Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Dezembro 2016

Tidatsudzulidwa Thangwe ra Kudeka Mtima Kukulu kwa Mulungu

Tidatsudzulidwa Thangwe ra Kudeka Mtima Kukulu kwa Mulungu

‘Pikado in’funika lini kutonga pakati panu, thangwe muli . . . pansi pa kudeka mtima kukulu.’—WAROMA 6:14.

NYIMBO: 2, 61

1, 2. Kodi cinembo ca Waroma 5:12 cingatithandize tani?

PA WAROMA 5:12 pambati: ‘Ninga momwe pikado idapita m’dziko thangwe ra munthu m’bodzi, idabwerambo infa thangwe ra pikado ndipo infayo idafikira wanthu wense thangwe rakuti wense ana pikado.’ Limweri ni libodzi mwa mavesi yomwe timbayadziwa bwino kwene-kwene ndipo timbaliphatisa basa kawiri-kawiri pakupfunzisa wanthu Bibliya.

2 Vesiri limbaphatisidwa basa kazinji kense m’mabukhu ya Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka? na lakuti Bzomwe Bibliya Limbapfunzisa. Pomwe timbapfunza msolo wa 35 na 6 na wana wathu ayai na wanthu winango, timbawerenga Waroma 5:12. Tingaphatise basa vesi limweri kuti tiwathandize kubvesesa thangwe race dziko la pansi ni paraizo lini, thangwe ranyi tikhafunikira cakulombolera ndipo thangwe ranyi timbafa. Koma vesiri lingathandizembo tensenefe kuthumizira kutenda uxamwali bwathu na Yahova. Lingatithandize pomwe kuti tikhale wakutsimikiza kumutumbiza na kupitiriza kunyang’ana mabai-bai yomwe iye watipicira.

3. Kodi tin’funika kukumbukira ciyani bza ifepano?

 3 Mwakupasa nsisi, tensenefe tina pikado. Nsiku zense timbaphonya. Koma Yahova ngwansisi. Iye ambadziwa kuti ndife wakuperewera ndipo ambafuna kutikhululukira. (Psalymo 103:13, 14) Jezu adalewa kuti tin’funika kukumbira Mulungu kuti atikhululukire pikado zathu. (Luka 11:2-4) Yahova akatikhululukira bzakuphonya bzomwe tidacita kale-kale, tin’funika lini kupitiriza kumbabzikumbukira. Bwerani ticezerane momwe Yahova ambatikhululukirira.

MOMWE YAHOVA ANGATIKHULULUKIRIRE

4, 5. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kubvesesa Waroma 5:12? (b) Kodi ‘kudeka mtima kukulu’ kumbathandauza ciyani?

4 Bukhu la Waroma, maka-maka kapitulo 6, limbatithandiza kubvesesa momwe Yahova angatikhululukirire pikado zathu. Mu kapitulo 3, timbapfunza kuti ‘wense adaphonya.’ Patsogolo pace Paulo adati: ‘Kuyesedwa kwawo wakulungama kuli ninga mphaso yafovolo thangwe ra kudeka mtima kwace kukulu mwa kutsudzulidwa na cakulombolera cakulipiridwa na Kristu Jezu.’ (Waroma 3:23, 24) Mafala yakuti ‘kudeka mtima kukulu’ m’cigerego yambathandauza kucita cinthu mwa kudeka mtima mwakusaya kudikhira kubwezeredwa cinthu ciri-cense ayai cinthu cakusaya kumuthemera.

5 Mdziwi munango adafotokoza kuti fala lacigerego lakuti kudeka mtima kukulu kawiri-kawiri limbathandauza bzomwe Mulungu na Kristu, ambacita kuti apulumuse wanthu ku pikado na infa. Na tenepo Bibliya linkulatiza kuti fala limweri mu cigirego limbathandauza kuti ‘kudeka mtima kukulu.’ Bwerani tiwone bzomwe Mulungu adaticitira na momwe tingagumanire phindu tsapano thangwe ra kudeka mtima kwace kukulu na momwe kungatipasire cidikhiro ca kutsogolo.

Yahova adalatiza kudeka mtima kukulu kuna wanthu wense mwa kuphatisa basa Jezu Kristu

6. Kodi mbani omwe angagumane phindu na kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?

6 Pakuti Adamu adaphonya, pikado na infa idafikira munthu ali-wense. Ndipopa Bibliya limbalewa kuti ‘infa idatonga thangwe ra pikado ya munthu m’bodzi.’ Koma Yahova adalatiza kudeka mtima kukulu ndipo adakonza njira ya kuti apulumuse wanthu wense mwa kuphatisa basa ‘munthu m’bodzi, Jezu Kristu.’ (Waroma 5:12, 15, 17) ‘Thangwe ra kubvera kwa munthu m’bodziyu, wanthu azinji an’dzakhala wakulungama.’ Ndipo iwo angadikhirire ‘moyo wakusaya kumala mwa Jezu Kristu.’—Waroma 5:19, 21.

7. N’thangwe ranyi bzomwe Mulungu adaticitira ni kudeka mtima kukulu?

7 Kumbukirani ibzi: Yahova alibe kukakamizika kuti apereke Mwana wace ninga cakulombolera. Koma iye adalatiza kudeka mtima kukulu mwa kukonza njira ya kutipulumusira ku pikado na infa. Palibe ne na m’bodziyo wa ifepano omwe akhathemera bzomwe Mulungu na Jezu adaticitira. N’bzakukondwesa kwene-kwene kudziwa kuti iwo adacitisa bzimwebzi kuti tikhululukidwe bzakuphonya bzathu na kuti tidzakhale  na moyo wakusaya kumala! Tingalatize kutenda kwathu kuna Mulungu mwa kucita bzomwe iye ambafuna nsiku zense.

TENDANI KUDEKA MTIMA KUKULU KWA MULUNGU

8. Kodi tin’funika kutcenkha bzicito bziponi?

8 Timbadziwa kuti Mulungu ngwakukonzeka kutikhululukira, napo pikado zikulu-zikulu. Koma tin’funika lini kuwona kudeka mtima kukulu kwa Yahova ninga thangwe lakucitira bzinthu bzakuipa ticimbakumbuka kuti ‘Yahova an’dzatikhululukira.’ M’magole dzana yakutoma, napo pomwe apostolo winango akhana moyo, akristau winango akhanayo makumbukidwe yamweya. (Werengani Juda 4.) Nsiku zino, tin’funika kusamala kwene-kwene kuti tireke kutewezera winango ndipo pang’ono na pang’ono ticiyamba kumbakumbukambo mwa njira imweyi.

9, 10. Kodi Paulo na winango adatsudzulidwa tani ku pikado na infa?

9 Paulo adauza akristau kuti kukhali kuphonyeka kukumbuka kuti penu iwo angadapitiriza kucita pikado, Mulungu angadapitirizambo kuwakhululukira. Paulo adalewa kuti iwo akhafunika kutcenkha makumbukidwe yamweya thangwe iwo akhali ‘wakufa mu pikado.’ (Werengani Waroma 6:1, 2.) Kodi iye akhathandauza ciyani?

Tingasankhule penu tingatsogolere bzikhumbo bzathu bzakuipa ayai kulekerera kuti ibzo bzititsogolere

10 Na cakulombolera, Mulungu adakhululukira pikado za Paulo pabodzi na akristau winango wa m’magole dzana yakutoma. Yahova adawadzoza na mzimu wakucena kuti akhale wana wace. Iwo angadapitiriza kukhala wakukhulupirika, angadadzakhala na moyo kudzulu acidzatonga pabodzi na Kristu. Napo kuti iwo akhana moyo, n’thangwe ranyi Paulo adalewa kuti iwo ‘akhadafa mu pikado’? Paulo adandendemeza bzimwebzi pakufuna kulatiza kuti moyo wawo ukhadacinja. Iye adalewa kuti pomwe Jezu adafa, adalamusidwa ninga mzimu na moyo wakusaya kufa. Ndipopa infa ‘iribe pomwe mphanvu kuna iye.’ Mwakundendemerana na bzimwebzi, bzikhali ninga kuti akristau akhadafambo. Moyo wawo ukhadacinja kwene-kwene pakuti iwo alibe kubvuma kuti bzikhumbo bzawo bza pikado bzitsogolere moyo wawo. Kuyambira pamwepo, iwo akhacita bzabwino bzomwe akhakwanisa kuti akhale na moyo omwe ungadakondwesa Mulungu. Iwo akhali ninga ‘wakufa mu pikado koma wamoyo kuna Mulungu mwa Jezu Kristu.’—Waroma 6:9, 11.

11. Kodi akristau nsiku zino ambakhala tani ‘wakufa mu pikado’?

11 Tani pakulewa bza ife nsiku zino? Kodi tidakhala tani ‘wakufa mu pikado’? Pinango m’mbuyomu tidacita bzinthu bzizinji bzakuphonyeka m’maso mwa Yahova mwa kusaya kudziwa. Tikhali ninga ‘akapolo wa bzakunyansa na wakusaya kubvera bzakutonga,’ ayai ‘akapolo wa pikado.’ (Waroma 6:19, 20) Koma pomwe tidapfunza m’Bibliya bzomwe tin’funika kucita kuti tikondwese Mulungu, tidacinja moyo wathu, tidabzipereka kuna iye ndipo tidabatizidwa. Tidakhala na cikhumbo ca kubvera Yahova na kucita bzinthu bzomwe bzimbamukondwesa. Tenepo ‘tidatsudzulidwa ku pikado,’ ndipo ‘tidakhala akapolo wacilungamo.’—Waroma 6:17, 18.

12. Kodi ni cakusankhula ciponi comwe ali-wense wa ifepano an’funika kucita?

12 Ifepano tikanaco cakusankhula. Paulo adati: ‘Lekani kubvuma kuti pikado ipitirize kutonga m’mathupi yanu yomwe yangafeyo, kuti mumbabvere bzikhumbo bzace.’ (Waroma 6:12) Tingasankhule penu  tingatsogolere bzikhumbo bzathu bzakuipa ayai kulekerera kuti ibzo bzititsogolere. Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi nthawe zizinji ndimbakhala ndicikumbukira bzinthu bzakuipa ndipo ndimbafika pakucita bzakuipabzo? Ayai ndimbacinjiratu makumbukidweyo yakandibwerera?’ Tikambatenda na mtima wense kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, tin’dzacita nyongo yakumukondwesa.

MUNGAKWANISE KULIMBANA NA PIKADO

13. N’thangwe ranyi tingatsimikize kuti tingakwanise kucita bzabwino?

13 Mu magole dzana yakutoma, wanthu winango ku Kolinto omwe akhaba, akhagonana amuna ayai akazi okha-okha, akhacita upombo, akhanamata bzifanikiso na kuledzera, adadzadziwa bzomwe Yahova ambafuna ndipo adadzacinja. Mpaka iwo adakhala na manyazi na bzomwe akhacita. (Waroma 6:21; 1 Wakolinto 6:9-11) Akristau wa ku Roma akhafunikambo kucinja mwa njira imweyi. Paulo adawauza kuti: ‘Lekani kupereka bziwalo bzanu ku pikado ninga bzifuzo bzakucitira bzinthu bzakusaya kulungama. Koma bziperekeni kwa Mulungu ninga wanthu wakulamusidwa kwa anyakufa. Ndipo bziwalo bzanu mubzipereke kwa Mulungu ninga bzifuzo bza cirungamo.’ (Waroma 6:13) Paulo akhana citsimikizo cakuti iwo angadakwanisa kucita bzinthu bzabwino acipitiriza kugumana phindu thangwe ra kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.

14, 15. Kodi tin’funika kubzibvunza ciyani?

14 N’bzibodzi-bodzimbo na nsiku zino. Winango mwa abale wathu na mpfumakazi pinango akhana moyo ninga wa ku Kolinto. Koma pomwe adafika pa kudziwa Yahova, iwo adacinja. Ndipo bzikhali ninga kuti iwo ‘akhadacenesedwa.’ Tensenefe kuti tikondwese Yahova, tidacinja bzinthu pa moyo wathu. Napo tsapano tin’funa kulatiza kuti tinkutenda kudeka mtima kukulu kwa Mulungu. Tenepo ndife wakutsimikiza kulimbana na bzikhumbo bzathu bzakuipa na kuphatisa basa moyo wathu kuti titumikire Yahova.

15 N’cadidi kuti, tin’funika kutcenkha kucita pikado zikulu-zikulu ninga zomwe wanthu winango adazicita ku Kolinto. Tin’funika lini kupitiriza kucita bzinthu ninga bzimwebzi ticimbadikhira kuti Mulungu atilatize kudeka mtima kwace kukulu na kutikhululukira. Tsono tani bza pikado zomwe zingawoneke ninga zing’ono-zing’ono? Kodi tinkutsimikiza kucita bzabwino bzomwe tingakwanise kuti timbabvere Yahova pa bzinthu bzense?—Waroma 6:14, 17.

16. Kodi timbadziwa tani kuti tin’funika kutcenkha pikado zomwe ziribe kufotokozedwa pa 1 Wakolinto 6:9-11?

16 Kumbukirani bza mpostolo Paulo. Iye adanemba kuti: ‘Ine ndine wathupi, wakugulisidwa ku pikado. Ndimbabvesesa lini thangwe ranyi ndimbacita bzinthu mwa njira imweyi. Pakuti ndimbacita lini bzinthu bzomwe ndimbafuna koma bzomwe ndimbawenga.’ (Waroma 7:14, 15) Paulo akhacita lini bzinthu bzakufotokozedwa pa 1 Wakolinto 6:9-11, koma iye adabvuma kuti akhali nyakuphonya. Iye akhafuna kukondwesa  Yahova, ndipopa akhacita nyongo kuti aleke kucita bzinthu bzakuipa. (Werengani Waroma 7:21-23.) Tin’funika kutewezera ciratizo cace na kucita nyongo kuti timbabvere Yahova.

17. N’thangwe ranyi tin’funika kukhala wakukhulupirika?

17 Mwa ciratizo, timbadziwa kuti tin’funika kukhala wakukhulupirika kuti titumikire Yahova. (Werengani Mimwani 14:5; Wayefezo 4:25.) Tin’funika lini kukhala ninga Sathani, omwe ni ‘baba wa gunkha.’ Ndipo timbakumbukira kuti Ananiya pabodzi na mkazi wace adafa thangwe iwo adanama. Tenepo tin’funika lini kunama. (Juwau 8:44; Mabasa 5:1-11) Koma kukhala wakukhulupirika kumbathandauza bzizinji sikuti kuleka kunama kokha. Penu timbatenda kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, tin’dzakhalambo wakukhulupirika pa bzinthu bzinango.

18, 19. Kodi kukhala wakukhulupirika kumbathandauza ciyani?

18 Munthu angakhale wakusaya kukhulupirika napo kuti ambanama lini. Mwa ciratizo, Yahova adauza Ajirayeri kuti: ‘Lekani kuba, lekani kupumpsa ndipo lekani kucitirana cinyengo.’ Thangwe ranyi iwo akhafunika kucita bzimwebzi? Yahova adati: ‘Mun’funika kukhala wakucena, thangwe ine Yahova Mulungu wanu, ndine wakucena.’ (Mwambo 19:2, 11) Kucitisa  winango kukhulupira cinthu comwe n’cacadidi lini, ni kusaya kukhulupirika. Napo kuti kucita bzimwebzo kungakhale lini kunamiratu koma ni kupumpsa.

Kodi ndife wakutsimikiza kusiyiratu kunama na kupumpsa? (Onani ndime 19)

19 Mwa ciratizo, munthu angauze patrau wace ayai anzace wa ku basa kuti an’funa kukulumiza kucoka kubasako kuti akawonane na dotolo. Koma cakulinga cace n’cimweco lini. Iye anipitadi na kwa dotolo kuti akasiye matsamba basi koma cakulinga cace cikulu n’cakuti an’funa kucita ulendo bwakuyenda kwinango. Kodi mwamunayu ankukhala wakhulupirika, ayai ankupumpsa anzacewa? Iye wacitisa anzacewo kukhulupira cinthu comwe n’cacadidi lini. Nthawe zinango, wanthu ambapumpsa anzawo kuti agumane cinthu ayai kuti athawe mulandu. Koma ife timbabvera Yahova, omwe adati: ‘Lekani kupumpsa.’ Timbafuna kucita bzomwe iye ambalewa kuti n’bzabwino na bzakucena.—Waroma 6:19.

20, 21. Penu timbatenda kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kutcenkha?

20 Timbadziwa kuti tin’funika kutcenkha upombo, kuledzera na pikado zinango zikulu-zikulu. Koma tin’funikambo kutcenkha kucita cinthu ciri-cense comwe cingakondwese lini Yahova. Mwa ciratizo, tin’funika lini kutcenkha kokha upombo koma tin’funikambo kutcenkha bzinthu bzomwe bzingayambise nzeru za upombo. Tin’funika lini kutcenkha kokha kuledzera, koma kumwa mpaka kusala pang’ono kuledzera. Tingafunike nyongo ikulu kuti tilimbane na mayezo yamweya, koma n’bzakukwanisika kumalisa.

21 Ticite ninga momwe Paulo adalewera kuti: ‘Lekani kubvuma kuti pikado ipitirize kutonga m’mathupi yanu yomwe yangafeyo, kuti mumbabvere bzikhumbo bzace.’ (Waroma 6:12; 7:18-20) N’cadidi kuti tingakwanise lini kutcenkha pikado zense. Koma pomwe timbalimbana na mtundu uli-wense wa pikado, timbalatiza kuti tinkutenda kudeka mtima kukulu komwe Mulungu na Kristu adatilatiza.

22. Kodi tin’dzagumana phindu liponi tikabvera Yahova?

22 Yahova ambatikhululukira pikado zathu ndipo an’dzapitiriza kutikhululukira. N’bzabwino kwene-kwene kudziwa bzimwebzi! Tenepo bwerani ticite nyongo kuti timbatcenkhe kucita bzinthu bzomwe iye ambalewa kuti n’bzakuipa, napo penu winango ambabziwona lini kuti ni pikado. Kodi tin’dzagumana phindu liponi tikacita bzimwebzi? Paulo adati: ‘Pakuti mudatsudzulidwa ku pikado ndipo mudakhala akapolo wa Mulungu, bzisapo bzomwe munkubala n’bzakucena, ndipo pakumalizira mun’dzakhala na moyo wakusaya kumala.’—Waroma 6:22.