Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Dziwidwani na Mulungu Mucisimbidwa Naye

Dziwidwani na Mulungu Mucisimbidwa Naye

‘Mulungu si wakusaya kulungama kuti angayebwe basa lanu na lufoyi lomwe mudalatiza pa dzina lace.’—WAHEBEREU 6:10.

NYIMBO: 39, 30

1. Kodi n’ciyani comwe tensenefe timbafuna mwacibadwa?

KODI imwepo mumbabva tani munthu omwe mumbamudziwa na kumulemekeza akayebwa dzina lanu ayai akasaya kukuzindikirani? Mwakusaya kupenukira bzimbakuwawani kwene-kwene. Thangwe ranyi? N’thangwe rakuti mwacibadwa, tensenefe timbafuna kuti anzathu atidziwe. Ndipo mpsimwebzo lini bzokha. Ifepano timbafunambo kuti wanthu adziwe unthu bwathu, acititenda pa bzomwe timbacita.—Mirewengo 11:16; Djobi 31:6.

2, 3. Tikasaya kusamala, kodi n’ciyani comwe cingacitike na cikhumbo cathu cakufuna kudziwika? (Onani cithunzi-thuzi pa tsamba lino.)

2 Tikasaya kusamala, cikhumbo comwe tinaco cakufuna kudziwikaci cingatidzonge. Mwa ciratizo, dziko la Sathaniri lingaticitise kufuna kukhala wakubvekera na wakulemekezeka. Tsono bzimwebzi bzikacitika, ifepano tingakwanise lini kunamata Yahova mu njira yakuthemera ne kum’pasa ulemu bomwe iye ambafunikira.—Cibvumbulutso 4:11.

3 Mu nthawe ya Jezu, atsogoleri wa bzipembedzo azinji akhana makumbukidwe yakuphonyeka pa nkhani ya kukhala wakudziwika na kutendedwa. Ndipopa Jezu adacenjeza anyakupfunza wace kuti: ‘Samalani na anembi omwe ambafuna kufamba atabvala mikanjo ndipo ambafuna kumusidwa m’misika na kukhala m’mipando yakuyambirira  m’masinagoga na m’mbuto zakulemekezeka pa madyo . . . Amwewa an’dzatambira ciyeruzo cakuwawa kwene-kwene.’ (Luka 20:46, 47) Jezu adatenda kwene-kwene mkazi mansiwa munango, omwe adathusa m’kaxa tukobiri tuwiri tomwe pinango palibe munthu omwe adamuwona pakuthusapo. (Luka 21:1-4) Bzimwebzi bzinkulatiziratu kuti mwakusiyana na atsogoleri wa bzipembedzo wale, Jezu akhawona nkhani ya kukhala wakudziwika na kutendedwa mu njira yakuthemera. Ndipo nkhani ino in’tithandiza kumbawonambo nkhaniyi mu njira yakuthemera, ninga momwe Yahova ambaiwonera.

DZIWIDWANI NA MULUNGU MUCISIMBIDWA NAYE

4. Kodi n’kudziwika kuponi komwe n’kwabwino kwene- kwene kuposa kwense, ndipo n’thangwe ranyi?

4 Pana kudziwika kunango komwe n’kwabwino kwene-kwene kuposa kwense. N’kuponi? Sikuti ni kudziwika komwe wanthu azinji ambakufuna mwa kucita mapfunziro yapadzulu, kukhala na cuma pa nkhani za malonda ayai kukhala wakubvekera pa nkhani ya masenzeka ya m’dzikoli. Koma ni kudziwika komwe Paulo adakufotokoza pomwe iye adalewa kuti: ‘Pakuti tsapano imwepo mwadziwa Mulungu, ayai tilewe kuti mwadziwidwa na Mulungu, n’thangwe ranyi munkucita pomwe bzinthu bzacibwana, bzomwe mpsakusaya kuthandiza na bzakusaya phindu, ndipo munkufuna kukhala pomwe akapolo wa bzinthu bzimwebzi?’ (Wagalata 4:9) Kulewa cadidi, ni mwayi ukulu kwene-kwene ‘kudziwidwa na Mulungu,’ omwe ni Mtongi Mkululetu wa cirengedwe cense! Yahova ambatidziwa bwino-bwino, ambatifuna ndipo an’funa kuti tikhale axamwali wace. Tenepo, bzingakwanisike ifepano kukhala pauxamwali na Yahova thangwe ndiye omwe adatirenga.—Mpalizi 12:13, 14.

5. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tidziwidwe na Mulungu?

5 Mozeji akhali xamwali wa Yahova. Mwa ciratizo, nthawe inango iye adauza Yahova kuti: ‘Ndidziwiseni njira zanu,’ ndipo Yahova adatawira Mozejiyo kuti: ‘Ndin’citambo bzomwe unkukumbirabzi, thangwe ndakudekera mtima ndipo ndimbakudziwa na dzina lako kubodzi.’ (Kufuluka 33:12-17) Ninga Mozeji, Yahova angatidziwembo bwino-bwino. Tsono n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tidziwidwe na Yahova, ticikhala axamwali wace? Tin’funika kumbam’funa na kubzipereka kwa iye.—Werengani 1 Wakolinto 8:3. *

6, 7. Kodi n’ciyani comwe cingaticitise kuluza uxamwali bwathu na Yahova?

6 Tin’funika kupitiriza kukhala pauxamwali bwakulimba na Baba wathu wakudzulu. Ndipo ninga Akristau wakuyambirira wa ku Galatiya, ifepano tin’funika kusiya kukhala akapolo wa ‘bzomwe mpsakusaya kuthandiza na bzakusaya phindu’ bza m’dzikoli, pabodzi na bzomwe iro limbapereka. (Wagalata 4:9) Akristau wa ku Galatiyawa akhamudziwa kale Mulungu ndipo Mulunguyo akhawadziwambo. Tsono, Paulo adalewa kuti winango mwa abalewa adayamba ‘kucita pomwe’ bzinthu bzapezi-pezi. Kulewa kunango, bzikhakhala ninga kuti Paulo akhabvunza abalewa kuti: ‘N’thangwe ranyi imwepo mwabwerera pomwe kukhala akapolo wa bzinthu bza pezi-pezi bzomwe mukhadabzisiya kalebzi?’

7 Kodi bzimwebzi bzingaticitikirembo? Inde bzingaticitikire. Ninga Paulo, pinango azinji wa ifepano tidasiya kukhala wakubvekera ayai wakudala m’dziko la Sathaniri pomwe tidapfunza cadidi ca m’Bibliya. (Werengani Wafiripo 3:7, 8.) * Ndipo pinango tidasiya kucita mapfunziro ya padzulu, basa la kobiri zizinji ayai bzinthu bzinango bzomwe bzingadaticitisa kukhala wakudala.  Ayai pinango tidalamba mwayi wakukhala wakudala na wakubvekera, pa luso lomwe tinalo pa masenzeka manango ninga kuimba ayai kumenya bola. (Wahebereu 11:24-27) Tenepo, kungakhale kusaya nzeru kumbadandaula pa bzakusankhula bzomwe tidacita, thangwe ra kukumbuka kuti pinango bzinthu bzingadatifambira bwino, bzingadakhala kuti tidacita bzomwe tidasiyabzo. Ndipo kukhala na makumbukidwe yamweya, kungaticitise kubwerera pomwe ku bzinthu bza m’dzikoli bzomwe ifepano tidabzisiya pakuwona kuti ‘mpsakusaya phindu.’

KHALANI NA CIKHUMBO CAKUFUNA KUSIMBIDWA NA YAHOVA

8. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kukhala na cikhumbo cakufuna kudziwidwa na kusimbidwa na Yahova?

8 Tin’funika kukhala na cikhumbo cakufuna kudziwidwa na kusimbidwa na Yahova m’mbuto mwa kusimbidwa na dzikoli. Kodi tingakhale naco tani? Mwa kumbakumbukira nfundo ziwiri. Yakuyamba ni kumbakumbukira kuti Yahova nthawe zense ambasimba wale omwe ambamutumikira mwakukhulupirika. (Werengani Wahebereu 6:10; 11:6) * Yahova ambawona atumiki wace wense wakukhulupirika kukhala wakufunika kwene-kwene kwa iye, mwakuti ambawona kuti n’kusaya cirungamo kuleka kufuna ali-wense wa iwo. Iye nthawe zense ‘ambadziwa wanthu wace.’ (2 Timotio 2:19) Ndipo iye ‘ambadziwa bwino njira ya wanthu wakulungama’ ndipo ambadziwambo momwe angawapulumusire.—Psalymo 1:6; 2 Pedru 2:9.

9. Fotokozani momwe Yahova adalatizira kuti ambafuna wanthu wace.

9 Nthawe zinango, Yahova akhalatiza kuti ambafuna wanthu wace mwa njira yakupambulika kwene-kwene. (2 Nkhani 20:20, 29) Mwa ciratizo, ndokumbukirani momwe Yahova adapulumusira wanthu wace pa nyanza ifuira, pomwe gulu la acikunda la Farawo likhawatewera. (Kufuluka 14:21-30; Psalymo 106:9-11) Bzimwebzi bzidakhala bzakudabwisa kwene-kwene mwakuti napo pambuyo pa magole 40, wanthu wa m’nthawe imweyire akhambalewa basi bza nkhaniyi. (Djosuwe 2:9-11) Ninga atumiki wa Yahova, tin’mukiridwa na Gogi wa ku Magogi tsapanopapa, tenepo mpsakulimbisa kwene-kwene kumbakumbukira momwe Yahova adafunira wanthu wace m’mbuyomu na momwe adaphatisira basa mphanvu yace kuti awapulumuse. (Zakiyeri 38:8-12) Ndipo pa nthaweyo, tin’dzakondwa kwene-kwene thangwe ra kuwona kuti tidalinga kufunidwa na Mulungu, m’mbuto mwa kufunidwa na dzikoli.

10. Kodi ni nfundo inango iponi yomwe ingatithandize kukhala na cikhumbo cakufuna kusimbidwa na Yahova?

10 Nfundo yaciwiri yomwe tin’funika kumbaikumbukira njakuti Yahova angatisimbe ayai angatitende mu njira yomwe pinango tikhaidikhirira lini. Yahova an’dzasimba lini wanthu omwe ambacita bzinthu bzabwino kuti atumbizidwe na anzawo. Thangwe ranyi? Thangwe ninga momwe Jezu adalewera, iwo akatendedwa ayai kutumbizidwa na wanthu, ambakhala ankutambiriratu kale malipo yawo. (Werengani Mateu 6:1-5.) * Tsono mwakusiyana na iwo, Yahova ‘ambawona mwakubisika’ wale omwe ambatendedwa lini na wanthu pa bzabwino bzomwe iwo ambacitira anzawo, ndipo ambawasimba. Ndipo nthawe zinango Yahova ambasimba  ayai ambatenda atumiki wace mu njira yakusaya kudikhirika. Mbatiwoneni bziratizo bzinango pa nkhaniyi.

YAHOVA ADASIMBA MTSIKANA MUNANGO WAKUBZICEPSWA

11. Kodi Yahova adasimba tani Mariya?

11 Yahova adasankhula mtsikana munango wakucemeredwa Mariya, kuti akhale mai wa Mwana wace Jezu. Mariya akhakhala m’kamzinda kanango kakucemeredwa Nazaleti, komwe kakhali kutali kwene-kwene na mzinda wa Jeruzalemu pabodzi na templo yace yakudeka. (Werengani Luka 1:26-33.) * Kodi n’thangwe ranyi Yahova adasankhula Mariya kuti akhale mai wa Jezu? Anjo Gabriyeli adauza Mariya kuti Mulungu akhadasankhula iye thangwe akhadamudekera mtima. Ndipo bzinkuwonekeratu kuti Mariya akhali pauxamwali bwakulimba na Yahova, thangwe ra mafala yomwe iye adauza Elizabeti. (Luka 1:46-55) Yahova akhawona bzense bzomwe Mariya akhambacita, ndipopa adamusimba mu njira yomwe iye akhaidikhirira lini thangwe iye akhali munthu wakukhulupirika.

12, 13. Kodi Jezu adasimbidwa tani pomwe iye adabadwa na pomwe Mariya adayenda naye ku templo?

12 Pomwe Jezu adabadwa, kodi Yahova adadziwisa mbani bza kubadwa kwaceko? Iye alibe kudziwisa akulu-akulu wa boma ayai atongi wa ku Jeruzalemu na wa ku Beremu, koma adatumiza anjo wace kwa amakabusa omwe akhasamalira mabira yawo kunja kwa mzinda wa Beremu. (Luka 2:8-14) Patsogolo pace, amakabusawo adayenda kukawona tcece Jezu. (Luka 2:15-17) Mwakusaya kupenukira, Mariya na Zuze adadabwa kwene-kwene pakuwona momwe Jezu adasimbidwira. Yahova ambacita bzinthu mwakusiyana kwene-kwene na momwe Sathani ambacitira. Mwa ciratizo, pomwe Jezu adabadwa, Sathani adatumiza anyakukhulupira nyenyezi ku Jeruzalemu kuti akawone Jezu, bzomwe bzidacitisa kuti  wanthu wense ku Jeruzalemuko adziwe bza cakucitikaci. (Mateu 2:3) Bzimwebzi bzidabweresa mabvuto makulu mwakuti wana azinji adaphedwa.—Mateu 2:16.

13 Cakutonga comwe Yahova akhadapasa Ajirayeri, cikhalewa kuti mkazi akabereka mwana wacimuna, iye akhafunika kukapereka nsembe kwa Yahova zikapita nsiku 40. Tenepo, pomwe Mariya adabereka Jezu, iye pabodzi na Zuze adafamba mtantho wa makilometro 9 kuyenda ku Jeruzalemu kuti akapereke nsembe ku templo. (Luka 2:22-24) Pinango Mariya akhabzibvunza penu wansembe angadacita cinthu cinango cakupambulika kuti atumbize mwana wace Jezu. Tsono pomwe adafika ku temploko, Jezu adatumbizidwadi, koma iye adatumbizidwa mu njira yomwe Mariya pinango akhaidikhirira lini. Yahova adaphatisa basa Simiyoni omwe akhali munthu ‘wakulungama na wakubzipereka kwa Mulungu,’ pabodzi na mpolofeta wacikazi Ana, omwe akhali mkazi mansiwa wa magole 84, pakudziwisa kuti Jezu angadakhala Mesiya wakupiciridwa ayai Kristu.—Luka 2:25-38.

14. Kodi Yahova adamusimba tani Mariya?

14 Yahova adapitiriza kutenda ayai kusimba Mariya thangwe ra kukhulupirika kwace pakulera na kusamalira Jezu. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi? Tikudziwa thangwe Mulungu adacitisa kuti bzinango mwa bzinthu bzomwe Mariya adalewa na kucita bzinembedwe m’Bibliya. Ndipo bzinkuwoneka kuti Mariya alibe kufamba pabodzi na Jezu m’magole matatu na pakati yomwe iye adapalizira bzipsa bzabwino. Pinango bzimwebzi bzidacitika thangwe ra kuti iye akhali mansiwa, tenepo akhafunika kukhala kwawo ku Nazaleti ndipo alibe kukhala na mwayi wakuwona bzinthu bzabwino bzizinji bzomwe Jezu akhacita. Koma pomwe Jezu adaphedwa, iye akhalipo. (Juwau 19:26) Ndipo pomwe akhanati kutambira mzimu wakucena, anyakupfunza wa Jezu akhadatsonkhana pa Pentekosite ku Jeruzalemu ndipo pa nthaweyo Mariya akhalipombo. (Mabasa 1:13, 14) Bzinkuwoneka kuti Mariya adadzozedwambo na mzimu wakucena pabodzi na anyakupfunzawo, bzomwe bzinkuthandauza kuti iye adapasidwambo mwayi wakukakhala na Jezu kudzulu kwa muyaya. Kulewa cadidi, Mariya adasimbidwa na kutendedwa thangwe ra kukhulupirika kwace!

YAHOVA ADATENDA MWANA WACE

15. Pomwe Jezu akhali pansi pano, kodi Yahova adalatiza tani kuti akhamufuna?

15 Jezu akhafuna lini kutumbizidwa na atsogoleri wa bzipembedzo ayai akulu-akulu wa ndale. Ndipo bzimwebzi mpsakubveka thangwe  katatu kense, Yahova adadziwisa Mwana wace Jezu kucokera kudzulu kuti iye ambamufuna kwene-kwene. Mwakusaya kupenukira, bzimwebzi bzidalimbisa kwene-kwene Jezuyo. Ndipo pomwe Jezu adabatizidwa mu mkulo wa Joridano, Yahova adati: ‘Uyu ndiye mwana wangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.’ (Mateu 3:17) Bzinkuwoneka kuti pa nthawe imweyi, ni Juwau yekha omwe adakhala na mwayi wakubva mafalaya. Ndipo pomwe pakhadasala pafupi-fupi gole libodzi kuti Jezu aphedwe, apostolo wace atatu adakhalambo na mwayi wakubva Yahova ankulewa bza Jezu kuti: ‘Uyu ndiye Mwana wangu wakufunidwa, omwe ndimbakomedwa naye; mbamubverani.’ (Mateu 17:5) Patsogolo pace, pomwe zikhadasala nsiku zakucepa kuti Jezu aphedwe, Yahova adalewalewa naye pomwe kucokera kudzulu.—Juwau 12:28.

Kodi tingapfunze ciyani na momwe Yahova adasimbira Mwana wace? (Onani ndime 15-17)

16, 17. Kodi Yahova adasimba tani Jezu m’njira yakusaya kudikhirika?

16 Jezu akhadziwa kuti wanthu angadamunyoza nakuti angadafa na infa yakupasa manyazi kwene-kwene. Tsono napo bzikhali tenepo, iye adakumbira mu mpembo kuti kufuna kwa Mulungu kucitike. (Mateu 26:39, 42) Jezu ‘adapirira muti wakuzunzikira ndipo iye alibe kucita thupo na manyazi,’ thangwe akhafuna kusimbidwa na Baba wace, sikuti na wanthu wa m’dzikoli. (Wahebereu 12:2) Kodi Yahova adamusimba tani Jezu?

17 Pomwe Jezu akhali pansi pano, iye adapemba kwa Yahova, acikumbira kuti akhale na mbiri yomwe iye akhanayo kudzulu anati kubwera pansi pano. (Juwau 17:5) Tsono palibe mbali na ibodziyo ya m’Bibliya yomwe imbalatiza kuti Jezu akhafuna bzizinji kuposa bzimwebzo. Ndipo iye akhadikhirira lini kusimbidwa m’njira yakupambulika thangwe ra kucita kufuna kwa Yahova pansi pano. Tsono n’ciyani comwe Yahova adacita? Yahova adasimba Jezu m’njira yomwe iye akhaidikhirira lini. Mwa ciratizo, pomwe iye adalamusidwa aciyenda kudzulu, Yahova ‘adamukwizika pa mbuto ya padzulu kwene-kwene’ ndipo adamupasambo moyo wauzimu wakusaya kufa, cinthu comwe palibe munthu na m’bodziyo omwe akhadatambira kale. * (Onani mafala ya m’nyansi.) (Wafiripo 2:9; 1 Timotio 6:16) Kulewa cadidi, Yahova adasimba Jezu m’njira yakusaya kudikhirika thangwe ra kukhulupirika kwace!

18. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbalinga kusimbidwa na Yahova m’mbuto mwa kusimbidwa na dzikoli?

18 Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbalinga kusimbidwa na Yahova m’mbuto mwa kusimbidwa na dzikoli? Ni kumbakumbukira kuti Yahova nthawe zense ambasimba atumiki wace wakukhulupirika ndipo kawiri-kawiri iye ambacita bzimwebzi m’njira zakusaya kudikhirika. N’cadidi kuti nthawe zinango timbakumbukira momwe Yahova an’dzatisimbira kutsogoloku, koma pakali pano, mbatipirireni mabvuto na bzineso bza m’dziko lakuipali, ticimbakumbukira kuti dzikoli lin’pfudzidwa tsapanopapa. Tenepo, cisimbo ciri-cense comwe tingatambire m’dzikoli n’cakanthawe. (1 Juwau 2:17) Baba wathu wa lufoyi Yahova an’dzayebwa lini basa lathu pabodzi na lufoyi lomwe timbaliratiza pa dzina lace, thangwe iye ‘si wakusaya kulungama.’ (Wahebereu 6:10) Ndipo mwakusaya kupenukira iye an’dzalatiza kuti ambatifuna ndipo an’dzatisimba m’njira yomwe timbaikumbukira lini!

^ ndi. 5 1  Wakolinto 8:3 Tsono, penu munthu ambafuna Mulungu, munthuyo ambadziwidwa na Iye.

^ ndi. 7 Wafiripo 3:7 Tsono bzinthu bzomwe bzikhali bzaphindu kwa ine, ndidabziwona kukhala bzakusaya phindu thangwe ra Kristu. 8 Ndimbawona bzinthu bzense kukhala bzakusaya phindu, thangwe ra kukhala na cidziwiso ca Kristu Jezu Mbuya wangu, comwe ni cinthu cakufunika kwene-kwene. Thangwe ra iye ndimbabvuma kuluza bzinthu bzense, ndicibziwonambo ninga mudu wa thukuta, kuti ndikwanise kukhala pa uxamwali bwakulimba na Kristu.

^ ndi. 8 Wahebereu 6:10 Pakuti Mulungu si wakusaya kulungama kuti angayebwe basa lanu na lufoyi lomwe mudalatiza pa dzina lace, mwa kutumikira wakucena na kupitiriza kuwatumikira.

^ ndi. 10 Mateu 6:1 Samalani kuti mumbaleke kucita cirungamo canu pa maso pa wanthu na cakulinga cakuti ambakuwoneni, thangwe mukacita bzimwebzo mun’dzatambira lini malipo na Baba wanu omwe ali kudzulu. 2 Pomwe unkupereka mphaso za nsisi, leka kuliza cimbututu ninga momwe ambacitira wanthu wacinyengo m’masinagoga na m’miseu kuti atumbizidwe na wanthu. Cadidi ine ndinkukuuzani kuti iwo ambatambiriratu mabaibai yawo. 3 Koma ukapasa cinthu nyakusauka, boko lako ladzere lileke kudziwa bzomwe boko lako ladidi lacita, 4 kuti mphaso yako ikhale yacinsinsi. Ndipo Baba wako omwe ambawona mwakubisika an’dzakubwezera. 5 Ndipombo, pomwe munkupemba, lekani kumbacita ninga momwe ambacitira wanthu wacinyengo, pakuti iwo ambafuna kupemba adaima m’masinagoga na m’mphambano za m’miseu kuti ambawonedwe na wanthu. Cadidi ndin’kukuzani kuti iwo ankutambira kale malipo yawo yense.

^ ndi. 11 Luka 1:26 M’mwezi wace wacitanthatu, anjo Gabriyeli adatumizidwa na Mulungu kuti ayende mu mzinda munango wa ku Galileya, wakucemeredwa Nazaleti, 27 adatumizidwa kwa dende linango lomwe lingadadzalowodwa na mwamuna munango wakucemeredwa Zuze, wa m’nyumba ya Davide, ndipo dzina la dendero likhali Mariya. 28 Pomwe anjoyo adafika kwa dendero adati: “Uli tani wakusimbidwawe, Yahova ali nawe.” 29 Koma iye adadabwa kwene-kwene na mafala ya anjoyo, tenepo adayamba kukumbukira kuti abvesese thandauzo la mafalayo. 30 Tenepo, Anjo adamuuza kuti: “Leka kugopa Mariya, pakuti Mulungu wakudekera mtima. 31 ndipo ona: un’dzatenga pathupi, ucidzabereka mwana wamwamuna, ucidzamucemera dzina lakuti Jezu. 32 Iye an’dzakhala mkulu, acidzacemeredwa Mwana wa Mkululetu; ndipo Yahova Mulungu an’dzam’pasa mpando wa umambo wa Davide, babace, 33 ndipo iye an’dzatonga nyumba ya Djakobi, nthawe zense, ndipo Umambo bwace bun’dzamala lini.”

^ ndi. 17 Moyo wakusaya kufa omwe Jezu adatambira, pinango udakhala cisimbo cakusaya kudikhirika thangwe ra kuti umbalewedwa lini m’Bzinembo bza Cihebereu.