NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Junho 2019

Revista ino ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 5 Agosto–1 Setembro, 2019

‘Samalani Kuti Munthu Aleke Kukuphatani Ninga Cirombo’

Sathani ni xaxa pa nkhani yakupumpsa wanthu. Kodi iye ambayezera tani kutipumpsa kuti tisiye kutumikira Yahova?

Tcenkhani Makumbukidwe Yomwe Yambabverana Lini na Cidziwiso ca Mulungu!

Makumbukidwe yathu yambatonkonyedwa na cikhalidwe cathu, miyambo pabodzi na mapfunziro. Kodi tingacose tani bzinthu bzomwe bzingakhale bzakunesa ‘[m’makumbukidwe]’mwathu?

Mbathembani Yahova Mukakhala na Thupo

Kusunama ayai kukhala na thupo kwa nthawe itali kungadzonge thanzi pabodzi na makumbukidwe yathu. Tingapfunze bzizinji na momwe Yahova adathandzira atumiki wace wakale mbuyomu kulimbana na thupo.

Thandizani Winango Kulimbana Na Thupo Lawo

Loti, Djobi, na Naomi adatumikira Yahova mwakukhulupirika, ndipo iwo adakwanisa kupirira mabvuto yomwe akhagumana nayo pa moyo wawo. Kodi ifepano tingapfunze ciyani na bziratizo bzawo?

Momwe Imwepo Mungabzikhotcererere ku Msampha wa Sathani

Bzithunzi-thunzi bza maika bzinkupumpsa atumiki azinji wa Mulungu. Kodi ifepano tingatcenkhe tani cinthu cakupsipaci?

Mpukutu wa Kale Omwe Udathumbudzulidwa Mwakuphatisa Basa Mitcini ya Nzeru

M’gole la 1970, kathimu ka anyakufukula matere kadagumana mpukutu munango wakupsa mphepete mwa Nyanza ya Kufa, m’mudzi wa Ein Gedi, m’dziko la Jirayeri. Mwakuphatisa basa mitcini yatsapano na njira zakucitira scan ya 3-D, adziwi adakwanisa kuzindikira bzomwe bzikhadanembedwa mu mpukutuyo. Kodi n’ciyani comwe adziwi wale adazindikira?