Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri (Yakupfunzira)  |  Dezembro 2016

Tulirani Yahova Thupo Lanu Lense

Tulirani Yahova Thupo Lanu Lense

‘Mutulireni [Yahova] thupo lanu lense, thangwe iye ambakusamalirani.’—1 PEDRU 5:7.

NYIMBO: 60, 23

1, 2. (a) N’thangwe ranyi timbakhala na thupo? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.) (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

NSIKU ZINO, Sathani ‘an’kufamba-famba ninga mphondolo yomwe inkubangula, icimbalinga munthu ali-wense kuti imukhabvule.’ (1 Pedru 5:8; Cibvumbulutso 12:17) Ndipopa moyo unkukhala wakunetesa, napo atumiki wa Mulungu ambakhalambo na thupo. Atumiki wa Mulungu wakale-kale akhakhalambo na thupo nthawe zinango. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti Mambo Davide nthawe zinango adakhalambo na thupo. (Psalymo 13:2) Ndipo mpostolo Paulo adakhalambo na ‘thupo na magwere yense.’ (2 Wakolinto 11:28) Tsono n’ciyani comwe tingacite tikakhala na thupo?

2 Baba wathu wa lufoyi wakudzulu, adathandiza atumiki wace wakale-kale kumalisa thupo lawo, ndipo iye ankufuna kucitambo bzibodzi-bodzi kwa ife nsiku zino. Bibliya limbatilimbisa kuti: ‘Mutulireni thupo lanu lense, thangwe iye ambakusamalirani.’ (1 Pedru 5:7) Kodi mungacite tani bzimwebzi?  Tin’cezerana njira zinai izi: (1) mpembo, (2) kuwerenga na kumbakumbukira Fala la Mulungu, (3) kubvuma kuti mzimu wakucena wa Yahova ukuthandizeni, ndipo na (4) kuuza munthu omwe mumbamukhulupira momwe munkubvera. Pomwe tinkucezerana njira zinaizi, mbakumbukirani mbali zomwe mungafune kuzilungamiza.

‘PEREKANI THUPO LANU KUNA YAHOVA’

3. Kodi mungapereke tani thupo lanu kuna Yahova?

3 Njira yakuyamba yomwe tingatulire Yahova thupo lathu ndiyo kucita mpembo wakucokera pansi pa mtima. Mukakhala na thupo, baba wanu wakudzulu ambafuna kuti mumuuze bzense bzomwe bziri mkati mwa mtima wanu. Munembi wa Psalymo Davide, adakumbira Yahova kuti: ‘Mulungu wangu, tetekerani mpembo wangu.’ Mu Psalymo libodzi-bodziri, Davide adalewa pomwe kuti: ‘Pereka thupo lako kuna Yahova, ndipo iye an’dzakuthandiza.’ (Psalymo 55:1, 22) Mukamala kucita bzense bzomwe mwakwanisa kuti mumalise bvuto, mpembo wakucokera pansi pa mtima un’dzakuthandizani. Tsono kodi mpembo umbaphata tani basa? Kodi ungatithandize tani kutcenkha makumbukidwe ya mantha na thupo?—Psalymo 94:18, 19.

4. N’thangwe ranyi mpembo ngwakufunika kwene-kwene tikakhala na thupo?

4 Werengani Wafiripo 4:6, 7Kodi Yahova ambatawira tani mipembo yathu yomwe timbaicita nthawe zense mwakucokera pansi pa mtima? Iye ambatithandiza kuti tikhale wakuderekha na kutcenkha makumbukidwe yakuphonyeka. M’mbuto mwa kukhala na thupo pabodzi na mantha, Mulungu ambatithandiza kukhala na mtendere wa mumtima omwe tingadakwanisa lini kukhala nawo. Abale wathu azinji pabodzi na mpfumakazi, ambakhala nawo mtendere wa mumtimayu. Imwepo mungakhale nawombo. ‘Mtendere wa Mulungu’ ungakuthandizeni kukunda cineso ciri-cense! Mungakhulupire kwene-kwene piciro la Yahova lakuti: ‘Leka kunyang’ana uku na uku na mantha, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza.’—Zaiya 41:10.

MTENDERE WA MUMTIMA UMBABWERA THANGWE RA FALA LA MULUNGU

5. Kodi Fala la Mulungu lingakuthandizeni tani kugumana mtendere wa mumtima?

5 Njira yaciwiri yakugumanira mtendere wa mumtima ndiyo kuwerenga na kukumbukira mavesi ya m’Bibliya. N’thangwe ranyi bzimwebzi n’bzakufunika? Bibliya ni Fala la Mulungu. M’mwemo muna nzeru na malango yakucokera kwa mulengi wathu. Pali-pense pomwe thupo lingabwere, mungakumbukire kwene-kwene bza makumbukidwe ya Mulungu na kuwona momwe malango yace yangakulimbisireni. Kucita bzimwebzi kungakuthandizeni kukunda, kucepesa ayai kutcenkheratu thupo. Yahova ambalewa kuti munthu omwe ambawerenga Bibliya ambacita lini ‘mantha ayai kugopa’ koma ambakhala ‘wakukhwimika na wamphanvu.’—Djosuwe 1:7-9.

Cikhulupiro camphanvu pa Yahova cin’dzatithandiza kukhulupira kuti iye an’dzatipasa bzakusaya bzathu

6. Kodi mafala ya Jezu yambakupasani phindu liponi?

 6 Mu Bibliya timbawona momwe Jezu akhalalewera na wanthu. Wanthuwo akhafuna kumutetekera thangwe mafala yace yakhali yakulimbisa na yakutsangalaza, maka-maka kuna wale omwe akhali wakutepa ayai wakusunama. (Werengani Mateu 11:28-30.) Jezu akhakhala na thupo na momwe winango akhabvera. (Marko 6:30-32) Jezu angatithandizembo nsiku zino ninga momwe iye adapicirira kuthandiza apostolo omwe akhafamba naye. Bzin’funika lini kuti ticite kukhala pabodzi na Jezu kuti tigumane phindu. Ninga Mambo kudzulu, Jezu ankupitiriza kutilatiza lufoyi. Mukakhala na thupo, mungatsimikize kuti iye an’dzawona thupo lanu ndipo an’dzakuthandizani pa nthawe yakuthemera. Jezu ankutipasa cidikhiro na kuticitisa kukhala wakukhwimika bzomwe bzinkutithandiza kukunda thupo.—Wahebereu 2:17, 18; 4:16.

MAKHALIDWE YOMWE YAMBABWERA THANGWE RA MZIMU WA MULUNGU

7. Kodi timbagumana phindu liponi thangwe ra mzimu wakucena wa Mulungu?

7 Jezu adapicira kuti Baba wathu an’dzatipasa mzimu wakucena tikamukumbira. (Luka 11:10-13) Kodi njira yacitatu yakucepesera thupoyi ingatithandize tani? Mzimu wakucena wa Mulungu ayai mphanvu yace yakuphatira nayo basa, imbatithandiza kukulisa makhalidwe yabwino yomwe Mulungu wathu wamphanvu zense anayo. (Wakoloso 3:10) Bibliya limbacemera makhalidweya kuti ni ‘bzisapo bza mzimu.’ (Werengani Wagalata 5:22, 23.) Tikakulisa makhalidwe yabwinoya, tin’dzakhala pa uxamwali bwabwino na winango, ndipo tin’dzatcenkha bzinthu bzomwe bzingatibweresere thupo. Bwerani tiwone njira ibodzi na ibodzi ya momwe cisapo ca mzimu cingatithandizire.

8-12. Kodi bzisapo bza nzimu wakucena wa Mulungu bzingatithandize tani?

8 ‘Lufoyi, cikondweso, mtendere.’ Mukambalemekeza winango, mun’dzawona kuti thupo lanu lin’dzacepa. Mwa njira iponi? Mukambalatiza lufoyi kuna abale wense, kuwafuna mwakucokera mumtima na kuwalemekeza, mungatcenkhe bzinthu bzomwe bzingabwerese makumbukidwe yakuphonyeka ninga ukali, kukhumudwa pabodzi na kupanikizika. Bzimwebzi bzin’dzakuthandizani kuti mupitirize kukhala pa mtendere na winango.—Waroma 12:10.

Tikakulisa makhalidwe yabwino, tin’dzakhala pa uxamwali bwabwino na winango

9 ‘Kupirira, kudeka mtima, ubwino.’ Bibliya limbati: ‘Khalani wakudeka mtima, mucimbabverana nsisi. Mbakhululukiranani na mtima wense.’ (Wayefezo 4:32) Tikateweza malango yamweya, tin’dzakhala pa uxamwali bwa mtendere na winango, ndipo tin’dzatcenkha bzinthu bzomwe bzingatibweresere thupo. Ndipo bzin’dzatithandizambo kulimbana na mabvuto yomwe yangabwere thangwe ra kuperewera kwathu.

10 ‘Cikhulupiro.’ Nsiku zino, timbakhala na thupo kawiri-kawiri pa nkhani ya kobiri na bzinthu bzakuthupi. (Mimwani [Miyambo] 18:11) Kodi tingatcenkhe tani mtundu  umweyu wa thupo? Tin’funika kuteweza malango ya mpostolo Paulo yakuti ‘mumbakomedwe na bzomwe munabzo pa nthaweyo.’ Cikhulupiro camphanvu pa Yahova cin’dzatithandiza kukhulupira kuti iye an’dzatipasa bzakusaya bzathu. Iye ankupicira kuti: ‘Ndin’dzakuthawani lini na pang’onopo ne kukusiyani.’ Ndipopa tingalewe ninga momwe Paulo adalewera kuti: ‘Yahova ndiye mthandizi wangu, cipo ndicidzacita mantha. Munthu angandicitenyi?’—Wahebereu 13:5, 6.

11 ‘Kufatsa na kubziretsa.’ Kumbukirani momwe kufatsa na kubziretsa kungakuthandizireni. Makhalidweya yangakuthandizeni kutcenkha kucita ayai kulewa bzinthu bzomwe bzingakubweresereni thupo, ndipo mu’dzagumana phindu mwa kutcenkha ‘kuwawidwa kwense kwa njiru, kupsa mtima, ukali, bza mulomo, na kutukwana.’—Wayefezo 4:31.

12 Mun’funika kubzicepswa kuti mukhulupire ‘boko lamphanvu la Mulungu’ na kuti ‘mumutulire thupo lanu lense.’ (1 Pedru 5:6, 7) Penu ndimwe wakubzicepswa, Yahova an’dzakuthandizani na kukusamalirani. Mukazindikira bzomwe mungakwanise kucita na bzomwe mungakwanise lini munʼdzabzithemba lini mwekha koma mun’dzathemba Mulungu, ndipo bzimwebzi bzin’dzacitisa kuti thupo lanu licepe.—Mikeya 6:8.

‘LEKANI KUKHALA NA THUPO’

13. Kodi Jezu akhathandauza ciyani na mafala yakuti ‘lekani kukhala na thupo’?

13 Pa Mateu 6:34 (werengani), timbagumana cenjezo la nzeru la Jezu lakuti: ‘Lekani kukhala na thupo.’ Cenjezo limweri lingawoneke ninga lakunesa kuliteweza. Kodi Jezu akhathandauza ciyani? Tawona kale kuti Davide na Paulo nthawe zinango akhakhalambo na thupo. Jezu akhathandauza lini kuti munthu omwe anitumikira Mulungu angakhale lini na thupo. M’mbuto mwace iye akhathandiza anyakupfunza wace kuti abvesese kuti thupo lakusaya kufunikira ayai lakunyanya, limbathandiza lini. Nsiku iri-yense ina mabvuto yace, tenepo akristau an’funika lini kuthumizira thupo lawo mwa kukumbukira mabvuto yakumbuyo ayai yakutsogolo. Kodi malango ya Jezu yangakuthandizeni tani kucepesa thupo?

14. Ninga Davide, kodi mungacepese tani thupo lanu?

14 Nthawe zinango wanthu ambakhala na thupo thangwe ra bzinthu bzakuphonyeka bzomwe iwo adacita kale-kale. Iwo ambabzipasa mulandu ukulu pa bzomwe iwo adacita, napo kuti yapita magole mazinji. Nthawe zinango Mambo Davide akhasunama thangwe ra kuphonya komwe akhadacita. Iye adati: ‘Mtima wangu wakutsautsika unkundicitisa kubuula kwene-kwene.’ (Psalymo 38:3, 4, 8,  18) Pa cakucitika cimweci Davide adacita cinthu cinango canzeru. Iye adathemba Yahova kuti amucitire nsisi na kumukhululukira. Tenepo Davide adakhala wakukondwa pakudziwa kuti Mulungu akhadamukhululukira.—Werengani Psalymo 32:1-3, 5.

15. (a) N’ciyani cinango comwe tingapfunze na ciratizo ca Davide? (b) Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mucepese thupo? (Onani kwadru yakuti “ Njira Zinango Zakuthandiza Kucepesa Thupo.”)

15 Nthawe zinango imwepo mungakhale na thupo thangwe ra bzakucitika bzomwe munkugumana nabzo pa nthaweyo. Mwa ciratizo, pomwe Davide akhanemba Psalymo 55, iye akhana mantha yakuti angadaphedwa. (Psalymo 55:2-5) Napo bzikhali tenepo, iye alibe kulekerera kuti thupolo limutazise kukhulupira Yahova. Davide adakumbira Yahova kuti amuthandize pa bvuto lacero, koma iye akhadziwa kuti akhafunika kucitambo cinthu cinango pa nkhaniyo. (2 Samuweri 15:30-34) Kodi mungapfunze ciyani na ciratizo ca Davide? M’mbuto mwa kulekerera kuti thupo likusunamiseni kwene-kwene, citani bzomwe mungakwanise kuti mumalise bvutolo ndipo khulupirani kuti Yahova an’dzakusamalirani.

16. Kodi thandauzo la dzina la Mulungu limbalimbisa tani cikhulupiro canu?

16 N’thawe zinango mkristau angakhale na thupo na mabvuto yomwe pinango yangadzamufikiredi kutsogolo. Tsono mun’funika lini kucita mantha na bzinthu bzomwe bzikanati kucitika. N’thangwe ranyi? Thangwe kawiri-kawiri bzinthu bzimbadzakhala lini bzakuipiratu ninga momwe tikhakumbukirira. Kumbukiranimbo kuti palibe bvuto lomwe Mulungu angatazire kulimalisa. Dzina lace limbathandauza kuti ‘Iye Ambacitisa Kukhala.’ (Kufuluka 3:14) Tenepo, tin’funika lini kukhala na mantha thangwe ra bzakutsogolo, thangwe dzina la Mulungu limbalatiza kuti bzomwe iye ambafuna kuna wanthu bzin’dzakwanisika. Mungatsimikize kuti Mulungu an’dzasimba anyakukhulupirika wace ndipo an’dzawathandiza kucepesa thupo lawo pa bzinthu bzakale-kale, bzatsapano na bzakutsogolo.

UZANI MUNTHU OMWE MUMBAMUKHULUPIRA

17, 18. Kodi maceza yabwino yangakuthandizeni tani mukakhala na thupo?

17 Njira yacinai yomwe ingakuthandizeni mukakhala na thupo ndiyo kukhala wakutsudzuka kuuza na mtima wese munthu omwe mumbamukhulupira. Munthuyo angakhale mwamuna ayai mkazi wanu, xamwali wa pamtima ayai mkulu ali-wense wa m’gwere omwe angakutetekereni na mtima wense.  Bibliya limbati: ‘Thupo limbalemesa mtima wa munthu, koma mafala yabwino ndiyo yomwe yambakondwesa mtima.’ (Mimwani 12:25) Bibliya limbalewambo kuti: ‘Bzakulinga bzimbakwanisika lini penu wanthuwo anicezerana lini mwakudeka mtima, tsono alangizi akawanda bzimbakwanisika.’—Mimwani 15:22.

18 Mitsonkhano yathu ya gwere imbatithandiza kucepesa thupo. Pa mitsonkhano ya mdzinga uli-wense, mumbakhala na nthawe yakuceza na abale na mpfumakazi, omwe ambakutetekerani ndipo ambafuna kukulimbisani. (Wahebereu 10:24, 25) Kucezeranaku kun’dzakulimbisani na kukucitisani kuti mukunde thupo liri-lense.—Waroma 1:12.

UXAMWALI BWANU NA MULUNGU NI NJIRA IKULU YA CILIMBISO

19. N’thangwe ranyi mungakhulupire kuti Mulungu an’dzakulimbisani?

19 Mkulu winango wa gwere ku Canadá adawona kufunika kwa kutulira Yahova thupo lace. Iye ana basa lakunetesa kwene-kwene laupfunzisi ndipo ana bvuto linango la matenda bzomwe bzimbamucitisa kukhala na thupo. Kodi n’ciyani comwe cimbamuthandiza kuti akhale wakulimba? Iye ambacita nyongo kuti alimbise uxamwali bwace na Yahova. Axamwali wace wauzimu ambamuthandizambo kwene-kwene pa nthawe zakunesa ndipo iye ambakhala wakutsudzuka kufotokozera mkazi wace momwe iye ankubvera. Kuthumizira bzimwebzi, akulu anzace na nyakunyang’anira dera adamuthandiza kuti ambawone mkhalidwe wacewo mwakubverana na momwe Yahova ambawonera. Ndipo dotolo munango adathandiza abalewo kubvesesa matenda yaceyo ndipo iye adacinja bzinthu kuti ambakhale na nthawe ya kupuma na yakumbacita masenzeka yakulimbisa thupi. Pang’ono na pang’ono iye adapfunza kusamalira mkhalidwe waceyo. Bzikamucitikira bzinthu bzomwe iye ambatazira kusamalira, iye ambathemba Yahova kuti amuthandize.

20. (a) Kodi tingatulire tani Mulungu thupo lathu? (b) Kodi tin’dzacezerana ciyani mu nkhani inkutewerayi?

20 Mu nkhani ino, tapfunza kuti kutulira Mulungu thupo lathu nkwakufunika kwene-kwene mwa kupemba kuna Yahova na kuwerenga Fala lace na kumbakumbukira bzomwe tawerengabzo. Tawonambo kuti n’bzakufunika kwene-kwene kubvuma kuti mzimu wakucena wa Yahova utithandize, na kuceza na munthu omwe timbamukhulupira na kumbagumanika pa mitsonkhano. Mu nkhani inkutewerayi, tin’dzawona momwe Yahova ambatithandizira mwa kutipasa cidikhiro ca kudzatambira mabaibai.—Wahebereu 11:6.