Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 29

‘Ndokoni Mukapfunzise Wanthu’

‘Ndokoni Mukapfunzise Wanthu’

‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense.’ —MATEU 28:19.

NYIMBO 60 Omwe An’dzapulumuka

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. (a) Mwakubverana na lamulo la Jezu la pa Mateu 28:18-20, kodi ni basa liponi lakufunika lomwe magwere yan’funika kucita? (b) Kodi mu nkhani ino tinigumana mitawiro ya mibvunzo iponi?

APOSTOLO adakomedwa kwene-kwene pomwe Jezu pambuyo kulamusidwa adawakumbira kuti akatsonkhane naye pa phiri linango. (Mateu 28:16) Pinango imweyi ikhali nthawe yomwe iye ‘adawonekera kuna abale wakupitirira 500 pa nthawe ibodzi.’ (1 Wakolinto 15:6) Thangwe ranyi Jezu adakumbira anyakupfunza wace kuti atsonkhane naye ku mbuto imweyi? Kuti awapase lamulo lakufunika kwene-kwene lakuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense.’—Werengani Mateu 28:18-20. *

2 Apostolo omwe adabva lamulo la Jezuli adakhala m’mbali ya Akristau wa gwere lakuyambirira. Ndipo basa lakufunika lomwe gwerelo likhafunika kucita, likhali lakupfunzisa wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Kristu. * Nsiku zino, pa dziko lense la pansi pana magwere pafupi-fupi 120, ndipo basa likulu la magwereyo ni kupfunzisambo wanthu. Mu nkhani ino, tinigumana mitawiro ya mibvunzo minai iyi: Thangwe ranyi basa lakupfunzisa ndakufunika kwene-kwene? Kodi kupfunzisa kumbaphatanidza ciyani? Kodi Akristau wensene ambacita  mbali yakupfunzisa? Ndipo thangwe ranyi kupfunzisa kumbafuna kupirira?

THANGWE RANYI BASA LAKUPFUNZISA NDAKUFUNIKA KWENE-KWENE?

3. Mwakubverana na cinembo ca Juwau 14:6 na 17:3, thangwe ranyi basa lakupfunzisa ndakufunika kwene-kwene?

3 Thangwe ranyi basa lakupfunzisa ndakufunika kwene-kwene? Thangwe ndakuti ni anyakupfunza okha wa Kristu omwe angakhale pa uxamwali na Mulungu. Kuthumizira bzimwebzi, wale omwe ambatewezera Kristu ambakhala na moyo wabwino kuyambira tsapano ndipo kutsogolo an’dzakhala na moyo wakusaya kumala. (Werengani Juwau 14:6; 17:3. *) Kulewa cadidi, Jezu adatipasa basa likulu kwene-kwene, koma tiri lini tekha pa basalo. Ninga momwe mpostolo Paulo adanembera, ifepano ‘ndife anyabasa anzace wa Mulungu.’ (1 Wakolinto 3:9) Tenepo, ni mwayi ukulu kwa wanthu wakuperewerafe, Yahova na Jezu kutipasa basa limweri!

4. Kodi tinkupfunza ciyani na ciratizo cakufokozedwa na Ivan na Matilde?

4 Basa lakupfunzisa lingatibweresere cikondweso cikulu. Kumbukirani ciratizo ca Ivan na mkazi wace Matilde omwe ambakhala ku Colômbia. Banjali lidapalizira mulumbwana munango wakucemeredwa Davier, omwe adawauza kuti: “Ndikufuna kucinja moyo wangu, tsono ndikukwanisa lini.” Davier akhacita masenzeka yakumenyana, akhamwa mankhwala yakudzungulumwisa, mowa kwene-kwene ndipo akhakhala na makhadzi wace Erika. Ivan adafotokoza kuti: “Ifepano tidayamba kumuzungira kumudzi munango wakutali omwe akhakhala. Tsono kuti tifike kumweko tikhafunika kufamba na njinga mtantho utali mu msewu wa matope. Ndipo pomwe tidayamba kupfunza naye Bibliya, Davier adayamba kucinja makhalidwe yace, ndipo pomwe Erika adawona bzimwebzi, adayambambo kupfunza Bibliya.” Na kupita kwa nthawe, Davier adasiya kumwa mankhwala yakudzungulumwisa, mowa na kucita masenzeka yakumenyana, ndipo adalowolana na Erika. Matilde adati: “Pomwe Davier na Erika adabatizidwa mu 2016, ifepano tidakumbukira mafala yomwe Davier akhalewa yakuti: ‘Ndikufuna kucinja, tsono ndikukwanisa lini.’ Ifepano tidakomedwa kwene-kwene mpaka tidagwesa misozi.” Mwakusaya kupenukira, kuthandiza wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Kristu, kungatithandize kukhala na cikondweso cikulu kwene-kwene.

KODI KUPFUNZISA KUMBAPHATANIDZA CIYANI?

5. Kodi n’ciponi cinthu cakuyambirira comwe tin’funika kucita pa nkhani ya kupfunzisa?

5 Cinthu cakuyamba comwe tin’funika kucita pa nkhani ya kupfunzisa, ni kufufudza wanthu omwe akufunisisa kupfunza bza Yahova. (Mateu 10:11) Ndipo tikambauza bza Yahova munthu ali-wense omwe timbagumana naye, timbalatiza kuti ndifedi Mboni za Yahova. Ifepano timbalatiza kuti ndife Akristau wacadidi, tikambabvera lamulo lakuperekedwa na Kristu lakupalizira bzipsa bzabwino.

6. Kodi tingacite ciyani kuti wanthu atitetekere mu utumiki bwakumunda?

6 Mu utumiki bwakumunda, ifepano timbagumana na wanthu omwe ambafuna kupfunza Bibliya, koma azinji ambafuna lini ne na pang’onopo. Tsono tin’funika kuwathandiza kuti akulise cikhumbo cawo cakufuna kupfunza Bibliya. Kuti bzimwebzi bzikwanisike, tin’funika kumbakonzekera bwino na kumbakumbukira nkhani zomwe zingatokonye mitima yawo. Tikamala, timbanyang’ane njira za momwe tingayambisire maceza na wanthuwo.

7. Kodi mungayambise tani maceza na munthu?

7 Mwa ciratizo, imwepo mungakuuze mwenekaciro nyumba kuti: “Ndikhafuna kudwizambo makumbukidwe yanu pa nkhani inango. Mabvuto yomwe timbagumana nayo nsiku zino, yambatokonya dziko lense la pansi. “Kodi imwepo munkukumbuka kuti tinkufunikira boma lomwe lingamalise mabvuto yathu?” Patsogolo pace, muwerengereni cinembo ca Daniel 2:44 kuti mumuthandize. Ayai mungamubvunze kuti: Ndikhafuna kudziwa makumbukidwe yanu. “Njiponi njira yakulera wana  kuti akule bwino?” Patsogolo pace, muwerengereni cinembo ca Bzakutonga 6:6, 7. Bziribe basa kuti ni nkhani iponi, kumbukirani wanthu omwe ankakubveserani. Kumbukirani bza phindu lomwe iwo angakhale nalo akapfunza bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Mukambalewalewa nawo, mumbawatetekere na kulemekezani bzomwe iwo angalewe. Mukambacita bzimwebzi, imwepo mudzakwanisa kuwabvesesa bwino-bwino ndipo iwo an’dzakhala wakukonzeka kutetekera bzomwe mungawauze.

8. Thangwe ranyi tin’funika kumbaphatisa basa nthawe na mphanvu zathu kuti timbacite maulendo yakubwereza?

8 Nthawe zinango kuti munthu abvume kupfunza Bibliya, ifepano pinango tingafunike kuphatisa basa nthawe pabodzi na mphanvu zathu kuti timbacite maulendo yakubwereza. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti pinango iwo ambakhala alibe kukonzeka kuti atitambire pa ulendo bwakubwereza. Ndipo pinango imwepo mungafunike kucita ulendo bwakubwereza kazinji kense pomwe munthuyo akanati kubvuma kupfunza Bibliya. Kumbukirani, kuti muti ukule pambafunika kuuthirizira. Mpsibodzi-bodzimbo, lufoyi la wanthu kwa Yahova na Kristu lingakule tikambawazungira mwakubwereza-bwereza.

KODI AKRISTAU WENSENE AMBACITA MBALI YAKUPFUNZISA?

Mboni za Yahova pa dziko lense la pansi zimbacita basa lakufufudza wanthu wakuthemera (Onani ndime 9-10) *

9-10. Thangwe ranyi tingalewe kuti Akristau wensene wacadidi, ambacita mbali yakufufudza wanthu wakuthemera kuti akhale anyakupfunza wa Kristu?

9 Mkristau ali-wense ana udindo bwakuthandizira basa la kufufudza wanthu wakuthemera. Tingandendemezere basa limweri na wanthu omwe ambanyang’ana mwana akakhala wataika. Mu njira iponi? Kumbukirani ciratizoci: mwana munango wa magole matatu yakubadwa wacoka pamui ndipo wataika. Wanthu wakukwana 500 abzipereka kuti anyang’ane mwanayo. Pakumalizira pace, pambuyo pa phindi 20, mwanayo agumanidwa m’munda na munthu munango. Munthuyo akufuna lini kutumbizidwa na wanthu thangwe ra bzimwebzi. Ndipo iye akulewa kuti: “Mwanayi awoneka thangwe tense tathandizira kuti iye awoneke.”

10 Wanthu azinji ali ninga mwana wakutaika ule. Iwo alibe cidikhiro, koma akufuna kuthandizidwa.  (Wayefezo 2:12) Tensene wakukwana 8 midyau tinkuphata basa lakunyang’ana wanthu wakuthemera. Pinango imwepo munkugumana lini munthu omwe akufuna kupfunza namwe Bibliya. Koma apalizi winango ankugumana munthu omwe akufuna kupfunza cadidi ca m’Fala la Mulungu mu gawo libodzi-bodziro. M’bale ayai mpfumakazi, akagumana munthu omwe na kupita kwa nthawe ambadzakhala nyakupfunza wa Kristu, wensene omwe adathandizirambo pa basa lakunyang’ana wanthu wakuthemera ambakhalambo wakukondwa.

11. Penu imwepo mukanati kugumana munthu kuti mumupfunzise Bibliya, kodi mungathandizire tani kupfunzisako?

11 Penu imwepo mukanati kugumana munthu kuti mumupfunzise Bibliya, mungathandizire kupfunzisako mwa njira inango. Mwa ciratizo, mungauze omwe nkuyambiratu kubwera mu Nyumba ya Umbambo kuti takutambirani na kuwasekerera. Mukawalatiza lufoyi mwa njira imweyi, iwo a’dzawona kuti ifepano ndifedi Akristau wacadidi. (Juwau 13:34, 35) Kuthumizira bzimwebzi, mbacitani nyongo yakumbapereka mitawiro pa mitsonkhano. Mitawiro yanu napo ikhale ifupi, ingathandize wanthu wapsa kuwona momwe angafotokozerere mwakuthemera cikhulupiro cawo. Mungathandizembo mpalizi mupsa mwakucita makonzedwe yakuti muyende naye mu utumiki bwakumunda, na kumuthandiza kuphatisa basa Bibliya kuti apfunzise wanthu. Mukacita bzimwebzi, mun’dzamuthandiza kutewezera ciratizo ca Kristu.—Luka 10:25-28.

12. Kodi n’ciyani comwe tin’funika lini kumbakumbukira? Fufotokozani.

12 Tin’funika lini kumbakumbuka kuti pambafunika maluso yakupambulika kwene-kwene kuti tithandize winango kukhala anyakupfunza wa Jezu. Thangwe ranyi? Kumbukirani ciratizo ca Faustina omwe ambakhala ku Bolivia. iye pomwe adayamba kutsonkhana na Mboni za Yahova, akhadziwa lini kuwerenga. Koma tsapano iye ambakwanisa kuwerenga mwa pang’ono. Faustina adabatizidwa ndipo ambafuna kupfunzisa Bibliya wanthu winango. Pa mdzinga uli-wense iye ambacitisa mapfunziro ya Bibliya yakukwana maxanu. Ndipo mapfunziro yace mazinji yambadziwa kuwerenga kuposa iye. Koma napo bziri tenepo, mpfumakaziyi yathandiza kale wanthu atanthatu kubatizidwa.

13. Napo tikhale wakutanganidwa, kodi ni phindu liponi lomwe tingakhale nalo tikacita nyongo pa basa lakupfunzisa?

13 Akristau azinji ambakhala wakutanganidwa thangwe ana bzinthu bzizinji bzakucita. Koma napo bziri tenepo, iwo ambapambula nthawe kuti acitise mapfunziro ya Bibliya, ndipo iwo ambakomedwa na kucita bzimwebzi. Ciratizo pa nkhaniyi ni mpfumakazi Melanie, yomwe ikhakhala ku Alaska. Mpfumakaziyi ikhali mansiwa, ikhalera yokha mwana wace wa magole 8 yakubadwa, ikhaphata basa nsiku yensene, ndipo ikhasamalira baba wace omwe ana matenda ya kankro. Mu mzindamo Melanie akhali yekha Mboni ya Yahova. Tenepo, iye akhapemba nthawe zense kwa Yahova kuti akwanise kukapalizira acigumana wanthu wakufuna kupfunza Bibliya napo kukhadjedjera kwene-kwene. Nsiku inango iye adapalizira mkazi munango wakucemeredwa Sara acimuuza kuti Mulungu ana dzina lace cairo. Sara adadabwa kwene-kwene ndipo  mwakusaya kucedwa adabvuma pfunziro la Bibliya. Melanie adati: “Cixanu ciri-cense usiku, inepano ndikhakhala wakuneta kwene-kwene, koma napo bzikhali tenepo, ine pabodzi na mwana wangu tikhambayenda kukacitisa pfunziro la Bibliya Sara. Ifepano tikhakomedwa na kufufudza mitawiro ya mibvunzo ya Sara, ndipo bzikhatikondwesa kwene-kwene kuwona momwe iye akhakhalira pa uxamwali na Yahova.” Sara mwakukhwimika, adalimbana na anzace omwe akhamutsutsa, adasiya cipembedzo cace ndipo adadzabatizidwa.

THANGWE RANYI BASA LAKUPFUNZISA LIMBAFUNA KUPIRIRA?

14. (a) Thangwe ranyi basa lakupfunzisa liri ninga kupha nsomba? (b) Kodi mukupfunza ciyani na mafala ya Paulo ya pa 2 Timotio 4:1, 2?

14 Penu imwepo mukuwona kuti basa lanu lakupfunzisa linkubala lini bzisapo, lekani kubwerera mbuyo. Kumbukirani kuti Jezu adandendemezera omwe ambacita basa lakupfunzisa na msodzi wa nsomba. Asodzi wa nsomba angamale nthawe izinji kuti aphate nsomba. Kawiri-kawiri, iwo ambaphata basa kuyambira kumadanda kweca ayai ku macibese kwene-kwene, ndipo nthawe zinango iwo ambayenda kukamedzera ku mbuto zakutali. (Luka 5:5) Mpsibodzi-bodzi, Akristau winango ambamala nthawe izinji ankuphata basa lakupfunzisa mwakupirira, ku mbuto zakusiyana-siyana. Thangwe ranyi iwo ambacita bzimwebzi? Kuti athumizire mipata yakugumana na wanthu. Nyongo yomwe Akristauwa ambacita imbawathandiza kwene-kwene, thangwe ambakwanisa kugumana wanthu wakufunisisa kubva bzipsa bzabwino. Kodi imwepo mungayezere kupalizira pa nthawe na mbuto yomwe mukuwona kuti munigumana wanthu azinji?—Werengani 2 Timotio 4:1, 2. *

Khalani wakupirira pakuthandiza anyakupfunza wanu wa Bibliya kuti akule mwauzimu (Onani ndime 15-16) *

15. Thangwe ranyi kupfunzisa winango Bibliya kumbafuna kupirira?

 15 Thangwe ranyi kupfunzisa Bibliya kumbafuna kupirira? Thangwe libodzi ndakuti basa lathu ndakuthandiza lini kokha nyakupfunza wa Bibliya kudziwa na kufuna nfundo za m’Bibliya. Koma tin’funika kumuthandiza kudziwa na kufuna mweneciro wa Bibliya, Yahova. Ndipo kuthumizira bzimwebzi tin’funika lini kupfunzisa nyakupfunza wa Bibliya kokha bzomwe Jezu adauza anyakupfunza wace kuti acite, koma tin’funika kumupfunzisa momwe angaphatisire basa pa moyo wace. Tin’funika kupirira nawo na kuwathandiza akambacita nyongo yakuphatisa basa nfundo za m’Bibliya. Winango ambacinja makumbukidwe na bzicito bzawo mwakusaya kucedwa, koma winango ambatenga nthawe itali.

16. Kodi imwepo mwapfunza ciyani na ciratizo ca Raul?

16 Ciratizo ca misiyonario munango wa ku Perú cin’tithandiza kubvesesa thangwe race kupirira n’kwakufunika. Iye adati: “Inepano ndidapfunza mabukhu mawiri yakulewa bza Bibliya na munthu munango wakucemeredwa Raul. Koma iye akhagumana na mabvuto mazinji pa moyo wace yomwe yakhamutazisa kutumikira Yahova. Ndipo akhana mabvuto m’banja, akhalewalewa mafala yakuipa, ndipo wana wace akhaneseka kumulemekeza. Iye akhafika pa mitsonkhano mwakukhazikika, ndipopa ndidapitiriza kumuzungira kuti ndikathandize iye na banja lace lense. Pomwe yadamala magole 3 kucokera pomwe ndidadziwana naye, iye adakhala wakuthemera kubatizidwa.”

17. Kodi mu nkhani yakutewera tin’dzapfunza ciyani?

17 Jezu adatiuza kuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense.’ Kuti tibvere lamulo limweri, kawiri-kawiri tin’funika kumbalewalewa na wanthu omwe ana makumbukidwe yakusiyana na yathu, ndipo bzimwebzi bzimbaphatanidza wale omwe alibe cipembedzo ciri-cense ayai wale omwe ambabvuma lini kuti Mulungu alipo. Mu nkhani yakutewera, tin’dzapfunza momwe tingapalizirire wanthu amwewa.

NYIMBO 68 Kubzala Mbeu ya Umambo

^ ndi. 5 Cakulinga cikulu ca Akristau ni kuthandiza wanthu kuti akhale anyakupfunza wa Kristu. Mu nkhani ino tiniwona malango yomwe yangatithandize kukwanirisa basa limweri.

^ ndi. 1 Mateu 28:18 Jezu adawafenderera aciwauza kuti: “Ndidapasidwa utongi bwense, kudzulu na pa dziko la pansi. 19 Tenepo, ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza m’dzina la Baba, na la Mwana, na la mzimu wakucena, 20 na kuwapfunzisa kusunga bzinthu bzense bzomwe ndidakuuzani. Ndipo dziwani kuti ine ndiri pabodzi na imwe nsiku zense mpaka ku phampha kwa mkonzedwe uno wa bzinthu wa nthawe ino.

^ ndi. 2 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA MANANGO: Anyakupfunza wa Kristu ambacita bzizinji kuposa kundopfunza bzomwe Jezu adapfunzisa. Iwo ambaphatisa basa bzomwe ambapfunza, ndipo ambatewezera nzayo za Jezu ayai ciratizo cace.—1 Pedru 2:21.

^ ndi. 3 Juwau 14:6 Jezu adamutawira, aciti: “Inepano ndine njira, cadidi na moyo. Palibe omwe angafike kuna Baba, acisaya kupita na mwa inepano.

17:3 Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwepo Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.

^ ndi. 14 2 Timotio 4:1 Inepano ndinkukutonga pamaso pa Mulungu na Kristu Jezu, omwe an’dzayeruza wanthu wamoyo na anyakufa, mwa kuwonekera kwace na Umambo bwace kuti: 2 Palizira fala, tanganika na bzimwebzi mwakamfulumize, pa nthawe yabwino na pa nthawe yakunesa; tsimula, tsutsa, dandaulira, ndipo cita bzimwebzi mwakupirira pabodzi na luso lakupfunzisa.

^ ndi. 56 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mwamuna munango omwe wapita feriya kubasa, ali pa thambwe la ndeke ndipo watenga katsamba komwe kana mpfumakazi yomwe inkuphatisa basa kangolo kakucita kupfuwa. Ndipo pomwe akuzunga ku mbuto komwe wayendako, akuwona abale awiri akucita upalizi bwa padeca. Pambayo pakubwerera kumui, apalizi awiri afika kumui kwace ndipo ankumupalizira.

^ ndi. 58 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mwamuna m’bodzi-bodziyo wabvuma pfunziro la Bibliya, ndipo na kupita kwa nthawe iye ankubatizidwa.