomwe ku Japão kudacitika malengwa ya pansi yomwe yadapasidwa dzina lakuti tsunami mu 2011, iwo adapulumukira mkamwa mwa mbuzi mwa kuthawira pa ntsodzi ya nyumba yawo. Pa nsikuyi, iwo adaluza pafupi-fupi bzinthu bzawo bzense. Ndipo patsogolo pace adaphuphudza mu mdima m’cipinda cinango cakudjedjera kwene-kwene ca nyumba yawo yaciwiri. Mangwana yace, iwo adanyang’ana cinthu comwe cingadawalimbisa mwauzimu. Comwe adagumana ni kokha bukhu la Anuário das Testemunhas de Jeová la 2006. Tsamba lomwe adafungula likhana msolo wakuti “Os maiores tsunamis já registrados.” Nkhani imweyi ikhalewa bza citeketeke comwe cidacitika ku Sumatra mu 2004 comwe cidayambisa ma tsunami yakudzonga kwene-kwene. Mutsuo na mkazi wace adalira pomwe adawerenga bzomwe bzidacitikira abale wawo. Iwo adawona kuti Yahova akhawapasa cilimbiso comwe akhafunikira. Tsono Yahova adawathandiza mwa njira pomwe zinango. Abale wa m’madera manango ya ku Japauko adawathandiza na cakudya na bzakubvala. Koma comwe cidawalimbisiratu ni kuzungiridwa na abale omwe adatumizidwa na gulu la Yahova. Mutsuo adalewa kuti: “Ndidawona kuti Yahova akhalidi pambali pathu acimbatithandiza. Bzimwebzi bzidatitsangalaza kwene-kwene!” Mulungu cakuyamba ambatithandiza mwauzimu kuti tilimbise cikhulupiro cathu ndipo patsogolo pace ambatisamalira pa bzakusaya bzathu bzakuthupi.

 BZOMWE TINGACITE KUTI TIMBAGUMANE PHINDU NA THANDIZO LA YAHOVA

11. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti timbagumane phindu na thandizo la Mulungu?

11 Yahova ‘ambalamusa wanthu wakufatsa.’ Iye ambatifuna ndipo nthawe zense ngwakukonzeka kutithandiza. (Psalymo 147:6a) Kodi tingagumane tani phindu na thandizo lacero? Tin’funika kulimbisa uxamwali bwathu na iye. Kuti bzimwebzi bzikwanisike, tin’funika kukhala wakubzicepswa. (Sofoniya 2:3) Wanthu wakubzicepswa ambathemba Yahova kuti ndiye an’dzamalisa kusaya cirungamo kwense pabodzi na kubonera kwawo. Yahova ambafuna wanthu wakubzicepswa.

12, 13. (a) Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tigumane phindu na thandizo la Mulungu? (b) Kodi Yahova ambakomedwa na wanthu omwe ambacitanyi?

12 Kodi Mulungu ambawona tani wanthu wakuipa? Bibliya limbalewa kuti ‘wakuipa iye ambawathusira pansi.’ (Psalymo 147:6b) Ifepano tin’funa lini kuti bzimwebzi bziticitikirembo! Koma tin’funa kuti Mulungu ambatilatize lufoyi lace. Ndipopa bwerani timbawenge bzomwe iye ambawenga. (Psalymo 97:10) Mwa ciratizo, tin’funika  kumbawenga bza upombo. Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti tin’funika kumbatcenkha cinthu ciri-cense comwe cingatitsogolere kuti ticite bza upombo, kuphatanidzambo kumbawona bzinthu bzamaika. (Psalymo 119:37; Mateu 5:28) Kulimbana na bzimwebzi kungakhale kwakunesa, koma tikacita nyongo tin’dzasimbidwa na Yahova.

13 Tsono tingakwanise lini kulimbanako mwatekha, koma tin’funika kuthemba Yahova. Kodi iye angakondwe tikambathemba mphanvu ayai bzinthu bzomwe wanthu ambakonza? Nee, Yahova ‘ambakondwa lini na mphanvu ya haci.’ Kodi tin’funika kumbathemba mphanvu zathu ayai za wanthu winango? Yahova ‘ambadabwa lini na kulimba kwa minyendo ya munthu.’ (Psalymo 147:10) M’mbuto mwace, tin’funika kupitiriza kumbathemba Yahova na kumukumbira kuti atipulumuse pa bzinthu bzomwe bzimbatitepesa mwauzimu. Yahova an’dzaneta lini na kubva mipemboyi. ‘Yahova ambakomedwa na wale omwe ambamugopa, na wale omwe ambadikhirira kudeka mtima kwace kwakusaya kumala.’ (Psalymo 147:11) Pakuti iye ngwakukhulupirika ndipo ambatifuna, timbadziwa kuti an’dzapitiriza kutithandiza kutcenkha bzikhumbo bzakuipa.

14. Kodi nyakunemba psalymo akhapenukira lini ciyani?

14 Yahova ankutitsimikizira kuti iye an’dzatithandiza tikadzagumana na mabvuto. Pomwe Ajirayeri akhabwerera ku Jeruzalemu, nyakunemba psalymo adakumbukira momwe Yahova akhawathandizira. Iye adalewa kuti: ‘Iye ambalimbisa mipiringidzo ya misuwo yako; ndipo ambasimba wana wako omwe umbakhala nawo. Ambabweresa mtendere m’dziko lako.’ (Psalymo 147:13, 14) Kudziwa kuti Yahova angalimbise misuwo ya mzinda, kudacitisa nyakunemba psalymoyu kubzibva kukhala wakukhotcerereka. Bzimwebzi bzidamutsimikizirisa kuti Yahova angadakhotcerera wanthu wace.

Kodi Fala la Mulungu lingatithandize tani tikambakhala na thupo thangwe ra mayezo yathu?(Onani ndime 15-17)

15-17. (a) Kodi nthawe zinango tingabve tani thangwe ra mabvuto yomwe tingagumane nayo, tsono Yahova ambaphatisa tani basa Fala lace kuti atithandize? (b) Fotokozani ciratizo cakuwonesa kuti fala la Mulungu ‘limbathamanga liwiro’ kuti lidzatithandize.

15 Pinango imwepo mungakhale na thupo thangwe ra mabvuto yomwe munkugumana nayo, tsono Yahova angakupaseni nzeru kuti mulimbane na mabvutoyo. Nyakunemba psalymo adalewa kuti Mulungu ‘ambatumiza lamulo lace pa dziko; fala lace limbathamanga mwa liwiro.’ Patsogolo pace nyakunemba psalymoyu adalewa bza matalala, acibvunza kuti: ‘Mbani omwe angalimbikire pa mphepo yace yakudjedjera?’ Iye adalewambo kuti Yahova ‘ambatumiza fala  lace, matalalayo yacisungunuka.’ (Psalymo 147:15-18) Mulungu wathu ambadziwa cinthu ciri-cense ndipo iye ambanyang’anira matalalayo na mphepo yakudjedjera kwene-kweneyo ndipopa, mwakusaya kupenukira, iye an’dzakuthandizani kulimbana na bvuto liri-lense lomwe mungagumane nalo.

Kodi mumbakwanisa kuwona pa moyo wanu Yahova ankuthamanga liwiro kuti adzakutsogolereni?

16 Nsiku zino Yahova ambatitsogolera mwakuphatisa basa Bibliya. Nyakunemba psalymo adalewa kuti fala la Yahova ‘limbathamanga mwa liwiro’ kuti lidzatithandize. Mulungu ambatitsogolera mu njira yabwino ndipo ambacita bzimwebzi pa nthawe yakuthemera. Ndokumbukirani momwe imwepo mumbagumanira phindu mwa kucokera m’Bibliya, m’mabukhu yakucosedwa na ‘kapolo wakukhulupirika na wanzeru,’ mu JW Broadcasting, pa jw.org, mwa akulu wa gwere pabodzi na abale wanu wauzimu. (Mateu 24:45) Kodi mumbakwanisa kuwona pa moyo wanu Yahova ankuthamanga liwiro kuti adzakutsogolereni?

17 Simone adakwanisa kuwona momwe Fala la Mulungu lidamuthandizira. Pakuyamba iye akhabzibva ninga kuti akhalibe na basalo. Ndipo akhakumbuka kuti Yahova akhakomedwa lini naye. Tsono pa nthawe yomwe iye akhadataya mtima, adapitiriza kumbapemba kwa Yahova, acimbamukumbira thandizo. Iye adapitirizambo kumbapfunza Bibliya. Mpfumakaziyi idati: “Napo ndikhagumana na bzineso, ndidakwanisa kubva kuti Yahova ankundilimbisa na kunditsogolera.” Bzimwebzi bzidamuthandiza kugumana pomwe mphanvu mwauzimu.

18. (a) N’thangwe ranyi imwepo mumbabva kuti Yahova ali pafupi namwe? (b) Kodi muna mathangwe yaponi ‘Yakutumbizira Yah!’?

18 Nyakunemba psalymo akhadziwa kuti, Yahova akhadasankhula kale mtundu wa Jirayeri kuti ukhale wanthu wace pakati pa mitundu yense ya pa dziko la pansi. Ndiwo wokha omwe akhatambira ‘fala’ la Mulungu na ‘malamulo yace.’ (Werengani Psalymo 147:19, 20.) * Nsiku zino, tina mwayi ukulu wense wa kucemeredwa na dzina la Mulungu. Tinkutenda kwene-kwene kuti timbamudziwa Yahova, tina Fala lace lomwe limbatitsogolera, na kuti tingakhale pa uxamwali bwakulimba na iye. Ninga nyakunemba Psalymo 147, imwepo muna mathangwe mazinji ‘Yakutumbizira Yah!’ na kulimbisa winango kuti ambacitembo bzibodzi-bodzibzo.

^ ndi. 2 Psalymo 147:1 Tumbizani Yah! Mpsabwino kuimba nyimbo zakutumbiza Mulungu wathu; Mpsakukondwesa ndipo ni bzakuthemera kumutumbiza! 7 Imbirani Yahova nyimbo za kumutenda; Imbani nyimbo zakutumbiza Mulungu wathu mwakutewezana na zeze, 12 Pasa mbiri Yahova, iwe Jeruzalemu. Tumbiza Mulungu wako, iwe Ziyoni.

^ ndi. 7 Psalymo 147:5 Mbuya wathu ni mkulu ndipo ngwamphanvu kwene-kwene; Bzingakwanisike lini kupima nzeru zace.

^ ndi. 9 Psalymo 147:8 Ule Omwe ambampsinkha kudzulu na mitambo, Omwe ambabvumbisa nvula pa dziko la pansi, Omwe ambameresa mauswa m’mapiri. 9 Iye ambapasa cakudya bzirombo, Na wana wa akhungubwe omwe ambakuwa thangwe ra njala.

^ ndi. 18 Psalymo 147:19 Iye ambafotokoza fala lace kuna Djakobi, Malamulo na bzakutonga bzace kuna Jirayeri. 20 Bzimwebzi alibe kucitira mitundu inango; Ndipo iyo imbadziwa lini bzakutonga bzace na pang’onopo. Tumbizani Yah!