Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 37

Mbabverani Yahova na Mtima Wanu Wense

Mbabverani Yahova na Mtima Wanu Wense

‘Tsono, tani bza Baba wa moyo wathu wauzimu, kodi tin’funikambo lini kumubvera kuti tikhale na moyo?’—WAHEBEREU 12:9.

NYIMBO 9 Yahova Ndiye Mambo Wathu!

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Thangwe ranyi tin’funika kumbabvera Yahova?

YAHOVA ni omwe adatilenga. Tenepo, mpsakubveka kulewa kuti ndiye ana udindo bwa kumbatiuza bzomwe mpsabwino na bzomwe mpsakuipa. Ndipopa tin’funika kumbamubvera. * (Cibvumbulutso 4:11) Tsono pana thangwe linango lomwe limbaticitisa kumbabvera Yahova, ndipo thangwero ndakuti utongi bwace n’bwabwino kwene-kwene. Kwa magole mazinji, maboma ya wanthu yakhala na mphanvu yakutonga wanthu winango, koma tikafuna kundendemezera utongi bwawobo na utongi bwa Yahova, bzikuwonekeratu kuti Yahova ni mtongi wanzeru kwene-kwene, walufoyi na wansisi ndipo ambadekera mtima wanthu wense.—Kufuluka 34:6; Waroma 16:27; 1 Juwau 4:8.

2. Mwakubverana na cinembo ca Wahebereu 12:9-11, thangwe ranyi tin’funika kumbabvera Yahova?

2 Yahova ambafuna lini kuti timbamubvere thangwe ra mantha, koma thangwe ra kumufuna na kumuwona ninga Pai wathu wa lufoyi. Mu tsamba lomwe mpostolo Paulo adanembera Akristau wacihebereu, iye adafotokoza kuti ifepano tin’funikambo ‘[kumbabvera] Baba’ wathu wakudzulu kuti bzinthu ‘bzitifambire bwino’ pa moyo wathu.—Werengani Wahebereu 12:9-11. *

3. (a) Kodi tingalatize tani kuti timbabvera Yahova? (b) Kodi mu nkhani ino tin’gumana mitawiro ya mibvunzo iponi?

3 Kodi tingalatize tani kuti timbabvera Yahova? Cakuyamba, tin’funika kumbacita bzinthu bzense bzomwe iye ambafuna. Caciwiri, tin’funika lini kuthemba luso lathu la kubvesesa bzinthu. (Mimwani  3:5) Ndipo kudziwa makhalidwe yace yabwino ni cinthu cinango comwe cingatithandize kumubvera. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti iye ambaphatisa basa makhalidwe yacewo pakucita bzomwe ambafuna. (Psalymo 145:9) Tikapfunza bzizinji bza Yahova, tin’dzamufuna kwene-kwene. Ndipo thangwe ra kumufunako, tin’dzafunika lini kucita kukhala na ndandanda wa bzinthu bzomwe tin’funika kucita na bzomwe tin’funika lini kucita. Koma napo bziri tenepo, ifepano tin’funika kucita nyongo yakumbakumbuka na kumbawona bzinthu ninga momwe Mulungu ambacitira, kuti titcenkhe kucita bzinthu bzakuipa. (Psalymo 97:10) Tsono nthawe zinango bzimbakhala bzakunesa kubvera Yahova. Thangwe ranyi bzimwebzi bzimbacitika? Kodi akulu wa gwere, azipai pabodzi na azimai angapfunze ciyani na ciratizo ca Nehemiya, Mambo Davide, na Mariya, mai wa Jezu? Nkhaniyi initawira mibvunzoyi.

THANGWE RANYI NTHAWE ZINANGO BZINGATINESE KUBVERA YAHOVA?

4-5. Mwakubverana na Waroma 7:21-23, thangwe ranyi nthawe zinango bzingakhale bzakunesa kubvera Yahova?

4 Thangwe libodzi lomwe lingacitise kuti bzitinese kubvera Yahova ndakuti tensenefe tina pikado ndipo ndife wakuperewera. Ndipopa nthawe zinango timbacita bzinthu bzomwe Mulungu ambabzifuna lini. Mwa ciratizo, pomwe Adamu na Eva alimbe kubvera Mulungu mwakudya cisapo comwe adawaletsa, iwo adabzisankhulira okha bzabwino na bzakuipa. (Ciyambo 3:22) Nsiku zino, wanthu azinji ambabvera lini Yahova, iwo ambandocita bzomwe ambafuna.

5 Nthawe zinango, kubvera Yahova kungakhale kwakunesa napo kwa wale omwe ambamudziwa na kumufuna. Mpostolo Paulo akhabzibvambo tenepo. (Werengani Waroma 7:21-23. *) Ninga Paulo, ifepano timbafuna kucita bzomwe Yahova ambabziwona kukhala bzabwino. Koma tin’funika kucita nyongo yakumbalimbana na makumbukidwe yakufuna kucita bzinthu bzakuipa.

6-7. Kodi ndiponi thangwe linango lomwe lingatitazise kubvera Yahova? Fotokozani ciratizo.

6 Thangwe linango lomwe lingatitazise kubvera Yahova, ni cikhalidwe cathu na komwe tidakulira. Mwa ciratizo, nzeru za wanthu zimbapitana na bzomwe Yahova ambakumbuka, ndipo kawiri-kawiri timbafunika kucita nyongo kuti tileke kutengeka nazo. Mbatiwoneni ciratizo cibodzi.

7 M’mbuto zizinji, maswaka yambangingimizidwa kuphata basa kwene-kwene kuti yagumane kobiri pa moyo wawo. Bzimwebzi ndibzo bzidacitika na mpfumakazi inango yakucemeredwa Mary. * Pomwe akhanati kudziwa cadidi ca m’Bibliya, iye akhadacita kale mapfunziro yapadzulu yomwe yambawoneka kukhala yakufunika kwene-kwene mu dziko lace. Adzinza wace akhamungingimiza kuti aphate basa lakulemekezeka lomwe lingadamupasa kobiri zizinji. Ndipo Mary akhafunambo. Tsono pomwe adayamba kupfunza Bibliya na kufuna Yahova, iye adacinja bzakulinga bzace. Koma napo bziri tenepo, iye adalewa kuti: “Nthawe zinango inepano nimbawona mipata yakucitira bizi lomwe lingandipase kobiri zizinji. Tsono mipata imweyi ingandidzongere nthawe yangu yakucita bzinthu bzauzimu. Nthawe zinango bzimbandinesa kulewa ‘ne’ thangwe ra komwe ndidakulira. Ndipopa inepano nimbapemba kwa Yahova kuti andithandize kulimbana na mayezo yakubvuma basa lomwe lingandiphingize kumutumikira.”—Mateu 6:24.

8. Kodi tin’pfunza ciyani mu ndime zakutewerazi?

8 Ninga momwe tawonera kumayambiriro kwa nkhani ino, kubvera Yahova kumbabweresa phindu pa moyo wathu. Ndipo wale omwe ana udindo, ninga akulu wa gwere, azipai na azimai, akapitiriza kubvera Yahova, iwo an’dzakwanisa kuthandizambo winango. Mu ndime zakutewerazi, tin’pfunza bziratizo bzinango bza m’Bibliya bzomwe bzin’tithandiza kuwona momwe tingaphatisire basa udindo bwathu mu njira yomwe Yahova ambakomedwa nayo.

 BZOMWE AKULU WA GWERE ANGAPFUNZE NA NEHEMIYA

Akulu wa gwere ambathandizirambo mabasa yakusiyana-siyana yomwe yambacitika pa Nyumba ya Umambo, ninga momwe Nehemiya adacitira pakukonza pomwe litsito la Jeruzalemu (Onani ndime 9-11) *

9. Kodi Nehemiya adagumana na mayezo yaponi?

9 Yahova adapasa akulu wa gwere udindo bwakusamalira wanthu wace. (1 Pedru 5:2) Akuluwo angapfunze bzizinji na Nehemiya mwakutewezera momwe iye adasamalirira wanthu wa Mulungu. Ninga mtongi wa Juda, Nehemiya akhana udindo bukulu. (Nehemiya 1:11; 2:7, 8; 5:14) Kumbukirani mayezo yomwe Nehemiya adagumana nayo. Iye adadziwa kuti Ajuda akhalemekeza lini templo ndipo akhapereka lini mtsonkho mwakubverana na cakutonga comwe cikhalewa kuti wanthu ambapereke mtsonkho kwa Alevi. Ndipo kuthumizira bzimwebzi, Ajuda akhateweza lini cakutonga ca malinkhuma, ndipo winango wa iwo akhadalowola akazi omwe akhatumikira lini Yahova. Kodi Nehemiya angadalimbana tani na mayezo ninga yamweya?

10. Kodi n’ciyani comwe Nehemiya adacita kuti alimbane na mayezo yomwe adagumana nayo?

10 Nehemiya alibe kuphatisa basa udindo bwace kuti angingimize wanthu wa Mulungu kuti abvere nzeru zace. M’mbuto mwace, iye adapemba kwa Yahova kuti amutsogolere. Ndipo adapfunzisa mbumbayo Cakutonga ca Mulungu. (Nehemiya 1:4-10; 13:1-3) Kuthumizira bzimwebzi, Nehemiya adakhala wakubzicepswa ndipo adaphata basa pabodzi na Ajuda winango pakukonza litsito la Jeruzalemu.—Nehemiya 4:15.

11. Mwakubverana na 1 Watesalonika 2:7, 8, kodi akulu wa gwere an’funika kumbacita tani bzinthu na abale m’gwere?

11 N’cadidi kuti akulu wa gwere angagumane lini na mabvuto yomwe Nehemiya adagumana nayo, koma iwo angamutewezere mwa njira zakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, iwo ambaphata basa na nyongo kuti athandize abale na mpfumakazi zawo. Ndipo iwo ambabziwona lini kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa abale wawo thangwe ra udindo bomwe anabo. M’mbuto mwace, iwo ambacita bzinthu na abale m’gwere mu njira yabwino kwene-kwene. (Werengani 1 Watesalonika 2:7, 8. *) Ndipo thangwe ra lufoyi na kubzicepswa, iwo ambakwanisa kudziwa momwe angalewelewere na winango. Andrew omwe ankutumikira ninga mkulu  kwa magole mazinji, adati: “Inepano ndidazindikira kuti mkulu wa gwere akambadekera mtima winango na kukhala wakucezeka, bzimwebzi bzimbatokonya mitima ya abale. Makhalidweya yambacitisa gwere kuti likhale lakuphatana na akulu.” Ndipo Tony omwe ankutumikirambo ninga mkulu adalewa kuti: “Inepano nimbayeza kuphatisa basa malango ya pa Wafiripo 2:3 ndipo nthawe zense nimbacita nyongo yakumbawona winango kukhala wakundiposa. Bzimwebzi bzimbandithandiza kutcenkha kungingimiza winango kuti ambandibvere.”

12. Thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kuti akulu ambakhale wakubzicepswa?

12 Akulu wa gwere an’funika kukhala wakubzicepsa ninga momwe Yahova aliri. Napo kuti Yahova ni Mtongi wa cirengedwe cense, iye ‘ambabuluka m’nyansi’ ndipo ‘ambadzusa wakubzicepswa ku pfumbi.’ (Psalymo 18:35; 113:6, 7) Ndipopa Yahova ambakomedwa lini na wanthu wakubzikuza na wakusamwa.—Mimwani 16:5.

13. Thangwe ranyi mkulu wa gwere an’funika kumbadziwa momwe angalewelewere?

13 Njira ibodzi yomwe ingathandize mkulu wa gwere kumbabvera Yahova ni kudziwa bzomwe an’funika kumbalewalewa na momwe angalewelewere. Koma akasaya kucita bzimwebzi, iye pinango angafike pakulewa kuipa munthu akasaya kumulemekeza. (Tiyago 1:26; Wagalata 5:14, 15) Andrew omwe wafotokozedwa pakuyamba ule, adati: “Nthawe zinango, m’bale akasaya kundilemekeza, inepano nimbafuna kumutawira kuipa. Koma ndikambakumbukira bziratizo bza wanthu wakukhulupirika omwe ambalewedwa m’Bibliya, bzimbandithandiza kuwona kufunika kwa kumbakhala wakubzicepswa na wakugwa nfuwa.” Tenepo mkulu wa gwere angalatize kuti ambabvera Yahova mwa kudziwa kumbaceza na abale, ayai na akulu anzace mwa lufoyi na mwakugwa nfuwa.—Wakoloso 4:6.

BZOMWE AZIPAI ANGAPFUNZE NA MAMBO DAVIDE

14. Kodi Yahova adapasa azipai udindo buponi, ndipo iye ambafuna kuti iwo ambacite ciyani?

14 Yahova adapasa azipai udindo bwakutsogolera wanthu wa m’banja mwawo, ndipo iye ambafuna kuti azipaiwo ambapfunzise wana wawo, kuwatsogolera na kumbawatsimula akafunikira. (1 Wakolinto 11:3; Wayefezo 6:4) Tsono bzimwebzi bzikuthandauza lini kuti iwo angaphatise basa udindo bwawobo mu njira iri-yense yomwe afuneyo, koma iwo an’funika kumbakumbukira kuti Yahova ndiye omwe adayambisa banja. Tenepo akambacita bzimwebzi, dzina la lace limbatumbizidwa. (Wayefezo 3:14, 15) Kuti azipai alatize kuti ambabvera Yahovayo, iwo an’funika kumbaphatisa basa udindo bwawo mu njira yomwe ingamukondwese. Azipai angapfunze bzinthu bzizinji na Mambo Davide.

Mipembo yomwe pai ambacita in’funika kumbalatiza kuti iye ngwakubzicepswa (Onani ndime 15-16) *

15. Thangwe ranyi Mambo Davide ni ciratizo cabwino kwa azipai?

15 Ninga msolo wa banja, Davide akhana udindo bwa kutsogolera banja lace, ndipo kuthumizira bzimwebzi, Yahova adamupasa pomwe udindo bunango bwakutsogolera mtundu wa Jirayeri. Ninga Mambo, Davide akhana udindo bukulu kwene-kwene. Koma nthawe zinango, iye adaphatisa basa udindo bwacebo mwakuphonyeka. (2 Samuweri 11:14,  15) Tsono napo bzikhali tenepo, Davide adalatiza kuti akhabvera Yahova pomwe iye adabvuma kutsimulidwa. Ndipo iye adafotokozera Yahovayo mu mpembo momwe iye akhabvera, ndipo adacita ciri-cense kuti ateweze malango yace. (Psalymo 51:1-4) Kuthumizira bzimwebzi, Davide adalatiza kuti akhali wakubzicepswa mwa kubvuma malango yomwe akapasidwa na amuna na akazi. (1 Samuweri 19:11, 12; 25:32, 33) Davide adapfunza na bzomwe adaphonya, ndipo iye adawona kunamata Yahova kukhala kwakufunika kwene-kwene pa moyo wace.

16. Kodi azipai angapfunze ciyani na Mambo Davide?

16 Penu imwepo ndimwe pai, dziwani kuti mungapfunze bzizinji na bzomwe Mambo Davide adacita. Mwa ciratizo, lekani kumbaphatisa basa udindo bwanu mu njira yakuphonyeka. Koma mbabvumani mukaphonya, ndipo winango akakupasani malango yakucokera m’Bibliya, mbayaphatisani basa. Mukacita bzimwebzi, wanthu wa m’banja mwanu an’dzawona kuti ndimwe wakubzicepswa ndipo iwo an’dzakulemekezani. Ndipo mukakhala mukupemba na banja lanu, mbalatizani kuti mumbathemba Yahova kuti akuthandizeni kutsogolera banja lanu, tenepo banja lanulo lin’dzawona kuti imwepo mumbafunikira citsogozo cace. Kuthumizira bzimwebzi, mbawonani kunamata Yahova kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wanu. (Bzakutonga 6:6-9) Ndipo dziwani kuti ciratizo canu cabwino ni mphaso yabwino yomwe imwepo mungapereke kwa banja lanu.

BZOMWE AZIMAI ANGAPFUNZE NA MARIYA

17. Kodi Yahova adapasa azimai udindo buponi?

17 Yahova adapasa azimai udindo bwakufunika kwene-kwene, ndipo mbali inango ya udindobo ni kudziwa kusamalira bwino wana wawo. (Mimwani 6:20) Bzomwe mai ambacita na kulewa, bzingatokonye kwene-kwene moyo wa wana wace mpaka kale-kale. (Mimwani 22:6) Kuti tibvesese bwino bza nkhaniyi, mbatiwoneni bzomwe azimai angapfunze na Mariya, mai wa Jezu.

18-19. Kodi azimai angatewezere tani bzomwe Mariya adacita?

18 Mariya akhadziwa bwino bzinembo. Iye akhalemekeza kwene-kwene Yahova ndipo akhalimbisa uxamwali bomwe akhanabo na iye. Mariya akhali wakukonzeka kucita bzomwe Yahova akhafuna, napo kuti bzimwebzi bzikhaphatanidza kucinja moyo wace wense.—Luka 1:35-38, 46-55.

Mai akakhala wakuneta ayai waukali, iye an’funika kucita nyongo yakulatiza lufoyi kuna wanthu wa m’banja mwace (Onani ndime 19) *

19 Penu imwepo ndimwe mai, dziwani kuti pana njira zizinji za momwe mungatewezerere Mariya. Kodi mungamutewezere tani? Cakuyamba, imwepo mun’funika kulimbisa kwene-kwene uxamwali bomwe munabo na Yahova, mwa kumbacita pfunziro la Bibliya la pamwekha na kupemba kwa iye nthawe zense. Caciwiri, khalani wakukonzeka kucinja moyo wanu kuti Yahova akomedwe namwe. Mwa ciratizo, pinango imwepo mudaleredwa na abereki omwe akhadiza lini kukalipira wana wawo. Na bzimwebzi, pinango mungakumbuke kuti njira imweyi njabwino kuti munthu alerere nayo wana. Napo pambuyo pa kupfunza momwe Yahova akufuna kuti mumbasamalire wana wanu, pinango bzingakuneseni kuceza nawo mwakugwa nfuwa, maka-maka mukakhala mwaneta ayai penu wana wanuwo akukubverani lini. (Wayefezo 4:31) Pa nthawe imweyi,  imwepo mun’funika kupemba kwa Yahova kuti akuthandizeni. Mai munango wakucemeredwa Lydia adati: “Nthawe zinango pomwe mwana wangu akhandibvera lini, inepano ndikhapemba kuti nditcenkhe kukalipa naye. Ndipo bzidandicitikira kale pomwe ndikhalewalewa, tenepo ndidasiya kulewalewako ndicipemba na mu mtima kuti Yahova andithandize. Mpembo ukhandithandiza kugwa nfuwa.”—Psalymo 37:5.

20. Thangwe ranyi azimai winango ambanesaka kulatiza lufoyi wana wawo, ndipo n’ciyani cingawathandize?

20 Azimai winango bzimbawanesa kulatiza lufoyi wana wawo. (Tito 2:3, 4) Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti akazi winango adaleredwa na abereki omwe akhalibe lufoyi na wana wawo. Tsono penu imwepo ndimwe m’bodzi wa iwo, lekani kutewezera bzakuphonya bzomwe iwo akhacitabzo. Tenepo, mun’funika kubvera Yahova na kupfunza momwe mungalatizire lufoyi wana wanu. Pinango bzingakuneseni kucinja makumbukidwe yanu, momwe mumbabvera na momwe mumbacitira bzinthu. Koma mungakwanise kucinja, mucikhala na phindu pa moyo wanu pabodzi na banja lanu.

PITIRIZANI KUBVERA YAHOVA

21-22. Mwakubverana na Zaiya 65:13, 14, kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe timbabzigumana thangwe ra kubvera Yahova?

21 Mambo Davide akhadziwa kuti kubvera Yahova kuna phindu. Iye adalewa kuti: ‘Bzakutonga bza Yahova mpsakulungama, bzimbakondwesa mtima; malamulo ya Yahova njakucena ndipo yambafungula maso. Ndipo mtumiki wanu ambadziwisidwa nabzo, pana mabaibai mazinji thangwe ra kusunga bzakutongabzo.’ (Psalymo 19:8, 11) Nsiku zino, ifepano timbawona kusiyana komwe kulipo pakati pa wanthu omwe ambabvera Yahova na omwe ambanyoza malango yace. Wale omwe ambasankhula kubvera Yahova, ‘an’dzakuwa mwa cikondweso thangwe ra mkhalidwe wabwino wa mtima wawo.’—Werengani Zaiya 65:13, 14. *

22 Akulu wa gwere, azipai na azimai akapitiriza kubvera Yahova, moyo wawo umbakhala wabwino, mabanja yawo yambakhala yakukondwa kwene-kwene ndipo gwere lense limbakhala lakuphatana. Kuthumizira bzimwebzi, iwo ambakondwesa mtima wa Yahova. (Mimwani 27:11) Ndipo tikacita bzimwebzi, tin’dzakhala na cikondweso cikulu kwene-kwene.

NYIMBO 123 Kubvera Mwakukhulupirika Mitemo ya Gulu la Mulungu

^ ndi. 5 Nkhani ino in’tithandiza kuwona thangwe race tin’funika kumbabvera Yahova. Ndipo in’thandizambo wense omwe ana udindo ninga, akulu wa gwere, azipai na azimai kuwona bzomwe angapfunze na ciratizo ca Nehemiya, Mambo Davide na Mariya, mai wa Jezu.

^ ndi. 1 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA MANANGO: Wanthu azinji ambafuna lini kukhala wakubvera ne wakubzicepswa. Tsono atumiki wa Mulungu ambasankhula kumubvera. Ndipopa mwakusiyana na wanthu wakusaya kubvera, atumiki wa Mulungu ambawona fala lakuti kubzicepswa kukhala lakufunika kwene-kwene.

^ ndi. 2 Wahebereu 12:9 Kuthumizira bzimwebzi azibaba wathu akhatilanga, ndipo ifepano tikhambawalemekeza. Tsono, tani bza Baba wa moyo wathu wauzimu, kodi tin’funikambo lini kumubvera kuti tikhale na moyo? 10 Pakuti iwo adatilanga kwa kanthawe kakucepa pa bzomwe akhabziwona kukhala bzabwino, tsono Mulungu ambatilanga kuti bzinthu bzitifambire bwino, ticikhalambo wakucena ninga iye. 11 N’cadidi, palibe cirango comwe cimbakondwesa pomwe cinkuperekedwa, koma cimbawawa, tsono patsogolo pace, kwa omwe ambapfunzisidwa naco, cimbabala cisapo ca mtendere, comwe ni cirungamo.

^ ndi. 5 Waroma 7:21 Ndimbazindikira mkati mwa ine lamulo lakuti: Pomwe ndin’funa kucita cabwino, cakuipa cimbakhala patsogolo pangu. 22 Mu mtima mwangu ndimbakondwa kwene-kwene na cakutonga ca Mulungu, 23 koma ndimbawona kuti lamulo linango m’thupi mwangu linkumenyana na lamulo la makumbukidwe yangu, licindikhalisa kapolo wa lamulo la pikado lomwe liri m’thupi mwangu.

^ ndi. 7 Madzina manango mu nkhani ino yacinjidwa

^ ndi. 11 1 Watesalonika 2:7 M’mbuto mwace, tidakhala wakudeka mtima pakati panu, ninga momwe mai wakumamisa ambacitira akambasamalira wana wace. 8 Tenepo, na lufoyi likulu lomwe tinalo kwa imwepo, ifepano tiribe kundokupasani bzipsa bzabwino bza Mulungu, koma tidakupasanimbo moyo wathu, pakuti imwepo mwakhala wakufunidwa kwene-kwene na ifepano.

^ ndi. 21 Zaiya 65:13 Tenepo, Yahova, Mbuya Mkululetu, akuti: “Atumuki wangu an’dzadya, tsono imwepo mun’dzakhala na njala. Atumiki wangu an’dzamwa, tsono imwepo mun’dzanyala. 14 Atumiki wangu an’dzakuwa mwa cikondweso thangwe ra mkhalidwe wabwino wa mtima wawo, tsono imwepo mun’dzalira thangwe ra kuwawa kwa mtima wanu, mucidzakuwa thangwe ra kusweka kwa mtima.

^ ndi. 66 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mkulu wa gwere akuphata basa lakukonza-konza Nyumba ya Umambo pabodzi na mwana wace, ninga momwe Nehemiya adathandizira kumanga pomwe litsito la Jeruzalemu.

^ ndi. 68 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CHITHUNZI-THUNZI: Pai akupemba na banja lace kwa Yahova.

^ ndi. 70 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CHITHUNZI-THUNZI: Mwana wamala nthawe izinji akusenzeka na vidiyo-geime ndipo alibe kumaliza basa lomwe akhadakumbiridwa na mai wace kuti acite. Ndipo mai wacewo napo acokera kubasa adaneta, akumupasa malango mwakugwa nfuwa .