Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 35

Yahova Ambafuna Kuti Atumiki Wace Akhale Wakubzicepswa

Yahova Ambafuna Kuti Atumiki Wace Akhale Wakubzicepswa

‘Yahova . . . ambawona munthu wakubzicepswa.’ —PSALYMO 138:6.

NYIMBO 48 Timbafambe na Yahova Nsiku Zense

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi Yahova ambafuna wanthu wa khalidwe liponi?

YAHOVA ambafuna wanthu wakubzicepswa. Ndipopa iye ambakomedwa ndipo ambafuna kukhala nawo pa uxamwali. Koma ‘nyakubzikuza iye ambamudziwa na patali.’ (Psalymo 138:6) Tensenefe timbafuna kukondwesa Yahova na kukhala naye pa uxamwali. Tsono kuti bzimwebzi bzikwanisike, tin’funika kukhala wakubzicepswa.

2. Kodi mu nkhani ino tin’gumana mitawiro ya mibvunzo iponi?

2 Mu nkhani ino, tin’gumana mitawiro ya mibvunzo mitatu iyi: (1) Kodi kubzicepswa n’ciyani? (2) Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakubzicepswa? (3) Thangwe ranyi nthawe zinango mpsakunesa kukhala wakubzicepswa? Ndipo mu nkhani ino, tin’funzambo kuti tikakhala wakubzicepswa, tin’dzakondwesa Yahova ndipo ifepanombo tin’dzagumana phindu.—Mimwani 27:11; Zaiya 48:17.

KODI KUBZICEPSWA N’CIYANI?

3. Kodi munthu wakubzicepswa ambabziwona tani?

3 Munthu wakubzicepswa ambabziwona lini kukhala wapadzulu kuposa winango ndipo ambabzikuza lini. Bibliya limbalewa kuti munthu wakubzicepswa ambadziwa kuti Yahova n’gwapadzulu kwene-kwene, ndipo ambazindikira kuti alipo wanthu winango omwe ambadziwa bzinthu kuposa iye.—Wafiripo 2:3, 4.

4-5. Thangwe ranyi kawonekedwe ka munthu kangatithandize lini kudziwa kuti ngwakubzicepswa ayai ne? Fotokozani.

4 Wanthu winango ambawoneka ninga wakubzicepswa, koma ndiwo lini. Pinango iwo angawoneke tenepoyo thangwe ra kukhala munthu wa manyazi. Ayai pinango pomwe akhali wana abereki wawo adawapfunzisa momwe angalemekezere winango. Koma mu mtima mwawo angakhale wakubzikuza kwene-kwene. Tsono nsiku ziwande ayai zicepe, iwo an’dzalatiza momwe aliri.—Luka 6:45.

5 Tsono wanthu omwe ambawoneka ninga kuti ambabzikhulupira  ndipo ambacita lini manyazi kulewa bzomwe ambadziwa, bzin’funa lini kulewa kuti iwo mbakubzikuza. (Juwau 1:46, 47) Napo bziri tenepo, iwo an’funika kumbasamala kwene-kwene kuti aleke kumbathemba nzeru zawo. Tsono bziribe basa penu ndife wamanyazi ayai ne, tensenefe tin’funika kuciya nyongo kuti tikhale wakubzicepswa.

Mpostolo Paulo akhali wakubzicepswa ndipo akhabziwona lini kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa winango (Onani ndime 6) *

6. Mwa kubverana na cinembo ca 1 Wakolinto 15:10, kodi tikupfunza ciyani na ciratizo ca mpostolo Paulo?

6 Kumbukirani ciratizo ca mpostolo Paulo. Yahova adamuphatisira basa kuti akhazikise magwere m’mizinda yakusiya-siyana. Tenepo, tikupenukira lini kuti iye adacita bzinthu bzizinji pa basa lakupalizira kuposa apostolo winango wa Jezu. Napo bzikhali tenepo, Paulo alibe kubziwona kukhala wapadzulu kuposa apostolo anzacewo. Mwa kubzicepswa iye adalewa kuti: ‘Ine ndine mng’onoletu wa apostolo wense, ndipo ndin’themera lini kucemeredwa mpostolo, thangwe ndidazunza gwere la Mulungu.’ (1 Wakolinto 15:9) Patsogolo pace, Paulo adalewa mwakusaya kubisa kuti iye adakhala pa uxamwali na Yahova thangwe ra kudeka mtima kukula wa Yahovayo, sikuti thangwe ra luso lomwe akhanalo ayai bzinthu bzomwe adacita. (Werengani 1 Wakolinto 15:10. *) Paulo akhali ciratizo cabwino pa nkhani yakubzicepswa. Timbadziwa bzimwebzi thangwe ra tsamba lace lomwe adanembera Akristau wa ku Kolinto, iye alibe kubzibweresera mbiri, napo kuti amuna winango wa m’gwere akhafuna kulatiza kuti akhadziwa bzinthu kwene-kwene kuposa Pauloyo!—2 Wakolinto 10:10.

Karl Klein, akhali m’bale wakubzicepswa ndipo adatumikira m’Bungwe Lakutonga (Onani ndime 7)

7. Kodi m’bale Klein adalatiza tani kuti akhali wakubzicepswa?

7 Abale azinji ambalimbisidwa kwene-kwene akambawerenga nkhani ya moyo wa m’bale Karl Klein, omwe adatumikira m’Bungwe Lakutonga.  M’baleyu adagumana na mabvuto mazinji ndipo pakhana bzinthu bzinango bzomwe akhakwanisa lini kubzicita pa moyo wace, koma thangwe ra kubzicepswa na kukhulupirika iye alibe kubzibisa. Mwa ciratizo, iye adalewa kuti mʼmagole ya 1920 adayezera kuyamba kupalizira nyumba na nyumba. Koma bzidamunesa kwene-kwene ndipo adamala magole mawiri ne kuyenda pomwe kukapalizira. Na kupita kwa nthawe, Klein adadzatumikira pa Beteli, tsono kumweko m’bale munango adamupasa malango, koma Klein alibe kukomedwa na malangoyo ndipo adakoyera cakumtima m’baleyo. Bzimwebzi bzidamuwawa kwene-kwene, koma patsogolo pace adadzacinja makumbukidwe yaceyo. Napo bzikhali tenepoyo, m’bale Klein adakhala na mwayi wakutambira maudindo yakusiyana-siyana. Ndokumbukirani, napo m’bale Klein akhadziwika kwene-kwene, iye alibe kucita manyazi kulewa bzomwe akhakwanisa lini kucita! Ndipopa abale na mpfumakazi ambayebwa lini bza m’bale Klein na kukhulupirika kwace. *

THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHALA WAKUBZICEPSWA?

8. Kodi cinembo ca 1 Pedru 5:6, cimbalatiza tani kuti Yahova ambakomedwa na wanthu wakubzicepswa?

8 Thangwe likulu lomwe limbaticitisa kukhala wakubzicepswa ni kufuna kukondwesa Yahova. Mpostolo Pedru adabvekesa bwino nfundo imweyi. (Werengani 1 Pedru 5:6. *) Bukhu lakuti “Bwera Ukhale Wotsatira Wanga,” limbafotokoza mafala yomwe mpostolo Pedru adalewa, yakuti: “Kubzikuza kuli ninga veneno, ndipo kumbadzanga bzinthu bzizinji. Ni khalidwe lomwe lingacitise munthu wa luso kwene-kwene kukhala wakusaya kufunika kwa Mulungu. Koma munthu wakubzicepswa napo angawoneka kukhala wakunyozeka, ambakhala wakufunika kwene-kwene kwa Yahova . . . [Ndipo iye] an’dzakupasani mabaibai mwakukomedwa thangwe ra kubzicepswa kwanu.” * Kodi ciripo cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa kukondwesa Yahova?—Mimwani 23:15.

9. Kodi n’ciyani cin’dzacitika tikhala wakubzicepswa?

9 Tikakhala wakubzicepswa timbagumana phindu pa moyo wathu, Yahova ambakomedwa ndipo wanthu angafune kukhala nafe pa uxamwali. Mungacite tani bzimwebzi? Kumbukirani makhalidwe yomwe wanthu winango anayo yomwe yambakuderani. (Mateu 7:12) Palibe omwe ambakomedwa kukhala na munthu omwe ambafuna kuti winango acite bzomwe iye akufuna ndipo ambafuna lini kuuzidwa cakucita. Koma timbakomedwa kwene-kwene thangwe ra kukhala pakati pa abale walufoyi, ‘wansisi, na wakubzicepswa.’ (1 Pedru 3:8) Tenepo, tikakhala nawo pa uxamwali, ndipo ticikhalambo wakubzicepswa iwo an’dzatsudzuka nafe.

10. Thangwe ranyi kubzicepswa n’kwakufunika?

 10 Kubzicepswa kumbacitisa moyo wathu kukhala wabwino. Nthawe zinango, ifepano tin’dzawona bzinthu bzomwe bzingadzawoneke ninga kuti mpsakusaya kulungama. Mambo Salomau adalewa kuti: ‘Ndawona anyabasa adapakira haci, koma nduna zikufamba na minyendo ninga anyabasa.’ (Mpalizi 10:7) Nthawe zinango, wanthu omwe ana luso lakucepa ambalemekezedwa kuposa omwe ana luso kwene-kwene. Koma Salomau adazindikira kuti bzomwe tin’funika kucita ni kubvuma momwe moyo wathu uliri, sikuti kumbandokumbukira bzinthu bzakuphonyeka. (Mpalizi 6:9) Tenepo, kuti tikwanise kucita bzimwebzi tin’funika kukhala wakubzicepswa.

THANGWE RANYI NTHAWE ZINANGO MPSAKUNESA KUKHALA WAKUBZICEPSWA?

Thangwe ranyi bzakucitika ninga bzimwebzi bzingayeze kubzicepswa kwathu? (Onani ndime 11-12) *

11. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita tikapasidwa malango?

11 Tin’funika kumbakhala wakubzicepswa nsiku zense. Mbatiwoneni njira zinango za momwe tingalatizire kubzicepswa. Njira yakuyamba, tikapasidwa malango. Tin’funika kumbakumbukira kuti munthu akatipasa malango, ndiye kuti tacita cinthu cakuphonyeka kuposa momwe tikhakumbukira. Pinango tingalambe pomwe tikupasidwa malangoyo. Tingayambe kupasa mulandu nyakutipasa malangoyo ayai momwe wayaperekera. Koma tikakhala wakubzicepswa tin’dzabvuma malangoyo mwakusaya kunesa.

12. Mwakubverana na Mimwani 27:5, 6, thangwe ranyi tin’funika kumbatenda munthu akatipasa malango? Fotokozani ciratizo.

12 Munthu wakubzicepswa ambatenda kwene-kwene akapasidwa malango. Kumbukirani cakucitika ici: Yezezerani kuti imwepo muli pa mitsonkhano m’Nyumba ya Umambo. Ndipo pambuyo pa mitsonkhano mwamusana na abale wakusiyana-siyana, tsono pomwe mwamala, m’bale munango akukutengerani pa mbali, acikuuzani mwakazewe-zewe kuti: “M’mano mwanu mudaphatirira cakudya.” Tikupenukira lini kuti imwepo, mungabve manyazi kwene-kwene. Koma, kodi mungatende lini m’baleyo thangwe rakuti wakudziwisani? Pinango mungadafuna kuti iye akuuzeni mitsonkhano ikanati kuyamba! Mpsibodzi-bodzimbo, m’bale akacita nyongo yakutipasa malango yomwe tikufunikira, tin’funika kubzicepswa na kutenda malangoyo. Ndipo tin’funika kuwona m’baleyo ninga xamwali, sikuti nyamadulanthaka wathu.—Werengani Mimwani 27:5, 6; * Wagalata 4:16.

Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakubzicepswa abale winango akatambira udindo m’gwere? (Onani ndime 13-14) *

13. Kodi tingakhale tani wakubzicepswa winango akaikhidwa pa udindo m’gwere?

13 Njira yaciwiri, abale winango akapasidwa udindo m’gwere. M’bale munango wakucemeredwa Jason, omwe ni mkulu wa gwere adalewa kuti:  “Nthawe zinango, ndikambawona abale winango akuikhidwa pa udindo, nimbabzibvunza kuti thangwe ranyi ine ndiribe kusankhuliwambo.” Kodi imwepo mudabzibvambo kale tenepoyo? Kufuna kukhala na udindo m’gwere n’kuphonyeka lini. (1 Timotio 3:1) Koma tin’funika kusamala na bzomwe timbakumbuka, thangwe tikasaya kucita bzimwebzo, tin’dzayamba kubzikuza mu mtima mwathu. Mwa ciratizo, pinango m’bale angayambe kukumbuka kuti ndiye basi omwe angakwanise kucita basa linango m’gwere. Pinango mkazi wa m’bale munango angayambe kukumbuka kuti: ‘Abayangu angadacita bwino basali kuposa m’bale ngana!’ Tsono tikakhala wakubzicepswa, tin’dzakhala lini na makumbukidwe yakubzikuzaya.

14. Kodi tikupfunza ciyani na bzomwe Mozeji adacita pomwe Yahova adasankhula amuna winango kuti ambaphate naye basa?

14 Tingapfunze bzizinji na momwe Mozeji adacitira bzinthu. Timbadziwa kuti iye akhafuna kwene-kwene udindo bwace bwa kutsogolera Ajirayeri. Kodi Mozeji adabva tani pomwe Yahova adasankhula amuna winango kuti ambaphate naye basa? Iye alibe kuwacitira njiru. (Mirewengo 11:24-29) Ndipo adakhala wakubzicepswa pomwe adabvuma kugawana nawo basa lakumbayeruza wanthu. (Kufuluka 18:13-24) Bzimwebzi bzidacitisa kuti Ajirayeri akhale na amuna azinji wakusamalira nkhani zawo, sikuti kumbamala nthawe izinji akudikhirira kuti nkhanizo zisamaliridwe. Bzimwebzi bzikulatiza kuti Mozeji akhafunika kwene-kwene kumbathandiza winango sikuti kukhala na udindo buzinji. Cimweci n’ciratizo cabwino kwa ifepano! Tin’funika lini kuyebwa kuti tikhale wakufunika kwa Yahova, tin’funika kukhala wakubzicepswa sikuti kukhala na luso. Napo ‘Yahova ali padzulu, [iye] ambawona munthu wakubzicepswa.’—Psalymo 138:6.

15. Fotokozani kucinja komwe kwacitika magole yapitaya m’gulu la Yahova.

15 Njira yacitatu, bzinthu bzikacinja pa moyo wathu. M’magole yapitaya, abale azinji omwe akhatumikira Yahova mu utumiki bwa nthawe zense, utumiki bwawo budacinja. Mwa ciratizo, mu 2014, omwe akhatumikira ninga anyakunyang’anira cigawo pabodzi na  akazawo, adacinjidwa aciyamba kucita utumiki bunango bwakusiyana-siyana. Mu gole libodzi-bodziri, Bungwe Lakutonga lidalewa kuti m’bale akapfitsa magole 70 yakubadwa, angadatumikira lini pomwe ninga nyakunyang’anira dera, ndipo m’bale wa magole 80 yakubadwa angathemere lini kukhala nyakubveranisa bungwe la akulu. Ndipo abale azinji omwe akhatumikira pa Beteli adatumizidwa kuti akatumikire ninga apainiya. Koma winango omwe akhacita utumiki bwa nthawe zense adaima thangwe ra kuduwala, mabvuto ya pa moyo wawo na bzinthu bzinango.

16. Kodi abale wathu ambalatiza tani kubzicepswa bzinthu bzikacinja pa moyo wawo?

16 Abale azinji omwe adacinja utumiki bwawo adaneseka kwene-kwene na kucinjako. Winango wa iwo adacita utumikibo kwa magole mazinji ndipo akhabufuna kwene-kwene. Ndipopa pomwe adatambira utumiki bunango, pakuyamba bzidawanesa kuzolowera. Koma na kupita kwa nthawe adadzazolowera. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti iwo ambadziwa kuti adabzipereka kwa Yahova, sikuti thangwe ra basa ne utumiki, koma thangwe ra kufuna Yahova. (Wakoloso 3:23) Iwo ambakomedwa kwene-kwene kupitiriza kutumikira Yahova mwakubzicepswa bziribe basa mbuto ayai utumiki bomwe akucita. Ndipo akagumana na mabvuto iwo ambatulira Yahova thupo lawo ‘lense,’ thangwe ambadziwa kuti iye aniwasamalira.—1 Pedru 5:6, 7.

17. Thangwe ranyi tin’funika kumbatenda kuti Fala la Mulungu limbatilimbisa kuti timbakhale wakubzicepswa?

17 Timbatenda kwene-kwene kuti Fala la Mulungu limbatilimbisa kuti timbakhale wakubzicepswa. Tikakhala wakubzicepswa timbacitisa winango kukhala nafe pa uxamwali ndipo ifepano timbagumana phindu. Timbakwanisa kulimbana na mabvuto yomwe timbagumana nayo pa moyo wathu. Ndipo kuposa bzense, timbakhala pa uxamwali bwakulimba na Baba wathu wakudzulu. Mpsakukondwesa kudziwa kuti napo Yahova ‘Ngwapadzulu,’ iye ambafuna ndipo ambalemekeza kwene-kwene atumiki wace omwe mbakubzicepswa!—Zaiya 57:15.

NYIMBO 45 Bzakukumbuka bza Mtima Wangu

^ ndi. 5 Kubzicepswa ni khalidwe lakufunika kwene-kwene lomwe ifepano tin’funika kukhala nalo. Kodi kubzicepswa n’ciyani? Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakubzicepswa? Thangwe ranyi nthawe zinango mpsakunesa kukhala wakubzicepswa? Mu nkhani ino tin’gumana mitawiro ya mibvunzoyi.

^ ndi. 6 1 Wakolinto 15:10 Koma mwa kudeka mtima kukulu kwa Mulungu ndidakhala ninga momwe ndilirimu. Ndipo kudeka mtima kwace kukulu komwe adandilatiza kulibe kuyenda papezi, mwakusiyana na bzimwebzi, ndidaphata basa la mphanvu kwene-kwene kuposa wense; bzensebzi bzidakwanisika sikuti mwa ine ndekha, koma thangwe ra kudeka mtima kukulu kwa Mulungu komwe kuli mwa ine.

^ ndi. 7 Onani nkhani yakuti Jeová tem lidado comigo de modo recompensador,” mu Galamukani! wa 22 Setembro, 1987, Cipwitikizi.

^ ndi. 8 1 Pedru 5:6 Tenepo, bzicepsweni pansi pa dzanja lamphanvu la Mulungu, kuti adzakukuzeni pa nthawe yace.

^ ndi. 8 Onani msolo 3, ndime 23.

^ ndi. 12 Mimwani 27:5 Kutsimula munthu mwakusaya kumubisira mafala kuli bwino, m’mbuto mwakumulatiza lufoyi lakunama. 6 Kupwetekedwa na xamwali kumbawawa lini kwene-kwene, tsono kuti munthu omwe umbawengana naye akupsompsone, pambafunika kumudandaulira.

^ ndi. 56 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mpostolo Paulo ankukondwa kuceza na Akristau anzace, pabodzi na wana kumui kwa m’bale munango. Ndipo Paulo akubziwona lini kukhala wapadzulu kuposa winangowo.

^ ndi. 60 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale munango akubvuma malango ya m’Bibliya yomwe yakuperekedwa na tswaka.

^ ndi. 62 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale wacikulire akucitira lini njiru m’bale omwe ni tswaka thangwe watambira udindo m’gwere.