Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 22

Kulisani Luso Lanu Lakupfunza!

Kulisani Luso Lanu Lakupfunza!

‘Mutsimikize kuti mpsiponi bzinthu bzakufunika kwene-kwene.’—WAFIRIPO 1:10.

NYIMBO 35 ‘Tsimikizani Kuti Mpsiponi Bzinthu Bzakufunika Kwene-kwene’

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Thangwe ranyi wanthu winango ambakwanisa lini kucita pfunziro la pawokha?

NSIKU ZINO, kuti munthu akhale na moyo ambafunika kucita nyongo ikulu kwene-kwene. Mwa ciratizo, abale wathu azinji ambaphata basa kwa nthawe itali kuti agumane kobiri zakugulira bzakudya, bzakubzala na kumangira nyumba mabanja yawo. Winango ambamala nthawe izinji ankucita ulendo bwakuyenda ku basa ndipo ambabwerera kumui akamaliza basalo. Azinji ambaphata basa kwene-kwene kuti agumane kobiri zakuthandizira wanthu wa m’banja mwawo. Ndipo kuphampha kwa nsiku iri-yense pambuyo basa lawo, abale na mpfumakazi omwe ambaphata basa na nyongowo ambakhala wakuneta. Ndipo thangwe ra kunetako, iwo ambakwanisa lini kucita pfunziro la pawokha.

2. Kodi ni nthawe iponi yomwe mumbacita pfunziro lanu?

2 Tin’funika kumbapambula nthawe yakupfunza Fala la Mulungu na mabukhu yathu Yacikristau. Bzimwebzi mpsakufunika thangwe bzimbatithandiza kukhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova ndipo kutsogolo tin’dzatambira moyo wakusaya kumala! (1 Timotio 4:15) Abale winango ambabesera nsiku zense kuti apfunze pa nthawe yomwe wanthu azinji wa pamui pawo akadagona ndipo makumbukidwe yawo yambakhala yakali pa mbuto. Ndipo winango ambasankhula nthawe yakucepa kuphampha kwa nsiku kuti apfunze bzinthu bzauzimu na kukumbukira bzomwe apfunzabzo.

3-4. Kodi ni kucinja kuponi komwe kwacitika tsapanopapa pa nkhani ya mabukhu yomwe timbatambira, ndipo thangwe ranyi?

3 Mwakusaya kupenukira, imwepo munkutawiriza kuti mpsakufunika kumbapambula nthawe yakupfunza. Tsono tingapfunze ciyani? ‘Pinango mungalewe kuti bziripo bzinthu bzizinji bzomwe tingawerenge. ‘Koma bzimbandinesa kuwerenga bzensenebzo.’ Abale winango ambakwanisa kuwerenga mabukhu yense na kuwona mavidiyo yakulewa bza Bibliya yomwe timbatambira, koma abale wathu azinji ambaneseka kucita bzimwebzi. Ndipo Bungwe Lakutonga limbadziwa bzimwebzo. Ndipopa Bungwe Lakutonga tsapanopapa lacepesa mulewengo wa mabukhu yomwe timbatambira, kuyambira yakudinda na yomwe yambaikhidwa pa interneti.

4 Mwa ciratizo, tidaleka kudinda Buku Lapachaka la Mboni za Yehova,  thangwe nkhani zizinji zakulimbisa zinkugumanika pa jw.org® na pa programa ya JW Broadcasting® yomwe imbacosedwa mwezi uli-wense. Ndipo marevista ya Nsanza ya Mulindiri yakugawira na Galamukani! tsapano yambacosedwa katatu pa gole. Kucinja kumweku kulibe kucitidwa kuti tikhale na nthawe izinji yakucita bzinthu bzomwe bzimbacita lini mbali yakunamata kwathu Yahova. Koma kuti tikhale na nthawe yakumbaikha ‘bzinthu bzakufunika kwene-kwene’ pa mbuto yakuyamba. (Wafiripo 1:10) Tsapano mbaticezeraneni momwe mungasankhulire bzinthu bzakufunika na momwe mungagumanire phindu na pfunziro la pamwekha.

IKHANI BZITHU BZAUZIMU PA MBUTO YAKUYAMBA

5-6. Kodi ni nkhani ziponi zomwe tin’funika kumbapfunza mwakanderekho?

5 Kodi cinthu cakuyamba comwe tin’funika kupfunza n’ciponi? Nsiku zense tin’funika kumbapambula nthawe kuti timbapfunze Fala la Mulungu. Ndipo mavesi ya kawerengedwe ka Bibliya komwe kambaphatisidwa basa pa mitsonkhano ya gwere pa mdzinga uli-wense, yacepesedwa kuti timbakhale na nthawe izinji yakukumbukira na kufufudza m’mabukhu yathu nkhani zomwe zinkubverana na bzomwe tawerengabzo. Tsono cakulinga cathu cin’funika lini kukhala cakundowerenga mavesi yomwe yaikhidwa pa mdzinga uli-wense, koma kumbabvuma kuti Fala la Mulungu litokonye mtima wathu na kutithandiza kupitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova.—Psalymo 19:14.

6 Kodi ni nkhani ziponi zomwe tin’funika kumbapfunza mwakanderekho? Kulewa cadidi, tin’funika kumbakonzekera bwino Nsanza ya Mulindiri Yakupfunza na Pfunziro la Bibliya la Gwere, pabodzi na nkhani zinango zomwe zimbacitidwa pakati pa mdzinga. Ndipo tin’funikambo kumbawerenga nkhani zense zomwe zimbacosedwa mu Nsanza ya Mulindiri na Galamukani!

7. Kodi tin’funika kutaya mtima thangwe rakuti tinkukwanisa lini kuwerenga ayai kuwona bzinthu bzinango bzomwe bziri pa webisaite yathu na pa JW Broadcasting?

7 Pinango imwepo mungalewe kuti inde, ‘tsono tani pakulewa bza nkhani na mavidiyo yomwe yambagumanika pa webisaite yathu ya jw.org, na nkhani zomwe zimbalatizidwa pa JW Broadcasting? Pana bzinthu bzizinji!’ Kumbukirani ciratizoci: Mu restaurante mumbakhala na bzakudya bzakusiyana-siyana bzakukoma. Tsono anyakugula cakudya mu restaurantemo ambandolawidza lini cakudya ciri-cense comwe ciri m’mwemo, koma ambadya kokha comwe ambapasidwa. Mpsibodzi-bodzimbo kwa imwepo, penu munkukwanisa lini kuwona bzinthu bzense bzomwe bziri pa interneti, lekani kutaya mtima. Koma werengani na kuwona bzomwe mungakwanise. Tsapano mbatiwoneni thandauzo la kupfunza na bzomwe tingacite kuti pfunzirolo likhale la phindu.

KUPFUNZA KUMBAFUNA NYONGO

8. Kodi n’ciyani comwe mun’funika kucita mukambakonzekera pfunziro la Nsanza ya Mulindiri, ndipo mun’dzagumana phindu liponi?

8 Mukambakonzekera Nsanza ya Mulindiri Yakupfunza, mbaikhani makumbukidwe yanu pa bzomwe munkuwerenga kuti mukwanise kudziwa nfundo yakufunika. Kupfunza kumbafuna bzizinji sikuti kundowerenga mwakamfulumize ayai kukwala mitawiro ya mibvunzo yakupfunza. Ndipo mukambakonzekera Nsanza ya Mulindiri Yakupfunza, cakuyamba mbawerengani mafala yakuti bzomwe tin’pfunza yomwe yambagumanika kumayambiriro kwa nkhani. Patsogolo pace, mbawerengani misolo ya nkhani na tumisolo tung’ono-tung’ono pabodzi na mibvunzo yakubwereza. Mukamala, mbawerengani nkhani yense pang’ono-pang’ono. Ndipo khalani tceru na mzere uli-wense kuti muwone nfundo yomwe inkufotokozedwa pa ndime yomwe munkuwerenga. Kucita bzimwebzi kun’dzakuthandizani kugumana nfundo ya ndimeyo. Ndipo pakuwerenga nkhani, mbakumbukirani kubverana kwa ndime iri-yense na tumisolo tung’ono-tung’ono pabodzi na msolo ukulu wa nkhaniyo. Nembani mafala yali-yense pabodzi na nkhani yomwe pakuyamba mukhaibvesesa lini, koma tsapano mun’funa kuibvesesa bwino.

9. (a) Thangwe ranyi tin’funika kumbakhala tceru na bzinembo bzomwe bzimbawerengedwa pa pfunziro la Nsanza ya Mulindiri, ndipo tingacite tani bzimwebzo? (b) Mwakubverana na cinembo ca Djosuwe 1:8, kodi tin’funika kucita ciyani kuti tithumizire kawerengedwe kathu ka Bibliya?

9 Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri lomwe timbacita pa mtsonkhano wa gwere, limbatithandiza kubvesesa Bibliya. Tenepo, mbawerengani mucimbakumbukira  bzinembo, maka-maka bzomwe bzimbawerengedwa pa pfunzirolo. Mbakhalani tceru kuti muwone nfundo ikulu yomwe inkugumanika m’mavesi yomwe yali mu ndime. Ndipo mbapambulani nthawe yakukumbukira bzomwe mwawerenga m’bzinembobzo na kuwona momwe mungabziphatisire basa pa moyo wanu.—Werengani Djosuwe 1:8. *

Abereki, pfunzisani wana wanu momwe angacitire pfunziro lawo (Onani ndime 10) *

10. Mwakubverana na cinembo ca Wahebereu 5:14, thangwe ranyi abereki an’funika kumbapambula nthawe pa kunamata ninga banja kuti athandize wana wawo kukonzekera na kufufudza nkhani?

10 Abereki ambafuna kuti wana wawo ambakondwe pa nthawe ya Kunamata Ninga Banja pa mdzinga uli-wense. Napo kuti aberekiwo ni omwe ambalinganiza nkhani zakuti acezerane pa kunamata ninga banja, iwo an’funika lini kumbakonzekera nkhani zakupambulika ayai zakusekesa mdzinga uli-wense. Mwa ciratizo, pa Kunamata Ninga Banja, aberekiwo angasankhule kumbawona programa yomwe imbagumanika pa JW Broadcasting yomwe imbacosedwa mwezi uli-wense, ayai nthawe zinango angacite bzinthu bzinango pabodzi, ninga kumanga cingalawa ca Nowe, bzomwe mpsakufunikambo kuti wana apfunze. Wanawo an’funika kupfunza kumbakonzekera mitsonkhano ya gwere, ayai kufufudza mtawiro wa mbvunzo omwe angagumane nawo ku xikola. (Werengani Wahebereu 5:14. *) Ndipo wana akambakhala na nthawe ya kupfunza nkhani za m’Bibliya kumui, an’dzaneseka lini kutetekera nkhani zomwe zimbafotokozedwa pa mitsonkhano ya gwere, ya dera, na ya cigawo, sikuti kundokhala tceru kokha pa mbali za vidiyo zomwe zimbalatizidwa. Ndipo kukula kwa nthawe yomwe aberekiwo angapfunze na wana wawo in’themba msinkhu wa wanawo.

11. Kodi ni lini pomwe tingayambe kuthandiza anyakupfunza wathu wa Bibliya momwe angakonzekerere pfunziro, ndipo n’thangwe ranyi?

11 Anyakupfunza wathu wa Bibliya an’funikambo kudziwa momwe angakonzekerere pfunziro lawo. Iwo akayamba kupfunza Bibliya, ifepano timbakomedwa kwene-kwene tikawona kuti akwala m’bukhu lawo mitawiro ya mibvunzo yakupfunza ayai akonzekera mitsonkhano ya gwere. Koma tin’funika kumbawapfunzisa momwe angafufudzire na kuwathandiza kuti ambapfunze nkhani zakuzika akakhala ali wokha. Kucita bzimwebzi kun’dzawathandiza kuti akadzagumana na bvuto aleke kudzabvunza m’bale ayai mpfumakazi kuti iwauze cakucita, thangwe iwo an’dzakhala akudziwa kale mabukhu yomwe yana nkhani zomwe zingawathandize.

KHALANI NA BZAKULINGA PAKUPFUNZA

12. Kodi ni bzakulinga bziponi bzomwe tin’funika kukhala nabzo pakupfunza?

12 Kupfunza kungakudekereni lini mukakhala mulibe bzakulinga. Tsono mungakhale tani na bzakulinga? Mungayambe kupfunza kwa nthawe yakucepa ndipo pang’ono na pang’ono mun’dzawona kufunika kwa kuthumizira nthawe yomwe mumbamala pakucita pfunziro lanu. Ndipo mukakhala munkucita pfunziro  lanulo mbakumbukirani cakulinga ca pfunzirolo. Mwakusaya kupenukira, cakulinga cathu cikulu n’cakufuna kupitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova. Cinthu cinango n’cakuti timbagumana mwakamfulumize mtawiro wa mbvunzo omwe munthu atibvunza ayai timbakwanisa kufufudza nkhani yomwe ingatithandize kulimbana na bvuto lomwe tinkugumana nalo.

 13. (a) Fotokozani bzomwe tswaka omwe ali pa xikola angafunike kucita kuti akhotcerere bzomwe ambakhulupira. (b) Kodi imwepo mungaphatise tani basa malango ya pa cinembo ca Wakoloso 4:6?

13 Mwa ciratizo, kodi imwepo ndimwe tswaka omwe muli pa xikola? Pinango anzanu wa ku xikolako ambakhulupira kuti wanthu alibe kucita kulengedwa koma adacita kusandulika. Tsono pinango imwepo mungafune kuwafotokozera mathangwe yomwe yambakucitisani kukhulupira kuti wanthu adacita kulengedwa ninga momwe Bibliya limbapfunzisira, koma mukuwona kuti mun’kwanisa lini kucita bzimwebzo. Penu bziri tenepo, mun’funika kucita nyongo yakupfunza bza nkhaniyi. Ndipo pomwe munkupfunza khalani na bzakulinga bziwiri kuti mubzikwanirise: (1) kulimbisa cikhulupiro canu cakuti Mulungu ndiye adalenga bzinthu bzense ndipo (2) kupfunza momwe mungakawafotokozerere bwino bzomwe mumbakhulupira pa nkhaniyi. (Waroma 1:20; 1 Pedru 3:15) Koma cakuyamba bzibvunzeni kuti, ‘Thangwe ranyi anzangu wa ku xikola ambakhulupira kuti wanthu adacita kusandulika?’ Patsogolo pace, fufudzani mwakusamala bza nkhaniyi m’mabukhu mwathu. Mukacita bzimwebzi, mun’dzawona kuti kuuza anzanu bzomwe mumbakhulupira n’kwakusaya kunesa ninga momwe mukhakumbukirira pakuyamba. Wanthu azinji ambakhulupira kuti wanthu adacita kusandulika thangwe munthu munango omwe iwo ambamulemekeza adawauza kuti mpsacadidi. Tenepo, mukagumana nfundo ibodzi ayai ziwiri zomwe mungauze winango bza nkhaniyi, mungathandize munthu omwe ankufunisisa kugumana cadidi pa nkhaniyi.—Werengani Wakoloso 4:6. *

THUMIZIRANI CIKHUMBO CANU CAKUFUNA KUPFUNZA

14-16. (a) Kodi mungacite tani kuti mupfunze bzizinji bza bukhu la m’Bibliya lomwe mukanati kulizolowera? (b) Fotokozani momwe bzinembo bzingakuthandizireni kubvesesa bwino bukhu la Amosi. (Onani kwadru yakuti ““ Mbawonani Bibliya Kukhala Lacadidi pa Moyo Wanu!”)

14 Tiyezezere kuti pa mtsonkhano unango wa gwere tin’dzawerenga na kupfunza bukhu lomwe limbalewa bza mapolofesiya ya m’Bibliya, koma bukhulo liribe makapitulo mazinji ndipo mukanati kulizolowera. Cakuyamba comwe mungafunike kucita ni kukulisa cikhumbo canu cakufuna kudziwa bzomwe munembi wa bukhulo adanemba. Kodi mungacite tani bzimwebzo?

15 Cakuyamba, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi n’ciyani comwe inepano ndimbadziwa bza munembi wa bukhuli? Kodi iye akhali mbani, akhakhala kuponi ndipo akhaphata basa lanyi?’ Tenepo, tikadziwa bzizinji pakulewa bza munembiyo, tin’dzabvesesa thangwe race iye adaphatisa basa mafala ayai mathere manango pa bzomwe iye adanemba. Ndipo mukambawerenga Bibliya, mbakumbukirani unthu bwa munembi wa bukhulo.

16 Caciwiri, dziwani gole lomwe bukhulo lidanembedwa. Ndipo kuti muleke kuneseka kucita bzimwebzi, onani m’Bibliya la Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Com Referências, pa matsamba yakuyambirira pomwe padanemba kuti Tabela dos Livros da Bíblia.” Ndipo onanimbo ndandanda wa apolofeta na wamambo pa Nkhani Zakuthumizira A6. Tsono penu bukhu lomwe munkupfunzalo likulewa bza mapolofesiya, bzingakhale bwino kudziwa momwe moyo wa wanthu ukhaliri pomwe bukhulo lidanembedwa. Pfunzani kuti mudziwe makhalidwe na bzicito bzakuipa bza wanthuwo, bzomwe bzikhacitisa mpolofetayo kuyenda kukawathandiza kuti acinje. Ndipo dziwanimbo omwe adakhala na moyo pa nthawe ibodzi-bodzi na munembiyo. Kuti mubvesese bwino-bwino bza nkhaniyo, imwepo mun’funika kupfunza mabukhu manango ya m’Bibliya. Mwa ciratizo, kuti mubvesese bwino momwe bzinthu bzikhaliri mu nthawe ya mpolofeta Amosi, werengani mavesi ya m’mabukhu ya 2 Wamambo na 2 Nkhani, mabukhu yamweya yambabverana na bzomwe bzimbafotokozedwa pa cinembo ca Amosi 1:1. Kuthumizira  bzimwebzi, mungawonembo bzomwe Ozeya adanemba, omwe ankuwoneka kuti adakhalambo na moyo mu nthawe ya mpolofeta Amosi. Tenepo, mukawerenga mabukhu manango ya m’Bibliyaya, mun’dzabvesesa bwino momwe moyo ukhaliri mu nthawe ya mpolofetayu.—2 Wamambo 14:25-28; 2 Nkhani 26:1-15; Ozeya 1:1-11; Amosi 1:1.

KHALANI TCERU NA BZOMWE MUMBAPFUNZA

17-18. Phatisani basa bziratizo bzomwe bzafotokozedwa mu ndimezi ayai bzomwe mwabzigumana pomwe mukhawerenga Bibliya kuti mulatize momwe nkhani zomwe zingawoneke ninga zakusaya kufunika zingathandizire pfunziro lanu la pamwekha.

17 Tikambawerenga Bibliya, tin’funika kukhala na cakulinga ca kupfunza bzizinji. Mwa ciratizo, tiyezezere kuti mukuwerenga kapitulo 12 ya bukhu la Zakariya, lomwe lidafotokoza bza infa ya Mesiya. (Zakariya 12:10) Ndipo pa vesi 12, munkuwerenga mafala yakuti ‘banja la nyumba ya Natani’ lin’dzalira ndipo lin’dzasunama kwene-kwene thangwe ra infa ya Mesiya. Tsono mukanati mwamala kuwerenga mafala yamweya, mwaima pang’ono ndipo mukubzibvunza kuti: ‘Kodi pana kubverana kuponi pakati pa nyumba ya Natani na Mesiya? Kodi ndingacite tani kuti ndibvesese bzomwe vesiri linkufuna kufotokoza?’ Tsono kuti mubvesese bwino mwayamba kufufudza. Ndipo mwawona referência cruzada yomwe ikukuyendesani pa cinembo ca 2 Samuweri 5:13, 14, ndipo na cinemboci mwapfunza kuti Natani akhali m’bodzi wa wana wa Mambo Davide. Ndipo yaciwiri, ikukuyendasani pa cinembo ca Luka 3:23, 31, cinemboci cimbalewa kuti Jezu akhali mbadwo wa Natani, ndipo Nataniyo akhali wa dzinza la Mariya! (Onani mbali yakuti “Zuze, mwana wa Heli,” pa nfundo zakuthumizira pa cinembo ca Luka 3:23.) Patsogolo pace imwepo munkubzibvunza kuti, kodi bzimwebzi bzinkufuna kulewa ciyani? Munkubzibvunza thangwe imwepo mumbadziwa kuti polofesiya ikhadaleweratu kuti Jezu angadadzabadwira m’banja la Davide. (Mateu 22:42) Tsono Davide akhana wana wakupitirira 20. Kodi mpsakudabwisa lini kubva Zakariya ankulewa kuti banja la Natani likhana mathangwe yakubveka yakudandaulira infa ya Jezu?

18 Mbatiwoneni ciratizo cinango. Mu kapitulo yakuyamba ya bukhu la Luka, timbawerenga kuti anjo  Gabriyeli adazungira Mariya ndipo adamuuza cinthu cakudabwisa cakuti Mariyayo angadadzabereka mwana wa mwamuna, anjoyo adati: ‘Iye an’dzakhala mkulu, acidzacemeredwa Mwana wa Mkululetu; ndipo Yahova Mulungu an’dzamupasa mpando wa umambo wa Davide, baba wace, ndipo iye an’dzatonga nyumba ya Djakobi, nthawe zense.’ (Luka 1:32, 33) Kwa ifepano bzingakhale bzakusaya kunesa kubvesesa kokha mbali yakuyamba ya mafala yomwe Gabriyeli adalewa yakuti Jezu angadadzacemeredwa ‘Mwana wa Mkululetu.’ Koma Gabriyeli adalewa pomwe kuti Jezu angadadzatonga ninga ‘Mambo.’ Tenepo pinango tingabzibvunze kuti, kodi Mariya adakumbuka ciyani pomwe adabva mafala ya Gabriyeli? Pinango iye adayamba kukumbukira kuti, kodi Gabriyeli ankuthandauza kuti Jezu an’dzapita nkhankha mwa Mambo Herode, ayai nkhankha ya m’bodzi mwa atongi wa Jirayeri? Tenepo, Jezu angadakhala mambo, Mariya angadakhala mkazi wakulemekezeka, ndipo banja lace lingadakakhala ku nyumba ya mambo. Koma Bibliya limbalewa lini kuti Mariya adalewa cinthu ciri-cense cakubverana na bzimwebzi kwa Gabriyeli, ndipo limbalewa lini kuti Mariya adakumbira mbuto yabwino kuti adzakhale mu Umambobo, ninga momwe adacitira anyakupfunza awiri wa Jezu. (Mateu 20:20-23) Bzimwebzi bzinkutitsimikizira nfundo yakuti Mariya akhali mkazi wakubzicepswa!

19-20. Mwakubverana na Tiyago 1:22-25 na 4:8, kodi tin’funika kukhala na bzakulinga bziponi tikambapfunza Bibliya?

19 Nthawe zense tin’funika kumbakumbukira kuti cakulinga cathu cikulu comwe cimbaticitisa kupfunza Bibliya na mabukhu yathu ni kufuna kukhala pa uxamwali na Yahova. Tin’funikambo kudziwa bwino ‘unthu bwathu,’ kuti ndife mbani na bzomwe tin’funika kucinja kuti tikondwese Mulungu. (Werengani Tiyago 1:22-25; * 4:8. *) Ndipo tikafuna kuyamba pfunziro lathu liri-lense, tin’funika kukumbira mzimu wakucena wa Yahova kuti utithandize kubvesesa bzomwe tin’funa kupfunzabzo na kucita bzomwe tinkufunikira.

20 Tikacita bzimwebzi tensenefe tin’dzakhala ninga mtumiki wakukhulupirika wa Mulungu omwe ambafotokozedwa m’bukhu la psalymo kuti: ‘Ambakondwa na malango ya Yahova, ndipo ambawerenga bzakutonga Bzace acimbabzikumbukira masikati na usiku. . . . Ndipo bzakucita bzace bzense bzin’dzamufambira bwino.’—Psalymo 1:2, 3.

NYIMBO 88 Tidziwiseni Njira Zanu

^ ndi. 5 Yahova mwakudeka mtima ambatipasa bzinthu bzizinji kuti timbawone, kuwerenga na kupfunza. Nkhani ino ina njira zizinji zomwe zingakuthandizeni kugumana phindu na pfunziro lanu la pa mwekha.

^ ndi. 9 Djosuwe 1:8 Bukhu la bzakutongali lireke kucoka pa mulomo pako, umbaliwerenge na mafala ya pansi-pansi masikati na usiku, kuti uwonesese kuti ukuteweza bzensene bzomwe bzidanembedwa m’mwemo. Pakuti ukacita tenepoyo, un’dzakhala na moyo wabwino ndipo un’dzacita bzinthu mwanzeru.

^ ndi. 10 Wahebereu 5:14 Koma cakudya cakutanfuna n’ca wanthu wakukhwima mwauzimu, omwe pakuphatisa basa mphanvu zawo zakuzindikira, apfunzisa mphanvuzo kusiyanisa cabwino na cakuipa.

^ ndi. 13 Wakoloso 4:6 Mafala yanu nthawe zense yan’funika kukhala yabwino, yakuikhidwa munyu, kuti mudziwe momwe mungatawirire ali-wense.

^ ndi. 19 Tiyago 1:22 Tsono, khalani anyakuteweza falalo, sikuti wakundobva kokha, mucimbabzinamiza na makumbukidwe yacinyengo. 23 Tenepo penu munthu ni nyakundobva fala ne kulicita, ali ninga munthu omwe ambabziwona nkhope yace pa supedyo. 24 Yekha ambabzidinga, koma akacoka nthawe imweyo ambayebwa kuti ni munthu wa mtundu wanyi. 25 Tsono, ule omwe an’cinyang’anisisa na pafupi cakutonga cakulungamiratu cakubweresa ufulu, acilimbikira m’bzimwebzo, iye an’dzakondwa pakumbalicita thangwe iye si nyakundobva, aciyebweratu, koma ni nyakulicita.

^ ndi. 19 Tiyago 4:8 Mufenderereni Mulungu ndipo iye an’dzakufendereranimbo. Cenesani manja yanu, imwe anyakuipamwe! Ndipo cenesani mitima yanu, imwe anyakutsitsimwamwe.

^ ndi. 66 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Abereki ankuthandiza wana wawo momwe angakonzekerere Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri.

^ ndi. 68 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale ankufufudza munembi wa bukhu la m’Bibliya Amosi kuti amudziwe bwino. Bzithunzi-thunzi bzomwe tinkuwonabzi bzinkulatiza bzomwe m’baleyu ankuwona m’makumbukidwe mwace pomwe ankuwerenga nkhani za m’Bibliya na kukumbukira bzomwe ankuwerengabzo.