‘Pitirizani kumbalimbisana ninga momwe munkucitiramu’. —1 WATESALONIKA 5:11.

NYIMBO: 129, 8

1, 2. N’thangwe ranyi tin’funika kucezerana momwe tingatsangalazire wale omwe afedwa? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

SUSI adalewa kuti: “Tidawawidwa kwene-kwene mu mtima kwa gole lathunthu thangwe ra infa ya mwana wathu wacimuna.” M’bale munango adalewa kuti pomwe mkazi wace adafa mwadzidzidzi, bzidamuwawa kwene-kwene. Mwakupasa nsisi, wanthu azinji ambagumanambo na mabvuto ninga yamweya. Ndipo azinjife nsiku zino, tikhadikhira lini kuti abale wathu angadafa Armagedo inati kufika. Penu imwepo munkubonera na msunamo thangwe ra kufedwa wacibale wanu ayai munkudziwa munthu winango omwe ali pa msunamo thangwe ra kuluza wacibale wace mu infa, pinango mungabzibvunze kuti: ‘Kodi munthu wakufedwa angagumane tani mtsangalazo?’

2 Wanthu winango ambalewa kuti nthawe ndiyo ingapoze cironda. Tsono kodi nthawe ingapozedi mtima wa munthu omwe wafedwa? Mkazi munango mansiwa adati: “Ndidazindikira kuti kupola kumbathemba lini nthawe yokha, koma bzomwe munthu ambacita na kupita kwa nthaweyo.” Cironda kuti cipole pambafunika nthawe na cisamaliro cabwino. Mpsibodzi-bodzimbo, kuti msunamo umale pambafunika nthawe na kucita bzinthu  bzinango bzomwe bzingathandize. Tsono, n’ciyani comwe cingathandize wale omwe adafedwa kulimbana na msunamo wawo?

YAHOVA NI ‘MULUNGU WA MTSANGALAZO WENSE’

3, 4. N’thangwe ranyi tingatsimikize kuti Yahova ambabvesesa momwe timbawawidwira tikafedwa?

3 Baba wathu wa nsisi, Yahova, ndiye omwe ambatipasa mtsangalazo wacaiwo. (Werengani 2 Wakolinto 1:3, 4.) * Iye ni ciratizo cikulu pa nkhani ya nsisi, ndipo iye ambapicira wanthu wace kuti: ‘Ine ndine Ule omwe ambakutsangalazani.’—Zaiya 51:12; Psalymo 119:50, 52, 76.

Yahova ankudikhira na mtima wense nthawe yomwe an’dzalamusa atumiki wace wakukhulupirika

4 Baba wathu wa lufoyi adasunamambo kwene-kwene thangwe ra infa ya atumiki wace ninga, Abalahamu, Izaki, Djakobi, Mozeji na Mambo Davide. (Mirewengo 12:6-8; Mateu 22:31, 32; Mabasa 13:22) Bibliya limbafotokoza kuti Yahova ankudikhira na mtima wense nthawe yomwe iye an’dzalamusa atumiki wace wakukhulupirikawa. (Djobi 14:14, 15) Pa nthaweyo, iwo an’dzakondwa na moyo wa thanzi. Yahova adawawidwa kwene-kwene na infa ya Mwana wace wakuyamba kubadwa. Bibliya limbalewa kuti Mulungu ‘akhambakondwa kwene-kwene’ na Jezu. (Mimwani 8:22, 30) Kumbukirani msunamo omwe Yahova akhanawo pomwe adawona mwana wace ankufa na infa yakuwawa.—Juwau 5:20; 10:17.

5, 6. Kodi Yahova ambatitsangalaza tani?

5 Tingatsimikize na mtima wense kuti Yahova an’dzatithandiza. Tenepo, tin’funika nthawe zense kupemba kuna iye ticimufotokozera momwe tinkubvera. Mpsakutsangalaza kwene-kwene kudziwa kuti Yahova ambabvesesa mabvuto yomwe timbagumana nayo nakuti ambatipasa mtsangalazo omwe timbafuna! Kodi iye ambacita tani bzimwebzi?

6 Yahova ambatitsangalaza mwakuphatisa basa mzimu wace wakucena. (Mabasa 9:31) Jezu adapicira kuti Baba wathu angapereke mzimu wace wakucena kwa wense omwe animukumbira. (Luka 11:13) Susi omwe wafotokozedwa pakuyamba ule, adalewa kuti: “Nthawe zizinji tikhambagodama ticikumbira Yahova kuti atilimbise. Ndipo nthawe na nthawe, mtendere wa Mulungu ukhakhotcerera mitima yathu pabodzi na makumbukidwe.”—Werengani Wafiripo 4:6, 7. *

JEZU AMBABVESESAMBO MABVUTO YATHU

7, 8. N’thangwe ranyi tina cikhulupiro cakuti Jezu an’dzatitsangalaza?

7 Pomwe Jezu akhali pa dziko la pansi, adatewezera makhalidwe yabwino ya Baba wace mwa mafala na m’bzicito. (Juwau 5:19) Yahova adatumiza Jezu pa dziko la pansi kuti adzatsangalaze wanthu wa ‘mitima yakusweka’ na ‘wense omwe ankulira.’ (Zaiya 61:1, 2; Luka 4: 17-21) Wanthu akhadziwa kuti Jezu akhabvesesa kubonera kwawo nakuti iye akhafunisisa kuwathandiza.—Wahebereu 2:17.

8 Pomwe Jezu akhali tswaka, iye adaluzambo axamwali wa pa mtima na acibale mu infa. Mwa ciratizo, bzinkuwoneka kuti baba wace omwe adamulera, Zuze, adafa pomwe iye akhali m’ng’ono. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Ndokumbukirani momwe Jezu adawawidwira na kufedwa baba waceyo! Iye adasunamambo na kuwawidwa kwa mai wace na kwa azibale wace.

9. Kodi Jezu adalatiza tani nsisi pomwe Lazaro adafa?

9 Mkati mwa utumiki bwace, Jezu adalatiza kuti akhabvesesa kusunama kwa wanthu ndipo akhawabvera nsisi. Mwa ciratizo, pomwe xamwali wace wa pa mtima Lazaro adafa, Jezu adawawidwa kwene-kwene ninga momwe Mariya na Marta adabvera. Iye adawabvera nsisi kwene-kwene ndipopa adayamba kulira, napo kuti akhadziwa kuti angadalamusa Lazaroyo.—Juwau 11:33-36.

10. Kodi n’ciyani comwe cimbatitsimikizira kuti Jezu ambabvesesa bza kubonera kwathu?

10 Kodi mafala yakutsangalaza ya Jezu yangatitsangalazembo tani nsiku zino? Bibliya limbalatiza kuti Jezu alibe kucinja. Iro limbati: ‘Jezu Kristu ni m’bodzi-bodziyo dzulo, lero mpaka kale-kale.’ (Wahebereu 13:8) Iye ambacemeredwa ‘Mtumiki Mkulu wa moyo’ thangwe iye adacitisa kuti tikhale na moyo wakusaya kumala. Jezu ambadziwa kuti kufedwa n’ciyani ndipo ‘angathandize wale omwe ankugumana na mayezo.’ (Mabasa 3:15; Wahebereu 2:10, 18) Na tenepo, tingatsimikize kuti mpaka pano Jezu ambatokonyedwa akambatiwona tinkubonera. Iye ambabvesesa kusunama kwathu ndipo angatipase mtsangalazo ‘pa nthawe yakuthemera.’—Werengani Wahebereu 4:15, 16. *

FALA LA MULUNGU

11. Kodi ni mavesi yaponi yomwe yambakutsangalazani pamwekha?

11 Nkhani ya kuwawidwa komwe Jezu adabva thangwe ra kufa kwa Lazaro ni ibodzi mwa nkhani zakutsangalaza zomwe zimbagumanika m’Bibliya. Bzimwebzi bzimbatidabwisa lini, thangwe ‘bzinthu bzense bzomwe bzidanembedwa, bzidanembedwa kuti bzitipfunzise, kuti mwa kupirira kwathu pabodzi na mtsangalazo wa Bzakunembedwabzo, ifepano tikhale na cidikhiro.’ (Waroma 15:4) Penu imwepo munkusunama thangwe ra kufedwa, mungagumanembo mtsangalazo na mavesi yakuteweraya:

  • ‘Yahova ali pafupi na wale omwe adasweka mtima; iye ambapulumusa wale omwe atepa.’—Psalymo 34:18, 19.

  • ‘Pomwe makumbukidwe yakundiboneresa yadadzala m’mtima mwangu, mafala yanu [Yahova] yakunditsangalaza yadakondwesa moyo wangu.’—Psalymo 94:19.

  • ‘Mbuya wathu, Jezu Kristu caiyeyo na Mulungu Baba wathu, omwe adatifuna na kutipasa mtsangalazo wakusaya kumala na cidikhiro cabwino mwa kudeka  mtima kukulu, atsangalaze mitima yanu ndipo akulimbiseni.’—2 Watesalonika 2:16, 17. *—Onani mafala ya m’nyansi.

MU GWERE

12. Kodi tingatsangalaze tani winango?

12 Akristau omwe ankusunama thangwe ra kufedwa angagumanembo mtsangalazo mu gwere. (Werengani 1 Watesalonika 5:11.) * Kodi imwepo mungalimbise tani na kutsangalaza wale omwe ana ‘mtima wakusweka?’ (Mimwani 17:22) Lekani kuyebwa kuti pana ‘nthawe yakunyamala na nthawe yakulewalewa.’ (Mpalizi 3:7) Mkazi munango mansiwa wakucemeredwa Dalene adalewa kuti wale omwe adasunama thangwe ra kufedwa, an’funika kumbafotokozera winango momwe ankubvera. Tenepo, cinthu cakufunika kwene-kwene comwe mungacite kuna iwo ndico kuwatetekera mwakusaya kuwagwata mafala. Junia omwe m’bale wace adabzipha yekha, adati: “Napo kuti mungabvesese lini kuwawidwa kwawoko, koma cinthu cakufunika ndico kuwalatiza kuti munkuwawidwambo.”

13. Kodi tin’funika kukumbukira ciyani pa nkhani ya msunamo?

13 Tin’funika lini kuyebwa kuti wanthufe timbawawidwa mwakusiyana-siyana. Nthawe zinango bzingakwanisike lini kufotokoza bwino-bwino momwe tinkubvera. Fala la Mulungu limbati: ‘Mtima umbadziwa kuwawa kwa moyo wace, ndipo palibe munthu munango omwe angakondwe naye.’ (Mimwani 14:10) Napo munthu angafotokoze momwe ankubvera, nthawe zinango bzimbakhala lini bzakupusa kwa winango kubvesesa bzomwe munthuyo ankufuna kulewa.

Kawiri-kawiri, cinthu comwe mungafunike kucita ni ‘kulira na omwe ankulira’

14. Kodi tingatsangalaze tani wale omwe ankuwawidwa thangwe ra kufedwa?

14 Bzingakhale bzakunesa kudziwa bzomwe tingalewe kuna munthu omwe ankuwawidwa thangwe ra kufedwa. Koma Bibliya limbalewa kuti: ‘Lirime la wanthu wanzeru limbalimbisa.’ (Mimwani 12:18) Azinji ambagumana mafala ya mtsangalazo kuti athandize winango mu broxura lakuti Pamene Munthu Amene Mumakonda Amwalira. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Kawiri-kawiri, cinthu comwe mungafunike kucita ni ‘kulira na omwe ankulira.’ (Waroma 12:15) Gaby, omwe adafedwa mwamuna wace, adalewa kuti njira ibodzi yomwe ambaiphatisa basa kuti alatize momwe ankubvera nthawe zinango ni kulira. Iye adati: “Ndimbatsangalazidwa kwene-kwene axamwali wangu akambalira nane pabodzi. Pa nthawe imweyi, ndimbabzibva kuti ndiri lini ndekha pa bvuto langulo.”

15. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu bzinkukunesani kuuza munthu mafala ya mtsangalazo? (Onani kwadru lakuti “Mafala ya Mtsangalazo.”)

15 Mukawona kuti bzinkukunesani kuuza munthu mafala ya mtsangalazo, mungandonembe mafalayo pa khadi, pa e-mail, pa mtedwe wa m’manja, ayai pa tsamba mucimutumizira. Pa tsambalo munganembe mavesi yakutsangalaza, kufotokoza khalidwe labwino  lomwe nyamuyayo akhanalo, ayai mafala yabwino yomwe iye akhambafuna kuyalewa. Junia adati: “Ndikambatambira tsamba la mafala yakulimbisa ayai akristau anzangu akambandiuza kuti ndikaceze nawo, ndimbatsangalazidwa kwene-kwene. Bzimwebzi bzimbandithandiza kuwona kuti ndimbafunidwa na kukumbukiridwa.”

16. Kodi ni njira iponi yakuthandiza yomwe tingaphatise basa kuti titsangalaze winango?

16 Mipembo yathu ingathandize abale wathu omwe ankuwawidwa thangwe ra kufedwa. Ndipo tingapereke mipemboyo pomwe iwo alipo ayai palibe. Nthawe zinango bzingakuneseni kucita bzimwebzi thangwe mungawone kuti mungalire, koma dziwani kuti mpembo wanu wakucokera pansi pa mtima ungakhale mtsangalazo ukulu kwene-kwene. Dalene omwe wafotokozedwa kale ule adati: “Nthawe zense mpfumakazi zikabwera kudzanditsangalaza, ndikhazikumbira kuti zicite mpembo. Nthawe zizinji iwo akhaneseka kulewalewa kumayambiriro kwa mpemboyo, koma akandoyamba mafala yakucepa basi, akhakhala wakutsudzuka acicita mpembo kucokera pansi pa mtima. Cikhulupiro cawo cakulimba, lufoyi pabodzi na thupo lawo bzidalimbisa cikhulupiro cangu.”

PITIRIZANI KUMBATSANGALAZA WINANGO

17-19. N’thangwe ranyi tin’funika kupitiriza kutsangalaza winango?

17 Wanthu winango angamale nthawe itali ankuwawidwa thangwe ra kufedwa kusiyana na winango. Munthu akafedwa, wanthu wakuyamba kubwera kudzamutsangalaza ni axamwali na acibale wace. Koma na kupita kwa nthawe, iwo angalekeze kupereka mtsangalazo, tsono wale omwe adafedwa ambafunikira kupitiriza kutsangalazidwa. Tenepo tin’funika kukhala wakukonzeka kupereka  thandizo. Bibliya limbati: ‘Xamwali wacadidi ambakufuna nthawe zense, ndipo iye ni m’bale omwe adabadwira kuti akuthandize pakawoneka mabvuto.’ (Mimwani 17:17) Tin’funika kupitiriza kupereka mtsangalazo kwa omwe afedwa, bziribe basa kuti iye animala nthawe zingasi na msunamoyo.—Werengani 1 Watesalonika 3:7. *

18 Kumbukirani kuti munthu angasuname kwene-kwene akambakumbukira nsiku za feriado, nyengo ya gole, bzomwe nyamuyayo akhacita, akambabvesera nyimbo, ayai akambawona bzithunzi-thunzi. Ndipo mu nsiku zakuyambirira bzimbakhala bzakunesa kuna mansiwa kucita bzinthu yekha, ninga kuyenda ku mtsonkhano wadera ayai ku cikumbuso. M’bale m’bodzi mansiwa adati: “Pomwe mkazangu adafa ndikhadziwa kuti kukumbukira nsiku ya malowozi yathu kungadandiwawa kwene-kwene. Koma abale na mpfumakazi adakonza madyo yakucepa ndipo adacemera axamwali wangu wa pa mtima pa madyoyo na cakulinga cakuti ndireke kupita ndekha nsikuyo.”

19 Lekani kuyebwa kuti omwe afedwa acibale wawo an’funika lini kulimbisidwa kokha mu nsiku zakupambulika. Junia adati: “Mpsabwino kwene-kwene kumbakhala pabodzi na abale na kutambira thandizo lawo, napo pa nsiku zakusaya kupambulika. Ndipo bzakucitika ninga bzimwebzi mpsakufunika ndipo bzimbabweresa mtsangalazo ukulu kwene-kwene.” N’cadidi, tingakwanise lini kumalisa msunamo wawo wense ayai kuwawidwa komwe ankubva, koma tingawatsangalaze mwa kucita ciri-cense comwe tingakwanise kuti tiwatsangalaze. (1 Juwau 3:18) Gaby adalewa kuti: “Ndinkutenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kundipasa akulu wa lufoyi m’gwere omwe adakhala ku mbali kwangu nthawe zense za mabvuto yangu. Ndidabva ninga kuti manja ya Yahova yali nane.”

20. Kodi ni mapiciro yaponi ya Yahova yomwe yambatitsangalaza?

20 Mpsakukondwesa kudziwa kuti Yahova Mulungu wa mtsangalazo wense, an’dzamalisa kuwawidwa kwense thangwe ra kufedwa akadzalamusa anyakufa. (Juwau 5:28, 29) Mulungu wapicira kuti: ‘An’dzapfudza infa kwa muyaya, ndipo Yahova Mbuya Mkululetu an’dzapukuta misozi pa nkhope zense za wanthu.’ (Zaiya 25:8) Bzimwebzi bzikadzacitika, m’mbuto mwa ‘kulira na omwe ankulira,’ munthu ali-wense pa dziko la pansi ‘an’dzakondwa na wale omwe ankukondwa.’—Waroma 12:15.

^ ndi. 3 2 Wakolinto 1:3 Atumbizidwe Mulungu na Baba wa Mbuya wathu Jezu Kristu, Baba wa nsisi zikulu na Mulungu omwe ambatitsangalaza mu njira iri-yense, 4 omwe ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense, kuti tikwanise kutsangalazambo winango omwe ali pa matsautso ya mtundu uli-wense thangwe ife tatsangalazidwa na Mulungu.

^ ndi. 6 Wafiripo 4:6 Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu; 7 ndipo mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzasunga mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka mwa Kristu Jezu.

^ ndi. 8 Bibliya limbafotokoza kuti Zuze akhana moyo pomwe Jezu akhana magole 12 yakubadwa. Koma kuyambira pomwe Jezu adacita cakudabwisa cakuyamba cakusandusa madzi kukhala vinyu, Bibliya limbaguma lini pomwe bza Zuze. Pinango Zuze akhadafa kale pa nthawe imweyi. Kuthumizira bzimwebzi, pomwe Jezu akhali pa muti wakuzunzidwira, iye adauza mpostolo Juwau kuti asamalire mai wace, Jezu angadalewa lini bzimwebzi bzingadakhala kuti Zuze akhana moyo pa nthaweyo.—Juwau 19:26, 27.

^ ndi. 10 Wahebereu 4:15 Pakuti tina mkulu wa ansembe, sikuti munthu omwe angatibvere lini nsisi pa kutepa kwathu, koma munthu omwe adayezedwambo ninga ifepano mu mtundu uli-wense, koma wakusaya pikado. 16 Mbatifendereni ku mpando waumambo wakudeka mtima kukulu ndipo tipembe kwa Mulungu na ufulu bwa kulewalewa kuti aticitire nsisi na kutilatiza kudeka mtima kukulu pa nthawe yomwe tikufunikira thandizo.

^ ndi. 12 1 Watesalonika 5:11 Tenepo pitirizani kumbalimbisana ninga momwe munkucitiramu.

^ ndi. 14 Onanimbo nkhani yakuti “Muzitonthoza Anthu Amene Aferedwa, Ngati Mmene Yesu Anachitira,” mu Nsanja ya Olonda ya 1 Novembro, 2010.

^ ndi. 17 1 Watesalonika 3:7 Ndipopa abale, pa kubonera kwathu kwense pabodzi na mazunzo tidatsangalazidwa thangwe ra imwepo na kukhulupirika komwe mudakulatiza.