Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 28

Pitirizani Kutumikira Yahova Napo Boma Liletse Basa Lakupalizira

Pitirizani Kutumikira Yahova Napo Boma Liletse Basa Lakupalizira

‘Tinileka lini kulewa bzinthu bzomwe tidawona na kubva.’—MABASA 4:19, 20.

NYIMBO 122 Khalani Wakulimba na Wakukhazikika!

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. (a) Thangwe ranyi ifepano timbadabwa lini boma likaletsa basa lathu lakupalizira? (b) Kodi mu nkhani ino tin’pfunza ciyani?

MU GOLE la 2018, apalizi wakupitirira 223.000 akhakhala m’madziko yomwe basa lathu lakupalizira limbaletsedwa. Bzimwebzi bzimbatidabwisa lini. Ninga tidawonera mu nkhani idapita ire, Akristau wacadidi ambadziwa kuti an’dzazunzidwa. (2 Timotio 3:12) Bziribe basa dziko lomwe timbakhala, mwadzidzidzi maboma yangatiletse kunamata Yahova, Mulungu wathu wa lufoyi.

2 Penu komwe mumbakhala boma limbaletsa kunamata Yahova, pinango mungabzibvunze kuti: ‘Kodi ifepano tinkuzunzidwa thangwe rakuti Yahova ankukomedwa lini nafe? Kodi kuletsedwa kunamataku kunkulatiza kuti tin’dzanamata lini pomwe Yahova? Kodi ndin’funika kuyenda kukakhala m’dziko lomwe basa lathu linkuletsedwa lini?’ Mu nkhani ino, tinibva mitawiro ya mibvunzoyi. Tiniwonambo bzomwe tingacite kuti tipitirize kunamata Yahova napo basa lathu liletsedwe. Ndipo tiniwonambo bzomwe tin’dzafunikira kutcenkha.

KODI CIZUNZO CIMBATHANDAUZA KUTI MULUNGU AKUKOMEDWA LINI POMWE NAFE?

3. Mwakubverana na cinembo ca 2 Wakolinto 11:24-26, kodi mpostolo Paulo adagumana na mazunzo yaponi, ndipo tinkupfunza ciyani na ciratizo cace?

3 Boma likaletsa kunamata kwathu, tingayambe kukumbuka kuti Mulungu ankukomedwa lini pomwe nafe. Tsono kumbukirani kuti cizunzo cimbathandauza lini kuti Yahova ankukomedwa lini nafe. Ciratizo pa nkhaniyi ni mpostolo Paulo. Mwakusaya kupenukira, Yahova akhafuna kwene-kwene Paulo. Paulo adakhala na mwayi wakunemba matsamba 14 yomwe yambacita mbali m’Bzinembo Bzacigirego Bzacikristau, ndipo iye adasankhulidwa kuti acite basa lakupambulika ninga mpostolo wa mitundu.  Napo kuti Mulungu akhakomedwa naye, Paulo adagumana na mabvuto mazinji. (Werengani 2 Wakolinto 11:24-26. *) Tenepo, bzomwe bzidacitikira mpostolo Paulo bzimbalatiza kuti Yahova ambalekerera kuti atumiki wace wakukhulupirika azunzidwe.

4. Thangwe ranyi dziko limbatiwenga?

4 Jezu adafotokoza thangwe lomwe lingaticitise kudikhirira kuzunzidwa. Iye adalewa kuti ifepano tiniwengedwa thangwe timbacita lini mbali ya dzikoli. (Juwau 15:18, 19) Tenepo, cizunzo ni cizindikiro lini cakuti Yahova ankukomedwa lini nafe. Koma cimbathandauza kuti ifepano tinkucita bzomwe mpsabwino!

KODI CIZUNZO CIN’DZATITAZISA KUNAMATA YAHOVA?

5. Kodi wanthu wakuperewera angakwanise kutiletseratu kunamata Yahova? Fotokozani.

5 Wanthu wakuperewera angakwanise lini kutiletseratu kunamata Yahova Mulungu Wamphanvu-zense. Azinji adayezera kale kucita bzimwebzo, koma adatazira. Kumbukirani bzomwe bzidacitika pa Nkhondo Yaciwiri ya pa Dziko Lense. Pa nthaweyo, maboma ya m’madziko mazinji yadazunza kwene-kwene atumiki wa Mulungu. Basa lathu liribe kundoletsedwa na wa cipani ca Nazi ku Alemanha, koma lidaletsedwambo na maboma ya ku Austrália, Canadá na madziko manango. Kodi cizunzoci cidamalisa basa lathu lakupalizira? Mu gole la 1939 pomwe nkhondoyo idayamba, pa dziko lense la pansi pakhana apalizi 72.475. Tsono mu 1945 pomwe nkhondoyo idamala, na thandizo la Yahova bzidawoneka kuti akhalipo apalizi wakukwana 156.299. Mbogo ya apalizi idathumizirika kawiri-kense.

6. Kodi n’ciyani comwe cingacitike basa lathu lakupalizira likaletsedwa? Fotokozani ciratizo.

6 M’mbuto mwakutipasa mantha, cizunzo cingaticitise kutumikira kwene-kwene Yahova kuposa kale. Mwa ciratizo, banja linango lomwe likhana mwana mng’ono likhakhala mu dziko lomwe boma lidaletsa kunamata kwathu. Mbuto mwakubva mantha, licileka kutumikira Yahova, banjalo lidayamba kucita upainiya bwa nthawe zense. Mkazi adafika pa kusiya kuphata basa lomwe likhamupasa kobiri zizinji. Ndipo mwamuna adalewa kuti cizunzoco cidacitisa wanthu azinji kufuna kudziwa bzizinji pakulewa bza Mboni za Yahova. Bzimwebzi bzidamuthandiza kuyambisa mapfunziro ya Bibliya mwakusaya kunesa. Cizunzoco cidabweresambo phindu kwa winango. Mkulu munango wa gwere wa m’dzikomo adalewa kuti azinji omwe akhadadjedjera mwauzimu, adayamba pomwe kutsonkhana na kupalizira bzipsa bzabwino.

7. (a) Kodi tinkupfunza ciyani na cinembo ca Mwambo 26:36, 37? (b) Kodi imwepo mwatsimikiza kucita ciyani basa lathu likadzaletsedwa?

 7 Anyamadulanthaka wathu akaletsa basa lathu lakupalizira, cakulinga cawo cimbakhala kufuna kutigopswa kuti tisiye kutumikira Yahova. Kuthumizira pa ciretsoco, iwo angamwaze nkhani zakutinamizira, kutumiza wamphanvu zaumangi kuti an’dzafufudze m’nyumba zathu, kutiyendesa ku nyumba za mphala, ndipo angafike pakufungira abale wathu m’kawoko. Iwo ambakumbuka kuti akawafungira m’kawoko, winangofe tin’dzacita mantha. Tenepo, ifepano tikabvuma kuti mantha yatikunde, tingakhale pa ngozi yakusiya kutumikira Yahova. Tin’funa lini kukhala ninga wale omwe ambalewedwa pa Mwambo 26:36, 37. * (Werengani.) Ndipo tin’funika lini kubvuma kuti mantha yatibweze m’mbuyo ayai yatitazise kupitiriza kumbacita mabasa yauzimu. Ifepano timbakhulupira Yahova na mtima wathu wense, ndipo timbacita lini mantha. (Zaiya 28:16) Nthawe zense timbapemba kwa Yahova kuti ambatitsogolere. Timbadziwa kuti iye akakhala kumbali yathu, maboma ya wanthu yomwe yana mphanvu kwene-kwene yan’dzakwanisa lini kutitazisa kutumikira mwakukhulupirika Mulungu wathu.—Wahebereu 13:6.

KODI NDIN’FUNIKIRA KUTHAWIRA KU DZIKO LINANGO BASA LATHU LIKALETSEDWA?

8-9. (a) Kodi ni cakusankhula ciponi comwe msolo wa banja ayai munthu ali-wense payekha an’funika kucita? (b) Kodi n’ciyani comwe cingathandize munthu kucita cakusankhula cabwino?

8 Penu boma la dziko lanu likukuletsani kutumikira Yahova, pinango mungawone kuti bzingakhale bwino kuyenda ku dziko lomwe mungakatumikire Yahova mwakutsudzuka. Cimweci ni cakusankhula ca munthu ali-wense pa yekha. Pomwe akanati kusankhula bzomwe angacite, winango ambatoma apfunza bzomwe Akristau wakuyambirira adacita pomwe akhazunzidwa. Pomwe Sitefano adaphedwa, anyakupfunza omwe akhakhala mu Jeruzalemu adatawira ku mizinda ya Judeya na Samariya, ndipo winango adayenda ku madera yakutali ninga ku Fenisiya, ku Chipre na ku Antiyokiya. (Mateu 10:23; Mabasa 8:1; 11:19) Tsono, Bibliya limbalewambo bza cizunzo cinango comwe cidacitikira Akristau wakuyambirira, ndipo mpostolo Paulo adasankhula kupitiriza kukhala m’madera yomwe basa lathu lakupalizira likhadaletsedwa. Iye adaikha moyo wace pa ngozi mwa kupalizira bzipsa bzabwino na kulimbisambo abale omwe akhakhala m’mizinda yomwe cizunzoco cikhali camphanvu kwene-kwene.—Mabasa 14:19-23.

9 Kodi tinkupfunza ciyani na bzakucitika bziwiribzi? Tinkupfunza kuti kuyenda ayai kuleka kuyenda ku dziko linango thangwe ra cizunzo ni cakusankhula ca msolo wa banja. Ndipo pomwe akanati kucita cakusankhulaco, iye an’funika kupemba kwa Yahova, acipenda momwe bzinthu bziriri na banja lacero. Ndipo an’funikambo kukumbukira bzakutewera bzabwino na bzakuipa bzomwe bzingabwere thangwe ra kuyenda ku dziko linangolo. Pa nkhani ninga imweyi, Mkristau ali-wense an’funika ‘[kunyamula] mtolo wace.’ (Wagalata 6:5) Ifepano tin’funika lini kutsutsa cakusankhula comwe winango angacite.

KODI TINGATUMIKIRE TANI YAHOVA BASA LATHU LIKALETSEDWA?

10. Kodi ni malango yaponi yomwe mthambi pabodzi na akulu wa m’gwere angapereke basa lathu likaletsedwa?

10 Kodi tingapitirize tani kutumikira Yahova basa lathu likaletsedwa? Mthambi in’dzapereka malango kwa akulu wa m’gwere ya momwe tingatambirire cakudya cauzimu, momwe tingatsonkhanire na kupalizira. Penu mthambi inkukwanisa lini kulewalewa na akulu wa m’gwere, akuluwo an’dzathandiza imwepo na abale wense wa m’gwere kuti mudzapitirize kunamata Yahova. Iwo an’dzapereka malango mwakuphatisa basa Bibliya na mabukhu yathu yakulewa bza Bibliya.—Mateu 28:19, 20; Mabasa 5:29; Wahebereu 10:24, 25.

11. (a) Thangwe ranyi imwepo mungatsimikizire kuti mun’dzasaya lini cakudya cauzimu? (b) Ndipo mungadzakhotcerere tani Bibliya lanu na mabukhu manango basa lathu likadzaletsedwa?

11 Yahova wapicira kuti atumiki wace an’dzasaya  lini cakudya cauzimu. (Zaiya 65:13, 14; Luka 12:42-44) Tenepo, tsimikizirani kuti gulu la Yahova lin’dzacita ciri-cense kuti likupaseni bzomwe mun’dzafunikira kuti mupitirize kulimbisa cikhulupiro canu. Tsono pana cinthu comwe imwepo mun’funikira kudzacitambo. Basa lathu likadzaletsedwa dzanyang’aneni mbuto yabwino kuti mudzabise Bibliya lanu na mabukhu manango yomwe mungadzakhale nayo. Dzasamaleni kuti muleke kudzaikha bzinthubzo pa mbuto yomwe bzingadzagumanidwe na wanthu mwakusaya kunesa, bziribe basa penu ni mabukhu yakudindidwa ayai ni mabukhu yomwe yali m’mitcini ya nzeru. Tenepo, ali-wense wa ifepano an’funika kucita bzense bzomwe angakwanise kuti alimbise cikhulupiro cace.

Na thandizo la Yahova, ifepano tingatsonkhane mwakusaya mantha (Onani ndime 12) *

12. Kodi ni makonzedwe yaponi yomwe akulu wa m’gwere an’dzacita kuti wanthu aleke kudzazindikira mitsonkhano yathu?

12 Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitika na mitsonkhano yathu? Akulu wa gwere an’dzacita makonzedwe yakuti tidzatsonkhane mwakabise-bise. Iwo angadzakuuzeni kuti mukatsonkhane m’tumagulu tung’ono-tung’ono, ndipo angadzacinje mwakubwereza-bwereza nthawe ya mitsonkhano na mbuto ya mtsonkhanoyo. Tsono kuti mudzakhotcerere abale wanu, mun’dzafunika kulewalewa mwapansi-pansi pakuyenda ayai pakubwerera ku mitsonkhanoko. Ndipo kuti wanthu aleke kudzakuzindikirani, pinango bzingadzakhale bwino kudzabvala ninga momwe mumbabvalira mukakhala muli pamui.

Napo boma litiletse, ifepano tin’dzaleka lini kupalizira (Onani ndime 13) *

13. Kodi tinkupfunza ciyani na ciratizo ca abale wathu wa ku União Soviética?

13 Tsono tani pakulewa bza basa lakupalizira? Bzinthu bzin’dzacitika mwakubverana na mbutoyo. Ifepano timbafuna Yahova, ndipo timbakomedwa kuuza anzathu bza Umambo bwace. Tenepo pa nthawe imweyo, tin’dzagumana njira yakuwapalizirira. (Luka 8:1; Mabasa 4:29) Emily Baran, omwe ni mfotokozi wa nkhani za kale-kale, pakulewa bza upalizi bwa Mboni za Yahova ku dziko lomwe likhadziwika na dzina la Soviética adati: “Pomwe boma lidalewa kuti Mboni za Yahova zireke kupalizira bza cikhulupiro cawo, izo zidayamba kumbaceza na avizinyu, anzawo wa kubasa na axamwali wawo. Ndipo pomwe zidatumizidwa ku mbuto za basa lakukakamizidwa, Mbonizo zikhapalizira anzawo omwe akhali m’kawokomo.” Napo kuti basa lakupalizira likhadaletsedwa, abale wathu wa ku União Soviética alibe kusiya kupalizira. Tenepo, boma la komwe mumbakhala likadzaletsa basa lakupalizira, dzacitenimbo ninga momwe abalewa adacitira!

KODI TIN’FUNIKA KUTCENKHA CIYANI?

Tin’funika kumbadziwa nthawe yakunyamala (Onani ndime 14) *

14. Kodi cinembo ca Psalymo 39:1 cimbatiuza kuti titcenkhe kucita ciyani?

14 Samalani na bzomwe mumbauza winango. Basa lathu lakupalizira likaletsedwa, tin’funika kuzindikira ‘nthawe yakunyamala.’ (Mpalizi 3:7) Tin’funika kukhotcerera nkhani zathu za cinsinsi, ninga madzina ya abale, mbuto zomwe timbatsonkhanira, momwe timbacitira basa lathu lakupalizira na momwe timbatambirira cakudya cauzimu. Tin’dzalewa lini bzimwebzi kwa wanthu wa boma, axamwali wathu ayai acibale omwe timbakhala nawo dziko libodzi ayai omwe ambakhala m’madziko manango. Tsono tikadzaleka kucita bzimwebzi, tin’dzaikha moyo wa abale wathu pa ngozi.—Werengani Psalymo 39:1. *

15. Kodi n’ciyani comwe Sathani ambafuna kucita kwa ifepano?

 15 Lekani kubvuma kuti mabvuto mang’ono yatigawanise. Sathani ambadziwa kuti nyumba yakugawanika ingaime lini dzololo. (Marko 3:24, 25) Iye an’dzacita ciri-cense kuti atigawanise. Mwa njira imweyi, iye ambafuna kuti ifepano timbamenyane tekha-tekha, m’mbuto mwakuti timbamenyane na iye.

16. Kodi tinkupfunza ciyani na ciratizo ca mpfumakazi Gertrud?

16 Napo Akristau wakukhwima mwauzimu an’funika kusamala kuti aleke kugwera mu msampha umweyu. Kumbukirani bzomwe bzidacitika na mpfumakazi ziwiri zakudzozedwa, Gertrud Poetzinger na Elfriede Löhr. Mpfumakazizi pabodzi na mpfumakazi zinango zidaikhidwa m’kawoko na wa cipani ca Nazi. Elfriede akhambafotokoza nkhani zomwe zikhalimbisa mpfumakazi zinangozo m’kawokomo. Tsono bzimwebzi bzikhacitisa Gertrud kukhala na njiru. Na kupita kwa nthawe, Gertrud adadzabva manyazi, ndipo adakumbira Yahova kuti amuthandize. Iye adadzanemba kuti: “Tin’funika kupfunza kumbabvuma anzathu akakhala na maluso mazinji ayai udindo bomwe ifepano tiribe.” Kodi Gertrud adamalisa tani njiru yomwe akhanayo? Iye adakumbukira makhalidwe yabwino yomwe Elfriede akhanayo nakuti akhali wakucezeka. Tenepo, Gertrud adadzakhala pomwe pa uxamwali bwabwino na Elfriede. Awiriwo adadzacoka m’kawoko mule, ndipo adapitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika mpaka kufa, acimaliza utumiki bwawo bwa pa dziko la pansi. Kodi tinkupfunza ciyani na ciratizo cawoci? Tinkupfunza kuti tileke kugwera mu msampha wa m’gawano, tin’funika kucita nyongo yakukonzesa mabvuto yomwe tingakhale nayo na abale wathu.—Wakoloso 3:13, 14.

17. Thangwe ranyi tin’funika kumbateweza malango yomwe timbayatambira na gulu la Yahova?

17 Lekani kumbacita makani. Tikambatambira malango yakucokera kwa abale wakukhulupirika, tin’funika kumbayatewezeratu. Tikacita bzimwebzi, tin’dzakwanisa kutcenkha mabvuto. (1 Pedru 5:5) Mwa ciratizo, mu dziko linango lomwe basa lathu limbaletsedwa, abale waudindo adapereka malango kwa apalizi yakuti aleke kumbagawira mabukhu yakudinda mu utumiki bwakumunda. Tsono mpainiya munango omwe akhabziwona kuti ambadziwa bzinthu bzizinji kuposa anzace, adapitiriza kumbagawira mabukhuyo. Kodi bzakutewera bzace bzidakhala bziponi? Nsiku inango, pambuyo pa kucita upalizi bwakusaya kulinganizidwa, mpainiyayo pabodzi na abale winango adaimisidwa na wamphanvu zaumangi, acitawira mibvunzo. Bzinkuwoneka kuti wamphanvu zaumangiwo adatewera abalewo, ndipo adakwanisa kutenga mabukhu yense yomwe iwo akhadagawira. Kodi tinkupfunza ciyani na cakucitikaci? Tinkupfunza kuti ifepano tin’funika kumbateweza malango yomwe timbatambira, napo tinkubverana lini nayo. Yahova nthawe zense an’dzatisimba tikambabvera malango yomwe timbayatambira kwa abale omwe iye adawaikha pa udindo kuti ambatitsogolere.—Wahebereu 13:7, 17.

18. Thangwe ranyi tin’funika kutcenkha kumbakhazikisa malamulo yakusaya kufunika?

18 Lekani kumbakhazikisa malamulo yakusaya kufunika. Akulu wa gwere akambakhazikisa malamulo yakusaya  kufunika, abale an’dzalemedwa. M’bale Juraj Kaminský ambakumbukira bzomwe bzidacitika pomwe basa lathu lakupalizira lidaletsedwa ku dziko lomwe likhadziwika na dzina la Tchecoslováquia. Iye adati: “Pomwe abale omwe akhana maudindo m’gwere adafungiridwa m’kawoko, abale winango omwe akhatsogolera magwere na madera, adayamba kunembera apalizi malamulo kuti ayaphatise basa, ndipo adanemba ndandanda wa bzinthu bzomwe apaliziwo akhafunika kucita na bzomwe akhafunika lini kucita.” Yahova alibe kutipasa udindo bwakumbasankhulira winango bzakucita. Kulewa cadidi, ule omwe ambakhazikisa malamulo yakusaya kufunika, ankukhotcerera lini abale wace, koma ankulinga kukhala mwenekaciro wa cikhulupiro ca abalewo.—2 Wakolinto 1:24.

LEKANI KUSIYA KUTUMIKIRA YAHOVA

19. Mwakubverana na cinembo ca 2 Nkhani 32:7, 8, thangwe ranyi tin’funika lini kucita mantha na bzomwe Sathani angaticite?

19 Sathani, Dyabu, omwe ni nyamadulanthaka wathu mkulu, an’dzasiya lini kuzunza atumiki wakukhulupirika wa Yahova. (1 Pedru 5:8; Cibvumbulutso 2:10) Iye pabodzi na omwe ali kumbali yace an’dzapitiriza kuyezera kutiletsa kutumikira Yahova. Tsono tin’funika lini kubvuma kuti mantha yatitazise kutumikira Yahova! (Bzakutonga 7:21) Tireke kuyebwa kuti Yahova ali kumbali yathu, ndipo an’dzapitiriza kutithandiza napo basa lathu likaletsedwa.—Werengani 2 Nkhani 32:7, 8. *

20. Kodi imwepo mwatsimikiza kucita ciyani?

20 Tenepo, tin’funika kukhala na citsimikizo comwe Akristau wakuyambirira akhanaco. Iwo adauza atongi wa mu nthawe yawo kuti: ‘Yeruzani ndimwe penu mpsakuthemera pa maso pa Mulungu kubvera imwepo kuposa Mulungu. Tsono ife, tin’leka lini kulewa bzinthu bzomwe tidawona na kubva.’—Mabasa 4:19, 20.

NYIMBO 73 Tithandizeni Kukhala Wakukhwimika

^ ndi. 5 Kodi tin’funika kucita ciyani boma likatiletsa kunamata Yahova? Nkhani ino in’tiuza bzomwe tin’funikira kucita na bzomwe tin’funika lini kucita kuti tipitirize kutumikira Yahova!

^ ndi. 3 2 Wakolinto 11: 24 Ndidamenyedwa na Ajuda ulendo 40 kupambula bubodzi, 25 ulendo butatu ndidacita kupfumbulidwa na mitcamu, adandiboma na minyala, ndidalubzika katatu kense ndipo ndidakhala m’m’nyanza ikulu usiku na masikati 26 m’maulendo mazinji, pa ngozi za m’mikulo, pa ngozi za akambowa, pa ngozi na wanthu wangu caiwo, pa ngozi na wanthu wa mitundu inango, pa ngozi mu mzinda, pa ngozi mu dambo, pa ngozi mu nyanza, pa ngozi na abale wacinyengo.

^ ndi. 7 Mwambo 26:36 Kwa wale omwe ana moyo, ndin’dzadzaza mu mtima mwawo na mantha mu dziko la anyamadulanthaka wawo; ndipo katsamba kakumbuluka na conzi kan’dzawacitisa kuthawa, iwo an’dzathawa ninga momwe munthu ambathawira mphanga ndipo an’dzagwa mwakusaya nyakuwatewera. 37 Iwo an’dzakhukhumudwisana okha-okha ninga wale omwe ambathawa mphanga, napo palibe nyakuwathamangisa. Imwepo mun’dzakwanisa lini kulimbana na anyamadulanthaka wanu.

^ ndi. 14 Psalymo 39:1 Ine ndidati: “Ndin’dzakhotcerera njira zangu kuti ndileke kuphonya na lirime langu. Ndin’dzafunga mulomo wangu kuti ukhale wakukhotcerereka pa maso pa munthu wakuipa.”

^ ndi. 19 2 Nkhani 32:7 ‘Khwimikani ndipo mucite bzinthu mwa mphanvu. Lekani kugopa ayai kucita mantha na mambo wa Asiriya na thimu la wanthu lomwe liri pabodzi na iye, pakuti ife tina azinji kuposa omwe ana mamboyo. 8 Iye ankuthemba mphanvu za wanthu, koma ife tina Yahova Mulungu wathu kuti atithandize na kutimenyera nkhondo.’ Tenepo wanthuwo adakhala wakukhwimika thangwe ra mafala ya Ezekiya mambo wa Juda.

^ ndi. 63 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Bzithunzi-thunzi bzense bzomwe bziri mu nkhani ino bzinkulatiza Mboni za Yahova zomwe zinkutumikira m’madziko yomwe basa lathu linkuletsedwa.

^ ndi. 65 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mpfumakazi yomwe iri (ku boko lamadzere) inkuceza na mkazi munango kuti ilokotere mpata wakumufotokozera bza Yahova.

^ ndi. 67 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale omwe ankubvunzidwa na wamphanvu zaumangi akulamba kufotokoza nkhani zakulewa bza gwere lace.