Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2016

Kupalizira Bzipsa Bzabwino bza Kudeka Mtima Kukulu

Kupalizira Bzipsa Bzabwino bza Kudeka Mtima Kukulu

‘Kupereka umboni bwakukwanira bwa bzipsa bzabwino bzakulewa bza kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.’ —MABASA 20:24.

NYIMBO: 101, 84

1, 2. Kodi mpostolo Paulo adalatiza tani kuti akhatenda kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?

MPOSTOLO Paulo adalewa mwakukhulupirika kuti: ‘Kudeka mtima kwace [Mulungu] kukulu komwe adandilatiza kulibe kuyenda papezi.’ (Werengani 1 Wakolinto 15:9, 10.) Paulo akhadziwiratu kuti iye akhathemera lini nsisi za Mulungu. Iye akhazunza Akristau.

2 Atasala pang’ono kufa, Paulo adanembera Timotio kuti: ‘Ndinkutenda Kristu Jezu Mbuya wathu, omwe adandipasa mphanvu pakuwona kuti ndine wakukhulupirika acindipasa utumiki.’ (1 Timotio 1:12-14) Kodi ni utumiki buponi? Paulo adauza akulu wa gwere la Ayefezo kuti: ‘Ndimbawona lini moyo wangu kukhala wakufunika kwa ine, kuposa kuti ndindomalize kuthamanga kwangu na utumiki bomwe ndidatambira kwa Mbuya Jezu kuti ndipereke umboni bwakukwanira bwa bzipsa bzabwino bzakulewa bza kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.’Mabasa 20:24.

3. Kodi Paulo adapasidwa utumiki buponi bwakupambulika? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 22.)

 3 Kodi ni ‘bzipsa bzabwino’ bziponi bzomwe Paulo adapalizira ndipo bzimwebzi bzidalatiza tani kudeka mtima kukulu kwa Yahova? Paulo adauza Akristau wa ku Efezo kuti: ‘Mudabva kuti ndidaikhidwa kukhala nyakunyang’anira kudeka mtima kukulu kwa Mulungu kuti ndikuthandizeni.’ (Wayefezo 3:1, 2) Jezu adauza Paulo kuti apalizire bzipsa bzabwino kwa wale omwe akhali lini Adjuda. Nsiku zino bzinkukwanisika kuti wanthu wa mitundu inango atonge pabodzi na Kristu. (Werengani Wayefezo 3:5-8.) Paulo adapalizira na nyongo ndipo adasiya ciratizo cabwino kwa Akristau wa nsiku zino. Iye adalatiza kuti alibe kutambira kudeka mtima kwa Mulungu ‘papezi,’ ayai kuti kudamutayira nthawe.

KODI KUDEKA MTIMA KUKULU KWA MULUNGU KUMBAKULIMBISANI?

4, 5. N’thangwe ranyi tingalewe kuti ‘bzipsa bzabwino bza Umambo’ n’bzakundendemerana na bzipsa bzabwino bza ‘kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?’

4 Mu nthawe zino zakumalizira, wanthu wa Yahova ana basa la kupalizira ‘bzipsa bzabwino bza Umambo . . . pa dziko lense komwe kuna wanthu, ninga umboni kwa mitundu yense.’ (Mateu 24:14) Bzipsa bzabwino bza Umambo ni ‘bzipsambo bzabwino bza kudeka mtima kwa Mulungu.’ Mwa njira iponi? Bzisimbo bzense bzomwe tin’dzatambira mu Umambo bwa Mulungu, bzin’dzabwera thangwe ra kudeka mtima kwa Yahova. (Wayefezo 1:3) Paulo adatenda kwene-kwene kudeka mtima kukulu kwa Yahova mwa kupalizira na nyongo. Kodi tinkutewezera ciratizo ca Paulo?—Werengani Waroma 1:14-16.

5 Mu msolo wapitayu, tidapfunza momwe ife ninga wanthu wakuphonya tingagumanire phindu thangwe ra kudeka mtima kukulu kwa Yahova m’mbali zakusiyana-siyana. Pakuti timbagumana phindu likulu, tina udindo bwa kupfunzisa winango momwe Yahova ambalatizira lufoyi lace. Kodi tingathandize wanthu winango mu njira ziponi kuti ambatende kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?

KUPFUNZISA BZA NSEMBE YA CAKULOMBOLERA

6, 7. Pomwe tinkufotokozera wanthu bza cakulombolera, kodi timbamwaza tani bzipsa bzabwino bza kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?

6 Nsiku zino, wanthu azinji ambabzibva lini kukhala na mulandu akacita pikado, tenepo iwo ambabvesesa lini thangwe la kufunika kwa cakulombolera. Iwo ambazindikira kuti napo acite bzense bzomwe iwo ambafuna, ambakhala lini wakukondwa. Wanthu azinji ambadziwa lini kuti pikado n’ciyani na momwe imbatitokonyera ayai kuti tin’funika kucita ciyani kuti titsudzulidwe ku ukapolo bwa pikado koma ambadzadziwa pokha-pokha akafikiridwa na Mboni za Yahova. Wanthu wa mtima wabwino akabvesesa bza pikado, ambatenda mwa kupfunza kuti Yahova adatumiza Mwana wace pa dziko la pansi kuti adzatitsudzule ku pikado na infa. Yahova adacita bzimwebzi thangwe ra lufoyi na kudeka mtima kwace kukulu.—1 Juwau 4:9, 10.

7 Onani bzomwe Paulo adalewa bza Mwana wakufunidwa wa Yahova: ‘Mwa iye timbalomboledwa na mulopa wace, ticilekereredwa pikado zathu, mwakubverana na kuwanda kwa kudeka mtima kwace kukulu.’ (Wayefezo 1:7) Nsembe ya cakulombolera  ya Kristu ni umboni bukulu bwa lufoyi la Mulungu kuna ife ndipo imbalatiza momwe kudeka Kwace kukulu kuliri. N’bzakutsangalaza kudziwa kuti tikalatiza cikhulupiro pa nsembe ya Jezu, pikado zathu zin’dzakhululukidwa ndipo tin’dzakhala na cikumbumtima cakucena! (Wahebereu 9:14) Kulewa cadidi, bzimwebzi ni bzipsa bzabwino bzomwe tin’funika kupalizira kuna wanthu winango!

KUTHANDIZA WANTHU KUTI AKHALE AXAMWALI WA MULUNGU

8. Thangwe ranyi wanthu wakuphonya an’funika kubverana na Mulungu?

8 Wanthu akalamba kukhulupira nsembe ya Jezu, Mulungu ambawawona ninga anyamadulanthaka. Tenepo, tina udindo bwa kuwauza kuti iwo angakhale axamwali wa Mulungu. Mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Ule omwe an’khulupira Mwanayo ana moyo wakusaya kumala, omwe an’khulupira lini Mwanayo an’dzaugumana lini moyo, koma ukali bwa Mulungu bun’dzakhala pa iye.’ (Juwau 3:36) Timbakondwa thangwe ra kuti nsembe ya Kristu ndiyo imbacitisa kuti tikhale axamwali wa Mulungu. Paulo adafotokoza bzimwebzi kuti: ‘Imwe omwe kale-kale mukhali wakutalikirana na Mulungu ndipo mukhali anyamadulanthaka wace thangwe makumbukidwe yanu yakhali pa mabasa yakuipa, iye tsapano wabverana namwe thangwe ra thupi la nyama la ule omwe adafa.’—Wakoloso 1:21, 22.

Tina udindo bwa kuuza wanthu kuti iwo angakhale axamwali wa Mulungu

9, 10. (a) Kodi ni udindo buponi bomwe Kristu adapereka kuna abale wace wakukhulupirika? (b) Kodi ‘mabira yanango’ yambacita tani kuti yathandize anyakudzozedwa?

9 Kristu adapasa abale wace wakudzozedwa pa dziko la pansi ‘utumiki bwa kubveranisa.’ Paulo adawauza kuti: ‘Bzinthu bzense bzimbacokera kwa Mulungu, omwe adatibveranisa na iye mwa Kristu ndipo adatipasa utumiki bwa mbverano, bzimwebzi bzinkuthandauza kuti Mulungu mwa Kristu adabveranisa dziko na iye mwa kusaya kukumbukira bzakuphonya bzawo ndipo iye adatipasa mafala ya kubveranisayo. Tenepo, ndife anyakuimikira wa Kristu, ninga kuti Mulungu ankudandaulira wanthu mwa kuphatisa basa ifepano. Ninga anyakukhala m’mbuto mwa Kristu, tinkukumbira kuti: “Yanjanani pomwe na Mulungu.”’—2 Wakolinto 5:18-20.

10 Wa ‘mabira yanango’ ana mafala ya Kristu ndipo ambacita mbali ikulu pa basa lakupalizira. Iwo ambapfunzisa cadidi ndipo ambathandiza wanthu kuti abverane na Yahova. Imweyi ni mbali yakufunika ya kupalizira bzipsa bzabwino bza kudeka mtima kukulu kwa Mulungu. Kwa ‘mabira yanango’ ni mwayi ukulu kuthandiza anyakudzozedwa kucita mbali imweyi.— Juwau 10:16.

PFUNZISANI WANTHU KUTI MULUNGU AMBABVA MIPEMBO

11, 12. Thangwe ranyi ni bzipsa bzabwino kuna wanthu kudziwa kuti angakwanise kupemba kuna Yahova?

11 Wanthu azinji ambapemba pakuti mipemboyo imbawacitisa kubzibva bwino, koma iwo ambakhulupira lini kuti Mulungu ambabva mipembo yawo. Iwo an’funika kudziwa  kuti Yahova ni ‘Mbveseri wa mpembo.’ Nyakunemba Psalymo Davide adanemba kuti: ‘Imwe Mbveseri wa mpembo, wanthu wa mtundu uli-wense an’dzabwera kuna imwepo. Bzakuphonya bzangu bzandiwandira, koma imwepo mumbampsinkha bzakuphonya bzathu.’—Psalymo 65:2, 3.

Tikambapfunzisa wanthu momwe angaperekere mpembo, timbawathandiza kuti akhale axamwali wa Yahova

12 Jezu adati kuna anyakupfunza wace: ‘Mukakumbira Baba cinthu ciri-cense, iye an’dzakupasani mu dzina langu.’ (Juwau 16:23) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti tingapembe pa ‘cinthu ciri-cense’ comwe cinkubverana na kufuna kwa Yahova. Juwau adanemba kuti: ‘Ici ndico cikhulupiro comwe tinaco kwa iye, cakuti ciri-cense comwe timukumbireco mwakubverana na kufuna kwace, iye ambatibva.’ (1 Juwau 5:14) N’bzabwino kwene-kwene kuthandiza wanthu kubvesesa kuti mpembo ni cinthu lini cakundothandiza wanthu kuti abve bwino basi koma kuti ni njira yakufenderera ku ‘mpando wa umambo wa kudeka mtima’ wa Yahova! (Wahebereu 4:16) Timbathandiza wanthu kuti atsangalazidwe na kuti akhale pa uxamwali na Yahova tikambawapfunzisa momwe angambapembere, mbani omwe angamupembere na bzomwe angambakumbire mu mpembomo.—Psalymo 4:1; 145:18.

KUDEKA MTIMA KUKULU M’DZIKO LIPSA

13, 14. (a) Kodi ni mwayi uponi omwe anyakudzozedwa an’dzakhala nawo kutsogolo? (b) Kodi ni basa liponi lomwe anyakudzozedwa an’dzacita kuna wanthu wa mitundu?

13 Kudeka mtima kukulu kwa Yahova kun’dzawonekera kwene-kwene mu ‘nthawe zomwe zinkubwerazo.’ Mu njira iponi? Mulungu an’dzapasa wa 144.000 omwe an’dzatonga pabodzi na Kristu kudzulu mwayi wakudabwisa. Paulo adafotokoza momwe mwayiyo un’dzakhalira pomwe adanemba kuti: ‘Mulungu omwe ngwakudzala na nsisi thangwe ra lufoyi race likulu lomwe adatifuna nalo, adatikhalisa na moyo pabodzi na Kristu, thangwe ra kudeka mtima kukulu napo tikhali wakufa thangwe ra bzakuphonya bzathu, imwepo mudapulumusidwa. Kuthumizira bzimwebzi, iye adatilamusa acitikhazikisa pabodzi na iye m’mbuto zakudzulu mwakuphatana na Kristu Jezu, kuti mu nthawe zomwe zinkubwerazo, iye adzalatize cuma capadzulu ca kudeka mtima kwace kukulu komwe adatilatiza mwakubverana na Kristu Jezu.’—Wayefezo 2:4-7.

14 N’bzakunesa kukumbukira bzinthu bzakudeka bzomwe Yahova adakonzera Akristau wakudzozedwa pomwe iwo an’dzatonga na Kristu kudzulu. (Luka 22:28-30; Wafiripo 3:20, 21; 1 Juwau 3:2) Yahova ‘an’dzalatiza cuma capadzulu ca kudeka mtima kwace kukulu’ kuna iwo mu njira yakupambulika. Iwo an’dzakhala ‘Jeruzalemu mupsa,’ mkazi wa Kristu. (Cibvumbulutso 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Iwo an’dzaphata basa pabodzi na Jezu pa ‘kupoza mitundu ya wanthu.’ Iwo an’dzathandiza wanthu kuti atsudzulidwe ku mtolo wa pikado na infa na kuwathandiza kuti akhale wakulungama.—Werengani Cibvumbulutso 22:1, 2, 17.

15, 16. Kodi Yahova an’dzalatiza tani kudeka mtima kwace kukulu kuna ‘mabira yanango’ ku tsongolo?

 15 Pa Wayefezo 2:7 pambalewa kuti Mulungu an’dzalatiza kudeka mtima kukulu mu ‘nthawe zomwe zinkubwerazo.’ Pa nthawe imweyi, munthu ali-wense pa dziko la pansi an’dzatambira ‘cuma capadzulu ca kudeka mtima kwace kukulu.’ (Luka 18:29, 30) Njira ibodzi pa njira zikulu-zikulu zomwe Yahova an’dzalatizira kudeka mtima kwace kukulu pa dziko la pansi in’dzakhala kulamusa wanthu kucokera ku ‘Thenje.’ (Djobi 14:13-15; Juwau 5:28, 29) Kodi mbani an’dzalamusidwa? Amuna na akazi wakukhulupirika omwe adafa Kristu akanati kufa pabodzi na wale omwe ni ‘mabira yanango’ omwe ambafa wakukhulupirika kuna Yahova mkati mwa nsiku zakumalizira. Wanthu wensenewa wakukhulupirika an’dzakhala pomwe na moyo kuti adzapitirize kutumikira Yahova.

16 Wanthu azinjisa omwe adafa koma alibe kudziwa Mulungu, an’dzalamusidwambo. Juwau adanemba kuti: ‘Ndidawona anyakufa, akulu-akulu na wana, adaima patsogolo pa mpando wa umambo, ndipo idafuthulidwa mipukutu. Tsono mpukutu unango udafuthulidwa; ndiye mpukutu wa moyo. Ndipo anyakufawo adayeruzidwa na bzomwe bzidanembedwa mu mpukutumo, mwakubverana na mabasa yawo. Ndipo nyanza idapereka anyakufa omwe akhali m’mwemo, ndipo infa na Hade bzidaperekambo anyakufa omwe akhali m’mwemo. Ali-wense adayeruzidwa mwakubverana na bzakucita bzace.’ (Cibvumbulutso 20:12, 13) Anyakulamusidwa an’dzakhala na mwayi wa kupfunza bza Yahova na kubvuma boma lace. Iwo  an’dzapfunza na kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya na malango yatsapano yomwe yambagumanika ‘m’mipukutu.’ Malango yatsapanoya yan’dzakhala njira inango ya momwe Yahova an’dzalatizira kudeka mtima kwace kukulu.

PITIRIZANI KUPALIZIRA BZIPSA BZABWINO

17. Kodi tin’funika kukumbukira ciyani pomwe tinkupalizira?

17 Cimaliziro cinkufika! Ino ni nthawe yakuti tipalizire bzipsa bzabwino kuposa kale. (Marko 13:10) Tin’funika kukumbukira kuti cakulinga cathu pomwe tinkupalizira ni kulemekeza Yahova. Kodi tingacite tani bzimwebzi? Tin’funika kuuza wanthu kuti bzisimbo bzense bzomwe tin’dzagumana m’dziko lipsa bzin’dzakwanisika kokha thangwe ra kudeka mtima kukulu kwa Yahova.

Tumikirani na nyongo ninga ‘anyakunyang’anira kudeka mtima kukulu kwa Mulungu.’—1 Pedru 4:10 (Onani ndime 17-19)

18, 19. Kodi tingatumbize tani kudeka mtima kukulu kwa Yahova?

18 Tikambapalizira, tingambafotokozere wanthu kuti pomwe Umambo bwa Kristu bun’dzatonga, wanthu an’dzatambira bzisimbo bzense bza cakulombolera ndipo pang’ono na pang’ono an’dzakhala wakulungamiratu. Bibliya limbati: ‘Cirengedweco cin’dzatsudzulidwa ku ukapolo bwa kubvunda ndipo cicidzakhala na ufulu bwa mbiri ya wana wa Mulungu.’ (Waroma 8:21) Bzimwebzi bzin’dzakwanisika kokha na kudeka mtima kukulu kwa Yahova.

19 Tina mwayi wa kuuza wanthu wense bza mapiciro yakutsangalaza yomwe yambagumanika pa Cibvumbulutso 21:4, 5 pomwe pambati: ‘[Mulungu] an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzapita.’ Ndipo Yahova omwe ali pa mpando wa umamboyo adati: ‘Ona! Ndinkukonza papsa bzinthu bzense.’ Ndipo adalewambo kuti: ‘Nemba, pakuti mafalaya njakukhulupirika na yacadidi.’ Tikambapalizira na nyongo bzipsa bzabwinobzi kwa winango, kulewa cadid, tin’dzatumbiza kudeka mtima kukulu kwa Yahova!