Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 5

Kodi Kugumanika pa Mitsonkhano Mwakukhazikika Kumbalatiza Ciyani Pakulewa bza Ifepano?

Kodi Kugumanika pa Mitsonkhano Mwakukhazikika Kumbalatiza Ciyani Pakulewa bza Ifepano?

‘Mun’dzakhala munkudziwisa infa ya Mbuya, mpaka pomwe iye adzabwere.’—1 WAKOLINTO 11:26.

NYIMBO 18 Tinkutenda Cakulombolera

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. (a) Kodi n’ciyani comwe Yahova ambawona wanthu akambatsonkhana pa msinda wakukumbukira infa ya Kristu? (Onani cinthunzi-thunzi ca pa tsamba lakuyamba.) (b) Kodi mu nkhani ino tingumana mtawiro wa mbvunzo uponi?

KUMBUKIRANI momwe Yahova ambabvera akambawona bzulu na bzulu bza wanthu wa pa dziko lense la pansi ankutsonkhana, pa msinda wakukumbukira infa ya Mbuya Jezu Kristu. Iye ambanyang’anisa lini kokha kuwanda kwa wanthuwo, koma ambawona munthu ali-wense payekha omwe ambagumanika. Mwa ciratizo, iye ambawona anyakukhulupirika omwe ambayenda ku Cikumbuso gole liri-lense. Ndipo pakati pa iwo pambagumanika winango omwe ambafika napo ankulimbana na mayezo yakusiyana-siyana. Winango omwe ambafika pa Cikumbuso ni wale omwe ambatsonkhana lini mwakukhazikika pa mitsonkhano ya gwere, koma ambawona kuti Cikumbuso ni msinda wakufunika kwene-kwene. Yahova ambawonambo wale omwe ambabwera pa ulendo bwakuyamba kuti adzawone momwe Cikumbuso cimbacitikira.

2 Kulewa cadidi, Yahova ambakomedwa kwene-kwene akambawona wanthu azinji ankutsonkhana pa Cikumbuso. (Luka 22:19) Kwa Yahova, cinthu cakufunika ni kuwanda lini kwa wanthu omwe agumanika pa msindayo, koma thangwe lomwe lawacitisa kufika. Mu nkhani ino, tiniwona mtawiro wa mbvunzo wakufunikayu: Thangwe ranyi tin’funika lini kugumanika kokha pa Cikumbuso, koma kumbagumanikambo pa mitsonkhano yense ya mdzinga yomwe Yahova ambakonzera omwe ambamufuna?

KUBZICEPSWA KUMBATICITISA KUGUMANIKA PA MITSONKHANO

3-4. (a) Thangwe ranyi tin’funika kumbagumanika pa mitsonkhano? (b) Kodi kugumanika pa mitsonkhano kumbalatiza ciyani pakulewa bza ifepano? (c) Mwa kubverana na 1 Wakolinto 11:23-26, thangwe ranyi tin’funika lini kumbaluza msinda wa Cikumbuso?

3 Thangwe likulu lomwe limbaticitisa kuti timbatsonkhane ndakuti mitsonkhanoyo imbacita mbali ya kunamata kwathu Yahova. Timbatsonkhana thangwe kumitsonkhanoko timbapfunzisidwa na Yahova. Koma wanthu wakubzikuza ambafuna lini kupfunzisidwa cinthu ciri-cense. (3 Juwau 9) Mwa kusiyana na iwo, ifepano timbafunisisa kupfunzisidwa  na Yahova pabodzi na gulu lace lomwe ankuliphatisa basa.—Zaiya 30:20; Juwau 6:45.

4 Kugumanika kwathu pa mitsonkhano kumbalatiza kuti ndife wakubzicepswa na wakukonzeka kupfunzisidwa. Timbagumanika pa msinda wakufunika wakukumbukira infa ya Kristu, sikuti kokha thangwe mpsakufunika kucita bzimwebzi, koma thangwe ra kubzicepswa komwe kumbaticitisa kubvera lamulo la Jezu lakuti: ‘Mbacitani bzimwebzi pakundikumbukira.’ (Werengani 1 Wakolinto 11:23-26. *) Cikumbuso cimbalimbisa cidikhiro cathu cakutsogolo ndipo cimbatikumbusa lufoyi lomwe Yahova analo kwa ifepano. Ndipo Yahova ambadziwa kuti kulimbisidwa na kutsangalazidwa komwe timbakhala nako kabodzi pa gole n’kwakukwanira lini. Ndipopa iye ambatikonzera mitsonkhano mdzinga uli-wense ndipo ambatilimbisa kuti timbagumanike pa mitsonkhanoyo. Tikakhala wakubzicepswa tin’dzabvera malangoyo. Ndipo tingalatize kubzicepswako mwa kumbapambula nthawe ya kumbakonzekera na kuyenda ku mitsonkhanoyo.

5. Kodi wanthu wakubzicepswa ambacita ciyani akacemeredwa na Yahova?

5 Gole liri-lense, Yahova ambacemera wanthu kuti adzapfunzisidwe naye, ndipo wanthu azinji wakubzicepswa ambabvuma mcemoyo. (Zaiya 50:4) Iwo ambakomedwa kwene-kwene akambagumanika pa msinda wa Cikumbuso, ndipo patsogolo pace ambayamba kugumanika pa mitsonkhano ya gwere. (Zakariya 8:20-23) Ifepano pabodzi na iwo, timbakomedwa kwene-kwene tikambapfunzisidwa na kutsogoleredwa na Yahova, ‘mthandizi [wathu] na mpulumusi [wathu].’ (Psalymo 40:17) Kulewa cadidi, palibe cinthu comwe n’cakukondwesa ayai n’cakufunika kwene-kwene, kuposa kubvuma kucemeredwa na Yahova pabodzi na mwana wace Jezu, omwe iye ambamufuna kwene-kwene.—Mateu 17:5; 18:20; 28:20.

6. Kodi n’ciyani cidathandiza mwamuna munango kufika pa msinda wa Cikumbuso?

6 Gole liri-lense, ifepano timbacemera wanthu azinji kuti adzagumanike pa msinda wakukumbukira infa ya Jezu. Ndipo wanthu azinji wakubzicepswa omwe ambabvuma mcemo wathu ambagumana phindu. Mwa ciratizo, m’magole yapitaya, mwamuna munango adatambira mcemo wa Cikumbuso, tsono iye adauza m’bale omwe adamupasa mcemoyo kuti angadayenda lini ku msindayo. Tsono cakukondwesa n’cakuti, usiku bwa nsiku ya Cikumbusoyo, m’baleyo adadabwa kwene-kwene pomwe adawona mwamuna ule ankupita m’Nyumba ya Umambo. Mwamunayo adakomedwa kwene-kwene na momwe abale adamutambirira, ndipo kuyambira nsiku imweyo adayamba kumbagumanika pa mitsonkhano ya mdzinga. Pomwe padapita gole libodzi iye adaluza mitsonkhano mitatu yokha. Kodi n’ciyani comwe cidamuthandiza kuti agumanike pa mitsonkhano yense? Khalidwe la kubzicepswa lidamuthandiza kucinja makumbukidwe yace. M’bale omwe adamupasa mcemo ule patsogolo pace adadzalewa kuti, “Iye ni munthu wakubzicepswa kwene-kwene.” Mwakusaya kupenukira, Yahova ndiye adakwewa mwamunayo kuti amunamate, ndipo iye tsapano ni m’bale wakubatizidwa.—2 Samuweri 22:28; Juwau 6:44.

7. Kodi bzomwe timbapfunza pa mitsonkhano na bzomwe timbawerenga m’Bibliya bzimbatithandiza tani?

7 Bzomwe timbapfunza pa mitsonkhano na bzomwe timbawerenga m’Bibliya bzingatithandize kukhala wakubzicepswa. Ikambafika midzinga yakutewera msinda wa Cikumbuso, mitsonkhano yathu kawiri-kawiri imbafotokoza bza ciratizo ca Jezu na kubzicepswa kwace komwe kudamucitisa kuti apereke moyo wace ninga cakulombolera. Ndipo nsiku ya Cikumbuso ikafendera, timbalimbisidwa kuwerenga nkhani za m’Bibliya zomwe zimbafotokoza bza infa Jezu na kulamusidwa kwace. Tsono nkhani zomwe timbapfunza pa mitsonkhano, na zomwe timbawerenga m’Bibliya zimbatithandiza kuthumizira  kutenda nsembe yomwe Jezu adaipereka thangwe ra ifepano. Timbalimbisidwa kutewezera khalidwe lace la kubzicepswa na kucita kufuna kwa Yahova, napo bzicinesa tani.—Luka 22:41, 42.

(Onani mdime 1-2) *

KUKHWIMIKA KUMBATITHANDIZA KUTI TIMBAGUMANIKE PA MITSONKHANO

8. Kodi Jezu adalatiza tani kuti akhali wakukhwimika?

8 Timbacita nyongo yakutewezera Jezu mwa kukhala wakukhwimika. Kumbukirani kukhwimika komwe iye adalatiza inati kufika nsiku yomwe adafa. Iye akhadziwa kuti anyamadulanthaka wace angadadzamunyazisa, angadadzamumenya mpaka kumupha. (Mateu 20:17-19) Napo bzikhali tenepo, iye akhali wakukonzeka kulimbana na infayo. Pomwe idafika nthawe yakuti amangidwe, iye adauza anyakupfunza wace wakukhulupirika omwe akhanawo pabodzi ku Djetsemani kuti: ‘Lamukani, tiyende! Ankufika omwe ankundiphindukira ule.’ (Mateu 26:36, 46) Pomwe thimu la wanthu omwe akhafuna kumuphata wale adafika, Jezu adayenda kutsogolo kwa apostolo wace, acibzidziwikisa ndipo adauza acikundawo kuti asiye anyakupfunza wacewo ayende. (Juwau 18:3-8) Bzimwebzi bzin’kulatiza kuti Jezu akhali wakukhwimikadi! Ndipo nsiku zino, Akristau wakudzozedwa na mabira manango ambatewezera Jezu pa nkhani ya kukhwimika. Mwa njira iponi?

Mukambacita nyongo kuti mugumanike pa mitsonkhano ya gwere napo kuti nkhani za ndale ziri lini bwino ku dera lomwe mumbakhala mumbalimbisa winango (Onani mdime 9) *

9. (a) Thangwe ranyi mpsakufunika kukhwimika kuti timbagumanike pa mitsonkhano mwakukhazikika? (b) Kodi ciratizo cathu cingatokonye tani abale wathu omwe ali m’kawoko thangwe ra cikhulupiro cawo?

9 Kuti timbagumanike pa mitsonkhano mwakukhazikika, tingafunike kukhala wakukhwimika tikakhala tinkugumana na mabvuto pa moyo wathu. Abale wathu winango ambayenda ku mitsonkhano napo adasunama thangwe ra mabvuto, ayai akuduwala. Ndipo winango ambagumanika pa mitsonkhano napo ankutsutsidwa na wanthu wa m’banja mwawo ayai akulu-akulu wa boma. Kumbukirani momwe ciratizo cathu cimbatokonyera abale wathu omwe ali m’kawoko thangwe ra cikhulupiro cawo. (Wahebereu 13:3) Iwo akabva kuti tinkupitiriza kutumikira Yahova napo tinkugumana na mayezo, an’dzapitirizambo kukhala wakukhwimika ndipo cikhulupiro cawo cin’dzathumizirika. Bzimwebzi bzidacitikambo na mpostolo Paulo. Pomwe akhali m’kawoko ku Roma, iye adakomedwa kwene-kwene pomwe adabva kuti abale wace akhatumikira Mulungu mwakukhulupirika. (Wafiripo 1:3-5, 12-14) Tsono pomwe adacoka m’kawokomo, Paulo adanembera tsamba Ahebereu. Ndipo mu tsambalo iye adacenjeza Akristau wakukhulupirikawo kuti apitirize ‘kufuna abale’ nakuti aleke kusiya kumbatsonkhana.—Wahebereu 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Kodi ni mbani omwe tin’funika kumbawacemera kuti ambagumanike pa Cikumbuso? (b) Mwa kubverana na Wayefezo 1:7, thangwe ranyi tin’funika kumbacemera winango kuti ambagumanike pa Cikumbuso?

10 Timbafunikambo kukhwimika tikambacemera abale wathu wakuthupi, wakubasa na wakufendererana nawo nyumba kuti abwere ku msinda wa Cikumbuso. Thangwe ranyi tin’funika kumbacemera wathu ninga amwewa? Thangwe ndakuti timbatenda bzomwe Yahova na Jezu adaticitira, ndipopa timbafunisisa kucemera winango kuti ambagumanikembo pa msindayo. Timbafuna kuti iwo apfunze momwe angagumanire phindu na ‘kudeka mtima kukulu,’ komwe Yahova adakulatiza mwakuphatisa basa cakulombolera.—Werengani Wayefezo 1:7; * Cibvumbulutso 22:17.

 11 Kuthumizira pa kukhwimika komwe timbalatiza kuti timbatsonkhane pabodzi, pana khalidwe linango lakufunika. Ndipo khalidwero lidalatizidwa na Mulungu pabodzi na Jezu mu njira yakuthemera.

LUFOYI LIMBATICITISA KUTI TIMBAGUMANIKE PA MITSONKHANO

12. (a) Kodi mitsonkhano imbalimbisa tani lufoyi lathu kwa Yahova na kwa Jezu? (b) Kodi 2 Wakolinto 5:14, 15, ambatilimbisa kucita ciyani?

12 Lufoyi lomwe tinalo kwa Yahova pabodzi na Jezu limbaticitisa kuti timbagumanike pa mitsonkhano. Ndipo bzomwe timbapfunza pa mitsonkhanoyo bzimbacitisa kuti lufoyi lathu kwa Yahova na Mwana wace lithumizirike. Tikakhala pa mitsonkhano kawiri-kawiri timbakumbusidwa bzomwe iwo adaticitira. (Waroma 5:8) Cikumbuso cimbatikumbusa kukula kwa lufoyi lomwe iwo analo kwa ifepano, napo wale omwe ambabvesesa lini kufunika kwa cakulombolera ambakwanisa kuwona lufoyiro. Ndipo thangwe ra kutenda lufoyi limweri, timbacita nyongo yakutewezera Jezu pa ciri-cense comwe timbacita nsiku na nsiku pa moyo wathu. (Werengani 2 Wakolinto 5:14, 15. *) Kuthumizira bzimwebzi, mtima wathu umbatilimbisa kuti timbatumbize Yahova thangwe ra kutipasa cakulombolera. Ndipo njira inango ya momwe tingamutumbizire ni kumbapereka mitawiro yakucokera pansi pa mtima pa mitsonkhano.

13. Kodi tingalatize tani lufoyi lathu kwa Yahova na kwa Mwana wace? Fotokozani.

13 Njira inango ya momwe tingalatizire lufoyi lathu kwa Yahova na kwa Mwana wace ni kupereka nsembe kwa iwo. Ndipo kawiri-kawiri, ifepano timbafunika kucita nyongo kuti timbagumanike pa mitsonkhano. Mwa ciratizo, magwere mazinji yambacita mitsonkhano yawo pa nsiku yomwe ifepano timbayenda kubasa ndipo timbakhala tidaneta kwene-kwene. Ndipo magwere manango yambacita mitsonkhano kuphampha kwa mdzinga pa nthawe yomwe wanthu winango ankupuma. Kodi Yahova ambawona nyongo yomwe timbacita kuti timbagumanike pa mitsonkhano napo timbakhala wakuneta? Inde ambawona! Kulewa cadidi, Yahova ambatenda kwene-kwene nyongo yomwe timbacita yakulatiza kuti timbamufuna.—Marko 12:41-44.

14. Kodi Jezu adapereka tani ciratizo ca momwe tingalatizire lufoyi kwa winango?

14 Jezu adapereka ciratizo kwa ifepano ca momwe tingalatizire lufoyi kwa winango. Iye adalatiza lufoyiri sikuti kokha pomwe adafera anyakupfunza wace, koma adalilatiza pa moyo wace wa nsiku na nsiku mwa kumbaikha bzakufuna  bza anyakupfunza wacewo pa mbuto yakuyamba. Mwa ciratizo, iye akhakumbukira anyakupfunza wace, napo pomwe akhadaneta ayai akhadasunama. (Luka 22:39-46) Jezu akhambakumbukira kwene-kwene momwe angathandizire wanthu winango, sikuti momwe wanthuwo angadamuthandizira. (Mateu 20:28) Ndipo lufoyi lomwe tinalo kwa Yahova na kwa abale wathu likakhala lamphanvu, tin’dzacita bzense bzomwe tingakwanise kuti tigumanike pa msinda wa Cikumbuso, kuphatanidzambo mitsonkhano yense ya gwere.

15. Kodi ni mbani maka-maka omwe tin’funika kumbawathandiza?

15 Ifepano timbacita mbali ya banja la Akristau wacadidi, ndipo timbamala nthawe izinji kuti ticemere wanthu winango kuti akhalembo nafe m’banja limweri. Ndipo tin’funika kumbathandiza wale omwe ni ‘abale wathu wa m’cikhulupiro’ koma omwe adjedjera mwauzimu. (Wagalata 6:10) Tingawalatize lufoyi lathu mwa kuwalimbikisa kuti ambagumanike pa mitsonkhano yathu, maka-maka pa msinda wa Cikumbuso. Ninga Yahova na Jezu, timbakomedwa kwene-kwene tikambawona abale omwe akhadadjedjera mwauzimu abwerera kwa Yahova, Baba wa lufoyi na m’Busa wathu.—Mateu 18:14.

16. (a) Kodi tingambalimbisane tani, ndipo mitsonkhano yathu ingatithandize tani? (b) Thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukira mafala ya Jezu yomwe yambagumanika pa Juwau 3:16?

16 Citani ciri-cense kuti midzinga inkubwerayi mugawire wanthu micemo ya Cikumbuso comwe cin’dzacitika usiku bwa nsiku ya Cixanu, 19 Abril, 2019. (Onani kwadru yakuti “Kodi Mun’dzacemera Mbani?”) Tenepo, bwerani ticite bzense bzomwe tingakwanise kuti timbalimbisane mwa kumbagumanika mwakukhazikika pa mitsonkhano yense yomwe Yahova ambatikonzekera. Ndipo pomwe tinkufendera kuphampha kwa dziko lakuipali, tin’funikira kwene-kwene mitsonkhano kuti itithandize kukhala wakubzicepswa, wakukhwimika na walufoyi. (1 Watesalonika 5:8-11) Tenepo, bwerani ticite ciri-cense na mtima wense kuti tilatize kutenda kwathu lufoyi lomwe Yahova na Mwana wace ambalilatiza kwa ifepano!—Werengani Juwau 3:16. *

NYIMBO 126 Pitirizani Kukhala Wakupenya, Wakulimba na Wamphanvu

^ ndi. 5 Usiku bwa nsiku ya Cixanu, pa 19 Abril, 2019, tin’dzakhala na mtsonkhano wakufunika kwene-kwene wa gole, mtsonkhanoyo un’dzakhala wakukumbukira infa ya Kristu. Thangwe ranyi tin’funika lini kudzaluza msinda umweyu? Mwa kusaya kupenukira, thangwe ndakuti tikufuna kukondwesa Yahova. Mu nkhani ino, tiniwona bzomwe bzimbalatiza kwa ifepano tikambagumanika pa Cikumbuso na pa mitsonkhano yomwe timbacita pa mdzinga uli-wense.

^ ndi. 4 1 Wakolinto 11:23 Pakuti bzomwe ndidatambira kwa Mbuya ndibzo bzomwe inembo ndidakuuzani, kuti mbuya Jezu, usiku bomwe angadaperekedwa, adatenga mkate, 24 ndipo, pambuyo pa kupemba adaubedula, aciti: “Ici cinkuthandauza thupi langu lomwe linkuperekedwa thangwe ra imwepo. Mbacitani bzimwebzi pakundikumbukira.” 25 Iye adacitambo bzibodzi-bodzi na kopo, pambuyo pa kudya cakudya, iye adati: “Kopoyi inkuimira mpangano mupsa mwakubverana na mulopa wangu. Nthawe zense pomwe munkumwa, pitirizani kucita bzimwebzi, pakundikumbukira.” 26 Pakuti nthawe zense pomwe munidya mkateyu na kumwa bza m’kopoyi, mun’dzakhala munkudziwisa infa ya Mbuya, mpaka pomwe iye adzabwere.

^ ndi. 10 Wayefezo 1:7 Mwa iye timbalomboledwa na mulopa wace, ticilekereredwa pikado zathu, mwakubverana na kuwanda kwa kudeka mtima kwace kukulu.

^ ndi. 12 2 Wakolinto 5:14 Pakuti lufoyi la Kristu ndiro lomwe limbatikakamiza, thangwe tatsimikiza kuti: penu munthu m’bodzi adafera wanthu wense, ndiye kuti wensenewo adafa. 15 Ndipo iye adafera wense, kuti omwe ana moyo aleke kukhala na moyo wakubzikondwesa iwo wokha, koma akhale na moyo wakukondwesa ule omwe adawafera, acilamusidwa.

^ ndi. 16 Juwau 3:16 Thangwe Mulungu adafuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye aleke kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.

^ ndi. 54 Cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba: Bzulu na bzulu bza wanthu wa pa dziko lense la pansi ankutambiridwa pa msinda wa ciraliro ca Mbuya

^ ndi. 56 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale omwe ali m’kawoko thangwe ra cikhulupiro cace, ankulimbisidwa na tsamba lomwe atambira kucokera kwa wanthu wa m’banja lace. Tenepo, iye ankukondwa na tsambalo thangwe ra kudziwa kuti banja lacero limbamukumbukira nakuti linkupitiriza kukhala lakukhulupirika kwa Yahova napo kuti mu dera lomwe ambakhala muli lini bwino thangwe ra nkhani zandale.