Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2017

Lingani Cuma Cauzimu

Lingani Cuma Cauzimu

‘Khalani na axamwali mwa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungamaco.’—LUKA 16:9.

NYIMBO: 26, 20

1, 2. N’thangwe ranyi pa dziko la Sathaniri pan’dzaleka lini kugumanika wanthu wakusauka?

NSIKU ZINO, cuma ca m’dzikoli n’cakusaya cirungamo. Mwa ciratizo, maswaka mazinji yambaneseka kugumana basa. Wanthu winango ambaikha moyo wawo pa ngozi mwa kuyenda kukakhala m’madziko yakudala. Tsono napo m’madziko yakudalayo, alipombo wanthu azinji wakusauka. Ndipo kuzungulira dziko lense la pansi, cinkucitika n’cakuti wanthu wakudala ankuyenda acidaliratu, ndipo wakusauka ankusaukiratu. Mwakubverana na kafuku-fuku watsapanopa, wanthu winango wakudala ana kobiri zizinji kwene-kwene kuposa za wanthu wense pa dziko. Kulewa cadidi, pana wanthu bzulu na bzulu wakusauka kwene-kwene, pomwe winango ana kobiri zizinji zomwe angakwanise lini kuzimala. Jezu akhadziwa bzimwebzi, ndipo adati: ‘Imwepo nthawe zense muli pabodzi na wanthu wakusauka.’ (Marko 14:7) Tsono, n’thangwe ranyi pana kusiyana kumweku?

2 Jezu akhadziwa kuti ni Umambo bwa Mulungu bokha bomwe bun’dzamalisa mabvuto ya cuma m’dzikoli. Ndipo Bibliya limbalewa kuti ‘anyamalonda,’ ayai wa ndale na wa cipembedzo, ni mbali ya dziko la Sathaniri. (Cibvumbulutso 18:3) Ndipopa, atumiki wa Mulungu ambapitira lini na pang’onopo nkhani za ndale na za cipembedzo cakunama. Tsono ni atumiki lini wense wa Mulungu omwe angakwanise kulekeratu  kucita mbali pa nkhani za cuma ca m’dziko la Sathaniri.

3. Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

3 Ninga Akristau, tin’funika kumbapenda cikhumbo cathu pa nkhani za cuma ca m’dzikoli. Tingacite bzimwebzi, mwa kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndingaphatise tani basa cuma cangu kuti ndikondwese Mulungu? Kodi n’ciyani comwe ndingacite kuti ndikhale wacikati-kati pa nkhani za cuma ca m’dzikoli? Kodi n’ciyani bziponi bzakulatiza kuti atumiki wa Mulungu ambaikha cikhulupiro cawo pa iye?’

THERE LA NYAKUNYANG’ANIRA WAKUSAYA KULUNGAMA

4, 5. (a) Kodi n’ciyani comwe cidacitikira nyakunyang’anira wa m’there la Jezu? (b) Kodi Jezu adauza anyakupfunza wace kucita ciyani?

4 Werengani Luka 16:1-9. * Tin’funika kumbakumbukira kwene-kwene bza there la Jezu lakulewa bza Nyakunyang’anira wakusaya kulungamali. Nyakunyang’anirayu adaimbidwa mulandu wakuti akhadzonga cuma ca mbuya wace, ndipo mbuyayo adamuuza kuti animucosa basa. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Tsono Nyakunyang’anirayu adacita bzinthu ‘mwanzeru.’ Anati kucoka basalo, iye adacita uxamwali na wanthu omwe angadadzamuthandiza kutsogolo. Pakufotokoza thereli, cakulinga ca Jezu cikhali lini cakuti anyakupfunza wace ambacite bzinthu mwakusaya cirungamo kuti bzinthu bziwafambire bwino ninga momwe wanthu azinji ambacitira, koma iye akhafuna kuwapfunzisa cinthu cinango cakufunika kwene-kwene.

5 Jezu akhadziwa kuti anyakupfunza wace angadagumana na bzineso bzizinji m’dziko lakusaya cirungamoli, ninga momwe bzidacitikira na Nyakunyang’anirayu, omwe adagumana na mabvuto mwadzidzidzi. Ndipopa iye adawauza kuti: ‘Khalani na axamwali mwa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungamaco.’ Thangwe ranyi? Kuti cumaco cikadzamala, axamwali wale, omwe ni Yahova pabodzi na Jezu, ‘adzawatambire m’mbuto zakukhala kwa muyaya.’ Kodi n’ciyani comwe tingapfunze na there la Jezuli?

6. Kodi n’ciyani cimbalatiza kuti Mulungu akhafuna lini kuti wanthu ambagumane cuma mwa dyera?

6 Napo kuti Jezu alibe kufotokoza thangwe race adacemera bzinthu bzakuthupi kuti ‘cuma cakusaya kulungama,’ Bibliya limbalatiziratu padeca kuti Mulungu ambafuna lini kuti munthu ambalinge kobiri zizinji. Mwa ciratizo, pomwe Adamu na Eva akhali mu zunde la Edeni, Yahova adawapasa bzinthu bzizinji kwene-kwene pa moyo wawo. (Ciyambo 2:15, 16) Ndipo pomwe Mulungu adapasa mzimu wace wakucena anyakudzozedwa, ‘palibe omwe akhalewa kuti bzinthu bzomwe akhanabzo bzikhali bzace yekha, koma akhagawana bzinthubzo na winango.’ (Mabasa 4:32) Mpolofeta Zaiya adalewa kuti in’dzafika nthawe yomwe wanthu wense an’dzapfatsa na bzinthu bzabwino bzomwe dziko lin’dzapereka. (Zaiya 25:6-9; 65:21, 22) Tsono  pakudikhirira nthawe imweyo, ateweri za Jezu an’funika ‘kumbacita bzinthu mwa nzeru.’ Iwo an’funika kuphatisa basa mwa nzeru cuma cakusaya kulungama ca m’dzikoli kuti akwanise kubzisamalira, koma nthawe ibodzi-bodziyo acimbakondwesa Mulungu.

KUPHATISA BASA MWA NZERU CUMA CAKUSAYA KULUNGAMA

7. Kodi ni malango yaponi yomwe Jezu adapereka pa Luka 16:10-13?

7 Werengani Luka 16:10-13. * Nyakunyang’anira wakulewadwa mu there la Jezuyu, adacita uxamwali na wanthu kuti abzigumanire phindu. Tsono, kodi ndibzo bzomwe Jezu akhafuna kuti ateweri wace acitembo pomwe adawauza kuti akhale na axamwali kudzulu? Nee, koma iye akhafuna kuti tibvesese nfundo yakuti momwe timbaphatisira basa cuma cathu cakusaya kulungama, bzingalatize penu ndifedi wakukhulupirika kwa Mulungu ayai ne. Kodi tingacite tani bzimwebzi?

8, 9. Fotokozani bziratizo bza abale wakukhulupirika omwe ambaphatisa basa cuma cawo mwanzeru.

8 Njira ibodzi yakulatizira kuti ndife wakukhulupirika na cuma cathu, ni kucita bzakupereka bzaufulu bzakuthandizira basa lakupalizira lomwe Jezu adalewa kuti lingadadzacitika. (Mateu 24:14) Ku Índia, kamtsikana kanango kakhakoya kobiri kuti ziwande mu thungwa lace. Kuti kobirizo ziwande, kadasiya kumbagula maboneka. Pomwe thungwalo lidadzala, kamtsikanako kadatenga kobirizo kacikapereka ninga cakupereka caufulu, kuti zithandizire basa lakupalizira. Ndipo m’dziko libodzi-bodziri m’bale munango omwe ana munda wa koko, adapereka koko zizinji ninga cakupereka caufulu ku cipinda cakusandulizira cirewedwe cacimalaiala. Pakuti cipindaci cikhacita kugula koko, m’baleyu adawona kuti cakupereka caceci n’cakufunika kwene-kwene kuposa kupereka kobiri. Ku Grécia, abale ambacita bzakupereka ku banja la Beteli ninga mafuta yakuphikira, queijo na bzakudya bzinango. Bzimwebzi ni bziratizo bza kuphatisa basa cuma ‘mwanzeru.’

9 M’bale munango ku Sir Lanka ambapereka mui wace kuti abale acitire mitsonkhano ya gwere na yadera, nakuti abale omwe ankucita utumiki bwa nthawe zense ambafikire pa muipo. N’cadidi kuti m’baleyu ambaluza kobiri thangwe ra kucita bzimwebzi, koma bzimbathandiza abale wa kumweko, omwe mbakusaya. Abale wa m’madziko yomwe basa lathu ndakuletsedwa, ambaphatisa basa nyumba zawo kuti ambacitire mitsonkhano ya gwere. Bzimwebzi bzimbacitisa kuti apainiya na abale winango wakusaya akhale na mbuto yakutsonkhanira ya fovolo.

Atumiki wa Mulungu ambaphatisa basa cuma cawo cakuthupi kuti athandize naco winango

10. Kodi ni phindu liponi lomwe tingagumane tikakhala na mtima wakupasa?

10 Bziratizobzi bzinkuwonesa kuti atumiki wa Mulungu ‘mbakukhulupirika pa cinthu cing’ono.’  (Luka 16:10) Iwo ambaphatisa basa bzinthu bzawo bzakuthupi kuti athandize nabzo winango. Tsono kodi abalewa ambabva tani akambacita bzimwebzi? Iwo ambakondwa kwene-kwene thangwe ambadziwa kuti kucita bzimwebzi kumbawacitisa kukhala na cuma ‘cacadidi’ kudzulu. (Luka 16:11) Mpfumakazi inango yomwe imbapereka kobiri nthawe zense kuti zithandizire basa lakupalizira, idalewa kuti na kupita kwa nthawe, idadzazindikira cinthu cinango. Iyo idati: “Ndidazindikira kuti ndikambathandiza winango, ni pomwe cikhumbo cangu cakufuna kuthandiza winango cimbakuliratu. Ndipo bzimwebzi bzimbandithandiza kuti ndikhale na makhalidwe manango yabwino ninga kulekerera, kupirira, kubvuma malango na kuleka kukalipa winango akandiphonyera.” Kulewa cadidi, wanthu azinji ambawona kuti khalidwe lakupasa limbawathandiza kwene-kwene.—Psalymo 112:5; Mimwani 22:9.

11. (a) Kodi ni njira inango iponi yomwe tingalatizire kuti timbaphatisa basa bzinthu ‘mwanzeru’? (b) Kodi n’ciyani comwe atumiki wa Yahova ambacita nsiku zino? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 3.)

11 Tikambaphatisa basa bzinthu bzathu bzakuthupi kuti tithandize winango mu utumiki timbakhala tinkuphatisa basa cuma cathu ‘mwanzeru’. Napo tingakwanise lini kucita utumiki bwa nthawe zense ayai kuyenda kukatumikira komwe kunkufunikira apalizi azinji, tingathandize winango na bzakupereka bzathu. (Mimwani 19:17) Mwa ciratizo, bzakupereka bzathu bzimbathandizira basa lakupalizira nakuti mabukhu yathu yambafike m’madziko yakusauka komwe wanthu azinji ambapfunza cadidi. Ma Bibliya njakuumira kwene-kwene m’madziko ninga Congo, Madagascar na Ruanda. Nthawe zinango, Bibliya limbaumira kwene-kwene ndipo limbafika pa kugulidwa na kobiri zomwe munthu ambatambira pa mwezi. Kwa magole mazinji, abale wathu akhafunika kusankhula kugula cakudya ayai kugula Bibliya. Tsapano thangwe ra bzakupereka bza abale wathu, gulu la Yahova linkusandulizira na kugawira ma Bibliya fovolo kwa Mboni za Yahova zense, kuphatanidzambo anyakupfunza Bibliya. (Werengani 2 Wakolinto 8:13-15.) * Tenepo, wense omwe ambatambira na omwe ambapereka angakhale axamwali wa Yahova.

KODI TINGAKHALE TANI WACIKATI-KATI PA NKHANI ZA CUMA?

12. Kodi Abalahamu adalatiza tani kuti akhakhulupira Mulungu?

12 Tingakhalembo axamwali wa Yahova, tikakhala wacikati-kati pa nkhani za cuma ca m’dzikoli, ticimbatsungira kugumana cuma cauzimu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe adacita Abalahamu. Pakuti akhafuna kukhala xamwali wa Yahova, iye adabvera Yahovayo ndipo adasiya mzinda wakudala wa Uri, acikakhala m’matendi. (Wahebereu 11:8-10) Nthawe zense, iye akhakhulupira Mulungu, m’mbuto mwa cuma comwe akhanaco. (Ciyambo 14:22, 23) Jezu, adauza wanthu kuti ambatewezere cikhulupiro ninga cimweci. Iye adauza tswaka linango lomwe likhali lakudala kwene-kwene kuti: ‘Penu un’funa kukhala wakulungamiratu, ndoko ukagulise bzinthu bzako, ndipo kobirizo ukapase anyakusauka. Ukacita tenepoyo, un’dzakhala na cuma kudzulu, patsogolo pace ubwere udzakhale mteweri wangu.’ (Mateu 19:21) Tsono tswakali likhalibe cikhulupiro ninga ca Abalahamu. Koma alipo wanthu winango omwe adakhulupira Mulungu.

13. (a) Kodi ni malango yaponi yomwe Paulo adapereka kwa Timotio? (b) Kodi tingaphatise tani basa malangoya nsiku zino?

 13 Timotio, akhali munthu wacikhulupiro. Ndipo Paulo adamucemera kuti akhali ‘“m’cikunda wabwino wa Kristu Jezu.’ Patsogolo pace iye adati: ‘Palibe munthu wakutumikira ninga m’cikunda omwe ambacita basa la malonda na wanthu winango pamoyo wace na cakulinga cakukondwesa omwe adam’pitisa basa laucikundalo.’ (2 Timotio 2:3, 4) Nsiku zino, ateweri wa Jezu kuphatanidzambo atumiki wa nthawe zense wakupitirira 1.000.000, ankucita nyongo ya kuphatisa basa malango ya Pauloya. Iwo ambapumpsika lini na anyakutsatsa malonda wa m’dziko la dyerali. Iwo ambakumbukira mafala yakuti: ‘Omwe ambafiyali, ambakhala nyabasa wa nyakumufiyalisiyo.’ (Mimwani 22:7) Sathani ambafuna kuti ifepano timbamale nthawe na mphanvu zathu tinkuphatira basa dziko lamalondali. Wanthu azinji mpaka ambagwa m’mangawa kuti agumane kobiri zakukonzera nyumba, kugula kanderendere, kucitira mapfunziro ayai malowozi. Tsono tikasaya kusamala, tingakhale na mangawa yomwe tingamale magole mazinji kuti tiyabwezere. Timbacita bzinthu ‘mwanzeru’ mwa kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji, kutcenkha kugwa m’mangawa ayai kudzonga kobiri zizinji. Tikacita bzimwebzi, tin’dzatumikira Mulungu mwakutsudzuka, m’mbuto mwakukhala akapolo wa dziko lamalondali.—1 Timotio 6:10.

14. Kodi tin’funika kutsimikiza kucita ciyani? Fotokozani bziratizo.

14 Kuti tipitirize kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji, tin’funika kuikha Umambo bwa Mulungu pa mbuto yakuyamba. Banja linango, lidagumana mwayi wakucita malonda yomwe yakhawabweresera kobiri zizinji. Tsono iwo akhafuna kuyamba pomwe utumiki bwa nthawe zense. Tenepo, banjalo lidaleka kucita malondayo, lidagulisa barco lawo na bzinthu bzinango. Patsogolo pace, iwo adabzipereka kuti akathandizire basa lakumanga likulu la pa dziko lense la Mboni za Yahova mu mzinda wa Warwick, ku Nova Yorki. Kumweko iwo akhatumikira pabodzi na abereki wa mwamuna, mwana wawo wacikazi na mkwasa wawo. Bzimwebzi bzidawakondwesa kwene-kwene thangwe bzikhali ninga kutumikira pa Beteli. Mpfumakazi inango yomwe ni mpainiya mu mzinda wa Colorado, ku Estados Unidos, idagumana basa linango ku banko lomwe likhamupasa nthawe. Xefi wace adakomedwa naye kwene-kwene, ndipo adamupasa mwayi wakuti ambaphate basa nthawe zizinji, nakuti angadamuthumizira kobiri katatu kense. Tsono mpfumakaziyi idalamba thangwe idawona kuti basali lingadamupasa lini mpata wakucita bwino utumiki bwace. Bzimwebzi, ni bziratizo bzakucepa bzokha, bzakulatiza nyongo yomwe atumiki wa Yahova ambacita. Tikambaikha Umambo bwa Mulungu pa mbuto yakuyamba, timbalatiza kuti timbawona uxamwali bwathu na Mulungu na cuma cauzimu kukhala bzinthu bzakufunika kwene-kwene kuposa bzinthu bzakuthupi.

CUMA CAKUTHUPI CIN’DZAMALA

15. Kodi n’ciyani comwe cingatibweresere cikondweso cakusaya kumala?

15 Kukhala na cuma cakuthupi, kumbathandauza lini kuti ndife wakubvumidwa na Mulungu. Yahova ambasimba wale omwe ‘mbakudala na mabasa yabwino.’ (Werengani 1 Timotio 6:17-19.) * Mwa ciratizo, mpfumakazi inango yakucemeredwa Lucia, idabva kuti ku Albânia kukhafunika apalizi azinji. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Tenepo, mu 1993 mpfumakaziyi idacoka ku Itália, iciyenda kumweko. Iye akhaphata lini basa, koma adakhulupira kuti Yahova angadamupasa bzakusaya bzace. Atafika kumweko, iye adapfunza cirewedwe ca kumweko ndipo wanthu wakupitirira 60 omwe iye adawapfunzisa Bibliya adabatizidwa. Ni tense lini omwe tingakhale na mwayi umweyu tikambapalizira m’gawo lathu. Koma nyongo yomwe timbacita yakuthandiza winango kudziwa Yahova, acikhala  axamwali wace, ni cuma cakusaya kuyebweka.—Mateu 6:20.

Tikambathandizira Yahova pabodzi na Umambo bwace, tin’dzagumana cikondweso caico

16. (a) Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitikira cuma ca m’dzikoli? (b) Kodi kudziwa bzimwebzi kungatokonye tani momwe timbawonera cuma ca m’dzikoli?

16 Jezu adalewa mwakubveka bwino kuti cuma ca m’dzikoli cin’dzamala. Iye alibe kulewa mafala yakupenukira ninga yakuti ‘cumaco cingadzamale,’ koma adalewa kuti ‘cumaco cikadzamala.’ (Luka 16:9) Nsiku zino, madziko manango yankugumana na bvuto likulu la kobiri. Tsono kutsogoloku, bzinthu bziniipiratu. Wanthu wa ndale, wa bzipembedzo na anyamalonda wa m’dziko la Sathanali animala. Mpolofeta Zakiyeri na Sofoniya, adaleweratu kuti oro na siriva, bzinthu bzomwe bzimbawoneka bzikufunika kwene-kwene m’dzikoli bzin’dzakhala bzapezi-pezi. (Zakiyeri 7:19; Sofoniya 1:18) Kodi mungabve tani mucifika kuphampha kwa moyo wanu m’dziko la Sathaniri, muciwona kuti mwaluza cuma canu cauzimu, thangwe ra kulinga cuma cakusaya kulungama ca m’dzikoli? Mwakusaya kupenukira mungabzibve ninga munthu omwe adaphata basa kwa moyo wace wense kuti agumane kobiri zizinji, koma patsogolo pace wazindikira kuti kobiri zense zomwe anazo n’zacinyengo. (Mimwani 18:11) Bzinthu bzakuthupi bza m’dzikoli bzin’dzamala. Tenepo, mun’funika lini kuluza mwayi wa kuphatisa basa cuma canu cakuthupi kuti mukhale na axamwali kudzulu. Ndipo tikambathandizira Yahova pabodzi na Umambo bwace, tin’dzagumana cikondweso caico.

17, 18. Kodi n’ciyani comwe atumiki wa Mulungu ankudikhira kudzatambira?

17 Umambo bwa Mulungu bukadzabwera, palibe munthu omwe an’dzagwa m’mangawa ayai kufiyalisi cinthu. Palibe omwe an’dzagula cakudya thangwe pan’dzakhala na cakudya cizinji, ndipo pan’dzafunika lini adotolo ayai mankhwala. Axamwali wa Yahova an’dzakondwa na bzinthu bza pa dziko. Oro, siriva na minyala yakuumira, bzin’dzaphatisidwa basa ninga bzakudekesera, sikuti munthu adale nabzo. Matabwa yabwino, minyala na simbi, bzin’dzakhala bza fovolo kuti wanthu amangire nabzo nyumba zakudeka. Ndipo axamwali wathu an’dzatithandiza mwakufuna kwawo, sikuti thangwe ra kufuna kobiri. Ndipo tense tin’dzagawana bzinthu bza m’dzikoli.

18 Bzomwe bzafotokozedwabzi, ni bzinango mwa bzisimbo bzomwe wale omwe ankucita uxamwali kudzulu an’dzatambira. Atumiki wa Yahova an’dzakuwa mwakukondwa, akadzabva mafala ya Jezu yakuti: ‘Bwerani, imwe, wana wakusimbiwa wa Babangu, tambirani Umambo bomwe adakukonzerani kutomera pakuyamba kwa dziko.’—Mateu 25:34.

^ ndi. 4 Luka 16:1 Na tenepo, iye adauzambo apostolowo kuti: “Mwamuna munango wakudala akhana nyakunyang’nanira wace omwe adaimbidwa mulandu wakudzonga cuma cace. 2 Mbuya waceyo adamucemera acimubvunza kuti: ‘Kodi n’ciyani comwe ndinkubvaci pakulewa bza iwepo? Ndiwuze bwino-bwino momwe wacitira basa lako la kunyang’anira, pakuti iwepo un’dzanyang’anira lini pomwe pamui pano. 3 Tenepo nyakunyang’anirayo adalewalewa mumtima mwace kuti: ‘Kodi ndin’cita ciyani ine pakuti mbuya wangu wandicosa basa lakunyang’anira? Ndiribe mphanvu yakulima ndipo ndina manyazi kuti ndimbaphempheze. 4 O! Ndadziwa bzomwe ndin’cita, kuti wanthu akambanditambire m’mii mwawo, ndikacosedwa basa lakunyang’anirali.’ 5 Tenepo adacemera wense omwe akhana mangawa na mbuya waceyo, m’bodzi-m’bodzi, ndipo adabvunza wakuyamba kuti: ‘Kodi mangawa yomwe unayo na mbuya wangu ni tani?’ 6 Iye adatawira kuti: ‘Mitsuko 100 ya mafuta ya maoliva.’ Nyakunyang’anirayo adati: ‘Fulumiza! Tenga tsamba lako lakutsimikizira, ukhale pansi ndipo unembe mitsuko 50.’ 7 Patsogolo pace, iye adabvunzambo munango kuti: ‘Kodi iwepo, mangawa yako ni tani?’ Iye adati: ‘Mphimo zikulu-zikulu 100 za tirigu.’ Iye adamuuza kuti: ‘Tenga tsamba lako lakutsimikizira ndipo unembe mphimo 80.’ 8 Na tenepo, mbuyayo adatenda nyakunyang’anira waceyo napo kuti akhali wakusaya kulungama, thangwe adacita bzinthu mwa nzeru. Pakuti wana wa m’dziko lino, ambacitira mbadwe zawo bzinthu mwanzeru kuposa wana waceza. 9 “Ndinkukuuzanimbo kuti: Khalani na axamwali mwa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungamaco, kuti cumaco cikadzamala, iwo adzakutambireni m’mbuto zakukhala zamuyaya.

^ ndi. 4 Jezu alibe kulewa kuti mulandu omwe Nyakunyang’anirayu adaimbidwa ukhalidi wacadidi ayai ne. Ndipo fala lakuti ‘adaimbidwa mulandu,’ lakugumanika pa Luka 16:1 lingathandauze kuti alipo munthu omwe adanamizira Nyakunyang’anirayo kwa mbuya wace. Pakufotokoza bza thereli, Jezu alibe kulewa mathangwe yomwe Nyakunyang’anirayu adaluzira basalo, koma iye adafotokoza momwe Nyakunyang’anirayo adacitira bzinthu mwa nzeru pambuyo pa kuluza basalo.

^ ndi. 7 Luka 16:10 Munthu omwe ngwakukhulupirika pa cinthu cing’ono, ngwakukhulupirikambo pa cinthu cikulu. Ndipo munthu wakusaya kulungama pa cinthu cing’ono, ngwakulungamambo lini pa cinthu cikulu. 11 Tsono, mukasaya kukhala wakukhulupirika pa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungama, mbani omwe angadzakupaseni basa lakunyang’anira cuma cacadidi? 12 Ndipo mukasaya kukhala wakukhulupirika pa kuphatisa basa bzinthu bza mwenikaciro, mbani an’dzakupasani bzinthu bzomwe bzidakoyedwera imwepo? 13 Palibe kapolo omwe angatumikire ambuya awiri. Thangwe iye an’dzawenga m’bodzi, acifuna munangoyo, ayai an’dzakhulupirika kwa m’bodzi, acinyoza munangoyo. Imwepo mungatumikire lini Mulungu na cuma pa nthawe ibodzi-bodziyo.

^ ndi. 11 2 Wakolinto 8:13 Pakuti ndin’funa lini kuti imwepo mulemedwe, winango acilulidwa. 14 koma ndin’funa kuti bzizinji bzomwe munabzo bzithandizire pa bzomwe iwo alibe, ndipo bzizinji bzomwe iwo anabzo bzithandizire pa bzomwe imwepo mulibe, kuti paleke kusiyana. 15 Ninga momwe bzidanembedwera kuti: “Omwe akhana bzizinji, bziribe kumuwandira ndipo omwe akhana bzing’ono-ng’ono bziribe kumucepera.”

^ ndi. 15 1 Timotio 6:17 Pfunzisa wanthu wakudala wa nthawe zino kuti aleke kubzikuza na kuti aleke kuikha cidikhiro cawo pa cuma cakusaya kutsimikizika, koma pa Mulungu, omwe ambatipasa bzinthu bzense bzomwe bzimbatikondwesa. 18 Uwauze kuti ambacite bzinthu bzabwino, akhale wakudala na mabasa yabwino, akhale wakupasa, wakukonzeka kugawana bzinthu na winango, 19 Wacibzikoyera cikhazikiko cabwino ca tsogolo lawo ninga cuma kuti waphatisise mwa mphanvu moyo caiwo.

^ ndi. 15 Nkhani ya moyo wa Lucia Moussanett, inkugumanika mu Galamukani! wa 22 Junho, 2003, pa masamba 18 mpaka 22.