Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Ndife wa Yahova

Ndife wa Yahova

‘Wakukondwa ni mtundu omwe Mulungu wawo ni Yahova; wanthu omwe iye awasankhula kukhala utaka bwace.’—PSALYMO 33:12.

NYIMBO: 40, 50

1. N’thangwe ranyi tingalewe kuti Yahova ni mwenekaciro wa bzinthu bzense? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

YAHOVA ni mwenekaciro wa bzinthu bzense! Ndipo bzinthu bzense bza kudzulu pabodzi na bza pa dziko la pansi, mpsace. (Bzakutonga 10:14; Cibvumbulutso 4:11) Pakuti ni Yahova omwe adalenga wanthu, tensenefe ndife wace. (Psalymo 100:3) Tsono pa wanthu wense omwe adalengedwa, Mulungu adasankhula winango kuti akhale wanthu wace wakupambulika.

2. Mwakubverana na Bibliya, kodi ni gulu liponi lomwe Yahova adalisankhula kuti likhale lakupambulika?

2 Mwa ciratizo, kapitulo 135 ya bukhu la Psalymo imbafotokoza kuti mtundu wa Jirayeri wakale ukhali ‘cuma cace cakupambulika.’ (Psalymo 135:4) Ndipo Ozeya adaleweratu kuti wanthu winango omwe akhali lini Ajirayeri angadadzakhalambo wanthu wa Yahova. (Ozeya 2:23) Polofesiyayi idakwanisika pomwe Yahova adayamba kusankhula wanthu omwe akhali lini Ajirayeri kuti akatonge pabodzi na Kristu kudzulu. (Mabasa 10:45; Waroma 9:23-26) Ndipo Akristau wakudzozedwa na mzimuwa ambacemeredwa kuti  ‘mtundu wakucena.’ Iwo ni ‘cuma cakupambulika’ ca Yahova. (1 Pedru 2:9, 10) Tsono tani pakulewa bza Akristau wakukhulupirika omwe ana cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala pansi pano? Kodi Yahova ambawona tani? Iye ambawacemerambo kuti ‘wanthu wangu omwe ndawasankhula.’—Zaiya 65:22.

3. (a) Kodi ni mwayi uponi omwe tensenefe tinawo? (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

3 Nsiku zino, ‘kathimu ka mabira,’ omwe ni Akristau omwe ana cidikhiro ca kukakhala na moyo wakusaya kumala kudzulu pabodzi na ‘mabira manango,’ omwe ni Akristau omwe ana cidikhiro cakudzatambira moyo wakusaya kumala pansi pano, ambanamata Yahova mwakuphatana ninga ‘thimu libodzi.’ (Luka 12:32; Juwau 10:16) Ndipo ninga atumiki wace, ifepano timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra mwayi wakupambulika omwe tinawo wakukhala naye pauxamwali. Ndipopa, mu nkhani ino, tin’cezerana momwe tingatendere Yahova thangwe ra mwayi umweyu.

KUBZIPEREKA KWA YAHOVA

4. Kodi tingatende tani Yahova thangwe ra mwayi omwe tinawo, ndipo n’ciyani comwe Jezu adacitambo?

4 Njira ibodzi yakutendera Yahova thangwe ra mwayi omwe tinawo, ni kubzipereka kwa iye na kubatizidwa. Ndipo tikacita bzimwebzi, wanthu wense ambawona kuti ndife wa Yahova nakuti tinkufunisisa kumutumikira na kumubvera. (Wahebereu 12:9) Jezu adacitambo bzibodzi-bodzibzi pomwe adabatizidwa. Iye akhacita kale mbali ya mtundu wakupambulika wa Yahova pomwe adabadwa, koma napo bzikhali tenepo, iye adabzipereka kwa Yahovayo. Bzimwebzi bzikhali ninga kuti iye akhalewa kuti: ‘Ndimbakomedwa kucita kufuna kwanu, imwe Mulungu wangu.’—Psalymo 40:7, 8.

5, 6. (a) Kodi n’ciyani comwe Yahova adalewa pomwe Jezu adabatizidwa? (b) Kodi n’ciratizo ciponi comwe cinkutithandiza kuwona momwe Yahova ambabvera tikabzipereka kwa iye?

5 Kodi Yahova adabva tani pomwe Jezu adabatizidwa? Bibliya limbalewa kuti: ‘Pomwe adandomala kubatizidwa, nthawe imweyo Jezu adabula m’madzi; ndipo onani! kudzulu kudafunguka, ndipo iye adawona mzimu wa Mulungu wakuwoneka ninga nkhangaiwa unkupolika kudzam’mbutha. Ndipo padabveka fala kucokera kudzulu, liciti: “Uyu ndiye mwanangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.”’ (Mateu 3:16, 17) Jezu akhali kale wa Yahova, koma napo bzikhali tenepo, Yahovayo adakomedwa kwene-kwene pomwe adawona Jezu ankubzipereka kwa iye kuti atumikire iye yekha basi. Yahova ambakomedwambo tikabzipereka kwa iye ndipo an’dzatisimba kwene-kwene.—Psalymo 149:4.

6 Tawona kale kuti Yahova ni mwenekaciro wa bzinthu bzense, tsono n’ciyani comwe ifepano tingamupase? Tinati kutawira mbvunzoyu, mbatiwoneni ciratizo cinango pa nkhaniyi. Tiyezeze kuti mai waphika cakudya cabwino kwene-kwene, ndipo wapakulirambo pang’ono mwana wace wacikazi. Tsono m’mbuto mwakuti adye yekha, mwanayo ankupasambo cakudyaco mai wacewo napo kuti ndiwo omwe amupasa. Kodi maiyo angabve tani pakuwona kuti mwanayo ankumupasambo cakudyaco, napo kuti ndiye omwe wamupasa? Mwakusaya kupenukira iye angakomedwe kwene-kwene. Mpsibodzi-bodzimbo na Yahova. Iye ni mwenekaciro wa bzinthu bzense kuphatanidzambo ifepano koma ambadekedwa kwene-kwene akawona kuti tinkubzipereka kwa iye.—Kufuluka 34:14.

7. Mwakubverana na Cinembo ca Malakiya, kodi tikudziwa tani kuti Yahova ambakomedwa kwene-kwene na wale omwe ambabzipereka kwa iye?

 7 Werengani Malakiya 3:16. * Kodi n’thangwe ranyi mun’funika kubzipereka kwa Yahova na kubatizidwa? N’cadidi kuti imwepo ndimwe wa Yahova kuyambira pomwe mudabadwa. Koma Yahova ambakomedwa kwene-kwene mukamubvuma ninga Mtongi wanu, mucibzipereka kwa iye. (Mimwani  23:15) Ndipo Yahova ambadziwa wale omwe ambamutumikira na mtima wense, ndipo iye ambanemba madzina yawo mu ‘bukhu la cikumbuso.’

8, 9. Kodi n’ciyani comwe Yahova ambafuna kwa wale omwe madzina yawo yadanembedwa mu ‘bukhu [lace] la cikumbuso’?

8 Pana bzinthu bzinango bzomwe tin’funika kucita, penu tin’funa kuti Yahova anembe dzina lathu mu ‘bukhu [lace] la cikumbuso.’ Ndipo pakulewa bza bzinthu bzimwebzi, Malakiya adalewa kuti tin’funika kumbagopa Yahova na kumbakumbukira bza dzina lace. Tsono tikasaya kucita bzimwebzi, ticiyamba kunamata munthu ayai cinthu cinango m’mbuto mwa kunamata Yahova yekha, iye an’dzapfudza dzina lathu m’bukhu lacero.—Kufuluka 32:33; Psalymo 69:28.

^ ndi. 7 Malakiya 3:16 Pa nthawe imweyo, wanthu wakugopa Yahova, ali-wense akhambauza mwanzace, ndipo Yahova akhakhala tceru, acimbatetekera. Ndipo bukhu la cikumbuso lidayamba kunembedwa pa maso pace. Bukhulo likhalewa bza wanthu wakugopa Yahova pabodzi na wanthu omwe akhambakumbukira bza dzina lace.

^ ndi. 11 Marko 8:38 Pakuti ali-wense omwe an’cita manyazi na inepano, pabodzi na mafala yanguya, pakati pa m’badwo wa upombo na wapikadoyu, Mwana wa Munthu an’dzacitambo naye manyazi akadzabwera mu umbiri bwa Babace, pabodzi na wanjo wakucena.

^ ndi. 13 1 Pedru 2:11 Anyakufunidwamwe, ndinkukucenjezani ninga alendo na wanthu wakusaya kukhalisa m’dzikoli, kuti mupitirize kutcenkha bzikhumbo bza thupi, bzomwe bzimbalimbana namwe. 12 Khalani na khalidwe labwino pakati pa wanthu wa mitundu kuti pomwe ankukulewani ninga wanthu wakucita bzinthu bzakuipa, iwo akhale mboni za kuwona na maso bzakucita bzanu bzabwino, acilemekeza Mulungu pa nsiku yace yakunyang’anira.

^ ndi. 14 1 Wakolinto 10:31 Tenepo, penu mukumwa, penu mukudya, ayai mukucita cinthu ciri-cense, citani bzinthu bzense kuti mupase mbiri Mulungu. 32 Samalani kuti muleke kukhala cakukhumudwisa kwa Ajuda, pabodzi na kwa Agirego na kwa gwere la Mulungu.

9 Bzimwebzi bzinkulatiziratu padeca kuti kubzipereka kumbaphatanidza bzizinji, kuposa kundopicira kuti tin’dzacita kufuna kwa Yahova, ticibatizidwa. Ndipo bzimwebzi ni bzinthu bzomwe bzimbacitidwa kabodzi kokha, tsono kucita kufuna kwa Yahova, n’cinthu comwe timbacita pa moyo wathu wense. Ndipopa, nsiku zense bzicito bzathu bzin’funika kumbalatiza kuti timbabvera Yahova, nakuti tin’dzapitiriza kumubvera pa moyo wathu wense.—1 Pedru 4:1, 2.

TIMBATCENKHE BZIKHUMBO BZA M’DZIKOLI

10. Kodi n’ciyani comwe cin’funika kumbawonekera pakati pa omwe ambatumikira Yahova na omwe ambamutumikira lini?

10 Mu nkhani yamalayi tawona kuti Kaini, Salomau pabodzi na Ajirayeri akhalewa kuti ambanamata Yahova, koma iwo akhali lini wakukhulupirika kwa iye. Bziratizo bzimwebzi, bzidatithandiza kuwona kuti tin’funika kucita bzizinji, m’mbuto mwakundolewa kuti timbanamata Yahova. Ndipo tin’funika kumbawenga bzinthu bzakuipa, ticimbafuna bzabwino. (Waroma 12:9) Yahova adalewa kuti pangadawoneka kusiyana ‘pakati pa munthu wakulungama na munthu wakuipa na pakati pa omwe ambatumikira Mulungu na omwe ambam’tumikira lini.’—Malakiya 3:18.

11. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika kumbalatiziratu padeca kuti timbanamata Yahova?

11 Timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kutipasa mwayi wakukhala wanthu wace. Tenepo, tin’funika kumbalatiziratu padeca kwa wanthu wense kuti tiri ku mbali ya Yahova. (Mateu 5:16; 1 Timotio 4:15) Ndipo timbabzibvunze kuti: ‘Kodi wanthu wense ambawona kuti ndine wakukhulupirika kwa Yahova? Kodi ndimbabzidziwikisa kwa wanthu ninga Mboni ya Yahova?’ Tsono tani penu timbacita manyazi kubzidziwikisa ninga Mboni, kodi Yahova ambabva tani? Mwakusaya kupenukira iye ambasunama kwene-kwene.—Psalymo 119:46; werengani Marko 8:38. *

Kodi bzomwe mumbacita pa moyo wanu bzimbalatiza kuti ndimwe Mboni ya Yahova? (Onani ndime 12, 13)

12, 13. Kodi n’thangwe ranyi bzimbakhala bzakunesa kuzindikira wanthu winango ninga Mboni za Yahova?

 12 Mpsakupasa nsisi kuti abale na mpfumakazi zinango ambatewezera ‘mzimu wa dzikoli,’ ndipo iwo ambasiyana lini na wale omwe ambanamata lini Yahova. (1 Wakolinto 2:12) Ndipo ‘mzimu wa dziko’ umweyu, umbacitisa wanthu kuikha makumbukidwe yawo pa bzikhumbo bza thupi. (Wayefezo 2:3) Mwa ciratizo, ifepano timbatambira malango mazinji yakulewa bza kabvalidwe, koma napo bziri tenepo, abale na mpfumakazi zinango ambabvala bzakubvala bzakusaya kuthemera. Iwo ambabvala bzakubvala bzakuthimba kwene-kwene ayai bzakungwerewera napo pakuyenda ku mitsonkhano. Ndipo ambagwata na kumanga tsisi lawo ninga momwe wanthu azinji ambacitira ku dzikoku. (1 Timotio 2:9, 10) Bzimwebzi bzimbacitisa kuti bzikhale bzakunesa kuzindikira penu iwo ni Mbonidi za Yahova ayai ne.—Tiyago 4:4.

13 Bziripo pomwe bzinthu bzinango bzomwe abale na mpfumakazi zinango zimbacita, bzomwe bzimbacitisa kuti bzikhale bzakunesa kuwasiyanisa na wanthu wa m’dzikoli. Mwa ciratizo, akakhala kuti ali pa madyo, iwo ambabzina na kucita bzinthu bzomwe mpsakuthemera lini kwa Mkristau. Ndipo winango ambanemba mafala na kuikha bzithunzi-thunzi bzawo pa interneti, bzakulatiza kuti iwo ni wanthu lini wauzimu. Pinango iwo angakhale abale na mpfumakazi zomwe zinati kutsimulidwa m’gwere thangwe ra kucita pikado, koma cadidi n’cakuti iwo angakhale lini axamwali wabwino kwa wale omwe ankucita nyongo yakukhala wakusiyana na dzikoli.—Werengani 1 Pedru 2:11, 12. *

Lekani kutewezera wale omwe ambasiyana lini na wanthu wa m’dzikoli

14. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita ninga wanthu wa Yahova?

 14 Bzinthu bzizinji bzomwe bzinkukonzedwa m’dzikoli, bzinkukonzedwa na cakulinga cakufuna kukulisa ‘cikhumbo cathu ca thupi, cikhumbo ca maso na kubziwonesera pa bzinthu bzomwe munthu anabzo.’ (1 Juwau 2:16) Tsono tin’funika lini kuyebwa kuti ifepano ndife wa Yahova ndipo tin’funika kukhala wanthu wakusiyana na wa m’dzikoli. Ndipo tin’funikambo kumbatcenkha ‘makhalidwe yakuipa na bzikhumbo bza dziko’ ticikhala na ‘makumbukidwe yabwino, wacirungamo na wakubzipereka kwa Mulungu mu nkonzedwe uno wa bzinthu.’ (Tito 2:12) Ndipo bzense bzomwe timbacita pa moyo wathu, kuphatanidza kalalewedwe kathu, kadyedwe, kamwedwe, kabvalidwe pabodzi na kaphatidwe kathu ka basa, bzin’funika kumbalatiziratu padeca kwa munthu ali-wense kuti ndife wa Yahova.—Werengani 1 Wakolinto 10:31, 32. *

TIMBAFUNANE KWENE-KWENE

15. N’thangwe ranyi tin’funika kumbacita bzinthu na abale wathu mwakudeka mtima na mwa lufoyi?

15 Momwe timbacitira bzinthu na abale pabodzi na mpfumakazi zathu, bzingalatize penu timbatenda mwayi wakukhala pauxamwali na Yahova ayai ne. Iwo ni wanthu wa Yahova, ninga momwe ifepano tiriri. Ndipo mpsakufunika kwene-kwene kumbakumbukira nfundo imweyi, thangwe kucita bzimwebzi kun’dzatithandiza kumbacita nawo bzinthu mwakudeka mtima na mwa lufoyi. (1 Watesalonika 5:15) Kodi n’thangwe ranyi nfundo imweyi njakufunika? Jezu adauza ateweri wace  kuti: ‘Wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.’—Juwau 13:35.

16. Mwakubverana na Cakutonga ca Mozeji, kodi tinkudziwa tani kuti Yahova ambafuna wanthu wace?

16 Pana ciratizo cinango comwe cingatithandize kubvesesa momwe tingacitire bzinthu na abale wathu wa m’gwere. Mu templo ya Yahova, mukhana bzombo bzomwe bzikhaphatisidwa basa kokha pakunamata. Ndipo Cakutonga ca Mozeji cikhapereka malango ya momwe Alevi angaphatisire basa bzombobzo, ndipo ali-wense omwe angadasaya kuteweza malangoyo angadaphedwa. (Mirewengo 1:50, 51) Penu Yahova akhafuna kuti wanthu ambasamalire bwino bzombo bzomwe mpsakufunika lini kuposa munthu, kodi munkukumbuka kuti iye ambabva tani akambawona kuti wanthu wace ankucitiridwa bzinthu mwakudeka mtima na mwa lufoyi? Kulewa cadidi Yahova ambakomedwa kwene-kwene, ndipo ambatiwona kuti ndife wakufunika kwa iye, ndipopa adalewa kuti: ‘Ali-wense omwe an’khuya imwepo, an’khuya mboni ya diso langu.’—Zakariya 2:8.

17. Kodi Yahova ‘ambakhala tceru’ pa bzinthu bziponi?

17 Malakiya adalewa kuti Yahova ‘akhakhala tceru, acimbatetekera’ momwe wanthu wace akhambacitirana bzinthu. (Malakiya 3:16) Yahova ‘ambadziwa wanthu wace.’ (2 Timotio 2:19) Ndipo iye ambabva bzense bzomwe timbalewa na kuwona bzomwe timbacita. (Wahebereu 4:13) Tenepo tikasaya kudekera mtima abale pabodzi na mpfumakazi zathu, Yahova ambawona bzimwebzo. Tsono Yahova ambawonambo tikambalekerera abale wathuwo, kuwadekera mtima na kuwacitira bzinthu bzabwino.—Wahebereu 13:16; 1 Pedru 4:8, 9.

‘YAHOVA CIPO ACIDZASIYA WANTHU WACE’

18. Kodi tingatende tani Yahova thangwe ra mwayi omwe tinawo wakukhala wanthu wace?

18 Mwakusaya kupenukira, ifepano timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra mwayi omwe tinawo wakukhala wanthu wace. Ndipo tawona kuti njira ibodzi yakucitira bzimwebzi, ni kubzipereka komwe tidacita kwa iye kuti timutumikire. Tenepo, napo kuti tinkukhala ‘pakati pa m’badwo wakudzongeka,’ mbaticiteni nyongo yakukhala ‘wakusaya thangwe lakutilewera nalo na wakusaya mulandu’ ticimbayetima ninga ‘mibvuniko ya dzikoli.’ (Wafiripo 2:15) Ndipo tin’funika kutcenkha kucita cinthu ciri-cense comwe Yahova ambaciwenga. (Tiyago 4:7) Tin’funikambo kumbafuna na kumbalemekeza abale pabodzi na mpfumakazi zathu, thangwe iwo ni wanthumbo wa Yahova ninga ife.—Waroma 12:10.

19. Kodi Yahova ambasimba tani wanthu wace?

19 Bibliya limbati: ‘Yahova cipo acidzasiya wanthu wace.’ (Psalymo 94:14) Yamweya ni mafala yakulimbisa kwene-kwene ndipo yankutitsimikizira kuti bziribe basa bzomwe bzingaticitikire pa moyo wathu, Yahova nthawe zense an’dzakhala nafe. Ndipo napo ticifa, iye an’dzatiyebwa lini. (Waroma 8:38, 39) ‘Tikakhala na moyo, tinkukhalira moyo Yahova; ndipo tikafa, tinkufera Yahova. Tenepo, napo tikhale na moyo ayai tife, ndife wa Yahova.’ (Waroma 14:8) Kulewa cadidi, timbadikhirira na mtima wense nthawe yomwe Yahova an’dzalamusa axamwali wace wense wakukhulupirika omwe adafa. (Mateu 22:32) Tsono napo nsiku zino, ifepano timbakondwa kwene-kwene na bzisimbo bzomwe Baba wathu ambatipasa. Ndipo timbatawiriza na mtima wense bzomwe Bibliya limbalewa kuti: ‘Wakukondwa ni mtundu omwe Mulungu wawo ni Yahova; wanthu omwe iye awasankhula kukhala utaka bwace.’—Psalymo 33:12.