Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2017

Limbanani na Mapumpso ya Sathani

Limbanani na Mapumpso ya Sathani

IMWEPO muli pa ngozi! Nyamadulanthaka wanu ni Sathani ndipo iye ankuphatisa basa cifuzo camphanvu kwene-kwene. Cakulinga cace maka-maka n’cakulimbana na makumbukidwe yanu, sikuti na thupi lanu. Kodi cifuzo cimweci n’ciponi? Ni mapumpso!

Mpostolo Paulo, akhadziwa kuti mapumpso ya Sathani njakuipa kwene-kwene, koma ni Akristau lini wense omwe akhazindikira bzimwebzi. Mwa ciratizo, bzinkuwoneka kuti Akristau winango wa ku Kolinto, akhakumbuka kuti adalimba kwene-kwene m’cadidid mwakuti angadapumpsidwa lini na Sathani. (1 Wakolinto 10:12) Ndipopa Paulo adawacenjeza kuti: ‘Thupo langu ndakuti pinango, ninga momwe nyoka idanamizira Eva na cinyengo cace, makumbukidwe yanu yangadzongedwembo, mucileka kukhala wanthu wacirungamo na wakucena, ninga momwe mun’funikira kukhalira kwa Kristu.’—2 Wakolinto 11:3.

Malango ya Pauloya, yankulatiza kufunika kwa kuleka kumbabzikhulupira kwene-kwene. Kuti mukwanise kulimbana na mapumpso ya Sathani, imwepo mun’funika kudziwa bza ngozi yomwe ingabwere, mucibzikhotcerera.

NGOZI YA MAPUMPSO YA SATHANI

Mapumpso yambaphatisidwa basa pa kunamiza wanthu ayai kutsogolera bzicito bzawo. Bukhu linango limbalewa kuti mapumpso njakuipisisa, yambadzonga ndipo njakusaya cirungamo. Mapumpso yangaphatisidwe basa kutsogolera makumbukidwe ya wanthu.

Mapumpso njakuipa kwene-kwene thangwe yangayambe kutsogolera makumbukidwe ya munthu mwa pang’ono na pang’ono mwakusaya kuzindikira. Tingayandendemeze na gás yakuikhidwa veneno, yomwe tingaiwone lini ne kubva mnunci. Mdziwi munango wakucemeredwa Vance Packard omwe ambapfunza bza makhalidwe ya wanthu, adalewa kuti mapumpso yambatokonya kacitidwe kathu ka bzinthu ‘kuposa momwe tinkudziwira.’ Ndipo mdziwi munango adalewambo kuti mapumpso yambacitisa kuti wanthu ambacite bzinthu bzakuipa  mwakunyanyira, ndipo bzimwebzi bzimbayambisa nkhondo, cizunzo thangwe ra mtundu ayai cipembedzo, nakuti wanthu ambaphane okha-okha.—Easily Led—A History of Propaganda.

Penu wanthu angakwanise kutipumpsa, kodi tani Sathani? Iye ankupfunza bza wanthufe kuyambira pomwe Adamu adalengedwa. Ndipo tsapano iye ankutonga ‘dziko lense,’ tenepo iye angaphatise basa cinthu ciri-cense pa dzikoli kuti amwazire magunkha yace. (1 Juwau 5:19; Juwau 8:44) Sathani ‘ankumpsinkha makumbukidwe’ ya wanthu azinji na mapumpso yace, mwakuti tsapano iye ‘ankusoceresa wanthu pa dziko lense la pansi.’ (2 Wakolinto 4:4; Cibvumbulutso 12:9) Tsono, tingalimbane tani na mapumpso ya Sathani?

LIMBISANI CIKHULUPIRO CANU

Jezu adafotokoza momwe tingalimbanire na mapumpso mwakusaya kunesa, iye adati: ‘Mun’dzacidziwa cadidi, ndipo cadidico cin’dzakutsudzulani.’ (Juwau 8:31, 32) Pa nkhondo, mcikunda ambafunika kudziwa munthu omwe angamukhulupire thangwe kundokhulupira munthu ali-wense kungamubweresere ngozi. Tsono, mbani omwe ifepano tingam’khulupire? Ni Yahova. Mwakuphatisa basa Bibliya, Iye adapereka malango yomwe yangatithandize kulimbana na mapumpso ya Sathani.—2 Timotio 3:16, 17.

Ndipo napo Sathaniyo ambadziwambo bzimwebzi. Ndipopa iye ambaphatisa basa dzikoli kuti atiphingize na kutitepesa kuti tileke kumbawerenga na kupfunza Bibliya. Lekani kupumpsidwa na ‘bzicito bzacinyengo bza Dyabu’! (Wayefezo 6:11) Mpsakukwanira lini kundodziwa nfundo zakuyambirira za cadidi ca m’Bibliya. Koma tin’funika kucita nyongo yakuthumizira cidziwiso cathu ca cadidi. (Wayefezo 3:18) Noam Chomsky omwe ni nyakunemba mabukhu adati: “Cadidi n’cinthu comwe ali-wense an’funika kucita nyongo yakucigumana yekha, thangwe palibe omwe an’dzaciikha m’makumbukidwe mwathu.” Tenepo, “gumanani cadidici mwekha” mwa ‘kupfunza Bzinembo mwakusamala nsiku zense.’—Mabasa 17:11.

Kuti mukwanise kulimbana na makumbukidwe yanu, imwepo mun’funika kuzindikira ngozi ya mapumpso, mucibzikhotcerera ku mapumpsoyo

Sathani an’funa lini kuti imwepo mumbabvesese bwino cadidi ca m’Bibliya. Thangwe ranyi? Thangwe mwakubverana na bzomwe bukhu linango limbalewa, mapumpso “yangawoneke ninga yana bzakutewera bzabwino maka-maka wanthu akalimbisidwa kusaya kucita nyongo yakukumbuka kuti abvesese.” Tenepo, lekani kumbandokhulupira cinthu ciri-cense comwe mwabva pomwe munati mwabvesesa bwino. (Mimwani 14:15) Mulungu adakupasani luso ‘lakukumbuka bwino’ na ‘mphanvu zakukumbuka,’ tenepo, phatisirani basa luso limweri kuti mulimbise cikhulupiro canu.—Mimwani 2:10-15; Waroma 12:1, 2.

 PITIRIZANI KUKHALA WAKUPHATANA NA GULU LA YAHOVA

Acikunda akapumpsidwa na nkhani yakunama, angacite mantha ndipo angaleke kumenya nkhondoyo na mphanvu. Ndipo bzimwebzi bzingawacitise kumenyana okha-okha, ayai kubzipambula pakati pa acikunda anzawo. Mkulu wa acikunda wa ku Alemanha, adafotokoza kuti thangwe libodzi lomwe lidacitisa kuti dziko lawo likundidwe pa Nkhondo Yakuyamba ya pa Dziko Lense ni nkhani zakunama. Iye adalewa kuti wanthu akhadapumpsika kwene-kwene na nkhani zakunamazo, mwakuti akhacita lini pomwe bzinthu na nyongo. Sathani ambaphatisambo basa njira ibodzi-bodziyi kuti amalise mbverano wa Akristau nsiku zino. Mwa ciratizo, iye ambayambisa bvuto la kusaya kubvesesana pakati pa abale. Ayai iye ambacitisa wanthu kulekana na gulu la Yahova mwa kuwona ninga kuti gululi linkukhala lakusaya cirungamo, ayai kuti laphonyesa cinthu cinango.

Lekani kubvuma kupumpsika! M’mbuto mwace mbatewezani malango ya m’Fala la Mulungu ndipo pitirizani kukhala wakuphatana na abale wanu. Mwa ciratizo, Bibliya limbatiuza kuti tipitirize ‘kulekererana na mtima wense’ nakuti timbamalise kusaya kubvesesana mwakusaya kucedwa. (Wakoloso 3:13, 14; Mateu 5:23, 24) Ndipo iro limbatiuzambo kuti tireke kumbabzipambula m’gwere. (Mimwani 18:1) Khalani wakukonzeka kulimbana na mapumpso ya Sathani. Ndipo bzibvunzeni kuti: ‘Pomwe m’bale adandikhumudwisa, kodi inepano ndidacita bzinthu mwa njira yakukondwesa Yahova ayai Sathani?’—Wagalata 5:16-26; Wayefezo 2:2, 3.

LEKANI KUBWERERA M’MBUYO

Mcikunda akasaya kukhulupira mtsogoleri wace, ambamenya lini bwino-bwino nkhondoyo. Ndipo anyamadulanthaka, ambaphatisa basa mapumpso kuti atepese cikhulupiro comwe acikunda ambakhala naco kuna atsogoleri wawo. Mwa ciratizo, atsogoleriwo akandophonya pang’ono, anyamadulanthaka wawo ambaphatisa basa kuphonyako aciuza acikundawo kuti: “Lekani kuwakhulupira awa! Ndipo lekani kubvuma kutsogoledwa nawo thangwe ankuphesani!” Bzimwebzi ndibzo bzomwe Sathani ambacitambo. Iye ambayeza kukucitisani kuti muleke kukhulupira abale omwe Yahova ankuwaphatisa basa kuti atsogolere gulu lace, kokha thangwe ra tubzinthu twakuphonyeka tung’ono-tung’ono tomwe iwo angacite.

Kodi mungabzikhotcerere tani? Tsimikizani kupitiriza kukhala m’gulu la Yahova. Pitirizani kukhala wakukhulupirika mucimbathandizira amuna omwe ankutsogolera wanthu wa Mulungu napo kuti iwo mbakuperewerambo. (1 Watesalonika 5:12, 13) Apanduki na wanthu winango, pinango angayeze kulewa kuipa gululi. (Tito 1:10)  Napo bzakulewa bzawo bziciwoneka ninga bzacadidi, lekani ‘kufulumiza kuzunguzika nzeru zanu.’ (2 Watesalonika 2:2) Koma mbatewezani malango yomwe Paulo adapereka kwa Timotio yakuti: ‘Pitiriza kuteweza bzomwe udapfunzisidwa,’ ucimbakumbukira kuti ‘udapfunzisidwa na yani.’ (2 Timotio 3:14, 15) Lekani kuyebwa kuti pana umboni buzinji bwense bwakulatiza kuti mungakhulupire kapolo wakukhulupirika na wanzeru, omwe Yahova ankumuphatisa basa kwa magole 100 kuti atipfunzise cadidi ca m’Bibliya.—Mateu 24:45-47; Wahebereu 13:7, 17.

LEKANI KUCITA MANTHA

Sathani ambaphatisa pomwe basa njira zinango mwakusaya kupita m’mbali. Ibodzi mwa njira zomwe iye ambaphatisa basa ni mantha. Bukhu linango limbalewa kuti kugopswa ni “njira ibodzi yakupumpsira yomwe ikhaphatisidwa basa kale-kale.” Mwa ciratizo mpfunzisi munango wa ku Grã-Bretanha wakucemeredwa Philip M. Taylor, adanemba kuti Asiriya akhaphatisa basa kugopswa na mapumpso kuti akunde anyamadulanthaka wawo. Sathani ambaphatisambo basa njira imweyi, ninga kugopa wanthu, kugopa cizunzo ayai kugopa kufa kuti akusiyiseni kutumikira Yahova.—Zaiya 8:12; Jeremiya 42:11; Wahebereu 2:15.

Lekani kubvuma kuti Sathani acite bzimwebzi kwa imwepo! Jezu adati: ‘Lekani kugopa wale omwe ambapha thupi koma patsogolo pace angacite lini pomwe cinthu cinango.’ (Luka 12:4) Dziwani kuti Yahova an’dzateweza piciro lace lakukusamalirani na kukupasani ‘mphanvu yakuposa yacibadwa,’ na kukuthandizani kuti mulimbane na mayezo ya Sathani.—2 Wakolinto 4:7-9; 1 Pedru 3:14.

N’cadidi kuti nthawe zinango mungatepe ayai kugopa. Koma lekani kuyebwa mafala yakulimbisa ya Yahova yomwe adauza Djosuwe kuti: ‘Ukhale wakukhwimika na wakulimba. Leka kucita mantha ayai kugopa, pakuti Yahova, Mulungu wako, an’dzakhala nawe kuli-kwense komwe uyendeko.’ (Djosuwe 1:9) Mukakhala na thupo, mbapembani kwa Yahova mwakusaya kucedwa, mucimufotokozera bza thupo lanulo. Mukacita bzimwebzo, mungatsimikize kuti ‘mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzasunga mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka.’ Patsogolo pace, mun’dzakhala na mphanvu yakulimbana na mapumpso yense ya Sathani.—Wafiripo 4:6, 7, 13.

Kodi imwepo munkukumbukira mafala ya mapumpso yomwe Rabisake mtumiki wa mambo wa Asiriya adayalewa kuti agopswere nayo atumiki wa Mulungu? Iye akhafuna kuti Ajirayeri akhulupire kuti pakhalibe munthu omwe angadawapulumusa m’manja mwa Asiriya, ne Yahova caiyeyo. Iye adalewa kuti Yahova caiyeyo ndiye akhadatuma Asiriya kuti akapfudze mzinda wa Jeruzalemu. Kodi bzimwebzi bzikhali bzacadidi? Onani bzomwe Yahova adauza Ajirayeri, iye adati: ‘Leka kugopa mafala yomwe wayabvayo, mafala yakundinyoza yomwe atumiki wa mambo wa ku Asiriya alewa.’ (2 Wamambo 18:22-25; 19:6) Patsogolo pace Yahova adatumiza anjo wace, omwe adapha acikunda wa Asiriya wakukwana 185.000 usiku bubodzi bokha!—2 Wamambo 19:35.

KHALANI WANZERU MWA KUMBATETEKERA YAHOVA NTHAWE ZENSE

Kodi imwepo mudawona kale filme yakulatiza munthu ankupumpsidwa koma ankuzindikira lini? Pinango mudamuuza na mu mtima kuti: ‘Leka kukhulupira bzimwebzi! Iwo ankukunamiza! Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano lero, bziri ninga kuti anjo ankutiuza kuti: “Lekani kupumpsika na magunkha ya Sathani!”

Tenepo, lekani kumbabvera mapumpso ya Sathani. (Mimwani 26:24, 25) M’mbuto mwace, mbabverani Yahova mucim’khulupira pa cinthu ciri-cense. (Mimwani 3:5-7) Iye ambakufunani, ndipopa ambakuuzani kuti: ‘Mwanangu, khala wanzeru ucikondwesa mtima wangu.’ (Mimwani 27:11) Mukacita bzimwebzi, mun’dzakwanisa kulimbana na makumbukidwe yanu!