Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Penu mwamuna na mkazi wakusaya kulowolana agona awiri-wiri m’nyumba ibodzi mwakusaya mathangwe yakubveka, kodi bumwebu bungakhale umboni bwakuti iwo acita pikado yomwe ingathemere kusamaliridwa na komiti ya ciyeruzo?

Inde. Kugona pabodzi awiri-wiri mwakusaya mathangwe yakubveka, bungakhale umboni bwa mphanvu bwakulatiza kuti iwo agonana. Tenepo, penu palibe mathangwe yakubveka yomwe yacitisa wanthu awiriwa kugona awiri-wiri m’nyumba ibodziyo, akulu wa gwere an’funika kukonza komiti ya ciyeruzo.—1 Wakolinto 6:18.

Bungwe la akulu lin’funika kumbapenda cakucitika ciri-cense mwakusamala kwene-kwene kuti liwone penu pangafunikiredi kukonza komiti yaciyeruzo. Mwa ciratizo, pinango iwo angacite mibvunzo ninga iyi: Kodi awiriwo ali pa umakhadzi? Kodi akhadathandizidwa kale na akulu thangwe ra momwe akhacitira bzinthu akakhala ali awiri? N’ciyani cacitisa kuti iwo agone awiri-wiri m’nyumba ibodzi? Kodi iwo akhadacita kupangana kuti acite bzimwebzo? Kodi ikhalipo njira yakutcenkhera bzimwebzi, ayai padacitika cinthu mwadzidzidzi usikubo comwe cidacitisa kuti asale awiri-wiri m’nyumbamo? (Mpalizi 9:11) Kodi iwo agona m’cipinda cibodzi ayai cace-cace? Nkhani zimbasiyana-siyana, tenepo akulu angaphatisembo basa njira zinango zakufufudzira kuti adziwe bzakucita.

Pambuyo pa kupenda nkhani yenseneyo, bungwe la akulu lingawone penu pangafunike kukonza komiti ya ciyeruzo ayai ne.