Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 3

Kodi Mungakhotcerere Tani Mtima Wanu?

Kodi Mungakhotcerere Tani Mtima Wanu?

‘Kuposa bzinthu bzense bzomwe bzimbafuna kukhotcereredwa, khotcerera mtima wako.MIMWANI 4:23.

NYIMBO 36 Tikhotcerere Mitima Yathu

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-3. (a) Thangwe ranyi Yahova akhafuna kwene-kwene Salomau, ndipo ni bzisimbo bziponi bzomwe Salomau adatambira? (b) Kodi mu nkhani ino tin’cezerana mibvunzo iponi?

SALOMAU adakhala mambo wa Jirayeri pomwe akhali tswaka. Tsono kumayambiriro kwa utongi bwace, Yahova adawonekera kwa iye m’matsomphenya ndipo adamuuza kuti: ‘Kumbira comwe ukufuna kuti ndikupase.’ Salomau adatawira kuti: ‘Ndine mwana wakusaya kudziwa bzinthu bzizinji.  . . Tenepo, pasani mtumiki wanune mtima wakubvera kuti ndikwanise kuyeruza wanthu wanu.’ (1 Wamambo 3:5-10) Onani kuti Salomau adakumbira ‘mtima wakubvera’ bzomwe bzikulatiza kuti akhali wakubzicepswa. Ndipo timbapenukira lini kuti Yahova akhafuna kwene-kwene Salomau! (2 Samuweri 12:24) Tenepo, Yahova adakomedwa kwene-kwene na mtawiro wa mambo Salomau, ndipopa adamupasa ‘nzeru na mtima wakubvesesa bzinthu.’—1 Wamambo 3:12.

2 Salomau adatambira bzisimbo bzizinji pomwe akhali wakukhulupirika. Iye adakhala na mwayi wakumanga templo ‘yakudziwika na dzina la Yahova, Mulungu wa Ajirayeri.’ (1 Wamambo 8:20) Na kupita kwa nthawe adadzakhala wakubvekera thangwe ra nzeru zomwe Mulungu adam’pasa. Ndipo bzinthu bzomwe iye adalewa pomwe adafuliziridwa na Mulungu bzimbagumanika m’mabukhu matatu ya m’Bibliya. Libodzi mwa mabukhuyo ni Mimwani.

3 Fala lakuti mtima limbafotokozedwa kazinji kense m’bukhu la Mimwani. Mwa ciratizo, pa Mimwani 4:23, timbawerenga kuti: ‘Kuposa bzinthu bzense bzomwe bzimbafuna kukhotcereredwa, khotcerera mtima wako.’ Mwa kubverana na vesiri, kodi fala lakuti ‘mtima’ limbathandauza ciyani? Mu nkhani ino tin’gumana mtawiro wa mbvunzoyu. Ndipo tiniwona pomwe mitawiro ya mibvunzo miwiri yakuti: Kodi Sathani ambapumpsa tani mtima wathu? Ndipo tingacite tani kuti tiukhotcerere? Kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu, tin’funika kubvesesa mitawiro ya mibvunzo yakufunikayi.

 KODI FALA LAKUTI MTIMA LIMBATHANDAUZA CIYANI?

4-5. (a) Kodi cinembo ca Psalymo 51:6 cimbatithandiza tani kubvesesa bzomwe fala lakuti ‘mtima’ limbaimira? (b) Kodi thanzi la thupi lathu limbalatiza tani kufunika kwa unthu bwathu bwa mkati?

4 Fala lakuti ‘mtima’ lomwe lidaphatisidwa basa pa Mimwani 4:23, limbaimira ‘unthu bwa mkati.’ (Werengani Psalymo 51:6. *) Mu njira inango, tingalewe kuti ‘mtima’ umbaimira makumbukidwe na bzikhumbo. Ayai ni momwe ifepano tiriri mkati, sikuti mawonekedwe yathu ya kunja.

5 Kumbukirani momwe thanzi la thupi lathu limbalatizira kufunika kwa unthu bwathu bwa mkati. Cakuyamba, kuti thupi lathu likhale na mawonekedwe yabwino, tin’funika kumbadya bzakudya bzakupasa thanzi na kumbacita masenzeka yakulimbisa thupi mwakukhazikika. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, kuti tipitirize kukhala na thanzi labwino mwauzimu, tin’funika kumbadya cakudya cauzimu cakupasa thanzi na kumbalimbisa nthawe zense cikhulupiro cathu kwa Yahova. Ndipo tingalatize cikhulupiro cathu kwa Yahova mwa kuphatisa basa bzomwe timbapfunza, na kuuzambo winango bza cikhulupiro cathuco. (Waroma 10:8-10; Tiyago 2:26) Caciwiri, tikambawona mawonekedwe yathu yakunja, tingakumbuke kuti tina thanzi labwino, ne kudziwa kuti mkati mwa thupiro tina matenda. Mpsibodzi-bodzimbo, tikambawona momwe tinkucitira bzinthu bzauzimu, tingakumbuke kuti cikhulupiro cathu n’cakulimba, tsono bzikhumbo bzakuipa bzingakule mu mtima mwathu. (1 Wakolinto 10:12; Tiyago 1:14, 15) Tin’funika kumbakumbukira kuti Sathani an’funa kutipumpsa kuti tikhale na makumbukidwe ninga yace. Kodi iye angacite tani bzimwebzo? Ndipo tingabzikhotcerere tani?

KODI SATHANI AMBAPUMPSA TANI MTIMA WATHU?

6. Kodi n’ciponi cakulinga ca Sathani, ndipo ambacita tani kuti akwanirise cakulinga caceco?

6 Sathani ambafuna kuti tikhale ninga iye omwe ni nyakupandukira mitemo ya Yahova ndipo ambacita bzinthu mwa dyera. Sathani angakwanise lini kutingingimiza kuti ticite bzinthu bzomwe iye ambafuna. Koma iye ambaphatisa basa njira zinango kuti akwanirise cakulinga cace. Mwa ciratizo, iye ambaphatisa basa wanthu omwe adawapumpsa kale omwe timbakhala  nawo pafupi. (1 Juwau 5:19) Iye ambafuna kuti tikhale pa uxamwali na wanthu amwewa, napo ticidziwa kuti kubverana na wanthu wakuipa kun’dzadzonga makumbukidwe na bzicito bzathu. (1 Wakolinto 15:33) Njira imweyi idaphata basa kwa Mambo Salomau. Iye adalowola akazi azinji omwe akhatumikira lini Yahova, ndipo na kupita kwa nthawe akaziwo ‘adakhala na mphanvu acikundiratu Salomau’ ndipo ‘pang’ono na pang’ono adapumpsa mtima wace’ acimusiyisa kutumikira Yahova.—1 Wamambo 11:3.

Kodi mungakhotcerere tani mtima wanu kuti uleke kupumpsidwa na makumbukidwe ya Sathani? (Onani mdime 7) *

7. Kodi n’ciyani comwe Sathani ambaphatisa basa kuti amwaze makumbukidwe yace, ndipo thangwe ranyi tin’funika kukhala tceru na bzimwebzi?

7 Sathani ambaphatisa basa mavidiyo na nkhani zomwe zimbalatizidwa pa TV kuti ambamwaze makumbukidwe yace. Iye ambadziwa kuti nkhani zomwe zimbafotokozedwa zimbatipfunzisa kukumbuka na kucita cinthu sikuti timbandodekedwa nazo. Jezu adaphatisa basa bwino njira imweyi pakupfunzisa. Mwa ciratizo, kumbukirani bza mathere yace mawiri, lakuyamba nda Msamariya wansisi ndipo laciwiri nda mwana wakutaika omwe adapfudza cuma cace cense. (Mateu 13:34; Luka 10:29-37; 15:11-32) Tenepo, wanthu wakupumpsidwa na makumbukidwe ya Sathani angaphatise basa nkhani zakusiyana-siyana kuti atipumpsembo. Ndipopa tin’funika kukhala tceru na mavidiyo pabodzi na nkhani zomwe timbaziwona pa TV kuti zireke kupswipiza makumbukidwe yathu. Tenepo, tin’funika kukhala wakucenjera. Ndipo tikambasankhula masenzeka, bzingakhale bwino kumbabzibvunza kuti, ‘Kodi vidiyo ayai programa ya pa TV yomwe ndikuwonayi ikundipfunzisa kuti n’kuphonyeka lini kucita bzinthu mwakubverana na cikhumbo ca thupi?’ (Wagalata 5:19-21; Wayefezo 2:1-3) Kodi n’ciyani comwe mun’funika kucita mukazindikira kuti programayo imbalimbisa makumbukidwe ya Sathani? Mun’funika kuitcenkha ninga matenda yakupasirana!

8. Kodi abereki angathandize tani wana wawo kuti akhotcerere mtima wawo?

8 Abereki, imwepo muna udindo bukulu bwa kukhotcerere wana wanu kuti mtima yawo ireke kupumpsidwa na Sathani. Mwakusaya kupenukira, imwepo mumbacita ciri-cense kuti mukhotcerere wana wanu ku matenda yali-yense  yakuthupi. Ndipo kuti bzimwebzi bzikwanisike mumbakhala na khonkho pamui panu, na kucosa cinthu ciri-cense comwe cingacitise imwepo ayai wana wanu kutakanyidwa na matenda. Mpsibodzi-bodzimbo, imwepo mun’funika kukhotcerera wana wanu ku mafilme, programa za pa TV, masenzeka ya pa interneti na webisaite zomwe zingawapswipize na makumbukidwe ya Sathani. Yahova adakupasani udindo bwakuti mumbathandize wana wanu kuti akhale naye pa uxamwali. (Mimwani 1:8; Wayefezo 6:1, 4) Tenepo, lekani kumbacita mantha kukhazikisa mitemo yakucokera m’Bibliya pa banja lanu. Mbauzani wana wanu bza mafilme yomwe angawone na yomwe an’funika lini kuyawona, ndipo mbawafotokozerani thangwe lomwe mwakhazikisira mitemoyo. (Mateu 5:37) Ndipo wana wanu akambakula, mbawapfunzisani kuti ambazindikire wokha cabwino na cakuipa mwakubverana na mitemo ya Yahova. (Wahebereu 5:14) Kumbukirani kuti wana wanu an’dzapfunza bzinthu bzizinji na bzomwe mumbacita sikuti na bzomwe mumbalewa.—Bzakutonga 6:6, 7; Waroma 2:21.

9. Kodi ni njira iponi yomwe Sathani ambaphatisa basa kuti amwazire nzeru zace, ndipo thangwe ranyi njakuipa kwene-kwene?

9 Njira inango yomwe Sathani ambaphatisa basa kuti apumpse mtima wathu, ndiyo kuthemba kwene-kwene nzeru za wanthu sikuti makumbukidwe ya Yahova. (Wakoloso 2:8) Njira ibodzi yomwe Sathani ambamwazira nzeru zace, ndiyo kulimbisa wanthu kuti ambaikhe pa mbuto yakuyamba cuma pa moyo wawo. Ndipo wanthu omwe ana makumbukidwe ninga yamweya ambafika pa kudala, koma winango ne. Napo bziri tenepo, wense ambakhala pa ngozi. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti iwo ambaikha makumbukidwe yawo yense pa kufuna kugumana kobiri ndipo ambadzaikha kumbuyo thanzi lawo, banja na uxamwali bwawo na Mulungu koma ambandokumbukira bza kobirizo. (1 Timotio 6:10) Ifepano timbatenda kwene-kwene baba wathu wakudzulu thangwe ambatithandiza kuti timbawone kobiri mwakuthemera.—Mpalizi 7:12; Luka 12:15.

KODI TINGAKHOTCERERE TANI MTIMA WATHU?

Ninga alindiri wa mzinda na alindiri wa misuwo wakale, pitirizani kukhala tceru na kucita ciri-cense comwe mungakwanise kuti mtima wanu uleke kupumpsidwa na makumbukidwe yakuipa (Onani ndime 10-11) *

10-11. (a) Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tikhotcerere mtima wathu? (b) Kodi n’ciyani comwe alindiri wa nthawe zakale akhacita, ndipo thangwe ranyi cikumbu-mtima cathu ciri ninga mulindiri wathu?

10 Kuti tikhotcerere mtima wathu, cakuyamba tin’funika kuzindikira bzinthu bzomwe bzingadzonge mtimayo na kucita ciri-cense kuti tiukhotcerere mwakamfulumize. Fala lomwe lidaphatisidwa basa pa Mimwani 4:23, limbatikumbusa basa lomwe mulindiri ambacita. Mu nthawe za Mambo Salomau, alindiri akhanyang’anira litsito la mzinda ndipo akawona kuti anyamadulanthaka akubwera iwo akhapereka cizindikiro mu mzindamo. Bzimwebzi bzinkutithandiza kuwona kuti tin’funika kucita ciri-cense kuti Sathani aleke kudzonga makumbukidwe yathu.

11 Mu nthawe zakale, alindiri wa mzinda akhaphata basa pabodzi na alindiri wa misuwo. (2 Samuweri 18:24-26) Wense akhathandizana pa kukhotcerera mzindayo, nthawe zense akhawonesesa kuti misuwo idafunga, ndipo akhabvuma lini kuti anyamadulanthaka awafenderere. (Nehemiya 7:1-3) Mpsibodzi-bodzimbo na cikumbu-mtima cathu cakupfunzisidwa na Bibliya, ico ciri ninga mulindiri wathu ndipo cingambaticenjeze Sathani akabwera kudzadzonga mtima wathu, ayai akafuna kupumpsa makumbukidwe pabodzi na bzikhumbo bzathu. Tenepo, nthawe zense cikumbu-mtima cathu cikambatidziwisa bza ngozi, tin’funika kumbacitetekera na kucita ciri-cense kuti titcenkhe ngoziyo.

12-13. Kodi tingayezedwe kucita ciyani, ndipo tingapirire tani?

12 Kumbukirani ciratizo ca momwe tingabzikhotcerere ku makumbukidwe yakuipa ya Sathani. Yahova adatiuza kuti ‘Unzazi na cakupswipisa ca mtundu uli-wense [bzin’funika lini] kulewedwa pakati [pathu].’ (Wayefezo 5:3) Tsono n’ciyani comwe tingacite penu anzathu wa kubasa  ayai wa ku xikola ayamba kufotokoza nkhani zakulewa bza unzazi? Ifepano timbadziwa kuti tin’funika kulamba ‘makhalidwe yakuipa na bzikhumbo bza dziko.’ (Tito 2:12) Ndipo cikumbu-mtima cathu comwe ciri ninga mulindiri, cin’dzaticenja bza ngoziyo. (Waroma 2:15) Kodi tin’dzatetekera n’cenjezoyo? Pinango tingayezedwe na axamwali wathu kuti tibvesere nkhani ayai tiwone bzithunzi-thunzi bzomwe iwo ankuwonesana. Bzimwebzi bzikacitika bzingakhale bwino kutcenkha ngoziyo, mwa kucinja macezayo ayai kucoka pa mbutoyo.

13 Kuti tireke kupumpsidwa na axamwali wathu, tin’funika kukhala wakukhwimika. Tin’funika lini kuyebwa kuti Yahova ambawona nyongo yathu, ndipo iye an’dzatipasa mphanvu na nzeru zakufunikira kuti tilimbane na makumbukidwe ya Sathani. (2 Nkhani 16:9; Zaiya 40:29; Tiyago 1:5) Kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kucita kuti tipitirize kukhotcerera mtima wathu?

PITIRIZANI KUKHOTCERERA MTIMA WANU

14-15. (a) Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tifungule mtima wathu, ndipo tingacite tani bzimwebzo? (b) Kodi cinembo ca Mimwani 4:20-22, cingatithandize tani kuti timbapfunze bzizinji pomwe tinkuwerenga Bibliya? (Onani kwadru yakuti “ Bzomwe mungakumbukire.”)

14 Kuti tikhotcerere mtima wathu, tin’funika lini kundotcenkha makumbukidwe yakuipa koma tin’funikambo kumbabvuma makumbukidwe yabwino. Kumbukirani pomwe bza basa la alindiri wa misuwo ya mizinda yakale. Iwo akhafunga misuwo kuti anyamadulanthaka aleke kupita m’mizindayo, koma kukabwera cakudya na bzinthu bzinango bzakufunika, iwo akhafungula misuwoyo kuti bzinthubzo bzipite mu mzindamo. Tenepo, misuwoyo ingadasaya kumbafungulidwa, wanthu wa mu mzindayo angadambafa na njala. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, nthawe zense tin’funika kumbafungula mtima wathu kuti timbatambire makumbukidwe ya Mulungu.

15 Mu Bibliya muna makumbukidwe ya Yahova, tenepo tikambaliwerenga nthawe zense, timbalatiza kuti tikubvuma kuti makumbukidwe ya Yahova yaphate basa m’makumbukidwe na m’bzicito bzathu. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti timbapfunze bzizinji m’Bibliya tikanati tayamba kuliwerenga? Cakuyamba tin’funika kucita mpembo. Mpfumakazi inango idalewa kuti: “Ndikanati kuyamba kuwerenga Bibliya, cakuyamba ndimbapemba kwa Yahova, ndipo mu mpembomo ndimbamukumbira kuti andithandize kuwona ‘bwino-bwino bzinthu bzakudekeza’ bzomwe bziri m’Fala lace.” (Psalymo 119:18) Caciwiri, tin’funikambo kumbakumbukira bzomwe timbawerengabzo. Tenepo, kucita mpembo, kuwerenga na kukumbukira bzomwe timbawerengabzo, kun’dzacitisa kuti makumbukidwe ya Yahova yakhale ‘mkati mwa mtima’ wathu ndipo tin’dzafika pa kufuna makumbukidwe ya Yahovayo.—Werengani Mimwani 4:20-22; * Psalymo 119:97.

 16. Fotokozani ciratizo cakulewa bza phindu ya programa ya JW Broadcasting.

16 Njira inango yomwe ingalatize kuti tikubvuma kuti makumbukidwe ya Mulungu yaphate basa mwa ifepano, ni kuwona vidiyo za mu programa ya JW Broadcasting. Banja linango lidalewa kuti: “Programa ya JW Broadcasting ni umboni bwakuti Yahova watawira mpembo wathu! Mbali imweyi imbatilimbisa kwene-kwene ndipo imbatitsangalaza tikakhala tasunama ayai tikakhala tiri tekha. Ndipo nyimbo zace za vidiyo timbazibvesera nthawe zense pakuphika, pakupukuta m’nyumba ayai pakudya ku macibese.” Kulewa cadidi, programa ya JW Broadcasting imbatithandiza kukhotcerera mtima wathu. Iyo imbatipfunzisa momwe tingakhalire na makumbukidwe ninga ya Yahova na kutithandiza kutcenkha makumbukidwe ya Sathani.

17-18. (a) Mwa kubverana na 1 Wamambo 8:61, kodi n’ciyani cimbacitika tikambaphatisa basa bzomwe Yahova ambatipfunzisa? (b) Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Mambo Ezekiya? (c) Mwa kubverana na mpembo wa Davide omwe umbagumanika pa Psalymo 139:23, 24, kodi tingapembere bzinthu bziponi?

 17 Cikhulupiro cathu cimbakhala camphanvu tikambawona phindu lomwe limbabwera thangwe ra kucita bzabwino. (Tiyago 1:2, 3) Timbadekedwa kwene-kwene tikadziwa kuti Yahova ambakomedwa kuticemera wana wace, ndipo cikhumbo cathu cakufuna kucita kufuna kwace cimbathumizirika. (Mimwani 27:11) Tenepo, mayezo yali-yense yomwe timbagumana nayo yambatipasa mpata wa kulatiza kuti timbatumikira baba wathu wa lufoyi na mtima wense. Ndipo timbalatiza kuti ndife wakukonzeka kubvera malamulo yace na kucita kufuna kwace.—Werengani 1 Wamambo 8:61. *

18 Pakuti ndife wakuperewera, nthawe zinango tingacite pikado. Ndipo bzimwebzi bzikacitika tin’funika lini kutaya mtima, koma tikumbukire ciratizo ca Mambo Ezekiya. Iye adacita pikado, tsono adakungula ndipo adadzatumikira Yahova na ‘mtima wense.’ (Zaiya 38:3-6; 2 Nkhani 29:1, 2; 32:25, 26) Tenepo, tin’funika lini kubvuma kuti Sathani atipumpse na makumbukidwe yace. Koma bwerani timbapembe kuti tikulise ‘mtima wakubvera.’ (1 Wamambo 3:9; werengani Psalymo 139:23, 24. *) Tenepo, tikambacita nyongo ya kukhotcerera mtima wathu, tin’dzapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova.

NYIMBO 54 ‘Njira njiyi’

^ ndi. 5 Kodi tin’dzapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova, ayai tin’dzabvuma kuti Sathani atitazise kutumikira Yahova? Mtawiro wa mbvunzoyu un’themba lini mayezo yomwe tidagumana nayo, koma momwe timbakhotcererera mtima wathu. Kodi fala lakuti ‘mtima’ limbathandauza ciyani? Kodi Sathani ambacita tani kuti apumpse mtima wathu? Ndipo tingaukhotcerere tani? Nkhani ino in’tawira mibvunzo yakufunikayi.

^ ndi. 4 Psalymo 51:6 Inepano ndimbadziwa kuti imwepo mumbakomedwa na cadidi comwe mumbacigumana mu mtima mwa munthu; Pfunzisani mtima wangu nzeru za cadidi.

^ ndi. 15 Mimwani 4:20 Mwanangu, khala tceru kuti ubvesese mafala yangu; Tetekera mwatceru bzomwe ndi’funa kulewa. 21 Leka kuluza na cibodzico. Ubzikoye mkati mwa mtima wako; 22 Pakuti ibzo ni moyo kwa wale omwe ambabzigumana ndipo ni thanzi la thupi lako lense.

^ ndi. 17 1 Wamambo 8:61 Tenepo, bziperekeni na mtima wense kwa Yahova Mulungu wathu, mwa kufamba m’mitemo yace na kukoya malamulo yace ninga momwe munkucitira lero.

^ ndi. 18 Psalymo 139:23 Ndifufudzeni, imwe Mulungu, muciudziwa mtima wangu. Ndifufudzeni, muciyadziwa makumbukidwe yangu yomwe yakundisayisa mtendere. 24 Ndipo onani penu ciripo ciri-cense comwe cinkundifambisa mu njira yakuipa, mucinditsogolera mu njira ya muyaya.

^ ndi. 59 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI : M’bale wakubatizidwa ankuwona nkhani pa TV ndipo mwadzidzidzi pabwera bzinthu bza unzazi. Iye an’funika kusankhula bzomwe angacite.

^ ndi. 61 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI : Mulindiri wa mu nthawe zakale wawona anyamadulanthaka akubwera kunja kwa mzinda. Iye ankudziwisa alindiri wa misuwo omwe ali mkati mwa mzindayo, ndipo alindiriwo ankufunga misuwoyo na mkati mwakamfulumize.