Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Ubwino—Kodi Tingakulise Tani Khalidweri?

Ubwino—Kodi Tingakulise Tani Khalidweri?

TENSENEFE timbafuna kuti wanthu winango ambatiwone ninga munthu wabwino. Koma nsiku zino mpsakunesa kwene-kwene kukhala na khalidweri, thangwe wanthu azinji ambafuna lini ‘ubwino.’ (2 Timotio 3:3) Iwo ambateweza mitemo yakukhazikisidwa na wanthu yomwe imbapfunzisa bzinthu mwakuphonyeka, iyo imbalewa kuti, ‘cabwino n’cakuipa [ndipo] cakuipa n’cabwino.’ (Zaiya 5:20) Mpsakunesa kukhala wabwino pinango thangwe ra momwe tidakulira nakuti ndife wakuperewera. Tenepo, nthawe zinango tingabzibve ninga momwe mpfumakazi Anne * ambabvera, iye ankutumikira Yahova kwa magole mazinji, ndipo adati: “Bzimbandinesa kwene-kwene kukhulupira kuti ndingakhale munthu wabwino.”

Koma bzipsa bzabwino mpsakuti tensenefe tingakhale wabwino! Khalidwe limweri limbabwera thangwe ra cisapo ca mzimu wakucena wa Mulungu, ndipo mzimu wace ngwamphanvu kwene-kwene kuposa cinthu ciri-cense comwe cingawoneke ninga camphanvu. Tsapano bwerani tiwone thandauzo la khalidweri ndipo tipfunzembo momwe tingaliphatisire basa pa moyo wathu.

KODI UBWINO N’CIYANI?

Ubwino bumbawoneka tikambacita bzinthu bzomwe bzimbabweresa phindu kwa winango. Iro ni khalidwe labwino ndipo limbawonekera na bzicito.

Pinango imwepo mudawona kale wanthu winango ankucitira bzinthu bzabwino kokha wanthu wa m’banja mwawo na axamwali wawo, kodi mungalewe kuti ubwino bumwebu n’bwakukwanira? Kulewa cadidi, tensenefe ndife wakuperewera, ndipo Bibliya limbalewa kuti ‘palibe munthu wakulungama pa dziko la pansi omwe nthawe zense ambacita bzabwino bzokha-bzokha mwakusaya kuphonya.’ (Mpalizi 7:20) Mpostolo Paulo adatawiriza mafalaya mwakulewa kuti: ‘Ndikudziwa kuti mwa ine, m’thupi mwangu, mumbakhala lini cinthu cabwino.’ (Waroma 7:18) Tenepo, bzinkuwonekeratu padeca kuti tin’funika kupitiriza kupfunza bza Yahova kuti tikulise khalidweri.

‘YAHOVA NGWABWINO’

Yahova ambatipasa mitemo yakulewa bzabwino. Bibliya limbalewa bza iye kuti: ‘Imwe ndimwe wabwino ndipo mabasa yanu njabwino. Ndipfunziseni njira zanu.’ (Psalymo 119:68) Bwerani tipende njira ziwiri zomwe zinkulatiza kuti Yahova ngwabwino ninga momwe vesiri lafotokozera.

Yahova ngwabwino. Ubwino ni khalidwe likulu la Yahova ndipo mpsakunesa iye kucita bzinthu bzomwe mpsabwino lini. Kumbukirani bzomwe bzidacita pomwe Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Ndin’dzakuwonesa ubwino bwangu bwense.’ Yahova adalatiza Mozeji umbiri pabodzi ubwino bwace. Ndipo Mozejiyo adabva fala la Yahovayo lomwe likhalewa kuti: ‘Yahova, Yahova, Mulungu wansisi ndipo ambafulumiza lini kukalipa; iye ngwakudzala na lufoyi lakukhulupirika pabodzi na cadidi, ambalatiza lufoyi lakukhulupirika kwa mibadwo bzulu na bzulu, acilekerera bzakuphonya na pikado, koma cipo acidzaleka kulanga nyamulandu.’ (Kufuluka 33:19; 34:6, 7) Mafalaya yankulatiziratu padeca kuti Yahova ambacita bzabwino pa cinthu ciri-cense. Napo kuti Jezu akhali munthu wabwino kuposa wanthu wense pano pa dziko la pansi, iye adalewa kuti: ‘Palibe munthu omwe ngwabwino, kupambula m’bodzi yekha, Mulungu.’—Luka 18:19.

Cirengedwe cimbalatiza ubwino bwa Yahova

Mabasa ya Yahova njabwino. Bzinthu bzense bzomwe Yahova ambakonza bzimbalatiza kuti iye ngwabwino. Bibliya limbalewa kuti: ‘Yahova ngwabwino na wense ndipo nsisi zace zimbawonekera pa mabasa yace yense.’ (Psalymo 145:9) Pakuti Yahova ngwabwino ndipo ngwakusaya tsankhulo, iye ambapasa wanthu wense bzinthu bzakufunikira kuti akhale na moyo. (Mabasa 14:17) Iye ambalatizambo kuti ngwabwino pomwe ambatilekerera  bzakuphonya bzathu. Nyakunemba bukhu la Psalymo adanemba kuti: ‘Imwe Yahova, ndimwe wabwino ndipo ndimwe wakukonzeka kulekerera.’ (Psalymo 86:5) Tina citsimikizo cense cakuti ‘Yahova an’dzamana lini bzinthu bzabwino wale omwe ambafamba mwakukhulupirika.’—Psalymo 84:11.

‘PFUNZANI KUCITA BZINTHU BZABWINO’

Yahova adatilenga m’cifanikiso cace, bzimwebzi bzinkuthandauza kuti ifepano tingakhale wanthu wabwino na kucita bzinthu bzabwino. (Ciyambo 1:27) Koma bzimwebzi bzimbacitika lini mwacibadwa. Yahova akutiuza kuti tin’funika kupfunza ‘kucita bzinthu bzabwino.’ (Zaiya 1:17) Tsono tingapfunze tani kucita bzinthu bzabwino? Bwerani tipende njira zitatu zomwe zingatithandize kucita bzimwebzi.

Cakuyamba, tin’funika kukumbira mu mpembo mzimu wakucena, omwe ungatithandize kukulisa khalidwe la ubwino. (Wagalata 5:22) Tikacita bzimwebzo, mzimu wa Mulungu un’dzatithandiza kusiyanisa cabwino na cakuipa. (Waroma 12:9) Ndipo Bibliya limbalewa kuti Yahova an’dzatilimbisa ‘pa basa liri-lense labwino na fala.’—2 Watesalonika 2:16, 17.

Caciwiri, tin’funika kumbawerenga Fala lakufuliziridwa na Mulungu. Tikacita bzimwebzi, Yahova an’dzatipfunzisa ‘bzomwe mpsakulungama na njira yense yabwino’ ndipo an’dzatithandiza ‘[kucita] basa liri-lense labwino.’ (Mimwani 2:9; 2 Timotio 3:17) Tenepo, tikambawerenga Bibliya na kukumbukira bzomwe timbawerengabzo, tin’dzadzaza mu mtima mwathu na bzinthu bzabwino bzomwe bzimbabverana na kufuna kwa Mulungu. Tikacita bzimwebzi, tin’dzathumizira cuma comwe tin’dzakhala naco mpaka kale-kale.—Luka 6:45; Wayefezo 5:9.

Cacitatu, tin’funika kucita nyongo kuti timbateweze ‘bzomwe mpsabwino.’ (3 Juwau 11) Ndipo m’Bibliya timbagumana bziratizo bzabwino bzomwe tingatewezere. Koma Yahova na Jezu ni bziratizo bzabwino pa nkhani imweyi. Tiniwonambo bziratizo bza wanthu winango omwe adalatiza khalidwe limweri la ubwino. Ndipo bziratizo bziwiri bza wanthu omwe tingatewezere ni Tabita na Barnaba. (Mabasa 9:36; 11:22-24) Imwepo mungagumane phindu na bziratizo bzawo bzabwino mukapitiriza kupfunza bzomwe Bibliya limbalewa bza iwo. Ndipo pa pfunziro lanu, onani bzomwe iwo adacita kuti athandize winango. Mukamala kumbukirani bzomwe mungacite kuti muthandize wanthu wa m’banja mwanu ayai abale wa m’gwere. Kumbukiranimbo bzinthu bzabwino bzomwe bzidacitikira Tabita na Barnaba thangwe ra kucitira bzinthu bzabwino wanthu winango. Ndipo mukacita bzinthu bzomwe iwo adacita mun’dzagumanambo phindu lomwe iwo adaligumana.

Tin’funikambo kukumbukira bza wanthu omwe ankucita bzinthu bzabwino nsiku zino. Mwa ciratizo, kumbukirani bza basa lomwe akulu wa gwere ambacita thangwe ra ‘kufuna bzabwino.’ Kumbukiranimbo bza mpfumakazi zakukhulupirika zomwe zimbacita nyongo yakulewalewa na kucita bzinthu kuti zikhale ‘apfunzisi wa bzinthu bzabwino.’ (Tito 1:8; 2:3) Mpfumakazi inango yakucemeredwa Roslyn idalewa kuti: “Xamwali  wangu ambacita nyongo ikulu kuti athandize na kulimbisa abale m’gwere. Cakuyamba iye ambakumbukira mabvuto yomwe abalewo ankugumana nayo, ndipo nthawe zinango ambawapasa bzinthu bzakucepa bzomwe iwo ankufunikira ayai ambawathandiza mu njira zinango. Kulewa cadidi iye ni munthu wabwino.”

Yahova ambalimbisa wanthu wace kuti alinge ‘kucita bzinthu bzabwino.’ (Amosi 5:14) Tikacita bzimwebzi, bzin’dzatithandiza kufuna bzomwe Yahova ambalewa kuti mpsabwino na kucita bzomwe mpsabwino.

Ticite nyongo yakukhala wanthu wabwino na kucita bzinthu bzabwino

Kuti tikhale munthu wabwino tin’funika lini kumbacita bzinthu bzakudabwisa winango ayai kuwapasa bzinthu bzapadzulu kwene-kwene. Mwa ciratizo, munthu omwe ambanemba bzithunzi-thunzi ambaphatisa lini basa bzakunembera (pincel) bzikulu-bzikulu. Koma ambaphatisa basa bzakunembera bzizinji bzing’ono-bzing’ono. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, tikambacitira wanthu winango bzinthu bzizinji bzabwino, bzin’dzalatiza kuti ndife wabwino.

Bibliya limbatiuza kuti tin’funika kukhala ‘wakukonzeka’ kumbacita bzinthu bzabwino. (2 Timotio 2:21; Tito 3:1) Tenepo, tikakhala tceru na bzomwe winango ankugumana nabzo, tin’dzagumana njira zakutsangalazira anzathu ‘mwa [kuwacitira] bzabwino bzomwe [bzingawalimbise.]’ (Waroma 15:2) Kucita bzabwinobzo kumbaphatanidza kuwapasa cinthu ciri-cense comwe tinaco. (Mimwani 3:27) Kuthumizira bzimwebzi, tingacemere munthu kuti abwere kumui kwathu kuti adzadye nafe ayai kukaceze nafe nkhani zakulimbisa. Ndipo munthu akaduwala tin’funika kumbamutumizira mensaje, kuyenda kukamuzungira, ayai kumupfuwira mtedwe. Kulewa cadidi, ifepano tina njira zizinji zomwe zingatithandize kulewa mafala ‘yomwe njabwino kuti yalimbise mwakubverana na momwe bzingafunikire, kuti yakondwese anyakuyabva.’—Wayefezo 4:29.

Ninga Yahova, ifepano tin’funika kumbacitira bzabwino wanthu wense. Tin’funikambo kumbawacitira mwakusaya tsankhulo. Ndipo njira ibodzi ya momwe tingacitire bzinthu wanthu mwakusaya tsankhulo ninga momwe Yahova ambacitira, ni kupalizira bzipsa bza Umambo wanthu wense. Ninga momwe Jezu adafotokozera, tin’funika kucitira bzabwino napo wale omwe ambatiwenga. (Luka 6:27) Ndipo n’kuphonyeka lini kudekera mtima na kucitira bzabwino wanthu winango, thangwe ‘palibe cakutonga cakuletsa bzinthu bzimwebzi.’ (Wagalata 5:22, 23) Tenepo, tikambacita bzinthu bzabwino napo kwa omwe ambaticitira bzinthu bzakuipa ayai ambatibweresera mabvuto, tin’dzacitisa wanthu winango kufuna kupfunza cadidi ndipo tin’dzatumbizisa Mulungu.—1 Pedru 3:16, 17.

PHINDU LOMWE TINGALIGUMANE THANGWE RA KUCITA BZABWINO

Bibliya limbalewa kuti, ‘Munthu wabwino ambabvuna bzisimbo bzomwe bzimbabwera thangwe ra bzicito bzace.’ (Mimwani 14:14) Kodi bzinango mwa bzisimbobzo mpsiponi? Tikambacitira bzinthu bzabwino wanthu winango, iwo an’dzaticitirambo bzabwino. (Mimwani 14:22) Napo kuti winango angaticitirembo lini bzabwino, ifepano tin’funika kupitiriza kumbawacitira bzinthu bzabwino. Ndipo bzakutewera bzace mpsakuti iwo an’dzacinja khalidwe lawo aciyambambo kuticitira bzabwino.—Waroma 12:20.

Tikambacita bzinthu bzabwino na kuleka kucita bzakuipa, timbagumana phindu pa moyo wathu. Abale azinji ambalewa kuti bzimwebzi bzidawacitikira pa moyo wawo. Ciratizo pa nkhaniyi ni Nancy, omwe adalewa kuti: “Pomwe ndikhakula ndikhalemekeza lini wanthu winango, koma pomwe ndidayamba kupfunza na kuphatisa basa mitemo ya Yahova yakulewa bza kufunika kwa kumbacitira winango bzabwino, ndidayamba kukhala wakukondwa. Ndipo tsapano ndimbalemekeza wanthu winango.”

Thangwe likulu lomwe limbaticitisa kukulisa khalidwe la ubwino ndakufuna kukondwesa Yahova. Napo wanthu azinji ambakwanisa lini kuwona bzomwe timbacita, koma Yahova ambawona bzense. Iye nthawe zense ambawona tikambacita bzinthu bzabwino na makumbukidwe yomwe timbacitira bzimwebzo. (Wayefezo 6:7, 8) Kodi iye ambatisimba tani tikacita bzinthu bzabwino? Bibliya limbati, ‘munthu wabwino, Yahova ambakomedwa naye.’ (Mimwani 12:2) Ndipopa tin’funika kupitiriza kukulisa khalidweri. Yahova akupicira kuti munthu ‘ali-wense wakucita bzinthu bzabwino, an’dzatambira umbiri, ulemu na mtendere.’—Waroma 2:10.

^ ndi. 2 Madzina manango yacinjidwa.