Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 9 Nkhani 1 Ya Mbali 4

Kodi Cakutonga ca Mozeji Cikhalatiza Tani Lufoyi na Cirungamo ca Yahova?

Kodi Cakutonga ca Mozeji Cikhalatiza Tani Lufoyi na Cirungamo ca Yahova?

‘Iye ambafuna cirungamo na ciyeruzo cakulungama. Dziko lense la pansi ladzala na lufoyi lakukhulupirika la Yahova.’—PSALYMO 33:5.

NYIMBO 3 Ndimwe Mphanvu Yathu, Cidikhiro Cathu, Timbakukhulupirani

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. (a) Kodi n’ciyani comwe tensenefe timbafuna? (b) Kodi n’ciyani comwe tinkutsimikiza?

TENSENEFE timbafuna kuti wanthu winango ambatifune. Ndipo tensene timbafuna kucitiridwa bzinthu mwacirungamo. Tenepo, tikambacitiridwa bzinthu mwakusaya lufoyi na cirungamo, tingabzibve kuti ndife wapezi-pezi ndipo tingakhale tiribe cidikhiro.

2 Yahova ambadziwa kuti ifepano timbafuna lufoyi na cirungamo. (Psalymo 33:5) Tenepo, tinkutsimikiza na mtima wense kuti Mulungu wathu ambatifuna kwene-kwene, ndipo ambafuna kuti timbacitiridwe bzinthu mwacirungamo. Umboni wa bzimwebzi ni bzomwe timbawona m’Cakutonga comwe Yahova adapasa mtundu wa Jirayeri mwakuphatisa basa Mozeji. Penu imwepo mudasunama thangwe rakuti wanthu winango akucitirani bzinthu mwakusaya lufoyi na cirungamo, taphata minyendo onani momwe Cakutonga ca Mozeji * cimbalatizira momwe Yahova ambasamalirira wanthu wace.

3. (a) Mwakubverana na cinembo ca Waroma 13:8-10, kodi n’ciyani comwe tin’dzawona tikambapfunza Cakutonga ca Mozeji? (b) Kodi mu nkhani ino tin’gumana mitawiro ya mibvunzo iponi?

3 Tikambapfunza Cakutonga ca Mozeji, tin’dzawona lufoyi lomwe Yahova, Mulungu wathu analo kwa ifepano. (Werengani Waroma 13:8-10. *)  Tsono mu nkhani ino, tin’pfunza malamulo yakucepa yomwe Ajirayeri adapasidwa na mitawiro ya mibvunzo iyi: Thangwe ranyi tingalewe kuti Cakutonga cikhalimbisa lufoyi? Thangwe ranyi tingalewe kuti Cakutonga cikhalimbisa wanthu kukhala wacirungamo? Kodi omwe akhana udindo akhafunika kuphatisa basa tani Cakutongaco? Ndipo ni wanthu aponi omwe akhakhotcereredwa na Cakutongaco? Mitawiro ya mibvunzoyi in’titsangalaza, in’tipasa cidikhiro ndipo uxamwali bomwe tinabo na Baba wathu wa lufoyi bun’khala bwakulimba.—Mabasa 17:27; Waroma 15:4.

CAKUTONGA CIKHALIMBISA LUFOYI

4. (a) Thangwe ranyi tingalewe kuti Cakutonga ca Mozeji cikhalimbisa lufoyi? (b) Mwakubverana na cinembo ca Mateu 22:36-40, kodi Jezu adalimbisa khalidwe liponi?

4 Tingalewe kuti Cakutonga ca Mozeji cikhalimbisa lufoyi thangwe lufoyi limbaphata basa pa bzinthu bzense bzomwe Yahova ambacita. (1 Juwau 4:8) Malamulo yense yomwe Yahova adayakhazikisa mu Cakutonga ca Mozeji yakhalimbisa kufuna Mulungu na munthu munango. (Mwambo 19:18; Bzakutonga 6:5; werengani Mateu 22:36-40. *) Tenepo, tingalewe kuti malamulo 600 na manango yomwe yakhacita mbali mu Cakutongaci yambatipfunzisa bza lufoyi la Yahova. Bwerani tiwone bziratizo bzinango.

5-6. Kodi n’ciyani comwe Yahova ambafuna kuti anyakulowolana acite, ndipo n’ciyani comwe iye ambadziwa? Fotokozani ciratizo.

5 Khalani wakukhulupirika kwa mwanzanu wa banja na kusamalira bwino wana wanu. Yahova ambafuna kuti anyakulowolana ambafunane nthawe zense ninga momwe ali-wense ambafunira thupi lace. (Ciyambo 2:24; Mateu 19:3-6) Ndipo m’bodzi wa iwo akacita upombo ambalatiza kusaya lufoyi kwa mwanzace wa m’banja. Kulewa cadidi, cakutonga ca cinomwe pa Bzakutonga Khumi cikhaletsa upombo. (Bzakutonga 5:18) Upombo ni pikado kwa ‘Mulungu’ ndipo ni cinthu cakuphonyeka kwene-kwene kwa anyakulowolana. (Ciyambo 39:7-9) Mwamuna ayai mkazi akacita upombo nyakuphonyeredwayo angasuname kwa magole mazinji.

6 Yahova ambadziwa momwe anyakulowolana ambacitirana bzinthu. Mu nthawe ya Ajirayeri Yahova akhafuna kuti akazi wakulowodwa ambasamaliridwe bwino. Mwa ciratizo, mwamuna omwe akhalemekeza Cakutonga akhafuna mkazace ndipo akhalambana lini naye pa mathangwe yakusaya kubveka bwino. (Bzakutonga 24:1-4; Mateu 19:3, 8) Koma penu mkaziyo wacita pikado ikulu, ndipo mwamunayo wawona kuti bziri bwino kulambana naye, akhafunika kumupasa tsamba lakumalisa malowozi. Tsambalo likhakhotcerera mkazi ku mulandu wakunamiziridwa kuti wacita upombo. Kuthumizira bzimwebzi, mwamunayo akanati kupereka tsambalo kwa mkazaceyo, cakuyamba akhafunika kuwonana na akulu-akulu wa mu mzinda. Mwa njira imweyi, akulu-akuluwo akhakhala na mpata wakuthandiza banjalo kuti lipulumuse malowozi yawo. Tsono Mjirayeri akalambana na mkazace pa thangwe lakusaya kubveka bwino, Yahova akhakomedwa lini na kulambana kumweko. Tenepo, iye akhawawidwa kwene-kwene akambawona kubonera na kulira komwe mkaziyo akhacita.—Malakiya 2:13-16.

(Onani ndime 7-8) *

7-8. (a) Kodi Yahova ambafuna kuti abereki acite ciyani? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba.) (b) Kodi tikupfunza ciyani na nkhaniyi?

7 Cakutonga cikhalewambo kuti Yahova ambafuna kuti wana akhale wakukondwa na wakukhotcerereka. Cakutongaco cikhalewa pomwe kuti abereki an’funika kumbasamalira wana wawo mwakuthupi kuti akule bwino na kuwathandiza kuti akhale pa uxamwali bwakulimba na Yahova. Abereki akhambanyang’ana mipata yakumbathandizira wana wawo kuti ambawone kufunika kwa Cakutonga ca Yahova na kum’funa. (Bzakutonga 6:6-9; 7:13) Thangwe linango lomwe likhacitisa Ajirayeri kulangidwa na Yahova, ndakuti iwo akhazunza wana wawo mwa kumbawatentha pa moto. (Jeremiya 7:31, 33) Na tenepo abereki akhafunika kumbawona wana wawo sikuti ningati cinthu cakusaya kufunika, koma ninga mphaso yakucokera kwa Yahova yomwe akhafunika kuisamalira bwino.—Psalymo 127:3.

 8 Pfunziro: Yahova ambakhala tceru kuti awone momwe anyakulowolana ambasamalirana. Iye ambafuna kuti abereki ambafune wana wawo, koma an’dzayeruza abereki omwe ambazunza wana wawo.

9-11. Thangwe ranyi Yahova adapereka cakutonga comwe cikhaletsa kusirira cinthu ca mwenekaciro?

9 Lekani kumbasirira cinthu ca mwenekaciro. Cakutonga cakumalizira pa bzakutonga khumi cikhaletsa kusirira ayai kukhala na cikhumbo cakuphonyeka pa cinthu ca mwenekaciro. (Bzakutonga 5:21; Waroma 7:7) Yahova adapereka cakutongaci kuti cithandize wanthu wace kukhotcerera mitima pabodzi na makumbukidwe yawo. Iye ambadziwa kuti bzicito bzakuipa bzimbayamba thangwe ra makumbukidwe yakuipa. (Mimwani 4:23) Tenepo, Mjirayeri angadalekerera bzikhumbo bzakuipa kukula mu mtima mwace, iye angadacitira anzace bzinthu mwakusaya lufoyi. Mwa ciratizo, Mambo Davide adalatiza kusaya lufoyi. Pakuyamba iye akhali munthu wabwino, koma nsiku inango, iye adasirira mkazi wa mwenekaciro, ndipo kusirirako kudamucitisa pikado ikulu. (Tiyago 1:14, 15) Kodi bzakutewera bzace bzidakhala bziponi? Davide adacita upombo, adayeza kuikha ncenga m’maso mwamuna wa mkaziyo ndipo pakumalizira pace adapha mwamunayo.—2 Samuweri 11:2-4; 12:7-11.

10 Yahova akhadziwa Mjirayeri akasaya kubvera cakutonga comwe cikhalewa bza kusirira cinthu ca mwenekaciro, pakuti iye ambadziwa makumbukidwe na bzomwe bziri mu mtima mwathu. (1 Nkhani 28:9) Cakutonga comwe cikhalewa bza kusirira, cikhalewa kuti wanthu akhafunika kutcekha makumbukidwe yomwe yambatsogolera ku makhalidwe yakuipa. Bzimwebzi bzikulatiza kuti Baba wathu Yahova, ngwanzeru na walufoyi!

11 Pfunziro: Yahova ambawona mu mtima, ayai unthu bwathu bwa mkati sikuti mawonekedwe yathu yokha yakunja. (1 Samuweri 16:7) Palibe makumbukidwe na bzicito bzomwe bzingabisike kwa iye. Ndipo cakutsangalaza n’cakuti iye ambanyang’ana na kutilimbisa pa bzabwino bzomwe timbacita. Tsono iye ambafuna kuti tidziwe makumbukidwe yakuipa na kumbayatcenkha madzi yakali m’mabondo.—2 Nkhani 16:9; Mateu 5:27-30.

CAKUTONGA CIKHALIMBISA CIRUNGAMO

12. Kodi Cakutonga ca Mozeji cimbatipfunzisa ciyani?

12 Cakutonga ca Mozeji cimbatipfunzisa kuti Yahova ambafuna cirungamo. (Psalymo 37:28; Zaiya 61:8) Ndipo iye ni ciratizo cabwino ca momwe tingacitire winango cirungamo. Yahova akhasimba Ajirayeri akambabvera malamulo yomwe iye akhawapasa. Koma akasaya kuyabvera, iwo akhagumana na mabvuto. Tsapano bwerani tiwone malamulo mawiri yomwe yakhacita mbali pa Bzakutonga Khumi.

13-14. Kodi bzakutonga bziwiri bzakuyambirira bzomwe bzikhacita mbali ya Bzakutonga Khumi bzikhafotokoza ciyani, ndipo Ajirayeri angadabvera bzakutongabzi angadagumana phindu liponi?

13 Kunamata Yahova yekha basi. Bzakutonga bziwiri bzakuyambirira bzomwe bzikhacita mbali pa Bzakutonga Khumi, bzikhafotokoza kuti Ajirayeri akhafunika kunamata Yahova yekha ndipo bzikhawacenjezambo kutcenkha kunamata bzifanikiso. (Kufuluka 20:3-6) Bzakutongabzo bzikhabweresa lini phindu kwa Yahova, koma bzikhali bza phindu kwa Ajirayeriwo. Ndipo iwo akapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa iye, bzinthu bzikhawafambira bwino. Tsono akambanamata mirungu inango, iwo akhagumana na mabvuto makulu.

14 Kumbukirani bzomwe Akanani akhacita. Iwo akhanamata bzifanikiso bzakufa m’mbuto mwa kunamata Mulungu wacadidi na wa moyo. Ninga bzakutewera bzace, iwo adaipisa mbiri yawo. (Psalymo 115:4-8) Ndipo pakunamata kwawoko, iwo akhalimbisa nkhani za kugonana ndipo akhapereka wana wawo ninga nsembe zakupsereresa. Mpsibodzi-bodzimbo, pomwe Ajirayeri akhanamata bzifanikiso m’mbuto mwa Yahova, iwo akhaipisa mbiri yawo na kudzonga mabanja yawo. (2 Nkhani 28:1-4) Ndipo akulu-akulu omwe akhana udindo akhafuna lini kuteweza malamulo yakulungama ya Yahova. Iwo akhaphatisira basa mwakuphonyeka udindo bwawo, ndipo akhapondereza wanthu wakutepa na wakusaya kukhotcerereka. (Ezekiel 34:1-4) Yahova adauza Ajirayeri kuti angadabweresa nyathwa kwa wale omwe akhazunza akazi mansiwa na nkhungwa. (Bzakutonga 10:17, 18; 27:19) Koma angadasimba wale omwe akhali wakukhulupirika  kwa iye, na omwe akhacita bzinthu mwacirungamo.—1 Wamambo 10:4-9.

Yahova ambatifuna ndipo ambadziwa tikambacitiridwa bzinthu mwakusaya cirungamo (Onani ndime 15)

15. Kodi tinkupfunza ciyani pakulewa bza Yahova pa nkhani ya malamulo yace?

15 Pfunziro: Yahova alibe mulandu penu wale omwe ambalewa kuti ambamunamata aleka kubvera malamulo yace na kucitira wanthu wace bzinthu bzakusaya cirungamo. Kulewa cadidi, Yahova ambatifuna kwene-kwene ndipo iye ambadziwa tikambacitiridwa bzinthu mwakusaya cirungamo. Ndipo tikambabonera, iye ambawawidwa kwene-kwene kuposa momwe mai ambabvera mwana wace akambabonera. (Zaiya 49:15) Napo kuti nsiku zino iye akupitira lini, koma pa nthawe yace yakuthemera iye an’dzayeruza anyapikado wense wakusaya kukungula thangwe ra kucitira wanthu winango bzinthu mwakusaya cirungamo.

KODI CAKUTONGA CIKHAPHATISIDWA TANI BASA?

16-18. Kodi Cakutonga ca Mozeji cikhaphata basa pa bzinthu bziponi, ndipo tingapfunze ciyani na bzimwebzi?

16 Cakutonga ca Mozeji cikhafotokoza bzinthu bzizinji bzomwe bzikhabverana na moyo wa Ajirayeri, mwa ciratizo, bzikhafunika kuti amuna omwe akhatsogolera Ajirayeriwo, ambayeruze wanthu wa Yahova mwacirungamo. Iwo akhafunika kusamalira kusaya kubvesesana kwa Ajirayeriwo na nkhani za ngozi zomwe zingadacitika pakati pawo, sikuti kokha nkhani zauzimu. Onani bziratizo bzakutewerabzi.

17 Penu Mjirayeri wapha munthu, cakutonga cikhalewa kuti iye akhafunika kuphedwambo. Koma cakuyamba akulu-akulu wa mzinda omwe nyakuphayo akhakhala, akhafunika kufufudza kuti awone penu bzikhalidi bzakuthemera kuti munthuyo aphedwe. (Bzakutonga 19:2-7, 11-13) Akulu-akuluwo akhayeruzambo nkhani zizinji zomwe zikhacitika nsiku na nsiku pa moyo wa Ajirayeri, mwa ciratizo, iwo akhasamalira nkhani zakumalisa kusaya kubvesesana komwe kukhacitaka thangwe ra bzinthu bzomwe akhanabzo pabodzi na nkhani za m’banja. (Kufuluka 21:35; Bzakutonga 22:13-19) Tenepo, pomwe akulu-akuluwo akhacita bzinthu mwacirungamo ndipo Ajirayeri acimbabvera Cakutongaco, munthu ali-wense akhagumana phindu ndipo Yahova akhatumbizidwa kwene-kwene.—Mwambo 20:7, 8; Zaiya 48:17, 18

18 Pfunziro: Bzinthu bzense bzomwe timbacita pa moyo wathu mpsakufunika kwene-kwene kwa Yahova. Tenepo, iye ambafuna kuti timbacitire wanthu winango bzinthu mwa lufoyi na mwacirungamo. Ndipo iye ambawona bzomwe timbalewa na bzomwe timbacita napo tikakhala patekha.—Wahebereu 4:13.

19-21. (a) Kodi akulu-akulu wa mu mzinda pabodzi na ayeruzi akhafunika kusamalira tani wanthu wa Mulungu? (b) Kodi n’ciyani comwe Yahova adacita kuti asamalire wanthu wace, ndipo tingapfunze ciyani na bzimwebzi?

19 Yahova akhafuna kupulumusa wanthu wace ku mitundu yomwe akhakhala nayo pafupi. Tenepo, iye akhafuna kuti akulu-akulu wa mu mzinda pabodzi na ayeruzi aphatise basa Cakutongaco mwakusaya tsankhulo. Tsono ayeruziwo akhafunika lini kumbayeruza wanthuwo mwaukali. Koma akhafunika kumbayeruza mwa lufoyi.—Bzakutonga 1:13-17; 16:18-20.

20 Yahova akhabvera nsisi wanthu wace, ndipopa iye adakhazikisa malamulo kuti yambakhotcerere munthu ali-wense akacitiridwa bzinthu bzakusaya cirungamo. Mwa ciratizo, Cakutonga cikhakhotcerera munthu omwe wanamiziridwa kuti  aleke kupasidwa mulandu. Ndipo muyeruzi akhana udindo bwa kudziwa omwe akhamunamizirayo. (Bzakutonga 19:16-19; 25:1) Tenepo, munthuyo akanati kuuzidwa bza mulandu wace, pakhafunika mboni ziwiri kuti zipereke umboni pa nkhaniyo. (Bzakutonga 17:6; 19:15) Tsono tani penu nyakuphayo wawonedwa na mboni ibodzi yokha? Iye akhafunika lini kukumbuka kuti angadapasidwa lini nyathwa thangwe ra mulandu waceyo. Thangwe Yahova akhamuwona pakuphapo. Ndipo m’banja, amuna akhadapasidwa udindo, koma udindo bwawobo bukhana malire. Tenepo mabanja yakapokana, akulu-akulu wa mu mzinda akhana udindo bwakupitira nkhaniyo na kuisamalira.—Bzakutonga 21:18-21.

21 Pfunziro: Yahova ni ciratizo cabwino pa nkhani ya kucita bzinthu mwacirungamo. (Psalymo 9:7) Ndipo iye ambasimba wale omwe ambabvera malamulo yace, koma ambalanga omwe ambaphatisa basa mwakuphonyeka udindo bwawo. (2 Samuweri 22:21-23; Zakiyeri 9:9, 10) Wanthu winango angacite cinthu cakuphonyeka, ndipo angawone kuti am’pasidwa lini nyathwa, koma Yahova an’dzawayeruza pa nthawe yace yakuthemera. (Mimwani  28:13) Ndipo iwo akasaya kukungula, an’dzaluza kukhala ‘m’manja mwa Mulungu wa moyo.’—Wahebereu 10:30, 31.

KODI MBANI OMWE AKHAKHOTCEREREDWA NA CAKUTONGA?

Pa kusamalira nkhani zakusaya kubvesesana, akulu wa mu mzinda akhafunika kulatiza lufoyi na cirungamo ca Yahova (Onani ndime 22) *

22-24. (a) Kodi mbani maka-maka omwe akhakhotcereredwa na Cakutonga, ndipo tingapfunze ciyani pakulewa bza Yahova? (b) Kodi ni cenjezo liponi lomwe timbaligumana pa cinembo ca Kufuluka 22:22-24?

22 Cakutonga cikhakhotcerera maka-maka wale omwe angadakwanisa lini kubzikhotcerera wokha, mwa ciratizo, nkhungwa, akazi mansiwa na alendo omwe akhakhala nawo pabodzi. Ayeruzi wa mu Jirayeri akhauzidwa kuti: ‘Lekani kumbayeruza mulendo ayai nkhungwa mwakusaya cirungamo, ne kuphatira cakubvala mkazi mansiwa thangwe ra  mangawa yace.’ (Bzakutonga 24:17) Yahova adalatiza kuti akhabvera nsisi wanthu omwe akhawoneka kuti mbakusaya kukhotcerereka mu mzinda. Ndipo akhalanga wale omwe akhawacitira bzinthu mwakusaya cirungamo.—Werengani Kufuluka 22:22-24. *

23 Cakutonga cikhakhotcererambo wanthu wa m’banja mwa kuwaletsa kugonana pacibale. (Mwambo 18:6-30) Ndipo mwakusiyana na wanthu wa mitundu yomwe ikhakhala pabodzi na Ajirayeri, yomwe ikhalekerera ayai ikhabvumiza bzinthu ninga bzimwebzi, wanthu wa Yahova akhafunika kuwona bzinthu bzimwebzi ninga momwe Yahova akhabziwonera.

24 Pfunziro: Yahova ambafuna kuti wale omwe ana udindo ambasamalire mwa lufoyi wense omwe ambawanyang’anira. Iye ambawenga kugonana pacibale ndipo ambafuna kuti wense ambakhotcereredwe na kucitiridwa bzinthu mwacirungamo, maka-maka wale omwe ambawoneka kuti mbakusaya kukhotcerereka.

CAKUTONGA NI ‘MTHUNZI WA BZINTHU BZABWINO BZOMWE BZINKUBWERA’

25-26. (a) Thangwe ranyi tingalewe kuti lufoyi na cirungamo bziri ninga mphuwe na moyo? (b) Kodi n’ciyani comwe tin’dzapfunza mu msolo wakutewera?

25 Lufoyi na cirungamo bziri ninga mphuwe na moyo, pa dziko la pansi, ndipo pa bzinthu bziwiribzi palibe comwe cingagumanike penu cibodzi palibe. Ndipo tikadziwa kuti Yahova ambatisamalira mwacirungamo, lufoyi lathu kwa iye limbathumizirika. Tenepo, tikambafuna Mulungu pabodzi na malamulo yace yakulungama, timbalimbisidwa kucitira winango bzinthu mwa lufoyi na mwa cirungamo.

26 Cakutonga ca Mozeji cidathandiza Ajirayeri kuti akhale pa uxamwali bwakulimba na Yahova. Koma Cakutonga cimweci cidaleka kuphata basa pomwe Jezu adakwanirisa Cakutongaco, ndipo cidapitidwa m’mbuto na cinthu cinango cabwino kwene-kwene. (Waroma 10:4) Mpostolo Paulo adafotokoza kuti Cakutongaco ni ‘mthunzi wa bzinthu bzabwino bzomwe bzinkubwera.’ (Wahebereu 10:1) Mu msolo wakutewera wa nkhani zimwezi un’dzafotokoza bzinthu bzinango bzabwino na kufunika kwa lufoyi na cirungamo m’gwere Lacikristau.

NYIMBO 109 Lufoyi Lamphanvu Lakucokera mu Mtima

^ ndi. 5 Nkhani ino njakuyamba pa nkhani zinai zomwe tin’pfunza bzinthu bzomwe bzingatithandize kukhulupira kuti Yahova ambatisamalira. Nkhani zitatu zomwe zasala tin’dzazipfunza mu Nsanza ya Mulindiri ya Maio 2019. Ndipo misolo ya nkhani zimwezi ni iyi: “Kodi Gwere Lacikristau Limbalatiza Tani Lufoyi na Cirungamo,?” “Kodi Tingalatize Tani Lufoyi na Cirungamo Tikagumana na Mabvuto?” “na “Kodi Tingatsangalaze Tani Omwe Ankucitiridwa Bzinthu Bzaciwembo?”

^ ndi. 2 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA MANANGO: Pa bzakutonga 600 pabodzi na malamulo manango yakuthumizirika yomwe Yahova adapasa Ajirayeri mwakuphatisa basa Mozeji, yakhadziwika na dzina lakuti Cakutonga ca Mozeji’ ayai ‘malamulo.’ Kuthumizira bzimwebzi, mabukhu maxanu yakuyambirira ya m’Bibliya (Ciyambo mpaka Bzakutonga) ni mabukhu yomwe kawiri-kawiri yambadziwika ninga Cakutonga. Nthawe zinango, fala limweri limbaphatisidwa basa pa kulewa Bzinembo bzense Bzacihebereu.

^ ndi. 3 Waroma 13:8 Wanthumwe lekani kukhala na mangawa na munthu ali-wense, koma mumbafunane pakuti omwe ambafuna munthu mwanzace wateweza cakutonga. 9 Thangwe bzakutonga bzalewa kuti, “Leka kucita upombo, Leka kupha munthu, Leka kuba, Leka kusirira kwa nsanje”, ndipombo cakutonga ciri-cense comwe ciripo, cigwatho cace ciri m’mafala yakuti: “Umbafune mwanzako ninga momwe umbabzifunira wekha.” 10 Lufoyi limbalimbisa lini munthu kucitira bzakuipa mwanzace, na tenepo cakutonga cimbakwanisidwa mu lufoyi.

^ ndi. 4 Mateu 22:36 Mpfunzisi, Kodi pa bzakutonga bzense, cakutonga cikulu n’ciponi?” 37 Jezu adam’tawira, kuti: “Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, na nzeru zako zense. 38 Cimweci ndico cakutonga cikululetu na cakutoma. 39 Caciwiri cakutengana na cimweci, n’cici: ‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’ 40 Bzakutonga bziwiribzi ndibzo bzimbatsogolera bzakutonga bzense na Apolofeta.”

^ ndi. 22 Kufuluka 22:22 Lekani kumbazunza mkazi mansiwa ayai nkhungwa. 23 Mukawazunza mpaka iwo kufika pakundilirira, inepano ndin’dzabva kulira kwawoko; 24 ndipo ukali bwangu bun’dzagaka, ndipo inepano ndin’dzakuphani na mphanga, ndipo akazi wanu an’dzakhala amansiwa, ndipo wana wanu an’dzakhala nkhungwa.

^ ndi. 63 CITHUNZI-THUNZI PA TSAMBA LAKUYAMBA: Mai munango Mjirayeri ankuceza na wana wace wacikazi pomwe ankukonza cakudya. Ndipo ku mbali inango, baba ankupfunzisa mwana wace wacimuna momwe angasamalirire mabira.

^ ndi. 67 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mai munango Mjirayeri ankuceza na wana wace wacikazi pomwe ankukonza cakudya. Ndipo ku mbali inango, baba ankupfunzisa mwana wace wacimuna momwe angasamalirire mabira

BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: EAkulu-akulu wa mu mzinda ankuthandiza mwalufoyi mkazi mansiwa omwe ali pabodzi na mwanace, tsono iye wacitiridwa bzinthu bzakusaya cirungamo na nyakugulisa malonda.