‘Khulupira Yahova, ndipo cita bzabwino . . . ndipo cita bzinthu mwakukhulupirika.’—PSALYMO 37:3.

NYIMBO: 133, 63

1. Kodi Yahova adalenga wanthu na mikhalidwe iponi yakudabwisa?

YAHOVA adalenga wanthu na makhalidwe yakudabwisa kwene-kwene. Iye adatipasa luso lakukumbuka, lomwe limbatithandiza kumalisa mabvuto na kukonzekera bzinthu bzakutsogolo. (Mimwani 2:11) Iye adatipasa mphanvu zomwe zimbatithandiza kucita bzomwe tikhadakonzekera na bzakulinga bzathu. (Wafiripo 2:13) Iye adatipasambo cikumbu-mtima comwe cimbatithandiza kusiyanisa cabwino na cakuipa mu mtima mwathu. Cikumbu-mtima cathu cimbatithandiza kuti titcenkhe kucita pikado na kusiya bzakuphonya bzathu.—Waroma 2:15.

2. Kodi Yahova ambafuna kuti timbaphatise tani basa luso lomwe adatipasa?

2 Yahova ambafuna kuti timbaphatise bwino basa luso lomwe adatipasa. Thangwe ranyi? Thangwe iye ambatifuna ndipo ambadziwa kuti tikaphatisa bwino basa mphaso zomwe adatipasa, tin’dzakhala wakukondwa. Mwa ciratizo, Bibliya limbafotokoza kuti: ‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa  bzakulinga bzace,’ ndipo ‘bzense bzomwe boko lako lagumana kuti licite, cita na mphanvu zako zense.’ (Mimwani 21:5; Mpalizi 9:10) Ndipo limbalewa pomwe kuti: ‘Penu tin’kwanisa, mbaticitireni wense bzabwino,’ ndipo ‘mwakubverana na mphaso yomwe ali-wense adatambira, iphatiseni basa pakutumikirana.’ (Wagalata 6:10; 1 Pedru 4:10) Kulewa cadidi, Yahova ambafuna kuti ticite bzinthu bzomwe bzingabwerese phindu kuna ife na winango.

3. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe wanthu angakwanise lini kucita?

3 Yahova ambafuna kuti timbaphatise basa luso lathu, koma iye ambadziwambo bzomwe tingakwanise lini kucita. Mwa ciratizo, tingakwanise lini kumalisa kuperewera kwathu pabodzi na pikado na infa. (1 Wamambo 8:46) Ndipo tingakwanise lini kutsogolera munthu winango, thangwe munthu ali-wense ana ufulu bwace bwa kusankhula. Napo penu tina luso ayai timbadziwa bzinthu bzizinji kwene-kwene, tin’dzakwanisa lini kundendemerana na Yahova.—Zaiya 55:9.

Mukagumana na mabvuto, ‘khulupirani Yahova ndipo citani bzabwino’

4. Kodi tin’cezerana ciyani mu msolo uno?

4 Nthawe zense tin’funika kubvuma kutsogoledwa na Yahova, ticikhulupira kuti iye an’dzaticitira bzinthu bzomwe tingakwanise lini kucita tekha. Tenepo, Yahova ambafunambo kuti timbakumbukire bzomwe tingacite kuti timalise mabvuto na kuthandiza winango. (Werengani Psalymo 37:3.) Tin’funika bzinthu bziwiri ‘kukhulupira Yahova, na kucita bzabwino.’ Tin’funikambo ‘kucita bzinthu mwakukhulupirika.’ Kodi tingacite tani bzimwebzi? Bwerani ticezerane bziratizo bza Nowe, Davide pabodzi na atumiki winango wakukhulupirika wa Mulungu  omwe adakhulupira Yahova. Tiniwona kuti pakhana bzinthu bzomwe iwo angadakwanisa lini kucita koma iwo adalinga kucita bzinthu bzomwe angadakwanisa.

KUKHALA PAKATI PA WANTHU WAKUIPA

5. Fotokozani cakucitika ca Nowe.

5 Nowe adakhala na moyo m’dziko lomwe ‘likhadadzala na ciwembo’ na bzinthu bzakuipa. (Ciyambo 6:4, 9-13) Napo kuti iye akhadziwa kuti Yahova angadadzapfudza dziko lakuipalo, Nowe adakhumudwa kwene-kwene na bzomwe wanthuwo akhacita. Tenepo, Nowe adazindikira kuti pakhana bzinthu bzinango bzomwe iye angadakwanisa lini kucita, koma iye adazindikirambo bzinthu bzomwe angadakwanisa kucita.

Citsutso pa kupalizira (Onani ndime 6-9)

6, 7. (a) Kodi n’ciyani comwe Nowe angadakwanisa lini kucita? (b) Kodi tinkundendemerana tani na Nowe?

6 Bzomwe Nowe angadakwanisa lini kucita: Nowe adapalizira mafala ya cenjezo ya Yahova mwakukhulupirika, koma iye angadangingimiza lini wanthu kuti abvume mafalayo. Ndipo iye angadacitisa lini kuti Cigumula ca Madzi cibwere mwakamfulumize. Nowe akhafunika kukhulupira kuti Yahova angadateweza piciro lace la kumalisa kuipa na kuti angadacita bzimwebzi pa nthawe yace yakuthemera.—Ciyambo 6:17.

7 Ifembo tinkukhala m’dziko lomwe ladzala na uipi koma timbadziwa kuti Yahova adapicira kulipfudza. (1 Juwau 2:17) Tenepo, tingakwanise lini kungingimiza wanthu kuti abvume ‘bzipsa bzabwino bza Umambo.’ Ndipo tingakwanise lini kucitisa kuti ‘citsautso cikulu’ cifike mwakamfulumize. (Mateu 24:14, 21) Ninga Nowe, tin’funika kukhala na cikhulupiro cakulimba, ticikhulupira kuti tsapanopapa Mulungu an’dzamalisa uipi bwense. (Psalymo 37:10, 11) Timbakhulupira  kuti Yahova an’dzalekerera lini kuti dziko lakuipali lipitirire nthawe yomwe iye adaikhazikisa.—Habakuki 2:3.

Ninga Nowe, tin’funika kukhala na cikhulupiro cakulimba, ticikhulupira kuti tsapanopapa Mulungu an’dzamalisa uipi bwense

8. Kodi n’ciyani comwe Nowe adalinga? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 3.)

8 Bzomwe Nowe angadakwanisa kucita: M’mbuto mwa kutepa thangwe ra bzinthu bzomwe angadakwanisa lini kucita, Nowe adalinga bzomwe angadakwanisa. Iye mwakukhulupirika adapalizira mafala ya cenjezo ya Yahova. (2 Pedru 2:5) Basali lidamuthandiza kulimbisa cikhulupiro cace. Kuthumizira pa basa lakupalizirali, iye adateweza malango ya Yahova ya kumanga cingalawa.—Werengani Wahebereu 11:7.

9. Kodi tingatewezere tani ciratizo ca Nowe?

9 Ninga Nowe, nthawe zense tinkupitiriza kucita ‘basa la Mbuya.’ (1 Wakolinto 15:58) Mwa ciratizo, tingathandize pa basa la kumangamanga na kukonza-konza mbuto zakudzongeka za Nyumba za Umambo na za Mitsonkhano mikulu-mikulu, kutumikira pa mitsonkhano ya dera na ya cigawo, ayai kuphata basa pa nthambi ayai m’bzipinda bzakusandulizira. Kuposa bzense, tin’funika kupitiriza kutanganidwa na basa lakupalizira, lomwe limbalimbisa cidikhiro cathu ca kutsogolo. Mpfumakazi ibodzi yakukhulupirika idalewa kuti pomwe ikhalewalewa na wanthu winango bza bzisimbo bza Umambo bwa Mulungu, iyo idazindikira kuti wanthu akhalibe cidikhiro ciri-cense ndipo akhawona mabvuto yawo ninga yakusaya kumala. Ninga mpfumakazi yomwe yafotokozedwayi, ifembo tina cidikhiro, ndipo cimbakhala cakulimba tikambalewalewa na winango bza cidikhiroco. Cidikhiroci cimbatithandiza kuti tipitirize kulimbikira kuti tidzagumane moyo!—1 Wakolinto 9:24.

TIKACITA PIKADO

10. Fotokozani bzomwe bzidacitikira Davide.

10 Mambo Davide akhali munthu wakukhulupirika ndipo Yahova akhamufuna kwene-kwene. (Mabasa 13:22) Napo bziri tenepo, Davide adacita pikado ikulu mwa kucita upombo na Bateseba. Kuthumizira bzimwebzi iye adayeza kubisa pikado yaceyo mwa kucita makonzedwe kuti mwamuna wa Bateseba Uriya aphedwe ku nkhondo. Mpaka Davide adapasa tsamba Uriya lomwe likhana malango ya infa yace! (2 Samuweri 11:1-21) Na kupita kwa nthawe, pikado ya Davide idadzadziwika. (Marko 4:22) Kodi Davide adacita ciyani pomwe bzimwebzi bzidacitika?

Pikado zakale-kale (Onani ndime 11-14)

11, 12. (a) Kodi n’ciyani comwe Davide angadakwanisa lini kucita? (b) Kodi n’ciyani comwe Yahova an’dzaticitira tikakungula?

11 Bzomwe Davide angadakwanisa lini kucita: Davide angadakwanisa lini kucinja bzomwe akhadacitabzo. Tenepo, iye angadabonera na bzakutewera bzinango bza pikado yace kwa moyo wace wense. (2 Samuweri 12:10-12, 14) Koma iye akhafunikira cikhulupiro. Iye akhafunika kukhulupira kuti akakungula na mtima wense, Yahova angadamukhululukira acimuthandiza kupirira bzakutewera bza pikado yace.

12 Tensenefe timbacita pikado thangwe ndife wakuperewera. Koma pikado zinango  zingakhale zikulu kuposa zinango, ndipo nthawe zinango tingakwanise lini kucinja bzomwe taphonya kale. Ifepano tingabonerembo na bzakutewera bza pikado zathu. (Wagalata 6:7) Koma timbakhulupira piciro la Mulungu lakuti tikakungula, iye an’dzatithandiza pa nthawe za mabvuto, napo kuti mabvutoyo yabwera thangwe ra kuphonya kwathu.—Werengani Zaiya 1:18, 19; Mabasa 3:19.

13. Kodi Davide adabwezeresa tani uxamwali bwace na Yahova?

13 Bzomwe Davide angadakwanisa kucita: Davide akhafuna kukonza pomwe uxamwali bwace na Yahova. Kodi iye adacita tani bzimwebzi? Iye adabvuma kuti Yahova amuthandize. Mwa ciratizo, iye adabvuma malango ya Yahova yomwe yadabwera na mpolofeta Natani. (2 Samuweri 12:13) Davide adapembambo kuna Yahova acizimbula pikado zace bzomwe bzidalatiza kuti iye akhafunadi kubwezeresa uxamwali bwace na Yahova. (Psalymo 51:1-17) M’mbuto mwa kubzipasa mulandu, Davide adapfunza na pikado yace. Iye alibe kubwerezera pomwe pikadozo. Yatapita magole, iye adadzafa ninga munthu wakukhulupirika. Ndipo mpaka pano Yahova ambamukumbukira ninga munthu wakukhulupirika.—Wahebereu 11:32-34.

14. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Davide?

14 Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Davide? Tikacita pikado ikulu, tin’funika kukungula na mtima wense, kuzimbula pikado yathu kuna Yahova na kumukumbira kuti atikhululukire. (1 Juwau 1:9) Tin’funikambo kuuza akulu, thangwe iwo angatithandize kuti tibwezerese pomwe uxamwali bwathu na Yahova. (Werengani Tiyago 5:14-16.) Tikabvuma thandizo la Yahova, timbalatiza kuti tinkukhulupira piciro lace la kutikhululukira. Kuthumizira bzimwebzi, tin’funika kupfunza na kuphonya kwathu ticipitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika.—Wahebereu 12:12, 13.

MABVUTO MANANGO

Mabvuto ya thanzi (Onani ndime 15)

15. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Ana?

15 Pinango imwepo mungakumbukire bza atumiki winango wakukhulupirika wa m’Bibliya omwe adakhulupira Yahova pomwe akhacita bzomwe angadakwanisa pa nthawe za mabvuto. Mwa ciratizo, Ana adamala nthawe ikulu ne kubereka mwana. Iye angadakwanisa lini kucinja bvutolo. Koma iye adakhulupira kuti Yahova angadamutsangalaza. Tenepo iye adapitiriza kunamata pa tendi la mkonkhano, kupereka mpembo kuna Yahova acimufotokozera momwe iye akhabvera. (1 Samuweri 1:9-11) Cimweci ni ciratizo cabwino kwa ife! Tikakhala na bvuto la thanzi ayai mabvuto manango yomwe tingakwanise lini kuyacinja, tin’funika kutulira Yahova thupo lathulo ticikhulupira kuti iye an’dzatisamalira. (1 Pedru 5:6, 7) Ndipo tingacite bzomwe tingakwanise kuti tigumane phindu na Mitsonkhano Yacikristau pabodzi na bzinthu bzinango bzomwe gulu la Yahova limbatipasa.—Wahebereu 10:24, 25.

Ana adakhulupira Yahova, tenepo iye adapitiriza kunamata pa tendi la mkonkhano na kupereka mpembo

Wana omwe asiya kutumikira Yahova (Onani ndime 16)

16. Kodi abereki angapfunze ciyani kuna Samuweri?

 16 Kodi tingalewe ciyani bza abereki wakukhulupirika omwe ana wana omwe adaleka kutumikira Yahova? Mpolofeta Samuweri alibe kungingimiza wana wace akulu-akulu kuti apitirize kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu. (1 Samuweri 8:1-3) Iye adasiya nkhaniyo m’manja mwa Yahova. Tenepo, Samuweri adacita bzomwe iye angadakwanisa kuti apitirize kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu na kutumbiza Baba wace wakudzulu. (Mimwani 27:11) Nsiku zino, abereki azinji ambagumanambo na bvuto ninga limweri. Iwo ambadziwa kuti Yahova nthawe zense ngwakukonzeka kutambira anyakucita pikado omwe akungula ninga baba wa m’there la Jezu la mwana wakupanduka. (Luka 15:20) Bzimwebzi bzikacitika, abereki angapitirize kukhala wakukhulupirika kuna Yahova, acidikhira kuti ciratizo cawo cin’dzalimbisa wana wawo kubwerera pomwe kuna Yahova.

Mabvuto ya cuma (Onani ndime 17)

17. N’thangwe ranyi ciratizo ca mkazi mansiwa wakusauka n’cakulimbisa?

17 Ciratizo cinango cabwino n’ca mkazi mansiwa wakusauka wa mu nthawe za Jezu. (Werengani Luka 21:1-4.) Iye angadakwanisa lini kumalisa cinyengo comwe cikhacitika mu tempwlo ndipo iye angadakwanisa lini kumalisa kusauka kwace. (Mateu 21:12, 13) Koma kukhulupira kwace Yahova kudamucitisa kuti athandizire kunamata kwacadidi. Tenepo iye adapereka na manja mawiri ‘tukobiri tuwiri,’ tomwe iye akhanato pa moyo wace wense. Mkaziyu adalatizadi kuti akhakhulupira Yahova na mtima wense. Iye akhadziwa kuti penu angadaikha utumiki bwa Yahova pa mbuto yakuyamba, Yahova angadamupasa bzinthu bzomwe iye akhafunikira. Ifepanombo, timbakhulupira kuti tikaikha Umambo bwa Mulungu pa mbuto yakuyamba, Yahova an’dzatipasa bzakusaya bzathu.—Mateu 6:33.

18. Fotokozani ciratizo cabwino ca m’bale munango.

18 Nsiku zino, abale wathu azinji ambalatizambo cikhulupiro cawo kuna Yahova mwa kucita bzomwe iwo angakwanise m’mbuto mwa bzomwe iwo angakwanise lini kucita. Onani ciratizo ca Malcolm, omwe adapitiriza kukhala wakukhulupirika mpaka pa infa yace mu gole la 2015. Pomwe iye na mkazi wace akhatumikira Yahova kwa magole mazinji, adagumana na bzinthu bzabwino na bzakuipa. Iye adalewa kuti nthawe zinango moyo umbabveseseka lini ndipo ngwakunesa, koma Yahova ambasimba wale omwe ambamukhulupira. Kodi Malcolm adapereka malango yaponi? Iye adati: “Timbapembe kuti tikhale wakukhulupirika pakutumikira Yahova. Timbakumbukire bzomwe tingakwanise kucita, si kuti bzomwe tingakwanise lini.” *—Onani mafala ya m’nyansi.

19. (a) N’thangwe ranyi vesi la gole la 2017 lasankhulidwa bwino kwene-kwene? (b) Kodi mungaphatise tani basa vesi la gole la 2017 pa moyo wanu?

19 Dziko lakuipali linkuyenda liciipiratu ndipopa tingadikhire kugumana mabvuto mazinjisa. (2 Timotio 3:1, 13) Ni bwino kwene-kwene kuti tileke kumbabzipasa mulandu thangwe ra bzakuphonya bzomwe tidabzisiya kale-kale. M’mbuto mwace, tin’funika kulimbisa cikhulupiro cathu kuna Yahova na kulinga kucita bzinthu bzomwe tingakwanise. Ndipopa vesi la gole la 2017 lasankhulidwa bwino kwene-kwene. Iro linkuti: ‘Khulupira Yahova, ndipo cita bzabwino’!—Psalymo 37:3.

Vesi la gole la 2017: ‘Khulupira Yahova, Ndipo Cita Bzabwino’Psalymo 37:3

^ ndi. 18 Onani Nsanza ya Mulindiri ya Chichewa ya 15 Outubro, 2013, matsamba 17 mpaka 20.