Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Fevereiro 2017

Cakulombolera—‘Mphaso Yakulungamiratu’ Yakucokera kwa Baba

Cakulombolera—‘Mphaso Yakulungamiratu’ Yakucokera kwa Baba

‘Mphaso iri-yense yabwino na yakulungamiratu imbacokera . . . kwa Baba.’TIYAGO 1:17.

NYIMBO: 148, 109

1. Kodi ni bzinthu bzabwino bziponi bzomwe bzingakwanisike kwa ife thangwe ra cakulombolera?

NSEMBE ya cakulombolera ya Jezu Kristu imbabweresa bzisimbo bzizinji. Mwa ciratizo, makonzedwe ya cakulombolera yadapereka mwayi wakuti nsiku inango wana wa Adamu omwe ambafuna cirungamo adzakhale mbali ya banja la Mulungu. Ndipo cisimbo cinango n’cakuti tin’dzakhala na moyo wakukondwa kwamuyaya. Kuthumizira bzimwebzi, cakulombolera cidabverana na mbali inango yakufunika kwene-kwene ya kudzulu na ya pa dziko la pansi.—Wahebereu 1:8, 9.

2. (a) Kodi ni bzinthu bziponi bzakufunika bza kudzulu na pa dziko la pansi bzomwe Jezu adabzilewa mu mpembo wace? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.) (b) Kodi n’ciyani comwe tin’cezerana mu nkhani ino?

2 Kutasala magole mawiri kuti Jezu afe, iye adauza anyakupfunza wace kuti ambapembe tenepa: ‘Baba wathu kudzuluko, dzina lanu licenesedwe. Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.’ (Mateu 6:9, 10) Bwerani tiwone momwe cakulombolera cidabverana na kucenesedwa kwa dzina la Yahova, utongi mu Umambo bwa Mulungu, na kucita kufuna kwa Mulungu.

 ‘DZINA LANU LICENESEDWE’

3. Kodi dzina la Yahova limbaimira ciyani? Kodi Sathani adapswipisa tani dzina la Yahova?

3 Cakuyamba pa bzense, Jezu adapemba kuti dzina la Yahova licenesedwe, ayai liwonedwe ninga lakucena. Dzina la Yahova limbaimira iye yekha. Iye ngwamphanvu kwene-kwene kuposa wense ndipo ngwakulungama kuposa cirengedwe cense. Jezu adamucemerambo kuti ‘Baba wakucena.’ (Juwau 17:11) Pakuti Yahova ngwakucena, ciri-cense comwe iye ambacita na mitemo iri-yense yomwe iye ambapereka njakucena. Koma mu Edeni, Sathani mwa macenjera adacitisa winango kupenukira katongedwe ka Mulungu pa wanthu. Iye adanamizira Yahova ndipo adapswipisa dzina la Mulungu ayai mbiri yace.—Ciyambo 3:1-5.

4. Kodi Jezu adalatiza tani kuti dzina la Mulungu ndakucena?

4 Jezu mwa njira inango, adafunadi dzina la Yahova ndipo adacita ciri-cense kuti alicenese. (Juwau 17:25, 26) Mwa njira iponi? Mwa khalidwe lace na bzomwe akhapfunzisa, Jezu adathandiza winango kuwona kuti mitemo ya Yahova njakulungama na kuti ciri-cense comwe iye ambatiuza kuti ticite, ni thangwe ra kutifunira bzabwino. (Werengani Psalymo 40:8-10.) Napo pomwe Sathani adamubweresera mabvuto na infa yakuwawa kwene-kwene, Jezu adapitiriza kukhala wakukhulupirika. Bzomwe iye adacita bzidalatiza kuti munthu wakulungama angakwanise kubvera Yahova pa cinthu ciri-cense.

5. Kodi tingacite tani kuti ticenese dzina la Yahova?

5 Kodi tingalatize tani kuti timbafuna dzina la Yahova? Mwa khalidwe lathu. Yahova ambafuna kuti timbakhale wakucena. (Werengani 1 Pedru 1:15, 16.) Bzimwebzi bzimbathandauza kuti tin’funika kunamata iye yekha ticimbamubvera na mtima wathu wense. Napo tigumane na mazunzo, tin’funika kucita ciri-cense comwe tingakwanise kuti tipitirize kukhala na moyo mwakubverana na bzomwe Yahova ambatipfunzisa. Tikakhala na moyo wakubverana na mitemo ya Yahova, timbalemekezesa dzina lace. (Mateu 5:14-16) Timbalatiza kuti malamulo ya Yahova njabwino na kuti Sathani ni nyakunama. Timbaphonya bzinthu bzinango thangwe ndife lini wakulungama. Koma tikaphonya, timbakungula ndipo timbacita ciri-cense kuti tileke kucita bzinthu bzomwe bzingapswipise dzina la Yahova.—Psalymo 79:9.

6. Ni thangwe ranyi Yahova ambatiwona ninga wakulungama napo ndife wakuperewera?

6 Penu ndife anyakudzozedwa ayai wa ‘mabira manango,’ Yahova ambalekerera pikado zathu tikakhala na cikhulupiro pa cakulombolera. Iye ambatambira ali-wense omwe ambabzipereka kwa iye kuti akhale anamati wace. Iye ambawona Akristau wakudzozedwa wakulungama ninga wana wace ndipo wa ‘mabira manango’ wakukhulupirika ambawawona ninga axamwali wace. (Juwau 10:16; Waroma 5:1, 2; Tiyago 2:21-25) Napo tsapano, cakulombolera cimbaticitisa kuti tikhale pa mbverano wabwino na Baba wathu wa kudzulu na kucenesa dzina lace.

‘UMAMBO BWANU BUBWERE’

7. Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe bzimbakwanisika thangwe ra cakulombolera?

7 Mu mpembo wace wa ciratizo, Jezu adalewa kuti: ‘Umambo bwanu bubwere.’ Kodi cakulombolera cinkubverana tani na Umambo bwa Mulungu? Umambo ayai boma la Mulungu, lina Jezu pabodzi na wa 144.000 wakusankhulidwa ku mitundu ya wanthu. Cakulombolera cimbacitisa kuti wanthu amwewa alamusidwe aciyenda kukakhala kudzulu. (Cibvumbulutso 5:9, 10; 14:1) Iwo an’dzakhala wamambo na wansembe ndipo an’dzatonga pa dziko na Jezu kwa magole culu cibodzi. Mkati mwa magole yamweyo,  Yahova an’dzaphatisa basa Umambobo kuti bucitise dziko lense kukhala paraizo na kuthandiza wanthu kuti akhale wakulungama. Atumiki wa Yahova wa kudzulu na wa pa dziko la pansi an’dzakhala banja libodzi. (Cibvumbulutso 5:13; 20:6) Jezu an’dzacosa Sathani pabodzi na mabvuto yense yomwe iye adayayambisa.—Ciyambo 3:15.

8. (a) Kodi Jezu adathandiza tani anyakupfunza wace kubvesesa kuti Umambo bwa Mulungu n’bwakufunika? (b) Kodi tingathandizire tani Umambo nsiku zino?

8 Jezu adathandiza anyakupfunza wace kubvesesa kufunika kwa Umambo bwa Mulungu. Mwa njira iponi? Pomwe Jezu adabatizidwa mwakusaya kucedwa, iye adayamba kupalizira ‘bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu’ kuli-kwense komwe iye adayenda. (Luka 4:43) Iye adauzambo anyakupfunza wace kuti akhale mboni zace ‘mpaka kumalekezero ya dziko la pansi.’ (Mabasa 1:6-8) Nsiku zino, thangwe ra basa la kupalizira bza Umambo, wanthu ana mwayi wa kupfunza bza cakulombolera na kukhala nzika za Umambo bwa Mulungu. Timbalatiza kuti ndifedi nzika za Umambobo mwa kuthandiza akristau wakudzozedwa pa kupalizira bzipsa bzabwino pa dziko lense.—Mateu 24:14; 25:40.

‘KUFUNA KWANU KUCITIKE’

9. Kodi n’thangwe ranyi tingakhale na citsimikizo cakuti Yahova an’dzakwanisa cakulinga cace kuna wanthu?

9 Mu mpembo wace wa ciratizo, Jezu adalewa pomwe kuti: ‘Kufuna kwanu kucitike.’ Kodi iye akhathandauza ciyani? Yahova akalewa kuti cinthu cinango cin’dzacitika, cinthuco cimbacitikadi. (Zaiya 55:11) Sathani na apanduki anzace angatazise lini kufuna kwa Yahova. Kodi cakulinga ca Yahova na dziko la pansi n’ciyani? Iye akhafuna kuti dziko lense lidzale na wana wakulungama wa Adamu na Eva. (Ciyambo 1:28) Bzingadakhala kuti Adamu na Eva adafa anati kukhala na wana, cakulinga ca Mulungu ca kudzaza dziko la pansi na wana wawo cingadacitika lini. Ndipopa Yahova adawalekerera kuti akhale na wana. Cakulombolera cimbapereka mwayi wakuti ali-wense omwe anilatiza cikhulupiro, akhale wakulungama na kudzakhala na moyo wakusaya kumala. Yahova ambafuna kuti ife tikhale na moyo wabwino kwene-kwene omwe iye akhafuna kuti tikhale nawo.

10. Kodi cakulombolera cimbapereka phindu liponi kuna wanthu omwe adafa?

10 Tsono tani bza wanthu azinji omwe adafa koma alibe kugumana mwayi wa kudziwa Yahova? Yahova ambafuna kuti wanthu akhale na moyo. Na tenepo iye an’dzalamusa wanthu omwe adafa. Cakulombolera cin’dzathandiza kuti iwo akhale pomwe na moyo. Iwo an’dzayamba kupfunza bza Yahova acikhala na moyo kwamuyaya. (Mabasa 24:15) Yahova ndiye Mwenikaciro wa moyo. Akadzabwezeresa wanthu ku moyo, iye an’dzakhala Baba wawo. (Psalymo 36:9) Mu mpembo wace wa ciratizo, Jezu adalewa kuti Yahova ni ‘Baba wathu kudzulu.’ (Mateu 6:9) Yahova adapasa Jezu basa lakufunika kwene-kwene la kulamusa anyakufa. Jezu adati: ‘Inepano ndine kumuka na moyo.’—Juwau 6:40, 44; 11:25.

11. Kodi cakulinga ca Mulungu n’ciyani kuna ‘thimu likulu’?

11 Jezu adalewambo kuti: ‘Omwe an’cita kufuna kwa Mulungu, umweyo ni m’bale wangu na mai wangu.’ (Marko 3:35) Ni kufuna kwa Mulungu kuti wanthu wakucokera ku mitundu, madzinza, na bzirewedwe bzense akhale anamati wace. Iwo ambacemeredwa kuti ni ‘thimu likulu la wanthu lomwe palibe munthu angakwanise kulilewenga.’ Iwo ambalatiza cikhulupiro pa cakulombolera ndipo ambafuna kubvera Mulungu. Iwo ambamutumbiza kuti: ‘Cipulumuso cathu cacokera kwa  Mulungu wathu, omwe adakhala pa mpando wa umambo pabodzi na kwa Mwana wa bira.’—Cibvumbulutso 7:9, 10.

12. Mu mpembo wa Jezu, kodi iye adalewa ciyani bza cakulinga ca Yahova kuna wanthu?

12 Mu mpembo wa ciratizo wa Jezu, tapfunza bzizinji pakulewa bza Yahova na cakulinga comwe anaco kuna wanthu. Cakuyamba, tin’funika kucita bzense bzomwe tingakwanise kuti ticenese dzina la Yahova na kumulemekeza. (Zaiya 8:13) Nsembe ya cakulombolera ya Jezu, yomwe imbacitisa kuti tidzakwanise kupulumuka, imbalemekezesambo dzina la Mulungu. Bzimwebzi mpsakubveka, thangwe dzina lakuti Jezu limbathandauza ‘Yahova ni Cipulumuso.’ Caciwiri, Yahova an’dzaphatisa basa Umambo bwace kuti abwerese bzisimbo bzense bza cakulombolera kuna wanthu. Ndipo cacitatu, tina citsimikizo cakuti palibe munthu ayai cinthu ciri-cense comwe cingatazise Yahova kucita bzomwe iye akufuna.—Psalymo 135:6; Zaiya 46:9, 10.

LATIZANI KUNA YAHOVA KUTI MUMBATENDA MPHASO YA CAKULOMBOLERA

13. N’thangwe ranyi timbafunika kubatizidwa?

13 Mwa kuphatisa basa cakulombolera, Yahova ambacemera wanthu kuti akhale mbali ya banja lace. Timbatenda thangwe ra mcemo umweyu. Munthu ambabvuma mcemoyu akabzipereka na kubatizidwa. Batismo yathu imbawonesa padeca kuti ‘ndife wa Yahova.’ (Waroma 14:8) Tikabatizidwa, timbakumbira Yahova kuti atipase ‘cikumbu-mtima cabwino.’ (1 Pedru 3:21) Yahova ambafuna kuti tidziwe kuti ndife axamwali wace. Ndipo tinkutsimikiza na mtima wense kuti iye an’dzatipasa ciri-cense comwe adapicira.—Waroma 8:32.

Kodi tingalatize tani kuti timbatenda cakulombolera? (Onani ndime 13, 14)

14. N’thangwe ranyi Yahova ambatiuza kuti timbafune winango?

14 Ciri-cense comwe Yahova ambacita, ni thangwe ra lufoyi lace likulu, ndipo iye ambafuna kuti wense omwe ali mu banja lace amutewezere. (1 Juwau 4:8-11) Tikambafuna wanthu, maka-maka abale wathu, timbalatiza kuti timbatenda nsembe ya cakulombolera na kuti timbafuna kukhala m’banja la Yahova. (Mateu 5:43-48) Timbatewezera bzakutonga bziwiri bzikulu-bzikulu bzomwe ni kufuna Yahova na kufuna anzathu. (Mateu 22:37-40) Njira ibodzi yakulatizira lufoyi lathu kuna wanthu ndiyo kuwapfunzisa bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Tikabvera cakutonga ca Yahova ca kufuna winango, lufoyi lathu kuna iye ‘lin’dzakhala lakukwana.’—1 Juwau 4:12, 20.

 TIMBASIMBIDWA NA YAHOVA THANGWE RA CAKULOMBOLERA

15. (a) Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe tsapano tinkutambira kuna Yahova? (b) Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe tin’dzatambira kutsogolo?

15 Yahova ambatitsimikizira kuti thangwe ra kukhulupira cakulombolera, pikado zathu ‘zimbapfudzidwa.’ Iye angatilekerere pikado zathu na mtima wense. (Werengani Mabasa 3:19-21.) Ninga momwe tacezerana kumayambiriro kule, cakulombolera cimbacitisa kuti Yahova atenge wanthu winango kuti akakhale wana wace kudzulu. Wanawo ni anyakudzozedwa. (Waroma 8:15-17) Iye ankucemera wa ‘mabira manango’ kuti akhale mbali ya banja lace la pa dziko. Pakumalizira pace akadzakhala wakulungama, kun’dzakhala na mayezo yakumalizira. Iwo akadzakhala wakukhulupirika kuna Yahova, iye an’dzawawona ninga wana wacembo. (Waroma 8:20, 21; Cibvumbulutso 20:7-9) Yahova nthawe zense an’dzafuna wana wace wense. Cakulombolera cin’dzapitiriza kubweresa bzisimbo mpaka muyaya. (Wahebereu 9:12) Yahova ambatipasa mphaso yakufunikayi ndipo palibe munthu omwe angaticosere mphasoyi.

16. Kodi cakulombolera cimbatithandiza tani kuti tikhale wakutsudzuka?

16 Tikalekeratu kubwerezera pikado zathu, palibe comwe Dyabu angacite kuti atitazise kukhala mbali ya banja la Yahova. Jezu adafa ‘kabodzi kokha.’ Cakulombolera cidalipiridwa kuti ciphate basa kwamuyaya. (Wahebereu 9:24-26) Adamu adatibweresera infa koma nsembe ya Jezu in’dzatibweresera moyo wakusaya kumala. Cakulombolera cingatitsudzule ku dziko la Sathanili pabodzi na mantha ya infa.—Wahebereu 2:14, 15.

17. Kodi lufoyi la Yahova limbathandauza ciyani kuna imwepo?

17 Mapiciro ya Mulungu nthawe zense yan’dzakwanisika. Ninga momwe malamulo ya m’cilengedwe yambacinja lini, Yahova an’dzacinjambo lini. Iye an’dzatikhumudwisa lini napang’onopo. (Malakiya 3:6) Yahova ambatipasa bzizinji si kuti kokha mphaso ya moyo. Iye ambatipasa lufoyi lace. ‘Ife tinkudziwa ndipo tinkukhulupira bza lufoyi lomwe Mulungu analo kuna ife. Mulungu ni lufoyi.’ (1 Juwau 4:16) Mapiciro yace nthawe zense yambakwanisikadi. Tsapanopa, dziko la pansi lin’dzakhala paraizo wakudeka. Ali-wense omwe an’dzakhala m’mwemo an’dzatewezera Yahova ndipo an’dzakhala na lufoyi na wanthu winango. Ndipo atumiki wace wense wa kudzulu na wa pa dziko an’dzalewa kuti: ‘Cisimbo, mbiri, nzeru, kutenda, ciremekezo na mphanvu bzikhale bza Mulungu wathu mpaka kale-kale. Ameni.’—Cibvumbulutso 7:12.