Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri (Yakupfunzira)  |  Julho 2016

‘Lekani Kugopa. Ine Ndin’dzakuthandizani’

‘Lekani Kugopa. Ine Ndin’dzakuthandizani’

YEZEZERANI kuti munkufamba mu m’njira usiku. Tsono munkuzindikira kuti munthu winango ankukutewerani ca patali. Pomwe imwepo munkuima, iye ankuimambo. Mukafamba kwene-kwene, iye ankufambambo kwene-kwene. Imwepo munkuyamba kuthamangira pa nyumba ya xamwali wanu omwe ali pafupi. Xamwali wanuyo ankufungula msuwo ndipo ankukutambirani, ndipo tsapano munkutsudzuka pakuti munkudziwa kuti muli wakukhotcerereka.

Pinango bzomwe tafotokoza padzulupa bzikanati kukucitikirani. Koma pinango bziripo bzinthu bzinango pa moyo wanu bzomwe bzidakucitisanimbo mantha. Mwa ciratizo, kodi munkulimbana na cineso cinango comwe mukhafuna kuti cimale koma cinkupitiriza kukucitikirani? Kodi ndimwe lova kwa nthawe itali napo kuti munkuyezera kucita nyongo kuti mugumane basa? Kodi munkucita thupo na mabvuto ya ukalamba na mabvuto ya thanzi yomwe mun’dzagumana nayo kutsogolo? Ayai ciripo cinthu cinango comwe cinkukucitisani thupo?

Pa bvuto liri-lense lomwe munkugumana nalo, ni bwino kukhala na xamwali omwe mungamuuze bzinthu bzomwe bzinkukucitisani thupo ndipo acikhala wakukonzeka kukuthandizani. Kodi munaye xamwali wacaiye ninga umweyu? Inde munaye! Yahova ni xamwalidi ninga umweyu kuna imwe, ninga momwe akhaliri wakukhulupirika kuna Abalahamu. Timbawona bzimwebzi pa Zaiya 41:8-13. M’mavesi 10 na 13, Yahova ankupicira ali-wense wa ifepano kuti: ‘Leka kugopa, pakuti ndinawe. Leka kunyang’ana uku na uku na mantha, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza. Ndin’dzakuphatisisa na boko langu lamadidi la cirungamo. Pakuti ine Yahova Mulungu wako, ndinkukuphata boko lako lamadidi, Ndicikuuza kuti: “Leka kugopa. Inepano ndin’dzakuthandiza.”’

‘NDIN’DZAKUPHATISISA’

Mafala ya Yahova njakutsangalaza kwene-kwene. Yezerani kumbukirani bzomwe Yahova ankutipicira. Vesiri lilibe kulewa kuti imwepo munkufamba pa mbali pa Yahova ataphata boko lanu. Bzingadakhala kuti munkufamba na Yahova, boko lace lamadidi lingadaphata boko lanu lamadzere. M’mbuto mwace, Yahova ankufuthula ‘boko lace lamadidi la cirungamo,’ ndipo ankuphata ‘boko lanu lamadidi’ ninga kuti iye ankukupfuwirani kunja kwa bzineso bzomwe munkugumana nadzo. Pomwe Yahova ankuphata boko lanu lamadidi, iye ankukulimbisani mwa kulewa kuti: ‘Leka kugopa. Inepano ndin’dzakuthandiza.’

Kodi ndimo momwe mumbamuwonera Yahova, ninga Baba wa lufoyi na Xamwali? Kodi mumbakhulupira kuti iye an’dzakuthandizani mukadzagumana na mabvuto? Yahova an’dzakusamalirani ndipo iye an’funa kukuthandizani. Mukambagumana na mabvuto na bzineso, Yahova an’funa kuti imwepo mumbabzibve kuti ndimwe wakukhotcerereka. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti iye ambakufunani kwene-kwene. Iye ndiyedi ‘thandizo lakugumanika mwakusaya kunesa pa nthawe za matsautso.’—Psalymo 46:1.

 PENU TINKUBZIPASA MULANDU PA BZAKUPHONYA BZAKALE-KALE

Wanthu winango ambapitiriza kukumbukira bzinthu bzomwe adaphonya kale-kale ndipo ambabzibvunza penu Mulungu adawalekereradi. Penu munkubzibvambo tenepo, kumbukirani mwamuna wakukhulupirika, Djobi. Iye adabvuma kuti adaphonya pomwe akhali tswaka. (Djobi 13:26) Nyakunemba Psalymo Davide adabvambo bzibodzi-bodzibzo ndipo adadandaulira Yahova kuti: ‘Lekani kukumbukira bzakuphonya bza pa ubwana bwangu.’ (Psalymo 25:7) Pakuti ndife wakuperewera, tensenefe ‘tidaphonya ndipo timbaifikira lini mbiri ya Mulungu.’—Waroma 3:23.

Mafala yakulimbisa ya pa Zaiya kapitulo 41 yadanembedwera Ajirayeri. Pikado zawo zikhali zikulu mwakuti Yahova adawauza kuti angadawalanga mwa kukhala akapolo wa ku Babulo. (Zaiya 39:6, 7) Pa nthawe ibodzi-bodziyo, Mulungu adawapicira kuti iye angadatsudzula wale omwe angadakungula acibwerera kuna iye! (Zaiya 41:8, 9; 49:8) Nsiku zino, Yahova ambapitiriza kulatiza lufoyi limweri na nsisi kuna wale omwe ambakungula na mtima wense acifuna kumukondwesa.—Psalymo 51:1.

Onani bzomwe bzidacitikira Takuya, * omwe akhayamba kukhala na makhalidwe yakupswipa mwa kumbawona bzamaika na kumbasensekesa cidzo cace. Iye akhayezera kuti aleke kumbacita bzimwebzi koma akhakwanisa lini. Kodi iye akhabva tani? Iye adati: “Ndikhabzibva kukhala munthu wakusaya kufunika. Koma pomwe ndikhapemba kwa Yahova na kumukumbira kuti andikhululukire, iye akhandithandiza kuti ndilamuke pa kugwa kwanguko.” Kodi Yahova adacita tani bzimwebzi? Akulu wa mu gwere la Takuya adamuuza kuti ambawapfuwire mtedwe nthawe iri-yense yomwe iye angadagwera mu bvuto lacero. Iye adati: “Kupfuwira mtedwe akulu cikhali cinthu cakunesa, koma ndikawapfuwira, ndikhakhala wakulimba.” Akulu adacita makonzedwe yakuti nyakunyang’anira wa dera azungire Takuya. Nyakung’anira wa derayo adamuuza kuti: “Ndiribe kubwera pano mwa kufuna kwangu, koma ndiri pano thangwe akulu ndiwo afuna kuti ndikhale pano. Iwo asankhula iwepo kuti ucitiridwe ulendo bwa ubusabu.” Takuya adati: “Ndidaphonya ndine, koma Yahova, mwakuphatisa basa akulu, wafuthula boko lace kuti andithandize.” Na kupita kwa nthawe, Takuya adasiya cizolowezi cace cakuipaco, adakhala mpainiya wakukhazikika ndipo tsapano ankutumikira pa Beteli. Ninga momwe Yahova adathandizira m’baleyu, iye an’dzakuthandizanimbo mukagumana na bzineso.

PENU TINA THUPO PA NKHANI YA BASA

Wanthu winango ambakhala na thupo thangwe adaluza basa lawo ndipo ankukwanisa lini kuligumana pomwe. Kumbukirani momwe bzimbakhalira bzakunesa kunyang’ana basa koma ne kuligumana. Winango bzimwebzi bzikawacitikira, ambafika pa kubziwona ninga wakusaya phindu. Kodi Yahova angakuthandizeni tani? Iye si kuti angakupaseni letu basa, koma iye angakuthandizeni kukumbukira mafala ya Davide yakuti: ‘Ndikhali tswaka ndipo tsapano ndakalamba, koma ndikanati kuwona munthu wakulungama ankulekereredwa, ne kuwona wana wace ankunyang’ana cakudya.’ (Psalymo 37:25) Yahova ambakuwonani kuti ndimwe wakufunika ndipo ambakupasani ‘boko lamadidi la cirungamo’ kuti mukhale na bzomwe munkufunikira kuti mupitirize kumutumikira.

Kodi Yahova angakuthandizeni tani penu mwaluza basa lanu?

Sara, omwe ambakhala ku Colômbia, adawona momwe Yahova akhali wakukonzeka kumuthandiza. Iye akhatambira kobiri zizinji pomwe akhaphata basa nthawe zense pa empreza yomwe ikhadziwika na kulemekezedwa kwene-kwene. Koma iye akhakhumba kucita bzizinji pa kutumikira Yahova, tenepo iye adasiya  basa lacero aciyamba basa la upainiya. Na tenepo, iye akhafuna basa lomwe angadaliphata cipande ca nsiku koma bzikhali bzakunesa kuligumana. Iye adafungula kabanka ka kugulisa sorvete koma kadayamba kugwa pang’ono-pang’ono thangwe ra kusaya kobiri ndipo adafunga. Iye adalewa kuti: “Papita magole matatu, koma ndinkutenda Yahova thangwe ndidakwanisa kupirira.” Iye adapfunza kuwona bzinthu bzomwe akhafunikiradi pa nthaweyo na kuleka kukhala na thupo pa bzinthu bza mangwana. (Mateu 6:33, 34) Nsiku inango, mkulu-mkulu wace wa basa wakale adamupfuwira mtedwe ndipo adamuuza kuti adzaphate pomwe basa ninga lomwe akhaphata pakuyamba lire. Sara adalewa kuti angadabvuma kokha basa lomwe angadaphata cipande ca nsiku kuti ambakwanise kugumana nthawe ya kuyenda ku mitsonkhano ya gwere, ya dera na yacigawo. Nsiku zino, Sara alibe kobiri zizinji ninga zomwe akhaziphatisa pakuyamba, tsono iye ngwakukonzeka kupitiriza na upainiya. Iye adati nthawe imweyire ikhali nthawe yakunesa kwene-kwene, iye adawona boko la lufoyi la Yahova.

POMWE TINA THUPO NA KUKALAMBA

Wanthu azinji ana thupo thangwe ankuyenda ku ukalamba ndipo mwakusaya kucedwa an’funa kupuma pa basa. Iwo ambakhala na thupo la kugumana kobiri zomwe zingawathandize kukhala na moyo wabwino. Iwo ambakhala pomwe na thupo pa nkhani ya matenda yomwe yangabwere kutsogolo. Pinango ndibzo bzomwe Mambo Davide adakumbira Yahova kuti: ‘Lekani kunditaya pa nthawe ya ukalamba bwangu, lekani kundisiya pomwe mphanvu zangu zinkumala.’—Psalymo 71:9, 18.

Kodi wanthu winango wakukalamba angakhale na cikhulupiro ciponi pakulewa bza kutsogolo? Iwo an’funika kupitiriza kulimbisa cikhulupiro cawo kuna Mulungu na kukhulupira kuti iye an’dzawapasa cinthu ciri-cense comwe angafune. Tsono winango ambafuna kukhala na bzinthu bzakuumira pomwe ana kobiri zizinji, tenepo iwo an’funika kupfunza kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji acikondwa na bzinthu bzing’ono-ng’ono bzomwe anabzo. Iwo angafunike kuzindikira kuti ‘kudya muliwo’ m’mbuto mwa ‘kudya nyama ya ng’ombe’ kungacitise mitima yawo kukhala bwino! (Mimwani 15:17) Mukaikha Yahova pa mbuto yakuyamba, iye an’dzatsimikiza kuti mukadzakalamba, mudzakhale na ciri-cense comwe mungadzafunikire.

José na Rose pabodzi na Tony na Wendy

Kumbukirani bza José na Rose, omwe akhala ankutumikira Yahova mu utumiki bwa nthawe zense kwa magole yakupitirira 65. Mkati mwa utumikibu, iwo agumana na bzineso bzizinji. Iwo adasamalira baba wace wa Rose, omwe akhafunika thandizo usiku na masikati. José adadzakhalambo na matenda ya kankro ndipo akhafunika kutambira thandizo la matenda yaceyo. Kodi Yahova adacita tani kuti akwanise kuthandiza banja lakukhulupirikali? Iye adaphatisa basa banja linango Lacikristau, la Tony na Wendy. Iwo akhana nyumba ing’ono yomwe akhafuna kupasa fovolo wanthu omwe ali mu utumiki bwa nthawe zense. Tony adakumbukira pomwe akhali ku xikola, akambanyang’anisa pa Janela akhawona José na Rose ankupalizira na nyongo bzipsa bzabwino. Tony akhambafuna kuwona momwe banjali likhaphatisira basa moyo wawo kuti atumikire Yahova. Thangwe rakuti José na Rose adaphatisa basa moyo wawo wense pa kutumikira Yahova, Tony na Wendy adawapasa nyumba yawoyo. Kwa magole 15, iwo ankuthandiza José na Rose, omwe tsapano ana magole 85 yakubadwa. José na Rose ambawona kuti Tony na Wendy ni mphaso yakucokera kwa Yahova.

Yahova ankukupicira kuti: ‘Leka kugopa. Ine ndin’dzakuthandiza.’ Iye ankufuthula ‘boko lace lamadidi lacirungamo’ kwa imwepo. Kodi imwepo mun’dzapereka boko lanu kuna iye?

^ ndi. 11 Madzina manango yacinjidwa.