Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Fevereiro 2017

Mibvunzo Yakucokera Kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera Kwa Anyakuwerenga

Mpostolo Paulo adanemba kuti Yahova ‘an’dzalekerera lini kuti muyezedwe mpaka pomwe mungakwanise lini kupirira.’ (1 Wakolinto 10:13) Kodi bzimwebzi bzimbathandauza kuti Yahova ambadziwiratu mabvuto yomwe tin’dzagumana nayo acitisankhulira yomwe tin’dzakwanisa kuyapirira?

Penu bzingadakhaladi tenepo, kumbukirani momwe bzingadatokonyera moyo wathu. Mwa ciratizo, mwana wa m’bale munango adabzipha. M’baleyo adawawidwa kwene-kwene mu mtima. Iye adabzibvunza penu Yahova akhadawona kale bzimwebzi acidziwa kuti iye na mkazi wace angadadzapirira pa tsoka limweri. Nsiku zino, azinjife tinkugumana na matsoka. Kodi tin’funika kumbakhulupira kuti Yahova ambanyang’anira cinthu ciri-cense comwe cimbacitika pa moyo wathu?

Tikawona bwino-bwino cinembo ca 1 Wakolinto 10:13, tin’dzawona kuti Bibliya limbabverana lini na nzeru zakuti Yahova ambadziwiratu mabvuto yomwe tinʼdzagumana nayo acisankhula yomwe tinʼdzakwanisa kuyapirira. Thangwe ranyi tinkulewa tenepo? Bwerani tiwone mathangwe manai.

Thangwe lakuyamba, Yahova adapasa wanthu ufulu bwa kusankhula. Iye ambafuna kuti timbacite tekha bzakusankhula. (Bzakutonga 30:19, 20; Djosuwe 24:15) Tikambacita bzakusankhula bzomwe bzimbakondwesa Yahova, timbathemba iye kuti ambatitsogolere. (Mimwani 16:9) Koma tikambacita bzakusankhula bzakuphonyeka, bzakutewera bzace tin’dzafunika kulimbana nabzo tekha. (Wagalata 6:7) Bzingadakhala kuti Yahova ambasankhula matsoka yomwe timbagumana nayo, kodi tingadakhaladi tina ufulu bwa kusankhula?

Thangwe laciwiri, Yahova ambatikhotcerera lini ku ‘bzinthu bzakusaya kudikhirika.’ (Mpalizi 9:11) Munthu angacitikiridwe ngozi ikulu thangwe rakuti iye wagumanika pa nthawe na mbuyo yakuphonyeka. Jezu adafotokoza bza tsoka linango pomwe padafa wanthu 18 thangwe rakuti adagweredwa na nyumba ya nsanza. Jezu adabvekesa bwino kuti ni Mulungu lini omwe adacitisa bzimwebzo. (Luka 13:1-5) Bziri lini bwino kukumbuka kuti, pomwe tsoka linati kucitika, Mulungu ambasankhuliratu omwe an’dzafa na omwe an’dzafa lini.

Thangwe lacitatu, ali-wense wa ife, an’funika kukhala wakukhulupirika kwa Yahova nthawe zense. Sathani adalewa kuti atumiki wa Yahova ambatumikira Yahovayo thangwe ra bzinthu bzomwe iye ambawapasa. Iye adalewa mwakutsimikiza kuti wanthufe ticigumana na mabvuto, tingakwanise lini kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. (Djobi 1:9-11; 2:4; Cibvumbuluso 12:10) Bzingadakhala kuti Yahova ambatikhotcerera ku matsoka manango, bzingadawoneka ninga kuti Sathani adalewa cadidi.

Thangwe lacinai, Yahova ambafuna lini kudziwiratu cinthu ciri-cense comwe cin’dzaticitikira kutsogolo. N’cadidi kuti Yahova acifuna angakwanise kudziwa cinthu comwe cin’dzatika kutsogolo. (Zaiya 46:10) Koma Bibliya limbalewa kuti iye ambafuna lini kudziwa cinthu cibodzi na cibodzi comwe cin’dzacitika kutsogolo. (Ciyambo 18:20, 21; 22:12) Yahova ngwa lufoyi na wakulungama, iye ambapitira lini tikambaphatisa basa ufulu bwathu bwa kusankhula.—Bzakutonga 32:4; 2 Wakolinto 3:17.

Tsono, kodi Paulo akhathandauza ciyani na mafala yakuti Yahova ‘an’dzalekerera lini kuti muyezedwe mpaka pomwe mungakwanise lini kupirira?’ Na mafalaya, Paulo akhalewa bzomwe Yahova ambacita pa nthawe za matsoka, sikuti pomwe matsokayo yakanati kucitika. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Tikambathemba Yahova, iye an’dzatithandiza pa bvuto liri-lense lomwe tingagumane nalo pa moyo wathu. (Psalymo 55:22) Bwerani tiwone bzinthu bziwiri bzomwe bzidacitisa Paulo kulewa bzimwebzi.

Cinthu cakuyamba n’cakuti mabvuto yomwe timbagumana nayo yalibe kusiyana na ‘yomwe yambagwera wanthu wense.’ Pomwe tikali m’dziko la Sathaniri, tensene ninga wanthu, tin’dzagumana na bzineso ayai matsoka. Koma  penu timbathemba Yahova, tingapirire mabvutoyo ticipitiriza kukhala wakukhulupirika. (1 Pedru 5:8, 9) Kumayambiriro kwa 1 Wakolinto kapitulo 10, Paulo adalewa bza mayezo manango yomwe Ajirayeri akhagumana nayo pomwe akhali mudambo. (1 Wakolinto 10:6-11) Wale omwe adathemba Yahova adapirira mayezoyo. Koma Ajirayeri winango alibe kubvera Yahova. Iwo alibe kupitiriza kukhala wakukhulupirika thangwe alibe kuthemba Yahova.

Cinthu caciwiri n’cakuti ‘Mulungu ngwakukhulupirika.’ Kodi bzimwebzi bzimbathandauza ciyani? Tikawona momwe Yahova adasamalirira atumiki wace kuyambira kale-kale, timbawona kuti iye mwakukhulupirika, ambathandiza ‘wale omwe ambamufuna aciphatisisa malamulo yace.’ (Bzakutonga 7:9) Timbapfunza kuti Yahova nthawe zense ambateweza bzomwe ambapicira. (Djosuwe 23:14) Tingatsimikize kuti (1) Yahova an’dzalekerera lini kuti mayezo yali-yense yakhale yakuneseratu mpaka kufika pakuti munthu angakwanise lini kuyapirira, ndipo (2) iye ‘an’dzatipasa njira yakupulumukira.’

Yahova ‘ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense’

Kodi Yahova ambapereka tani ‘njira yakupulumukira’ kwa wale omwe ambamuthemba? N’cadidi kuti iye angamalise cineso ciri-cense. Tsono kumbukirani, Paulo adalewa kuti Yahova ‘an’dzafungula njira yakupulumukira, kuti mukwanise kupirira.’ Na tenepo, Yahova ambapereka njira yakupulumukira kuna ife mwa kutilimbisa kuti tikwanise kupirira. Mbaticezeraneni njira zinango za momwe iye ambacitira bzimwebzi.

  • Yahova ‘ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense.’ (2 Wakolinto 1:3, 4) Iye angaderekhese makumbukidwe yathu, mtima wathu na momwe timbabvera mwakuphatisa basa Bibliya, mzimu wace wakucena na kapolo wakukhulupirika na wanzeru.—Mateu 24:45; Juwau 14:16; Waroma 15:4.

  • Yahova angaphatise basa mzimu wace wakucena kuti atitsogolere. (Juwau 14:26) Mzimu wakucena ungatithandize kukumbukira nkhani za m’Bibliya na mitemo yace kuti tikwanise kucita bzakusankhula bza nzeru.

  • Yahova angaphatise basa wanjo kuti atithandize.—Wahebereu 1:14.

  • Yahova angaphatise basa abale na mpfumakazi kuti atithandize. Iwo angalewe ayai kucita bzinthu bzomwe bzingatilimbise.—Wakoloso 4:11.

Na tenepo, kodi tingapfunze ciyani na mafala ya Paulo ya pa 1 Wakolinto 10:13? Ni Yahova lini omwe ambacitisa mayezo yomwe timbagumana nayo. Ndipo tingatsimikize kuti tikambathemba Yahova, tingapirire mabvuto yali-yense. Timbadziwa kuti Yahova nthawe zense an’dzafungula njira yakupulumukira kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika kwa iye.

^ ndi. 7 Fala la Cigirego lomwe limbasanduliziridwa kuti ‘mayezo’ lingathandauzembo ‘mabvuto.’