Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 21

Lekani Kupumpsidwa na ‘Nzeru za Dzikoli’

Lekani Kupumpsidwa na ‘Nzeru za Dzikoli’

‘Nzeru za dzikoli n’zapezi-pezi pamaso pa Mulungu.’ —1 WAKOLINTO 3:19.

NYIMBO 98 Bibliya ni Mphaso ya Mulungu

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi Bibliya limbatipfunzisa ciyani?

YAHOVA ni Mpfunzisi wathu Mkulu omwe ambatithandiza kulimbana na mabvuto yense yomwe timbagumana nayo pa moyo wathu. (Zaiya 30:20, 21) Fala lace limbatipasa bzense bzomwe timbafunikira kuti tikhale ‘wakuthemera’ na ‘wakukonzeka [kucita] basa liri-lense labwino.’ (2 Timotio 3:17) Tikambaphatisa basa bzipfunziso bza m’Bibliya, timbakhala wanzeru kuposa wale omwe ambakhulupira ‘nzeru za dzikoli.’—1 Wakolinto 3:19; Psalymo 119:97-100.

2. Kodi tin’pfunza ciyani mu nkhani ino?

2 Mu nkhani ino tiniwona kuti nzeru za dziko kawiri-kawiri zimbalimbisa wanthu kuti ambabzifune wokha. Tenepo, bzingatinese kulimbana na makumbukidwe pabodzi na kucita bzinthu bzomwe wanthu wa m’dzikoli ambacita. Tsono Bibliya limbalewa kuti: ‘Samalani kuti munthu aleke kukuphatani ninga cirombo mwakuphatisa basa makumbukidwe ya wanthu na mapumpso.’ (Wakoloso 2:8) Tiniwonambo momwe wanthu adayambira kukhulupira magunkha mawiri yomwe Sathani ambayaphatisa basa. Ndipo pa gunkha liri-lense, tiniwona thangwe race nzeru za dziko n’zapezi-pezi na momwe nzeru za m’Fala la Mulungu ziliri zapadzulu kwene-kwene kuposa cinthu ciri-cense comwe dzikoli limbapereka.

KUCINJA KAWONEDWE PA NKHANI YAKUGONANA

3-4. Kodi ni kucinja kuponi komwe kudacitika pa nkhani yakugonana ku dziko la Estados Unidos, kumayambiriro kwa gole la 1900 na 1930?

3 Ku dziko la Estados Unidos, kudawoneka kucinja kukulu kwa momwe wanthu akhawonera nkhani yakugonana, kumayambiriro kwa gole la 1900 na 1930. Koma yakanati yafika magole yamweya, wanthu akhakhulupira kuti kugonana kukhafunika kucitika kokha na wanthu wakulowolana, ndipo pakhafunika lini kuti nkhani imweyi imbacezedwe padeca. Tsono na kupita kwa nthawe mtemo umweyu udasiya kuphata basa, ndipo nkhani yakugonana idayamba kumbalewedwa pali-pense.

4 Ndipo mu gole la 1920, lomwe winango adalicemera na dzina lakuti Loucos Anos 20, wanthu adacinja momwe akhawonera nkhani  yakugonana. Nyakufufudza munango wa nkhani zakale adalewa kuti: “Mafilme, drama, nyimbo, mabukhu pabodzi na bzinthu bzinango bzidayamba kumbawonesa nkhani zakugonana. Ndipo pa nthawe imweyi, kabzinidwe kanango kakhacitisa wanthu kukumbukira nkhani zakugonana, ndipo kabvalidwe kakhali kakusaya kuthemera. Tsono Bibliya likhadafotokoza kale kuti mu nsiku zakumalizira, wanthu angadadzakhala ‘wakufunisisa kubzikondwesa.’—2 Timotio 3:4.

Atumiki wa Yahova ambapumpsika lini na nzeru za pezi-pezi za dzikoli (Onani ndime 5) *

5. Kodi n’ciyani cidacitika na mitemo yakulewa bza nkhani zakugonana kuyambira mu 1960?

5 Mu magole ya 1960, wanthu azinji akhandotengana acikhala pa banja mwakusaya kulowolana, amuna ayai akazi akhagonana wokha-wokha ndipo nkhani yakulambana ikhali lini yacirendo. Ndipo masenzeka mazinji yakhalatiza padeca nkhani zakugonana. Kodi bzakutewera bzace mpsiponi? Nyakupfunza munango adafotokoza kuti wanthu akasaya kuteweza mitemo ambagumana na bzakutewera bzakuipa kwene-kwene. Mwa ciratizo, kumala kwa mabanja, pai ayai mai kusiya banja lace ndipo wanthu winango ambakhala na bvuto m’makumbukidwe ayai kukhala na cizolowezi cakumbawona vidiyo ayai mabukhu yomwe yambalatiza bzinthu bzakugonana. Ndipo bzakutewera bzinango bzimbakhala kupasirana matenda yomwe yambabwera thangwe ra kugonana, ninga mwa ciratizo, SIDA. Bzensenebzi bzinkulatiza kuti bzomwe dziko limbalimbikisa wanthu kuti mpsabwino kucita mpsapezi-pezi.—2 Pedru 2:19.

6. Kodi momwe wanthu ambawonera nkhani yakugonana ambathandizira tani cakulinga ca Sathani?

6 Momwe wanthu ambawonera nkhani yakugonana ambathandizira cakulinga ca Sathani. Kulewa cadidi, Sathani ambafuna kuwona wanthu ankuphatisa basa mwakuphonyeka mphaso yakugonana, yomwe Mulungu adawapasa na kusaya kulemekeza malowozi. (Wayefezo 2:2) Pakuti wanthuwo ambalemekeza lini mphaso imweyi, iwo ambalemekezambo lini mphaso yakukhala na wana yomwe Yahova adawapasa. Tsono bzimwebzi bzingadzawatazise kudzatambira moyo wakusaya kumala.—1 Wakolinto 6:9, 10.

BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA PA NKHANI YAKUGONANA

7-8. Thangwe ranyi bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani yakugonana mpsakusiyana kwene-kwene na bzomwe wanthu wa dzikoli ambalewa?

7 Wanthu omwe ambabvuma kuphatisa basa nzeru za dzikoli ambanyoza mitemo ya m’Bibliya, ndipo ambaiwona kuti njakusaya kuthandiza. Iwo pinango angabzibvunze kuti, ‘Thangwe ranyi Mulungu adatilenga na bzikhumbo bzakugonana ndipo akutiuza kuti tileke kubziphatisa basa?’ Wanthu amwewa ambabvunza mbvunzo umweyu thangwe ambakumbuka kuti munthu angacite ciri-cense comwe akufuna. Tsono Bibliya limbalewa cinthu cinango cakusiyana na makumbukidwe yamweya. Iro limbalewa kuti tin’funika lini kumbateweza cikhumbo ciri-cense ca thupi lathu, koma timbaphatise basa mphanvu yomwe tinayo kuti tilimbane na bzikhumbo  bzakuipa. (Wakoloso 3:5) Kuthumizira bzimwebzi, Yahova adatilinganizira malowozi yomwe ni njira yakumalisira bzikhumbo bzakugonana mwakuthemera. (1 Wakolinto 7:8, 9) Ndipo mwakuphatisa basa makonzedwe yamweya, mwamuna na mkazi angapfatse na kugonana mwakusaya thupo liri-lense ne kukumbukira bzakutewera bzakuipa bzomwe bzimbabwera thangwe ra kugonana kwakusaya kuthemera.

8 Mwakusiyana na nzeru za dzikoli, Bibliya limbatipfunzisa kuti timbawone nkhani yakugonana mwakuthemera. Iro limbalewa kuti kugonana kumbabweresa cikondweso kwa anyakulowolana. (Mimwani 5:18, 19) Ndipopa Bibliya limbalewa kuti: ‘Ali-wense wa imwepo an’funika kudziwa kulinyang’anira bwino thupi race kuti akhale wakucena na wakulemekezeka, sikuti na kalanga kakusaya kuphatika ninga momwe ambacitira wanthu wa mitundu omwe ambadziwa lini Mulungu.’—1 Watesalonika 4:4, 5.

9. (a) Kodi n’ciyani comwe atumiki wa Yahova adacita kumayambiriro kwa gole la 1900 na 1930? (b) Kodi ni malango yaponi yomwe timbayagumana pa cinembo ca 1 Juwau 2:15, 16? (c) Mwakubverana na cinembo ca Waroma 1:24-27, kodi ni mtundu uponi wakugonana omwe tin’funika kuutcenkha?

9 Kumayambiriro kwa gole la 1900 na 1930, atumiki wa Yahova alibe kubvuma kupumpsidwa na wanthu omwe akhatazira ‘kuzindikira makhalidwe yabwino.’ (Wayefezo 4:19) Iwo adacita nyongo yakuteweza mitemo ya Yahova. Ndipo Nsanza ya Mulindiri ya 15 Maio, 1926 ya Cingerezi, idalewa kuti “mwamuna ayai mkazi an’funika kubziretsa na kukhala wakucena m’makumbukidwe na m’bzicito, maka-maka akambacita bzinthu na munthu wasiyana naye cidzo.” Tenepo, bziribe basa kuti bzinthu bzikhali tani pa nthaweyo, atumiki wa Yahova adaphatisa basa nzeru za m’Fala la Mulungu. (Werengani 1 Juwau 2:15, 16. *) Ndipopa timbatenda kwene-kwene Fala la Mulungu. Timbatendambo Yahova thangwe ambatipasa cakudya cauzimu pa nthawe yace, comwe cimbatithandiza kutcenkha kupumpsidwa na nzeru zakuipa zakugonana zomwe dzikoli limbalimbisa. *Werengani Waroma 1:24-27. *

LEKANI KUMBABZIFUNA MWAKUNYANYIRA

10-11. Kodi n’ciyani comwe Bibliya likhadalewa kale kuti bzingadacitika nsiku zakumalizira zino?

10 Bibliya likhadalewa kale kuti mu nsiku zakumalizira, wanthu angadakhala ‘wakubzifuna.’ (2 Timotio 3:1, 2) Ndipopa ifepano timbadabwa lini tikawona wanthu ankulimbisa khalidwe limweri. Bukhu linango limbalewa kuti m’magole ya 1970 “pakhana mabukhu yomwe yakhana malango yakuthandiza wanthu kuti akhale na moyo wabwino.” Ndipo manango ya mabukhu yamweya “yakhalimbisa anyakuyawerenga kuti abzidziwe bwino na kubzibvuma acimbakumbukira momwe akhaliri kale.” Mwa ciratizo, libodzi mwa mabukhu yamweya limbalewa kuti: “Umbabzifune thangwe ndiwe wakudeka ndipo ndiwe wakudabwisa kwene-kwene kuposa wense omwe adakhala kale na moyo.” Bukhulo limbalewambo kuti: “Munthu angasankhule yekha momwe angacitire bzinthu, na kucita bzinthu bzomwe iye akuwona kuti mpsabwino na bzomwe bzikumudekera.”

11 Kodi nzeru imweyi mudaibvambo kale? Sathani adalimbisa Eva kucita bzibodzi-bodzibzi. Iye adauza Evayo kuti angadakhala ‘ninga Mulungu, [mwakudziwa] bzabwino na bzakuipa.’ (Ciyambo 3:5) Nsiku zino, wanthu azinji ambakumbukira kwene-kwene bza iwo okha, ambafuna lini kuuzidwa cakucita ndipo ambafunambo lini kuti Mulungu awauze cabwino na cakuipa. Ndipo khalidwe limweri limbawonekera na momwe wanthu ambawonera nkhani ya malowozi.

Akristau wacadidi ambaikha bzakufuna bza winango pa mbuto yakuyamba, maka-maka wale omwe mbakulowolana (Onani ndime 12) *

12. Kodi wanthu ambaiwona tani nkhani ya malowozi?

 12 Bibliya limbalangiza mwamuna na mkazi kuti ambalemekezane na kulemekezambo malowozi yawo. Iro limbalimbisa anyakulowolana kuti apitirize kukhala pabodzi, mwakulewa kuti: ‘Mwamuna an’dzasiya baba wace na mai wace, acidzaphatana na mkazace, ndipo awiriwo an’dzakhala thupi libodzi.’ (Ciyambo 2:24) Mwa kusiyana na nzeru zimwezi, wanthu omwe ambapumpsidwa na nzeru za dzikoli ambawona mwakusiyana nkhani imweyi, iwo ambalewa kuti ali-wense omwe ali pa banja an’funika kumbakumbukira bzakusaya bzace sikuti bza mwanzace. Bukhu linango lomwe limbalewa bza kulambana limbati: “Lumbiro lomwe anyakulowolana ambacita pa malowozi yawo lakuti ‘pomwe tense awiri tikana moyo’ lidapitidwa m’mbuto na lumbiro lakuti kulowolana ni ‘pomwe awirife tikadafunana.’” Pakuti wanthu ambawona malowozi kuti njakusaya kukhalisa, tenepo, mabanja yambalambana ndipo manango yambadzongeka. Bzimwebzi bzinkulatiziratu padeca kuti, wanthu wa dzikoli ambawona mwakuphonyeka nkhani ya malowozi.

13. Thangwe ranyi Yahova ambanyansidwa na wanthu wakubzikuza?

13 Bibliya limbalewa kuti: ‘Yahova ambanyansidwa na munthu ali-wense wakubzikuza.’ (Mimwani 16:5) Thangwe ranyi Yahova ambanyansidwa na wanthu wakubzikuza? Thangwe libodzi ndakuti wanthu omwe ambakulisa na kulimbisa khalidwe la kubzifuna mwakunyanyira ambabzikuza ninga Sathani. Mwa ciratizo, kumbukirani momwe Sathani adabzikuzira pomwe adauza Jezu kuti amunamate, napo iye akhadziwa kuti Mulungu adaphatisa basa Jezuyo pakulenga bzinthu bzense. (Mateu 4:8, 9; Wakoloso 1:15, 16) Tenepo, wanthu omwe mbakusaya kubzikuza ambatsimikiza na mtima wense kuti nzeru za dzikoli n’za kupusa pamaso pa Mulungu.

BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA PA NKHANI YAKUBZIFUNA MWAKUNYANYIRA

14. Kodi cinembo ca Waroma 12:3, cingatithandize tani kuwona momwe tiriri?

14 Bibliya limbatithandiza kuwona momwe tiriri. Iro limbalewa kuti mpsakufunika munthu nthawe zinango kumbabzifunambo. Jezu adalewa kuti: ‘Funa mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha,’ bzimwebzi bzinkulatiza kuti tin’funika kumbabzifuna mwacika-kati. (Mateu 19:19) Tsono Bibliya limbatipfunzisa lini kuti tin’funika kumbabziwona kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa winango. Koma iro limbatiuza kuti: ‘Lekani kucita ciri-cense na ndeu ayai na dyera, koma mwa kubzicepswa, mbawonani  winango kukhala wakukuposani.’—Wafiripo 2:3; werengani Waroma 12:3. *

15. Kodi n’ciyani comwe cimbakutsimikizirani kuwona kuti malango ya m’Bibliya yakulewa bza nkhani ya kumbabzifuna njabwino?

15 Nsiku zino, wanthu azinji napo wale omwe adapfunza kwene-kwene ambalewa kuti malango ya Bibliya njakusaya kuthandiza. Iwo ambalewa kuti munthu omwe ambawona anzace kukhala wakumuposa ambacitisa anzacewo kumuwona kuti ngwakugona, nakuti alibe na basalo. Kodi bzakutewera bza makumbukidwe ya Sathaniya mpsiponi? Kodi imwepo mumbayawona tani makumbukidweya? Kodi wanthu omwe ambabzifuna mwakunyanyira ambakhaladi wakukondwa? Kodi mabanja yawo yambakhala yakukondwa? Kodi iwo ambakhala na axamwali wabwino? Kodi ambakhala pa uxamwali na Mulungu? Kucokera pa bzomwe mumbawona, kodi ni mbali iponi yomwe imbakhala na bzakutewera bzabwino, kuphatisa basa nzeru za dzikoli ayai nzeru zakucokera m’Fala la Mulungu?

16-17. Pakulewa bza wanthu wanzeru wa mu nthawe ya Jezu, kodi n’ciyani comwe iye adalewa, ndipo tin’funika kutenda bzinthu bziponi?

16 Wanthu omwe ambabvera malango ya wale omwe ambawonedwa na dzikoli kuti mbanzeru ali ninga munthu omwe wayenda kukazunga ku mbuto yacirendo ndipo kumweko iye akubvunza njira mwanzace omwe wayenda kumweko kukazungambo, tenepo wense awiri ataika. Mwakubverana na bzimwebzi, Jezu adalewa bza wanthu ‘wanzeru’ wa mu nthawe yace, kuti: ‘Iwo ni atsogoleri azimola. Pakuti, zimola adatsogolera zimola mwanzace, wense an’dzagwera m’dindi.’ (Mateu 15:14) Kulewa cadidi, Mulungu ambanyansidwa kwene-kwene na nzeru za dzikoli.

Atumiki wa Mulungu ambakumbukira bzisimbo bzomwe adabzigumana pa utumiki bwawo (Onani ndime 17) *

17 Malango ya m’Bibliya nja nzeru ndipo nthawe zense ‘yana phindu pakupfunzisa, pakutsimula, pakulungamiza bzinthu, na pakulanga m’cirungamo.’ (2 Timotio 3:16) Tikutenda kwene-kwene Yahova thangwe ambaphatisa basa gulu lace kuti ambatikhotcerere ku nzeru za dzikoli! (Wayefezo 4:14) Ndipo cakudya cauzimu comwe iye ambatipasa cimbatindiza kukhala na mphanvu yomwe timbafunikira kuti tiphatisise malango ya m’Fala lace. Tenepo kudziwa kuti Yahova ambatipasa nzeru na kutitsogolera mwakuphatisa basa Bibliya kumbatikondwesa kwene-kwene.

NYIMBO 54 ‘Njira Njiyi’

^ ndi. 5 Nkhaniyi in’tithandiza kulimbisa cikhulupiro cathu cakuti Yahova ndiye yekha omwe angatitsogolere. In’tithandizambo kuwona kuti kutewezera nzeru za dziko kumbakhala na bzakutewera bzakuipa kwene-kwene, koma kuphatisa basa nzeru za Mulungu kuna phindu.

^ ndi. 9 1 Juwau 2:15 Lekani kufuna dziko ayai bzinthu bza m’dzikoli.Pakuti ali-wense wakufuna dzikoli, lufoyi la Baba liri lini mwa iye. 16 Pakuti bzinthu bzense bza m’dziko, ninga cikhumbo ca thupi, cikhumbo ca maso na kubziwonesera pa bzinthu bzomwe munthu anabzo, bzimbacokera lini kwa Baba, koma ku dziko.

^ ndi. 9 Mwa ciratizo, onani Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa, Buku Loyamba, kapitulo 24-26, na Buku Lachiwiri, kapitulo 4-5; Mitawiro ya Mibvunzo 10 ya Maswaka, mbvunzo 7.

^ ndi. 9 Waroma 1:24 Tenepo mwakubverana na bzikhumbo bza mtima wawo, adawasiya kuti ambacite bzinthu bzakuipa kuti mathupi yawo yakhale yakupswipa. 25 Iwo adacinjanisa cadidi ca Mulungu na kunama, ndipo adayamba kunamata na kucitira utumiki bwakupambulika cirengedwe m’mbuto mwa Mulengi, omwe ngwakutumbizika mpaka muyaya. Ameni. 26 Ndipopa Mulungu adawaleka kuti atewere kalanga kawo kakupasa manyazi, pakuti akazi wa pakati pawo adasiya macitidwe yacibadwa, acimbacita bzakusiyana na cibadwa. 27 Bzibodzi-bodzimbo, napo amuna adasiya kugonana mwacibadwa na akazi, acimbagonana amuna wokha-wokha na cikhumbo cakuipa, acimbacita bzakunyansa, na kumbatambiriratu malipo yakuthemerana na kuphonya kwawoko.

^ ndi. 14 Waroma 12:3 Thangwe ra kudeka mtima kukulu komwe ndidapasidwa, ndinkuuza ali-wense wa imwepo kuti aleke kumbabzikumbukira yekha mwakunyanya, koma ali-wense ambakumbuke mwanzeru mwakubverana na cikhulupiro comwe Mulungu adamupasa.

^ ndi. 53 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Tinkuwona banja la Mboni za Yahova linkuphatisa basa nthawe yawo mwakuthemera. M’bale na mpfumakazi ankupalizira mkati mwa gole la 1960.

^ ndi. 55 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mu gole la 1980, mwamuna ankusamalira mkazi wace omwe ankuduwala ndipo mwana wawo wacikazi ankuwona bzimwebzi.

^ ndi. 57 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Nsiku zino, banja likukumbukira bzisimbo bzomwe lagumana pa basa lakutumikira Yahova pa moyo wawo. Mwana wawo wacikulire wacikazi pabodzi na banjali mbakukondwa kwene-kwene.