Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Setembro 2017

Khwimikani Ndipo Citani Basa Mwamphanvu

Khwimikani Ndipo Citani Basa Mwamphanvu

“Khwimika ndipo khala wamphanvu, ndipo cita basali. Leka kugopa ayai kucita thupo, pakuti Yahova . . . anawe.”—1 NKHANI 28:20.

NYIMBO: 38, 34

1, 2. (a) Kodi Salomau adapasidwa udindo bwakufunika buponi? (b) N’thangwe ranyi Davide adacita thupo na Salomau?

SALOMAU adapasidwa udindo bwakupambulika. Yahova adamusankhula kuti atsogolere basa la kumanga tempwlo mu Jeruzalemu, lomwe likhali basa lakufunika kwene-kwene kuposa mabasa yense yomwe yakhadacitidwa kale pa nthawe imweire! Tempwloyo ikhafunika kukhala na ‘mawonekedwe yabwino kwene-kwene na yakulemekezeka,’ icidziwika na kudeka kace. Kuposa bzense, tempwloyo ingadakhala ‘nyumba ya Yahova Mulungu wacadidi.’—1 Nkhani 22:1, 5, 9-11.

2 Mambo Davide akhakhulupira kuti Mulungu angadathandiza Salomau. Tsono Salomau akhali ‘mng’ono ndipo akhanati kukhuma.’ Kodi iye adakhwimika acibvuma udindo bwa kumanga tempwloyo? Ayai kodi kukhala kwace mng’ono kudamutazisa kubvuma basalo? Kuti bzinthu bzimufambire bwino, Salomau akhafunika kukhala wakukhwimika kuti acite basalo.

3. Kodi n’ciyani comwe Salomau adapfunza na kukhwimika kwa baba wace?

3 Salomau adapfunza bzizinji na kukhwimika kwa baba wace, Davide.  Pomwe Davide akhali mwana, adamenyana na bzirombo bza m’thengo bzomwe bzikhafuna kupha mabira ya baba wace. (1 Samuweri 17:34, 35) Iye adakhwimikambo kwene-kwene pomwe adamenyana na cinzonzomtali Goliyati, mcikunda wamphanvu omwe akhagopedwa kwene-kwene na acikunda winango. Na thandizo la Yahova, Davide adapha Goliyati na mwala ubodzi wokha.—1 Samuweri 17:45, 49, 50.

4. N’thangwe ranyi Salomau akhafunika kukhwimika?

4 Timbabvesesa thangwe race Davide adakhala wakuthemera kuuza Salomau kuti akhwimike kuti amange tempwlo. (Werengani 1 Nkhani 28:20.) Salomau angadasaya kukhala wakukhwimika, angadacita mantha yomwe yangadamutazisa kuyamba kucita basa lomwe akhadapasidwa. Ndipo kutazira kuyamba basalo kungadakhala kwakuipa kwene-kwene kuposa kuyamba koma licisaya kubula ndendende ninga momwe bzikhafunikira.

Tin’funika thandizo la Yahova kuti tikhale wakukhwimika kuti ticite basa liri-lense lomwe iye angatipase

5. N’thangwe ranyi tin’funika kukhala wakukhwimika?

5 Ninga Salomau, tin’funika thandizo la Yahova kuti tikhale wakukhwimika kuti ticite basa liri-lense lomwe iye angatipase. Tsapano bwerani tiwone bziratizo bza wanthu winango wakale omwe adakwanisa kukhala wakukhwimika ticiwona momwe tingakhalirembo wakukhwimika kuti tikwanise kucita basa lomwe tingapasidwe.

BZIRATIZO BZA KUKHWIMIKA

6. Kodi n’ciyani comwe cimbakudabwisani na kukhwimika kwa Zuze?

6 Zuze adakhala wakukhwimika pomwe mkazi wa Potifari akhamuyeza kuti agone naye. Iye akhadziwa kuti moyo wace ungadakhala pa ngozi angadalamba kugona nayeko. Koma m’mbuto mwa kubvuma bzomwe mkazi wa Potifari akhafuna, iye adakhwimika acilambiratu nthawe ibodzi-bodziyo.—Ciyambo 39:10, 12.

7. Kodi Rahabi adakhala tani wakukhwimika? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 27.)

7 Ciratizo cinango cakukhwimika, ni Rahabi. Pomwe azondi wa Jirayeri adafika ku mui kwace mu mzinda wa Jeriko, iye angadacita mantha ndipo angadalamba kuwathandiza. Koma thangwe rakuti akhakhulupira Yahova, iye mwakukhwimika adapulumusa amuna awiri wale mwa kuwabisa m’mbuto yakukhotcerereka bwino. (Djosuwe 2:4, 5, 9, 12-16) Rahabi akhakhulupira kuti Yahova ni Mulungu wacadidi ndipo akhadziwa kuti pa nthawe iri-yense, Yahova angadadzapereka dziko la Jeriko m’manja mwa Ajirayeri. Ndipopa iye alibe kucita mantha na munthu ali-wense ne na mambo wa Jeriko pabodzi na wanthu wace. Iye adacita bzinthu mwakukhwimika ndipo adapulumusa moyo wace pabodzi na wa abale wace.—Djosuwe 6:22, 23.

8. Kodi kukhwimika kwa Jezu kudatokonya tani apostolo wace?

8 Apostolo wakukhulupirika wa Jezu adakhalambo wakukhwimika. Iwo akhawona kukhwimika kwa Jezu ndipo bzimwebzi bzidawathandiza kuti amutewezere. (Mateu 8:28-32; Juwau 2:13-17; 18:3-5) Pomwe Asaduki adawaletsa kupfunzisa bza Jezu, apostolowo alibe kubvuma kucita bzimwebzo.—Mabasa 5:17, 18, 27-29.

9. Mwakubverana na 2 Timotio 1:7, kodi kukhwimika kumbacokera kuponi?

9 Zuze, Rahabi, Jezu na apostolo adatsimikiza kucita bzinthu bzabwino. Iwo adakhala wakukhwimika,  sikuti thangwe akhathemba luso lawo, koma thangwe rakuti akhathemba Yahova. Ifepanombo pa nthawe zomwe tingafunikire kukhala wakukhwimika, tin’funika kumbathemba Yahova, sikuti kubzithemba tekha. (Werengani 2 Timotio 1:7.) Bwerani tiwone mbali ziwiri zomwe tin’funika kukhala wakukhwimika pa moyo wathu: m’banja na m’gwere.

BZAKUCITIKA BZOMWE BZIMBAFUNA KUKHWIMIKA

10. N’thangwe ranyi maswaka Yacikristau yambafunika kukhala yakukhwimika?

10 Pana bzakucitika bzizinji bzomwe maswaka yacikristau yan’funika kukhwimika kuti yatumikire Yahova mwakukhulupirika. Iwo angapfunze na kutewezera ciratizo ca Salomau, omwe adakhala wakukhwimika pomwe adacita bzakusankhula bza nzeru mwa kumaliza kumanga tempwlo. Napo kuti maswakayo yangafunike kucita bzakusankhula mwakutsogololeredwa na abereki wawo, iwo ana bzakusankhula bzikulu-bzikulu bzomwe an’funika kucita wokha. (Mimwani 27:11) Iwo an’funika kukhwimika pa nkhani ya kusankhula axamwali wawo mwa nzeru, mtundu wa masenzeka yomwe angacite, bzomwe angacite kuti apitirize kukhala na m’khalidwe wakucena na kusankhula nthawe yomwe angadzabatizidwe. Iwo an’funika kukhala wakukhwimika thangwe an’dzalimbana na Sathani, omwe ambanyaza Mulungu.

11, 12. (a) Kodi Mozeji adakhala tani wakukhwimika? (b) Kodi maswaka yangatewezere tani ciratizo ca Mozeji?

11 Cakusankhula cikulu comwe maswaka yan’funika kucita ni kukhala na bzakulinga bzabwino pa moyo wawo. M’madziko manango, maswaka yambalimbisidwa kulinga mapfunziro ya padzulu na kukhala na basa lomwe lin’dzawapasa kobiri zizinji. Ndipo m’madziko manango, nkhani za cuma n’zakunesa kwene-kwene, tenepo cakulinga cikulu ca maswaka m’madzikoya cimbakhala ca kuphata basa kuti yathandize abale wawo. Penu imwepo muli m’mikhalidwe ninga imweyi, kumbukirani ciratizo ca Mozeji. Iye adaleredwa na mwana wacikazi wa Farawo, tenepo iye angadakhala na cakulinga ca kudala ayai cakukhala munthu wakubvekera. Ndokumbukirani kuti Mozeji pinango akhangingimizidwa kutewera mapfunziro ya padzulu na banja lomwe adakulira la Farawo, apfunzisi pabodzi na alangizi! Koma Mozeji adakhala wakukhwimika ndipo adasankhula kukhala pabodzi na wanthu wa Mulungu. Pomwe Mozeji adacoka ku Edjipito acisiya cuma cense ca m’dzikolo, iye akhathemba Yahova na mtima wense. (Wahebereu 11:24-26) Patsogolo pace, Yahova adasimba Mozeji ndipo kutsogoloku an’dzamusimba pomwe kwene-kwene.

12 Maswaka mwa kukhwimika yakambakhala na cakulinga ca kutumikira Yahova na kuikha Umambo pa mbuto yakuyamba, Yahova an’dzayasimba. Iye an’dzawathandiza kugumana njira zakusamalirira abale wawo. M’magole dzana yakutoma, mulumbwana Timotio adakhala na cakulinga ca kutumikira Mulungu ndipo imwepo mungacitembo bzibodzi-bodzi. * (Onani mafala ya m’nyansi.)—Werengani Wafiripo 2:19-22.

Kodi mwatsimikiza kukhala wakukhwimika pa mbali zense za moyo wanu? (Onani ndime 13-17)

13. Kodi kukhwimika kudathandiza tani mtsikana munango kuti akwanise bzakulinga bzace?

13 Mpfumakazi inango ya ku Alabama, m’dziko la Estados Unidos, ikhafunika kukhwimika kuti ikwanise cakulinga cace ca utumiki bwa Mulungu. Iye adati: “Pomwe ndikhali mwana ndikhana manyazi kwene-kwene. Ndikhakwanisa lini kuceza na abale pa Nyumba ya Umambo ndipo ndikhaneseka  kulewalewa na wanthu mu utumiki bwakumunda.” Na thandizo la abereki wace na abale wa m’gwere, iye adakwanisa cakulinga cace ca kukhala mpainiya wakukhazikika. Iye adalewa kuti: “Dziko la Sathaniri limbalimbisa wanthu kulinga mapfunziro ya padzulu, kukhala munthu wakubvekera, kukhala na kobiri zizinji na kufunisisa bzinthu bzizinji bzakuthupi.” Koma mpfumakaziyi idazindikira kuti wanthu azinji ambakwanisa lini kugumana bzinthu bzimwebzi ndipo mamaliziro yace ambasunama na kugwa m’mabvuto. Iye adalewa pomwe kuti: “Kutumikira Yahova, kumbandibweresera cikondweso cikulu kwene-kwene.”

14. Kodi abereki an’funika kukhala wakukhwimika pa nthawe ziponi?

14 Abereki ambafunikambo kukhala wakukhwimika. Mwa ciratizo, patrau wanu angambakuuzeni kuti muphate basa na nthawe zakuthumizirika mu nsiku zomwe mumbacita kunamata ninga banja, mumbayenda mu utumiki bwakumunda na nsiku za mitsonkhano ya gwere. Penu bziri tenepo, mun’funika kukhala wakukhwimika kuti muuze patrau wanu kuti bzin’kwanisika lini ndipo mukacita bzimwebzi mun’dzapereka ciratizo cabwino kwa wana wanu. Ayai pinango mungauze wana wanu kuti aleke kucita bzinthu bzinango bzomwe abereki winango m’gwere ankubvumiza wana wawo kucita. Tsono aberekiwo akakubvunzani thangwe lomwe munkuletsera wana wanuwo, kodi mun’dzakhala wakukhwimika muciwafotokozera mwa ulemu?

15. Kodi bzinembo bza Psalymo 37:25 na Wahebereu 13:5 bzingathandize tani abereki?

15 Pambafunika kukhwimika kuti abereki athandize wana wawo kuti akhale na bzakulinga bza kutumikira Mulungu acifika pa kubzikwanisa. Mwa ciratizo, abereki winango angacite mantha kuuza wana wawo kuti acite upainiya, kuyenda kukatumikira  ku mbuto zomwe kunkufunikira apalizi azinji, kutumikira pa Beteli ayai kutumikira mu cimango. Pinango aberekiwo angacite bzimwebzi thangwe ra kugopa kuti angadzakwanise lini kuwasamalira akadzakalamba. Koma abereki wa nzeru ambakhala wakukhwimika ndipo ambakhulupira kuti Yahova an’dzateweza mapiciro yace. (Werengani Psalymo 37:25; Wahebereu 13:5.) Abereki omwe ambalatiza kukhwimika kumweku na kuthemba Yahova, ambathandiza wana wawo kuti ambathembembo Yahova.—1 Samuweri 1:27, 28; 2 Timotio 3:14, 15.

16. Kodi abereki winango adathandiza tani wana wawo kuti akhale na bzakulinga bzauzimu ndipo bzimwebzi bzidabweresa phindu liponi kwa wanawo?

16 Banja linango ku Estados Unidos lidathandiza wana wawo kutsungira bzakulinga bzauzimu. Mwamunayo adalewa kuti: “Tikhauza wana wathu bza cikondweso comwe cimbabwera thangwe ra kutumikira ninga mpainiya na kutumikira mu gwere, kuyambira pomwe akhanati kuyamba kufamba ne kulewalewa. Ndipo cimweci cidadzakhaladi cakulinga cawo.” Iye adalewa pomwe kuti kukhala na bzakulinga bzauzimu, kumbawathandiza kulimbana na mayezo ya m’dziko la Sathaniri acipitiriza kuikha makumbukidwe yawo pa kutumikira Yahova. M’bale munango omwe ana wana awiri adanemba kuti: “Abereki azinji ambadzonga nthawe na cuma cawo kuti athandize wana wawo kulinga kukhala wakubvekera pa masenzeka na kucita mapfunziro ya padzulu. Koma mpsabwino kudzonga nthawe na cuma cathu kuti tithandize wana wathu kukhala na bzakulinga bzomwe bzin’dzawathandiza kupitiriza kukhala wakhulupirika kwa Yahova. Bzimwebzi bzimbatikondwesa kwene-kwene sikuti kokha thangwe rakuti wana wathuwo ankuteweza bzakulinga bzawo bzauzimu koma thangwe ra kuwona kuti tinkufamba nawo pabodzi mwauzimu.” Mwakusaya kupenukira, abereki omwe ambathandiza wana wawo kukhala na bzakulinga bzauzimu acifika pa kubzikwanisa ambakhala wakukondwa kwene-kwene.

KUKHALA WAKUKHWIMIKA MU GWERE

17. Fotokozani bziratizo bza kufunika kwa kukhala wakukhwimika m’gwere.

17 Tin’funikambo kukhala wakukhwimika m’gwere. Mwa ciratizo, akulu m’gwere an’funika kukhala wakukhwimika akambasamalira nkhani za pikado ikulu ayai akambathandiza abale na mpfumakazi omwe moyo wawo uli pa ngozi thangwe ra matenda makulu. Akulu winango ambazungira m’kawoko kuti akapfunze Bibliya ayai kukacitisa mitsonkhano na anyam’kawokowo. Tsono tani bza mpfumakazi zakusaya kulowodwa? Iwo ana mipata mizinji ya kulatiza kukhwimika kwawo na kutumikira Yahova. Iwo angatumikire ninga apainiya, angayende ku mbuto komwe kunkufunika apalizi azinji, kutumikira mu cimango na kucita mapfunziro ya Xikola ya Apalizi wa Umambo. Ndipo winango wa iwo ambacemeredwa kuti akacite mapfunziro ya Xikola ya Gileyade.

18. Kodi mpfumakazi zacikulire zingakhale tani zakukhwimika?

18 Timbadekedwa kwene-kwene kukhala na mpfumakazi zacikulire, ndipo timbazifuna kwene-kwene! Napo kuti winango angakwanise lini kucita bzinthu bzinango bzomwe akhacita kale-kale, iwo ambakhala wakukhwimika ndipo ambacita bzomwe ambakwanisa m’gwere. (Werengani Tito 2:3-5.) Mwa ciratizo, mpfumakazi yacikulire ingafunike kukhala yakukhwimika, ikakumbiridwa na akulu kuti ikathandize mpfumakazi yacitsikana pa nkhani ya kubvala mwakuthemera. Mpfumakaziyi in’funika lini kukalipira  mpfumakazi yacitsikanayo thangwe ra bzakubvalabzo koma in’funika kumuthandiza mwa kudeka mtima kuti awone momwe bzimwebzo bzingatokonyere winango. (1 Timotio 2:9, 10) Mpfumakazi zacikulire zikalatiza lufoyi ninga limweri zingathandize gwere kukhala lakulimba.

19. (a) Kodi abale wakubatizidwa angakhale tani wakukhwimika? (b) Kodi bzinembo bza Wafiripo 2:13 na 4:13 bzingathandize tani abale kuti akhale wakukhwimika?

19 Abale wakubatizidwa an’funikambo kukhala wakukhwimika na kucita basa na nyongo. Iwo akambafuna kutumikira ninga atumiki wakuthandiza na akulu m’gwere, gwerelo limbagumana phindu likulu. (1 Timotio 3:1) Koma winango ambagopa kucita bzimwebzi. Winango ambabziwona kuti ankuthemera lini kukhala mtumiki wakuthandiza ayai mkulu wa gwere thangwe ra bzinthu bzomwe iwo adacita kale-kale. Ndipo winango ambawona kuti alibe luso kuti akhale na udindo bumwebu. Penu imwepo mumbabvambo tenepo, Yahova angakuthandizeni kuti mukhale wakukhwimika. (Werengani Wafiripo 2:13; 4:13.) Kumbukirani ciratizo ca Mozeji. Iye adabziwonambo kuti angadakwanisa lini kucita bzomwe Yahova adamuuza kuti acite. (Kufuluka 3:11) Koma Yahova adamuthandiza kukhala wakukhwimika acicita bzomwe iye akhafuna. Kodi m’bale wakubatizidwa angakhalembo tani wakukhwimika? Mwa kucita mpembo kuti Yahova amuthandize, kuwerenga Bibliya nsiku zense na kumbakumbukira bziratizo bza m’Bibliya bza wanthu omwe adakhala wakukhwimika. Ndipo mwa kubzicepswa angakumbire akulu wa gwere kuti amuthandize kuti akhale wakubzipereka pa mabasa yali-yense yomwe njakufunikira m’gwere. Tinkulimbisa abale wense wakubatizidwa kuti akhale wakukhwimika na wakubzipereka m’gwere!

‘YAHOVA . . . ANAWE’

20, 21. (a) Kodi n’ciyani comwe Davide adauza Salomau? (b) Kodi n’ciyani comwe tin’funika kutsimikiza?

20 Mambo Davide adauza Salomau kuti Yahova angadakhala naye mpaka kumaliza kumanga tempwlo. (1 Nkhani 28:20) Na tenepo, Salomau adakumbukira mafala yamweya ndipo iye alibe kubvuma kuti kukhala kwace mwana kumutazise kucita basalo. M’mbuto mwace, iye adakhala wakukhwimika ndipo na thandizo la Yahova, adamaliza kumanga tempwlo ikulu kwene-kwene kwa magole manomwe na pakati.

21 Yahova adathandiza Salomau ndipo angatithandizembo kukhala wakukhwimika na kucita basa lace, m’banja na m’gwere. (Zaiya 41:10, 13) Tikakhala wakukhwimika pomwe tinkutumikira Yahova, tingatsimikize kuti iye an’dzatisimba kuyambira pano mpaka kutsogolo. Tenepo, ‘khalani wakukhwimika . . . ndipo phatani basa.’

^ ndi. 12 Mungagumanembo malango manango ya momwe mungakhalire na bzakulinga bzauzimu mu nkhani yakuti Khalani ndi Zolinga Zauzimu Kuti Mulemekeze Nazo Mlengi Wanuyakugumanika mu Nsanja ya Olonda ya 15 Julho, 2004.