NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Março 2017

Nsanza ya Mulindiri ino ina misolo yomwe in’dzapfunzidwa kuyambira pa 1-28 Maio, 2017.

Perekani Ulemu Bwakuthemera kwa Omwe Ankuthemera

Mbani omwe an’themera kulemekezedwa ndipo n’thangwe ranyi? Kodi mun’dzagumana phindu liponi mukambawalemekeza?

Khalani na Cikhulupiro—Mucimbacita Bzakusankhula bza Nzeru!

Bzakusankhula bzinango bzomwe mungacite bzingadzakubweresereni mabvuto pa moyo wanu. Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kuti mumbacite bzakusankhula bzanzeru?

Tumikirani Yahova na Mtima Wanu Wense!

Wamambo winango wa Juda ninga Aza, Jehosafati, Ezekiya, na Josiya adaphonyambo. Tsono Mulungu adawawona kuti akhamutumikira na mtima wakusaya kugawanika. N’thangwe ranyi?

Kodi Mun’dzapfunzisa Mtima wanu Kuphatisa Basa Bzinthu Bzomwe Bzidanembedwa?

Mungapfunze bzizinji kucokera pa bzakuphonya bza winango, pabodzi na bzakuphonya bza wanthu winango wakunembedwa m’Bibliya.

NKHANI YA MOYO WANGU

Ndidagumana Phindu Thangwe ra Kufamba na Wanthu wa Nzeru

Magole mazinji ya utumiki bwace bwa nthawe zense, William Samuelson adacita utumiki bwakusiyana-siyana.

Dzina Libodzi la m’Bibliya Lagumanika pa Mulinga Wakale

Tumadupswa twa mulinga wa magole 3.000 omwe udagumanidwa mu 2012 udadabwisa kwene-kwene anyakufufudza bzinthu bzakale. Kodi n’ciyani comwe cidawadabwisa kwene-kwene atagumana mulingayu?