Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 11

Tetekerani Yahova

Tetekerani Yahova

‘Uyu ndiye Mwana wangu wakufunidwa . . . Mbamubverani.’—MATEU 17:5.

NYIMBO 89 Bvera Kuti Usimbidwe

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. (a) Kodi Yahova akhalewalewa tani na wanthu mu nthawe zakale? (b) Kodi mu nkhani ino tin’cezerana ciyani?

YAHOVA ambafuna kulewalewa nafe. Ndipo mu nthawe zakale, iye akhaphatisa basa apolofeta, wanjo na Mwana wace, Jezu Kristu kuti adziwise wanthu bzomwe akhafuna kucita. (Amosi 3:7; Wagalata 3:19; Cibvumbulutso 1:1) Tsono nsiku zino, iye ambalewalewa nafe mwakuphatisa basa Fala lace, Bibliya. Ndipo iye adatipasa Fala lacero kuti tipfunze makumbukidwe yace nakuti tibvesese njira zace.

2 Pomwe Jezu akhali pansi pano, Yahova adalewalewa katatu kense kucokera kudzulu. Mu nkhani ino, tiniwona bzomwe Yahova adalewa pa nthaweyo, bzomwe tingapfunze na mafala yomwe adalewa na phindu lomwe tingaligumane na bzomwe adalewabzo.

‘IWEPO NDIWE MWANA WANGU, OMWE NDIMBAKOMEDWA NAWE’

3. Mwakubverana na Marko 1:9-11, kodi n’ciyani comwe Yahova adalewa pomwe Jezu adabatizidwa, ndipo mafala yomwe adalewayo yadalatiza ciyani?

3 Cinembo ca Marko 1:9-11 cimbafotokoza mafala yomwe Yahova adayalewa pa ulendo bwakuyamba kucokera kudzulu. (Werengani.) * Iye adalewa kuti: ‘Iwepo ndiwe Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa nawe.’ Ndokumbukirani momwe Jezu adabvera mu mtima mwace pomwe adabva mafala ya lufoyi na yakulimbisa yakucokera kwa Baba wace. Mafala ya Yahovaya yadalatiza bzinthu bzitatu bzakufunika pakulewa bza Jezu. Cakuyamba, Jezu ni Mwana wace. Caciwiri, Yahova ambamufuna. Ndipo cacitatu, ambakomedwa naye. Bwerani tiwone momwe mafalaya yaliri yacadidi.

4. Kodi n’ciyani cidacitika pomwe Jezu adabatizidwa?

4 ‘Iwepo ndiwe Mwana wangu.’ Na mafalaya, Yahova adalatiza kuti mwana wace omwe ambakomedwa naye, Jezu, akhali pa mbverano upsa na iye. Pomwe Jezu akhali kudzulu, iye akhali mwana wauzimu  wa Mulungu. Ndipo akanati kubwera pansi pano, iye akhali kale mwana wa Mulungu. Tenepo, pomwe adabatizidwa, Mulungu adalatiza kuti Jezu ninga mwana wace wakudzozedwa, akhana cidikhiro cakudzabwerera kudzulu kuti akakhale Mambo na Mkulu wa Anyansembe wakusakhulidwa na Mulungu. (Luka 1:31-33; Wahebereu 1:8, 9; 2:17) Tenepo, mpsakubveka kuti pomwe Jezu adabatizidwa, Baba wace adalewa kuti: ‘Iwepo ndiwe mwana wangu.’—Luka 3:22.

Munthu ali-wense ambakomedwa akambatendedwa na kulimbisidwa (Onani ndime 5) *

5. Kodi tingatewezere tani ciratizo ca Yahova pa nkhani ya kulatiza lufoyi na kulimbisa winango?

5 ‘Iwepo ndiwe . . . wakufunidwa.’ Ciratizo ca Yahova pa nkhani ya lufoyi cimbatithandiza kuti timbanyang’ane mipata yakulimbisira winango. (Juwau 5:20) Ifepano timbakomedwa munthu akambacita bzinthu bzomwe bzimbalatiza kuti ambatifuna na kutitenda thangwe ra bzinthu bwabwino bzomwe tacita. Mpsibodzi-bodzimbo, abale na mpfumakazi zathu za m’gwere pabodzi na wanthu wa m’banja mwathu, ambakomedwa tikambacita bzinthu bzakulatiza kuti timbawafuna na kuwalimbisa. Ndipo tikambatenda anzathu, timbalimbisa cikhulupiro cawo na kuwathandiza kutumikira Yahova mwakukhulupirika. Abereki, an’funikambo kumbalimbisa wana wawo. Ndipo abereki akambatenda wana wawo na mtima wense na kulatiza kuti ambawafuna, iwo ambathandiza wanawo kukula bwino.

6. Thangwe ranyi tin’funika kukhulupira Jezu?

6 ‘Ndimbakomedwa nawe.’ Mafalaya yankulatiza kuti Yahova akhakhulupira kuti Jezu angadacita kufuna kwa Baba wace mwakukhulupirika. Pakuti Yahova akhakhulupira Mwana wace, ifepanombo tin’funika kukhulupira na mtima wense kuti Jezu an’dzakwanirisa mapiciro yense ya Yahovayo. (2 Wakolinto 1:20) Tikambakumbukira ciratizo ca Jezu, tin’dzafunisisa kupfunza bza iye na kutewezera ciratizo caceco. Pakuti Yahova akhakhulupira Jezu, iye ambakhulupirambo kuti atumiki wace an’pitiriza kupfunza bzizinji na ciratizo ca Mwana wace.—1 Pedru 2:21.

 ‘MBAMUBVERANI’

7. Mwakubverana na cinembo ca Mateu 17:1-5, kodi ni nthawe iponi yomwe Yahova adalewalewa kucokera kudzulu, ndipo n’ciyani comwe iye adalewa?

7 Werengani Mateu 17:1-5. * Ulendo bwaciwiri, Yahova adalewalewa kucokera kudzulu pomwe Jezu ‘adasandulika.’ Pa nthawe imweyi Jezu akhana Pedru, Tiyago na Juwau omwe akhadayenda naye pabodzi ku phiri linango litali. Pomwe akhali m’phirimo, ateweri wacewo adawona matsomphenya. Iwo adawona nkhope ya Jezu na bzakubvala bzace bzinkuyetima. M’matsomphenyamo iwo adawonambo wanthu awiri, Mozeji na Eliya akuceza na Jezu bza kufendera kwa infa pabodzi na kulamusidwa kwace. Napo kuti apostolo atatu wale ‘akhadaphatidwa na tulo,’ iwo adawona matsomphenya yakudabwisayo pomwe akhadapenya. (Luka 9:29-32) Patsogolo pace, mtambo udawampsinkha, ndipo mu mtambomo iwo adabva mafala yakucokera kwa Mulungu! Ndipo mafalayo yakhali mabodzi-bodzi na yomwe Yahova adayafotokoza pomwe Jezu adabatizidwa, yakulewa kuti ambakomedwa na Mwana wace na kumufuna, iye adati: ‘Uyu ndiye Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa naye.’ Koma pa nthawe imweyi Yahova adathumizira mafala yakuti: ‘Mbamubverani.’

8. Kodi Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adalimbisidwa tani na matsomphenya?

8 Matsomphenya yale yadalatiza umbiri na mphanvu zomwe Jezu an’dzakhala nazo ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu. Mwakusaya kupenukira, pomwe Kristu adabva mafalaya adalimbisidwa kwene-kwene ndipo adakonzeka kupirira infa yakuwawa yomwe angadagumana nayo. Matsomphenyayo yadalimbisambo cikhulupiro ca anyakupfunza wace. Bzimwebzi bzidawathandiza kukhala wakukonzeka kupirira mayezo yomwe angadadzagumana nayo kutsogolo. Pomwe padapita magole 30, mpostolo Pedru adafotokoza bza matsomphenya yakusandulika kwa Jezu, bzimwebzi bzidalatiza kuti iye akhakumbukira bza matsomphenyayo.—2 Pedru 1:16-18.

9. Kodi ni malango yaponi yomwe Jezu adapereka kwa ateweri wace?

9 ‘Mbamubverani.’ Mafalaya yankulatiza padeca kuti Yahova ambafuna kuti ifepano timbatetekere na kubvera Mwana wace. Kodi n’ciyani comwe Jezu adalewa pomwe akhali pa dziko la pansi? Iye adalewa bzinthu bzizinji bzakufunika kwene-kwene bzomwe tin’funika kubzitetekera! Mwa ciratizo, iye adapfunzisa mwalufoyi ateweri wace momwe angapalizirire bzipsa bzabwino, ndipo adawauza mwakubwereza-bwereza kuti apitirize kukhala wakupenya. (Mateu 24:42; 28:19, 20) Iye adawauzambo kuti apitirize kucita nyongo yakucita bzinthu bzabwino, ndipo adawalimbisa kuti aleke kubwerera mbuyo. (Luka 13:24) Jezu adauza ateweri wace bza phindu la kumbafunana, kupitiriza kukhala wakuphatana na kukoya malamulo yace. (Juwau 15:10, 12, 13) Malango yomwe Jezu adayapereka kwa ateweri wace yakhali yakufunika kwene-kwene ndipo nsiku zino njakufunikambo kwa ifepano.

10-11. Kodi tingalatize tani kuti timbabvera Jezu?

10 Jezu adalewa kuti: ‘Ali-wense omwe ali ku mbali ya cadidi, an’bva fala langu.’ (Juwau 18:37) Timbalatiza kuti timbabvera fala lace tikapitiriza ‘kupirirana na kulekererana na mtima wense.’ (Wakoloso 3:13; Luka 17:3, 4) Ndipo timbabverambo fala lace tikambapalizira bzipsa bzabwino na nyongo pa ‘nthawe yabwino na pa nthawe yakunesa.’—2 Timotio 4:2.

11 Jezu adalewa kuti: ‘Mabira yangu yambatetekera fala langu.’ (Juwau 10:27) Ateweri wa Kristu ambalatiza kuti ambatetekera fala lace sikuti kokha kundolitetekera koma ambaliphatisira basa. Iwo ambataya lini mtima thangwe ra ‘thupo la pa  moyo.’ (Luka 21:34) M’mbuto mwace, iwo ambawona kuti mpsakufunika kubvera malamulo ya Jezu, napo bzikakhala bzakunesa. Mwa ciratizo, abale wanthu winango ankupirira mayezo mazinji, ninga kuzunzidwa na anyamadulanthaka wathu, kusauka pabodzi na malengwa ya pansi. Napo bziri tenepo, iwo ankupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Iwo ambacita tenepo pakufuna kulatiza kubvera mafala yomwe Jezu adalewa yakuti: ‘Munthu, omwe an’tambira bzakutonga bzangu, acibzikoya, umweyo ndiye ambandifuna. Ndipo munthu, omwe ambafuna inepano, Baba wangu an’dzamufunambo.’—Juwau 14:21.

Basa lathu lakupalizira limbatithandiza kupitiriza kutetekera fala la Jezu (Onani ndime 12) *

12. Kodi njiponi njira inango yomwe tingalatizire kuti timbabvera Jezu?

12 Njira inango yakulatiza kuti timbabvera Jezu, ni kumbatetekera wale omwe iye adawaikha kuti ambatsogolere pakati pathu. (Wahebereu 13:7, 17) Mwa ciratizo, m’magole yakumalizira yano, gulu la Mulungu likucinja bzinthu bzizinji, ndipo kucinjako kukuphatanidza bzinthu bzipsa bzomwe timbabziphatisa basa na momwe tingacezere na wanthu mu utumiki bwakumunda, momwe mitsonkhano yathu ya pakati pa mdzinga imbacitikira, kamangidwe ka Nyumba zathu za Umambo na momwe tingazisamalirire. Tenepo, tin’funika kutenda kwene-kwene malango ya lufoyi yomwe timbatambiraya. Ndipo tikacita tenepo, Yahova an’dzasimba nyongo yathu yakuteweza malango yomwe gulu lace limbapereka nthawe zense.

13. Kodi tin’dzagumana phindu liponi tikambatetekera Jezu?

13 Kodi tin’dzagumana phindu liponi tikambatetekera bzinthu bzense bzomwe Jezu adapfunzisa? Jezu adapicira anyakupfunza wace kuti bzipfunziso bzace bzingadawatsangalaza. Iye adati: ‘Mun’dzagumana mtendere m’mitima mwanu, thangwe djoki langu ndakufewa, ndipo mtolo wangu ngwakulula.’ (Mateu 11:28-30) Fala la Mulungu, lomwe limbaphatanidza mabukhu ya Mateu, Marko, Luka na Juwau yomwe yambafotokoza bza moyo wa Jezu na basa lomwe adacita la kupalizira, limbatitsangalaza, limbalimbisa uzimu bwathu, na kuticitisa kukhala wanzeru. (Psalymo 19:7; 23:3) Jezu adalewa kuti: ‘An’kondwa ni wale omwe ambabva fala la Mulungu, acilikoya!’—Luka 11:28.

‘NDIN’DZATUMBIZA DZINA LANGU’

14-15. (a) Mwakubverana na cinembo ca Juwau 12:27, 28, kodi Yahova adalewalewa kucokera kudzulu pa nthawe iponi? (b) Kodi mafala ya Yahova yadalimbisa tani Jezu?

14 Werengani Juwau 12:27, 28. * Bukhu la Juwau limbafotokoza ulendo bwacitatu bomwe Yahova adalewalewa kucokera kudzulu. Pomwe zikhadasala nsiku zakucepa kuti Jezu afe, iye  adayenda ku Jeruzalemu kuti akacite Paskwa yace yakumalizira. Kumweko iye adalewa kuti: ‘Moyo wangu unkutsautsika.’ Patsogolo pace adapemba kuti: ‘Baba, tumbizani dzina lanu.’ Mu nthawe ing’ono-ng’ono, Baba wace adalewalewa kucokera kudzulu aciti: ‘Ndalitumbiza kale ndipo ndin’dzalitumbiza pomwe.’

15 Jezu akhacita thupo thangwe ra udindo bomwe akhanabo bwakupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Iye akhadziwa kuti angadaboneresedwa kwene-kwene ndipo angadadzaphedwa ninga kapondo. (Mateu 26:38) Napo Jezu akhadziwa kuti bzinthu bzimwebzi bzingadamucitikira, iye akhafuna kwene-kwene kuti dzina la Baba wace litumbizidwe. Jezu adapasidwa mulandu wakuphonyera Mulungu. Ndipo cinthu cinango n’cakuti iye akhafuna lini kuti infa yace idzonge mbiri ya Mulungu. Tenepo, kumbukirani momwe mafala ya Yahova yadalimbisira Jezu pomwe adayabva! Iye adatsimikiza na mtima wense kuti dzina la Mulungu lingadatumbizidwadi. Mafala ya baba waceyo yadamutsangalaza na kumupasa mphanvu yakukonzeka kupirira mabvuto yomwe angadadzagumana nayo. Napo ni Jezu yekha omwe adabva mafala yomwe Baba wace adayalewa pa nthawe imweyi, Yahova adacitisa kuti mafalayo yanembedwe kuti ifepano tiyadziwe.—Juwau 12:29, 30.

Yahova an’dzatumbiza dzina lace na kupulumusa wanthu wace (Onani ndime 16) *

16. Thangwe ranyi tin’funika kumbacita thupo na dzina la Mulungu?

16 Ninga Jezu, ifepano tin’funikambo kumbacita thupo na kupswipizidwa kwa dzina la Mulungu. Ndipo ninga iye, ifepano timbacitiridwa bzinthu mwakusaya cirungamo. Ayai pinango tingaipidwe na nkhani zakunama zomwe anyamadulanthaka wathu angamwaze pakulewa bza ifepano. Tenepo, tin’funika kumbakumbukira kupswipizidwa kwa dzina la Mulungu pabodzi na gulu lace thangwe ra  nkhani zakunamazo. Bzimwebzi bzikaticitikira, tin’funika kumbakumbukira mtsangalazo omwe Yahova ambatipasa kucokera m’fala lace. Tenepo, tin’funika lini kumbacita thupo kwene-kwene thangwe ra kupswipizidwa kwa dzina la Mulungu pabodzi na gulu lace. Koma tin’funika kukhulupira kuti ‘mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzakoya mitima [yathu] pabodzi na luso [lathu] lakukumbuka mwa Kristu Jezu.’ (Wafiripo 4:6, 7) Yahova nthawe zense ambatumbiza dzina lace. Ndipo mwakuphatisa basa Umambo bwace, iye an’dzapfudza bzinthu bzense bzakuipa bzomwe bzimbayambisidwa na Sathani pabodzi na dziko lakuipali bzomwe atumiki wace wakukhulupirika ambagumana nabzo.—Psalymo 94:22, 23; Zaiya 65:17.

PHINDU LA KUTETEKERA FALA LA YAHOVA

17. Mwakubverana na Zaiya 30:21, kodi Yahova ambalewalewa tani na ifepano nsiku zino?

17 Ninga mu nthawe zakale, Yahova ambalewalewambo na ifepano nsiku zino. (Werengani Zaiya 30:21. *) Koma timbabva lini Yahova ankulewalewa kucokera kudzulu ninga momwe akhacitira kale-kale. Napo bziri tenepo, ifepano timbabva Yahova ankulewalewa kucokera m’Fala lace, Bibliya, bukhu lomwe ambaliphatisa basa kuti atipase malango. Kuthumizira bzimwebzi, mzimu wa Yahova umbathandiza ‘nyakunyang’anira wakukhulupirika’ kuti apitirize kumbapereka cakudya cauzimu kwa atumiki wace. (Luka 12:42) Ndipo nsiku zino, tina cakudya cizinji kwene-kwene cauzimu comwe timbatambira. Mwa ciratizo, timbatambira mabukhu yakudindidwa, mabukhu yomwe yambagumanika pa interneti, mavidiyo na nkhani zakugravaridwi zomwe zimbatithandiza kupitiriza kulimbisa cikhulupiro cathu.

18. Kodi mafala ya Yahova yambalimbisa tani cikhulupiro cathu pabodzi na kukhwimika kwathu?

18 Tin’funika kumbakumbukira mafala yomwe Yahova adayalewa pomwe Mwana wace akhali pano pa dziko la pansi! Ndipo mafala ya Mulungu yomwe yali m’Bibliya, yambatitsimikizira kuti Yahova ambadziwa bzinthu bzense bzomwe bzinkucitika, nakuti an’dzapfudza bzinthu bzense bzakuipa bzomwe bzimbayambisidwa na Sathani pabodzi na dziko lakuipali. Tenepo, tin’funika kumbabvera na mtima wense bzomwe Yahova ambatiuza. Ndipo tikacita bzimwebzo, tin’dzakwanisa kupirira mabvuto yomwe tinkugumana nayo nsiku zino na yomwe yangabwere kutsogolo. Bibliya limbatikumbusa kuti: ‘Mun’funika kupirira, ndipo mukacita kufuna kwa Mulungu, mun’dzatambira bzomwe iye adapicira.’—Wahebereu 10:36.

NYIMBO 4 ‘Yahova ni M’busa Wangu’

^ ndi. 5 Pomwe Jezu akhali pano pa dziko la pansi, Yahova adalewalewa katatu kense kucokera kudzulu. Ulendo bwakuyamba, Yahova adauza anyakupfunza wa Jezu kuti atetekere Jezuyo. Nsiku zino, Yahova ambalewalewa nafe mwakuphatisa basa Bibliya, lomwe limbaphatanidza bzipfunziso bza Jezu pabodzi na gulu lace. Ndipo mu nkhani ino tiniwona phindu lomwe tingaligumane tikambatetekera Yahova na Jezu.

^ ndi. 3 Marko 1:9 Mkati mwa nsiku zimwezire, adabwera Jezu kucokera ku Nazaleti, mzinda wa ku Galileya, ndipo iye adabatizidwa na Juwau mu mkulo wa Joridano. 10 Pomwe adanuka m’madzimo, adawona kudzulu kukufunguka ndipo mzimu udabuluka ninga nkhangaiwa ucimubutha. 11 Ndipo lidabveka fala kucokera kudzulu lomwe lidati: “Iwepo ndiwe Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa nawe.”

^ ndi. 7 Mateu 17:1 Pomwe zidapita nsiku zitanthatu, Jezu adacemera Pedru, Tiyago pabodzi na m’bale wace Juwau, aciyenda nawo ku phiri litali kwa wokha-wokha. 2 Ndipo kumweko iye adasandulika pamaso pawo; nkhope yace ikhayetima ninga dzuwa, ndipo bzakubvala bzace bzikhayetima ninga ceza. 3 Patsogolo pace, adawonekera kwa iwo Mozeji na Eliya, akuceza na Jezu. 4 Tenepo, Pedru adauza Jezu kuti: ‘Mpfunzisi, bziri bwino kuti ifepano tikhale pano! Ndiniimisa matendi matatu: libodzi lanu, linango la Mozeji, na linango la Eliya.’ 5 Tsono, iye akadalewalewa, mtambo wakuyetima udawampsinkha, ndipo mwadzidzidzi mu mtambomo mudabveka fala lomwe lidati: ‘Uyu ndiye Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa naye; mbamubverani.’

^ ndi. 14 Juwau 12:27 Tsapano moyo wangu unkutsautsika, ndingalewe pomwe ciyani ine? Baba, ndipulumuseni mu nthawe yakutsautsayi. Koma nthawe imweyi in’funika kundifikiradi pakuti ndibzo bzomwe ndidabwerera. 28 Baba, tumbizani dzina lanu.” Patsogolo pace padabveka fala kucokera kudzulu, liciti: “Ndalitumbiza kale ndipo ndin’dzalitumbiza pomwe.

^ ndi. 17 Zaiya 30:21 Ndipo makutu yako yan’dzabva fala m’mambuyo mwako, yaciti: “Njira njiyi. Fambani m’mwemo.” Fambani m’mwemo kuti muleke kusocera, muciyenda kumadzere ayai kumadidi.

^ ndi. 56 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mkulu munango wa gwere ankunyang’anisa mabasa yomwe mtumiki wakuthandiza ankucita yakucenesa Nyumba ya Umambo na kusamalira mabukhu. Tenepo, mkuluyo ankumutenda na mtima wense bzomwe ambacitabzo.

^ ndi. 58 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Banja linkugawira mcemo wa mitsonkhano khombwe munango ku dziko la Serra Leoa.

^ ndi. 60 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Abale ankucita mitsonkhano mwakubisala ku dziko lomwe basa lathu ndakuletsedwa. Iwo abvala bzakubvala bzomwe bzingacitise lini wanthu kuzindikira kuti akuyenda ku mitsonkhano.