Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Jezu Adaferambo Inepano?

Kodi Jezu Adaferambo Inepano?

M’BIBLIYA muna mbali zizinji zomwe zimbafotokoza momwe atumiki wakukhulurika wakale akhabvera. (Tiyago 5:17) Mwa ciratizo, ifepano timbakwanisa kubvesesa momwe mpostolo Paulo akhabvera pomwe adanemba mafala yakugumanika pa Waroma 7:21-24. Iye adati: ‘Pomwe ndin’funa kucita cabwino, cakuipa cimbakhala patsogolo pangu. . . . Nyakubonerane!’ Mafala yamweya yambatitsangalaza tikambalimbanambo na kuperewera kwathu.

Mpostolo Paulo adalewambo bza mabvedwe yanango yomwe akhanayo. Pa Wagalata 2:20, iye adalewa bza citsimikizo cace cakuti Jezu ‘adandifuna ndipo adabzipereka thangwe ra ine.’ Imwepo mumbabvambo mwa njira imweyi, n’tenepo lini? Tsono pinango si nthawe zense pomwe mumbabva tenepa.

Penu ifepano timbabzibva kuti ndife wakusaya kufunika thangwe ra pikado zomwe tidacita m’mbuyomu, tingabziwone kuti ndife lini wakuthemera kufunidwa na Yahova, kulekereredwa naye, ndipo bzingatinesembo kukhulupira phindu lomwe liripo pa nsembe ya Jezu. Kodi Jezu ambafunadi kuti tiwone cakulombolera ninga cinthu comwe cingatibweresere phindu? Penu ambafuna, kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuwona tenepo? Mbaticezeraneni mibvunzo miwiri.

MOMWE JEZU AMBAWONERA NSEMBE YACE YA CAKULOMBOLERA

Inde, Jezu ambafuna kuti timbawone nsembe yace ya cakulombolera ninga cinthu comwe cingabwerese phindu kwa munthu ali-wense payekha. Kodi timbadziwa tani bzimwebzi? Ndokumbukirani nkhani yakugumanika pa Luka 23:39-43. Munthu munango adakhomereredwa pa muti ku mbali kwa Jezu. Iye adabvuma kuphonya komwe akhadacita. Mwakusaya kupenukira iye akhadacitadi pikado ikulu, thangwe rakuti wanthu wakuphonya mwa njira imweyi ndiwo akhambakhomereredwa pa muti. Thangwe ra kukhala na thupo na moyo wace, iye adakumbira Jezu kuti: ‘Mudzandikumbukirembo ine mukadzapita mu Umambo bwanu.’

Kodi Jezu adatawira tani? Ndokumbukirani Jezu napo ankubva kuwawa, ankuzungunusa msolo wace kuti anyang’anise munthuyo. Ndipo napo bziri tenepo, iye ankumwetulira acimutsangalaza, mwakumuuza kuti: ‘Cadidi, ndikukuuza lero kuti, iwepo un’dzakhala nane m’Paraizo.’ Jezu angadafuna, angadandomukumbusa kuti Mwana wa munthu adabwera kuti ‘adzatumikire na kupereka moyo wace ninga cakulombolera wanthu azinji.’ (Mateu 20:28) Tsono, kodi mwakwanisa kuwona kuti mwakudeka mtima Jezu adalatiza munthu ule kuti angadagumana phindu na nsembe yace ya cakulombolera? Iye adaphatisa basa mafala ya uxamwali pakulewa kuti ‘iwepo un’dzakhala nane’ m’paraizo. Mwa njira imweyi, Jezu adauza munthuyo bza phindu lomwe angadakhala nalo pa nsembe ya cakulombolera, lomwe ni kukhala na moyo wakusaya kumala m’paraizo pa dziko la pansi.

Mwakusaya kupenukira, Jezu akhafuna kuti munthuyo akhulupire kuti angadagumana phindu na nsembe yomwe iye angadaipereka. Penu Jezu akhafuna bzimwebzi kwa kapondo ule omwe akhalibe mwayi wakutumikira Mulungu, tinkupenukira lini kuti iye ambafunambo kuti Akristau wakubatizidwa omwe ankutumikira Mulungu, acitembo bzibodzi-bodzibzi. Tsono, kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbakhulupira kuti tingagumene phindu na cakulombolera, penu timbabzipasa mulandu thangwe ra pikado zomwe tidacita zomwe tidacita m’mbuyomu?

 KODI N’CIYANI COMWE CIDATHANDIZA MPOSTOLO PAULO?

Utumiki bomwe Paulo adapasidwa, budamuthandiza kumbawona mwakuthemera nsembe ya cakulombolera. Mwa njira iponi? Iye adafotokoza kuti: ‘Ndinkutenda Kristu Jezu Mbuya wathu, omwe adandipasa mphanvu pakuwona kuti ndine wakukhulupirika acindipasa utumiki, napo kuti kale ndikhanyoza Mulungu, ndikhazunza wanthu wace ndipo ndikhali mkali.’ (1 Timotio 1:12-14) Jezu adalatiza nsisi, lufoyi na kukhulupira Paulo pakumupasa utumiki. Jezu adapasambo ali-wense wa ifepano utumiki bomwe ni basa lathu la kupalizira bzipsa bzabwino. (Mateu 28:19, 20) Kodi utumikibo bumbakuthandizanimbo kuzindikira kuti Jezu adatifera?

Albert omwe abwezeresedwa tsapanopapa, pambuyo pakumala magole 34 kunja kwa gwere, adalewa kuti: “Ndimbandokhala ndicikumbukira pikado zangu. Tsono ndikambakhala ndiri mu utumiki, ndimbabzibva ninga mpostolo Paulo, ndipo ndimbawona kuti ndidapasidwambo utumiki na Jezu. Bzimwebzi bzimbandilimbisa, ndimbabzibva kukhala munthu wakufunika ndipo bzimbandipasambo cidikhiro.”—Psalymo 51:3.

Mukambapfunzisa wanthu cadidi, mbawatsimikizirani bza lufoyi na nsisi zomwe Jezu anazo kuna iwo

Allan, omwe akhambacita bzinthu bzaciwembo pomwe akhanati kupfunza cadidi, adalewambo kuti: “Ndikadakumbukira bzinthu bzense bzakuipa bzomwe ndikhambacitira wanthu, ndipo nthawe zinango bzimbandisunamisa. Tsono ndimbatenda Yahova thangwe ra kubvuma kuti mtazi ninga ine ndipalizirembo winango bzipsa bzabwino. Ndikambawona momwe wanthu ambatokonyedwera na bzipsa bzabwino, bzimbandikumbusa bza ubwino bwa Yahova na lufoyi lace. Ndimbabzibva kuti iye ankundiphatisa basa kuti athandize winango omwe ambacita bzinthu bzakuipa ninga momwe ndikhacitirambo.”

Utumiki bwathu bumbatithandiza kuphatisa bwino basa mphanvu na makumbukidwe yathu. Ndipo bzimbatitsimikizira kudeka mtima, lufoyi na kutikhulupira komwe Jezu anako.

YAHOVA NI MKULU KUPOSA MITIMA YATHU

Mpaka dziko la Sathaniri kufika pa kupfudzidwa, nthawe zinango mtima wathu ungambatipase mulandu thangwe ra pikado zomwe tidacita m’mbuyomu. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kulimbana na bvuto limweri?

Mkazi munango wakucemeredwa Jean, omwe ambalimbanambo na bvuto la kumbabzipasa mulandu thangwe ra kucita bzinthu bzakuipa pomwe akhali tswaka, adalewa kuti: “Ndimbakomedwa kuti ‘Mulungu ni mkulu kuposa mitima yathu.’” (1 Juwau 3:19, 20) Ifepanombo tingambatsangalazidwe tikambakumbukira kuti Yahova na Jezu ambabvesesa kuperewera kwathu. Kumbukirani kuti cakulombolera ciribe kuperekedwa kwa wanthu wakulungamiratu, koma kwa wanthu wakuperewera omwe mbakukonzeka kukungula.—1 Timotio 1:15.

Tikambakumbukira momwe Jezu akhambacitira bzinthu na wanthu wakuperewera, timbafika pakutsimikiza kuti nsembe ya cakulombolera imbabweresambo phindu kwa ali-wense wa ifepano. Mwa kucita bzimwebzi, mungafike pakulewa ninga mpostolo Paulo, omwe adalewa bza Jezu kuti: ‘Adandifuna ndipo adabzipereka thangwe ra inepano.’