‘Wanthu wakuipa angabvesese lini cirungamo, tsono wale omwe ambalinga Yahova, ambabvesesa bzinthu bzense.’—MIMWANI 28:5.

NYIMBO: 126, 150

1-3. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu nsiku zakumalizira zino? (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

TINKUKHALA kuphampha kwa nsiku zakumalizira, ndipo timbawona wanthu azinji wakuipa. Iwo ‘ambaphukira ninga bzakumera.’ (Psalymo 92:7) Tenepo ifepano timbadabwa lini wanthu azinji akambanyoza bzinthu bzomwe Mulungu ambabziwona kukhala bzabwino. Paulo adauza Akristau kuti: ‘Khalani wana pa bzinthu bzakuipa’ koma ‘pa luso lanu lakubvesesa bzinthu khalani wacikulire.’ (1 Wakolinto 14:20) Kodi ifepano tingacite tani bzimwebzi?

2 Tingacite bzimwebzi mwakukumbukira mafala ya m’vesi lomwe linkutsogolera msolo uno. Iro limbati: ‘Wale omwe ambalinga Yahova, ambabvesesa bzinthu bzense.’ (Mimwani 28:5) Mafalaya, yankuthandauza kuti iwo ambabvesesa bzinthu bzense bzakufunikira kuti akondwese Yahova. Ndipo pa Mimwani 2:7, 9 pambalatizambo kuti Yahova ambapasa nzeru wale omwe ambacita bzinthu bzabwino. Nzeruzo zimbawathandiza ‘kubvesesa bzomwe mpsakulungama na njira yense yabwino.’

 3 Nowe, Danyeri na Djobi, akhana nzeru zakucokera kwa Mulungu. (Zakiyeri 14:14) Ndipo ndizo zomwe atumiki wa Mulungu nsiku zino anazombo. Tsono tani imwepombo? Kodi imwepo muna nzeru zakucokera kwa Mulungu? Kuti mukwanise ‘kubvesesa bzinthu bzense’ bzakufunikira kuti mukondwese Yahova, imwepo mun’funika kumudziwa bwino. Tenepo, mu nkhani ino, tin’pfunza (1) momwe Nowe, Danyeri na Djobi adafikira pakudziwa Mulungu, (2) momwe kudziwa Mulunguyo kudawathandizira na (3) momwe ifepano tingakhalire na cikhulupiro ninga comwe iwo akhanaco.

NOWE ADAFAMBA NA MULUNGU M’DZIKO LAKUIPA

4. Kodi Nowe adafika tani pakudziwa Yahova, ndipo bzimwebzi bzidamuthandiza tani?

Nowe adapfunza bza makhalidwe ya Mulungu mwa kuwona cirengedwe

4 Kodi Nowe adafika tani pakudziwa Yahova? Kucokera pa nthawe yomwe Adamu na Eva adayamba kukhala na wana, wanthu adapfunza bza Yahova mwa njira zitatu izi: Mwa kuwona cirengedwe, kucokera kwa atumiki winango wakukhulupirika wa Mulungu na kuwona bzakutewera bzabwino bzomwe akhakhala nabzo akambamubvera. (Zaiya 48:18) Mwa kuwona cirengedwe, Nowe adawona umboni bwakulatiza kuti Mulungu alipodi ndipo adapfunzambo bza makhalidwe yabwino yomwe Mulunguyo anayo. Mwa njira imweyi, Nowe adawona kuti Yahova ngwamphanvu, nakuti ndiye yekha Mulungu wacadidi. (Waroma 1:20) Bzimwebzi bzidacitisa kuti Nowe aleke kundokhulupira kuti Mulungu alipodi, koma kumukhulupirambo na mtima wace wense.

5. Kodi Nowe adadziwa tani bza cakulinga ca Mulungu pakulenga wanthu?

5 Bibliya limbalewa kuti ‘cikhulupiro cimbabwera pambuyo pa kubva bzinthu,’ bzomwe bzinkuthandauza kuti bzomwe timbabva kwa winango, bzingaticitise kukhala na cikhulupiro. (Waroma 10:17) Pinango Nowe adabva bza Yahova kucokera kwa adzinza wace. Lameki baba wace wa Nowe akhakhulupira Mulungu ndipo iye adabadwa pa nthawe yomwe Adamu akhana moyo. (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.) Yavu wace wa Nowe akhali Metusela, ndipo yavu wa Metuselayo akhali Jarede, omwe adadzafa patapita magole 366 pambuyo pa Nowe kubadwa. * (Onani mafala ya m’nyansi.) (Luka 3:36, 37) Pinango amuna awiriwa pabodzi na azikazawo adapfunzisambo Nowe bza cakulinga ca Yahova pakulenga wanthu, kuti iye akhafuna kuti wanthuwo abale wana, adzaze dziko la pansi, acimutumikira. Nowe adapfunzisidwambo kuti Adamu na Eva alibe kubvera Mulungu, ndipo iye adawona bzakutewera bzakuipa bza kusaya kubvera kwawoko. (Ciyambo 1:28; 3:16-19, 24) Nowe adakomedwa kwene-kwene na bzomwe adapfunzabzo ndipo bzimwebzi bzidamucitisa kufuna kutumikira Yahova.—Ciyambo 6:9.

6, 7. Kodi n’ciyani comwe cidalimbisa cikhulupiro ca Nowe?

6 Cidikhiro cimbalimbisa cikhulupiro. Dzina lakuti Nowe, limbathandauza ‘Mpumulo’ ayai ‘Mtsangalazo.’ Tenepo, ndokumbukirani momwe cikhulupiro ca Nowe cidalimbira pomwe iye adadziwa kuti thandauzo la dzina laceri limbaphatanidzambo cidikhiro. (Ciyambo 5:29) Pakulewa bza mwana wace Nowe, Lameki adati: ‘Uyu ndiye an’dzatibweresera mtsangalazo ku mabasa yathu yakuwawa, yomwe yadabwera kucokera ku thaka lakutembereredwa na Yahova.’ Tenepo, Nowe akhakhulupira kuti bzinthu bzingadadzakhala bwino kutsogolo. Ninga Abeli na Inoki,  Nowe akhakhulupirambo kuti kungadadzawoneka ‘mbeu’ yomwe ingadadzaphwanya msolo wa cinyoka.—Ciyambo 3:15.

7 Nowe akhabvesesa lini bza mafala yomwe Mulungu adalewa pa Ciyambo 3:15. Koma iye adawona kuti mafalayo yakhapereka cidikhiro cabwino pakulewa bza kutsogolo. Ndipo Inoki adapalizirambo bza cidikhiro cimweci kwa wanthu, mwa kuwauza kuti Yahova an’dzapfudza dziko lakuipali. (Juda 14, 15) Mwakusaya kupenukira, cikhulupiro na cidikhiro ca Nowe cidalimba kwene-kwene pomwe iye adabva mafala yomwe Inoki akhapalizira, ndipo mafalaya yan’dzakwanisika pa Armagedo.

Cikhulupiro cathu pabodzi na nzeru za Mulungu bzin’dzatikhotcerera ku mapumpso ya Sathani pabodzi na dziko laceri

8. Kodi kukhala na cidziwiso caico cakulewa bza Mulungu kudathandiza tani Nowe?

8 Kodi kukhala na cidziwiso caico cakulewa bza Mulungu kudathandiza tani Nowe? Pomwe Nowe adapfunza bza Yahova, adakhala na cikhulupiro pabodzi na nzeru zakucokera kwa iye. Bzimwebzi bzidamuthandiza kuleka kucita cinthu ciri-cense comwe cingadasunamisa Yahova. Mwa njira iponi? Nowe akhafuna kukhala xamwali wa Mulungu, tenepo, iye alibe kukhala pa uxamwali na wanthu omwe akhakhulupira lini Yahova ne kumufuna. Ndipo mwakusiyana na wanthuwo, Nowe alibe kupumpsika na madimonyo yomwe yakhadabwera pa dziko la pansi. Wanthu akhadabwa kwene-kwene na madimonyoyo thangwe yakhali yamphanvu, ndipo pinango iwo adafika pakufuna kuyanamata. (Ciyambo 6:1-4, 9) Nowe akhadziwa kuti Yahova akhafuna kuti wanthu abale wana, acidzaza dziko la pansi. (Ciyambo 1:27, 28) Tenepo, pomwe madimonyo yale yadalowola akazi na kubala wana, Nowe akhadziwa kuti kucita bzimwebzi kukhali kuphonyeka. Bzimwebzi n’cadidi, thangwe wanawo akhali akulu-akulu na wamphanvu kwene-kwene kuposa wana anzawo. Na kupita kwa nthawe, Yahova adauza Nowe kuti angadabweresa cigumula ca madzi kuti adzapfudze wanthu wense wakuipa. Nowe adakhulupira bzomwe Yahova adamuuzabzo, adamanga cingalawa, ndipo iye pabodzi na banja lace adapulumuka.—Wahebereu 11:7.

9, 10. Kodi tingakhale tani na cikhulupiro ninga ca Nowe?

9 Kodi tingakhale tani na cikhulupiro ninga ca Nowe? Kupfunza Fala la Mulungu, n’kwakufunika kwene-kwene kuti timbafune bzomwe tapfunzabzo, ticimbabziphatisira basa pa kucinja unthu bwathu na pakucita bzakusankhula bzabwino pa moyo wathu. (1 Pedru 1:13-15) Tikacita bzimwebzo, cikhulupiro cathu pabodzi na nzeru za Mulungu bzin’dzatikhotcerera ku mapumpso ya Sathani pabodzi na dziko laceri. (2 Wakolinto 2:11) Wanthu azinji m’dzikoli, ambafuna bzinthu bza ciwembo pabodzi na bzinthu bzakuipa ndipo ambandofuna kukwanirisa bzikhumbo bzawo bzakuipa. (1 Juwau 2:15, 16) Iwo alibe nabzo basa kuti tinkukhala kuphampha kwa dziko lakuipali. Tikasaya kukhala na cikhulupiro cakulimba, ifepano tingayambembo kukumbuka ninga iwo. Tsono lekani kuyebwa kuti pomwe Jezu adandendemeza nthawe yomwe tinkukhalayi na nsiku za Nowe, iye alibe kulewa bza ciwembo ayai makhalidwe yakuipa, koma adalewa bza ngozi ya kuleka kuikha bzinthu bzauzimu patsogolo.—Werengani Mateu 24:36-39. *

 10 Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi bzomwe ndimbacita pa moyo wangu, bzimbalatiza kuti ndimbadziwadi Yahova? Kodi cikhulupiro cangu cimbandithandiza kucita bzomwe mpsabwino pa maso pa Yahova na kupfunzisa winango bzomwe Mulungu an’funa kuti iwo acite?’ Mitawiro yanu pa mibvunzoyi, in’dzakuthandizani kuwona penu munkufambambo na Mulungu wacadidi ninga momwe Nowe adacitira ayai ne.

DANYERI ADAKHALA WAKUKHULUPIRIKA KWA YAHOVA KU BABULO

11. (a) Kodi Danyeri adafika tani pakudziwa bza Yahova? (b) Ndipo bzimwebzi bzinkutipfunzisa ciyani pakulewa bza abereki wace?

11 Kodi Danyeri adafika tani pakudziwa Yahova? Pinango abereki wace ni omwe adapfunzisa Danyeri kufuna Yahova pabodzi na Fala lace, ndipo iye adapitiriza kucita bzimwebzo kwa moyo wace wense. Ndipo napo pomwe akhadakalamba, iye akhapfunza Fala la Mulungu nthawe zense. (Danyeri 9:1, 2) Danyeri akhamudziwa bwino Yahova, ndipo iye akhadziwambo bzense bzomwe Yahovayo akhadacitira Ajirayeri. Tin’dziwa bzimwebzi kucokera mu mpembo wakucokera pansi pa mtima omwe Danyeri adaucita, wakugumanika pa Danyeri 9:3-19. Werengani mpemboyu ndipo bzibvunzeni kuti: ‘Kodi mpemboyu un’kundipfunzisa ciyani pakulewa bza Danyeri?’

12-14. (a) Kodi nzeru zakucokera kwa Mulungu zidathandiza tani Danyeri? (b) Kodi Yahova adasimba tani Danyeri thangwe ra kukhwimika na kukhulupirika kwace?

12 Kodi kudziwa Mulungu kudathandiza tani Danyeri? Pomwe Ajuda akhali ku Babulo ninga akapolo, bzikhanesa kwene-kwene kuti ambatumikire Mulungu. Mwa ciratizo, Yahova adauza Ajudawo kuti: ‘Funirani mtendere mzinda omwe inepano ndidakucitisani kukhala akapolo.’ (Jeremiya 29:7) Tsono iye adawauzambo kuti akhafunika kunamata iye yekha basi na mtima wawo wense. (Kufuluka 34:14) Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Danyeri kubvera malamulo mawiriya? Nzeru zakucokera kwa Mulungu zidathandiza Danyeri kuwona kuti akhafunika kubvera malamulo ya Mulungu cakuyamba kuposa ya wanthu. Ndipo patapita magole mazinji, Jezu adadzalewambo nfundo ibodzi-bodziyi.—Luka 20:25.

13 Ndokumbukirani momwe Danyeri adabvera, pomwe mambo adapereka lamulo lakuletsa munthu kupemba kwa mulungu ayai kwa munthu ali-wense, kupambula kwa mamboyo kwa nsiku 30. (Werengani Danyeri 6:7-10.) * Pinango iye angadabzikhululukira mwa kulewa kuti: ‘Pakuti ni nsiku 30 zokha basi, palibe mulandu.’ Tsono, Danyeri alibe kukumbuka tenepoyo ndipo alibe kubvuma kuti lamulolo likhale lakufunika kwene-kwene kuposa kunamata kwace Mulungu. Na mantha, pinango Danyeri angadambapemba mwakabisira, koma iye akhadziwa kuti wanthu azinji akhambamuwona pomwe iye akhambapemba nsiku zense. Tenepo iye adapitiriza kumbacita mipemboyo padeca kuti wanthuwo awone kuti iye alibe kusiya kutumikira Yahova, napo kuti kucita bzimwebzi kungadaikha moyo wace pangozi.

14 Yahova adasimba Danyeri thangwe ra kukhwimika na kukhulupirika kwace, ndipo pomwe iye akhafuna kuphedwa m’dindi mwa mphondolo, Yahova adamupulumusa mwakudabwisa. Bzimwebzi bzidacitisa kuti wanthu wa mu Utongi  bwa Amedi na Aperisi apfunze bza Yahova!—Danyeri 6:25-27.

15. Kodi tingakhale tani na cikhulupiro ninga ca Danyeri?

15 Kodi tingakhale tani na cikhulupiro ninga ca Danyeri? Kuti tikhale na cikhulupiro cakulimba, kundowerenga Bibliya n’kwakukwanira lini. Ifepano tin’funika kumbalibvesesa. (Mateu 13:23) Ndipo tin’funikambo kudziwa bzomwe Yahova ambakumbuka na momwe iye ambabvera pa nkhani zakusiyana-siyana. Tenepo, kuti bzimwebzi bzikwanisike, ifepano tin’funika kumbakumbukira bzomwe tawerengabzo. Tin’funikambo kumbapemba nthawe zense, maka-maka tikagumana na mabvuto. Tikacita bzimwebzo, tingakhale na cikhulupiro cense cakuti Yahova an’dzatipasa nzeru pabodzi na mphanvu zomwe tamukumbira mu mpembo.—Tiyago 1:5.

DJOBI ADAPHATISA BASA MITEMO YA MULUNGU PA MOYO WACE WENSE

16, 17. Kodi Djobi adafika tani pakudziwa Yahova?

16 Kodi Djobi adafika tani pakudziwa Yahova? Djobi akhali lini Mjirayeri, koma bzinkuwoneka kuti Abalahamu, Izaki na Djakobi akhali  adzinza wace wapatali, ndipo Yahova akhadapfunzisa amunawa pakulewa bza iye na bza cakulinga cace na wanthu. Muli mwense momwe bzidakhalira, Djobi adapfunza bzizinji pakulewa bza cadidi ca Mulungu. (Djobi 23:12) Iye adati kwa Yahova: ‘Ndikhandobva bza imwe.’ (Djobi 42:5) Ndipo Yahova adalewa kuti Djobi akhauza winango bza cadidi comwe iye akhadapfunzaco.—Djobi 42:7, 8.

Ninga Djobi, ifepano tingalimbise cikhulupiro cathu na kupfunza bza makhalidwe ya Yahova tikambawona cirengedwe (Onani ndime 17)

17 Djobi, adafikambo pakudziwa Yahova mwa kuwona cirengedwe. (Djobi 12:7-9, 13) Yahova pabodzi na Eliu, adaphatisa basa cirengedwe kuti athandize Djobi kuwona kuti wanthufe ndife ang’ono kwene-kwene tikandendemezeredwa na Mulungu. (Djobi 37:14; 38:1-4) Djobi adatokonyedwa kwene-kwene na mafala yomwe Yahova adamuuza, ndipo mwakubzicepswa adati kwa Mulungu: ‘Ndazindikira kuti imwepo mumbakwanisa kucita bzinthu bzense, ndipo palibe bzomwe imwepo mungatazire kucita.’ Ndipo adalewa pomwe kuti: ‘Ndinkukungula m’pfumbi na m’dotha.’—Djobi 42:2, 6.

18, 19. Kodi Djobi adalatiza tani kuti akhadziwadi Yahova?

18 Kodi kudziwa Mulungu kudathandiza tani Djobi? Djobi akhaidziwa bwino mitemo ya Mulungu. Iye akhadziwambo bwino Yahova, ndipo bzimwebzi bzidamuthandiza kucita bzinthu bzabwino. Mwa ciratizo, Djobi akhadziwa kuti angadalewa lini kuti ambafuna Mulungu, penu iye akhadekera lini mtima winango. (Djobi 6:14) Iye akhabziwona lini kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa winango, m’mbuto mwace, iye akhacitira bzinthu wanthu wense ninga abale wace, bziribe basa penu wanthuwo akhali wakudala ayai wakusauka. Djobi adati: ‘Kodi omwe adakonza ine m’mimba ndiye lini omwe adakonzambo iwo?’ (Djobi 31:13-22) Napo kuti Djobi akhali wakudala na wakulemekezeka, iye alibe kubzikuza ne kuwona winango ninga wakusaya kufunika kwa iye. Bzimwebzi mpsakusiyana kwene-kwene na bzomwe wanthu azinji ambacita akakhala wakudala na wakulemekezeka nsiku zino.

19 Djobi akhafuna lini kuti cinthu ciri-cense ayai bzinthu bzakuthupi bzikhale bzakufunika kwene-kwene kwa iye kuposa Yahova. Iye akhadziwa kuti bzimwebzi bzingadamucitisa kulamba ‘Mulungu wacadidi wakudzulu.’ (Werengani Djobi 31:24-28.) * Djobi akhawona malowozi kukhala cinthu cakupambulika pakati pa mwamuna na mkazi, ndipo iye adalumbira kuti angadanyang’anisa lini akazi na cakulinga cakuphonyeka. (Djobi 31:1) Bzimwebzi mpsakudabwisa kwene-kwene thangwe pa nthawe imweire, Yahova akhabvumiza amuna kukhala na akazi azinji. Tenepo Djobi angadafuna, angadakhala na akazi awiri. Koma pinango Djobi akhadziwa kuti pomwe Mulungu adalenga mwamuna wakuyamba iye adamupasa mkazi m’bodzi, ndipo Djobi adasankhula kukhalambo na mkazi m’bodzi. * (Onani mafala ya m’nyansi.) (Ciyambo 2:18, 24) Ndipo patapita magole pafupi-fupi 1.600, Jezu adadzabvekesambo nfundo imweyi mwakulewa kuti kugonana kumbafunika kucitika pakati pa mwamuna na mkazi wakulowolana okha.—Mateu 5:28; 19:4, 5.

20. Kodi kudziwa bwino Yahova pabodzi na mitemo yace kungatithandize tani kusankhula masenzeka pabodzi na axamwali wabwino?

20 Kodi tingakhale tani na cikhulupiro ninga ca Djobi? Ifepano tin’funika kumudziwa bwino Yahova, ticimbabvuma kutsogoleredwa na cidziwisoco pa bzense bzomwe tingacite. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti Yahova  ‘ambawenga ali-wense omwe ambafuna ciwembo,’ ndipo limbatiuzambo kuti ifepano tin’funika kumbatcenkha kubverana na wanthu omwe ambabisa makhalidwe yawo. (Werengani Psalymo 11:5; 26:4.) * Tenepo bzibvunzeni kuti: ‘Kodi mavesi mawiriya yankundipfunzisa ciyani pakulewa bza momwe Yahova ambaiwonera nkhaniyi? Kodi bzimwebzi bzinkutokonya tani bzinthu bzomwe ndimbabziwona kukhala bzakufunika kwene-kwene pa moyo wangu? Kodi bzimwebzi bzin’funika kumbanditokonya tani ndikambawona bzinthu pa internet, pakusankhula axamwali wangu na masenzeka?’ Mitawiro yanu pa mibvunzoyi, ingakuthandizeni kuwona penu mumbamudziwadi Yahova ayai ne. Ifepano tin’funa lini kutengeka na dziko lakuipali, tenepo, tin’funika kupfunzisa ‘mphanvu zathu zakuzindikira,’ bzomwe bzinkuthandauza kuti tin’funika kupfunza kumbasiyanisa cabwino na cakuipa.—Wahebereu 5:14; Wayefezo 5:15.

21. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize ‘kubvesesa bzinthu’ bzense bzomwe tin’funikira kuti tikondwese Yahova?

21 Nowe, Danyeri na Djobi adacita bzense bzomwe angadakwanisa kuti amudziwe bwino Yahova ndipo iye adawathandiza ‘kubvesesa bzinthu bzense,’ bzakufunikira kuti amukondwese. Ciratizo cawoci, cinkuwoneseratu padeca kuti kucita bzinthu mwakubverana na kufuna kwa Yahova kumbacitisa kuti bzinthu bzitifambire bwino pa moyo. (Psalymo 1:1-3) Tenepo, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi inepano ndimbamudziwadi Yahova ninga momwe Nowe, Danyeri na Djobi akhamudziwira?’ Kulewa cadidi, ifepano tingamudziwe bwino Yahova kuposa amuna wakukhulupirikawa, thangwe mwakusiyana na iwo, ifepano tina Bibliya lomwe limbatiuza bzizinji pakulewa bza iye. (Mimwani 4:18) Tenepo, mbapambulani nthawe yakulipfunza na kumbukira bzomwe mwawerengabzo ndipo mbakumbirani mzimu wakucena mu mpembo. Mukacita bzimwebzi, mun’dzapumpsidwa lini na dziko lakuipali, m’mbuto mwace, nzeru za Mulungu zin’dzakutsogolerani na kukuthandizani kukhala wakufendererana na Baba wanu wakudzulu.—Mimwani 2:4-7.

^ ndi. 5 Inoki, omwe akhali yavu wa Lameki baba wace wa Nowe, akhalimbo wakukhulupirika ndipo ‘adapitiriza kufamba na Mulungu wacadidi.’ Koma iye adafa magole 69 Nowe anati kubadwa.—Ciyambo 5:23, 24.

^ ndi. 9 Mateu 24:36 Kulewa bza nsiku imweyo na nthawe yace palibe omwe an’dziwa, ne wanjo wa kudzulu ne Mwana, koma Baba yekha. 37 Ninga momwe bzidacitikira mu nsiku za Nowe zire, ni momwe bzin’dzakhalira pa kukhala kwa Mwana wa munthu. 38 M’nsiku zomwe cigumula ca madzi cikhanati kucitika, wanthu akhadya, akhamwa; amuna akhalowola, akazi akhalowodwa, mpaka pa nsiku yomwe Nowe adapita m’cingalawa cire. 39 Wanthu alibe kucita ciri-cense pa bzomwe bzikhacitika, mpaka pomwe cigumula cidafika ciciwapsairiratu wensewo, tenepombo ni momwe bzin’dzacitikira pa kukhala kwa Mwana wa munthu.

^ ndi. 13 Danyeri 6:7 Atumiki wense wa mambo, akulu-akulu wa boma, asatarapa, ayeruzi wa mambo pabodzi na nduna zense, abverana kuti imwepo mambo mupereke lamulo lakuletsa munthu kupemba kwa mulungu ayai kwa munthu ali-wense kwa nsiku 30, kupambula kwa imwepo mwekha mambo. Ndipo ali-wense omwe an’bvera lini lamuloli, athusidwe m’dindi mwa mphondolo. 8 Tsapano imwepo mambo, khazikisani lamuloli ndipo mulitsimikizire kuti lamuloli lireke kucinjidwa, mwakubverana na malamulo ya Amediya na Aperisi, yomwe yambacinjidwa lini. 9 Tenepo, mambo Dariyo adanemba dzina lace pa tsamba la lamulolo. 10 Tsono pomwe Danyeri adadziwa kuti lamuloli latsimikiziridwa na mambo, iye adapita m’nyumba mwace, ndipo majanela ya m’cipinda cace ca padzulu yakunyang’anisa ku Jeruzalemu yakhali bwanzu. Iye adagodama m’mwemo, acimbapemba na kutumbiza Mulungu wace katatu-kense pa nsiku, ninga momwe akhacitira nthawe zense pomwe lamulolo likhanati kuperekedwa.

^ ndi. 19 Djobi 31:24 Penu ndimbathemba oro, ayai penu ndidauza oroyo kuti: ‘Ndimbathemba iwepo!’ 25 Penu ndikhakondwa thangwe ra kuwanda kwa cuma cangu pabodzi na bzinthu bzizinji bzomwe boko langu lidabzigumana; 26 Penu ndikhawona kubvunika kwa dzuwa, ayai penu ndikhawona mwezi ucimbafamba-famba; 27 Ndipo mtima wangu udayamba kutengeka mwakabisebise, mpaka pakamwa pangu padampsompsona boko langu, pakunamata bzinthu bzimwebzi; 28 Kumweko kungadakhala kuphonya komwe kungadathemera cirango ca ayeruzi, thangwe kungadakhala kumulamba Mulungu wacadidi wakudzulu.

^ ndi. 19 Nowe akhana mkazi m’bodzi, napo kuti wanthu adayamba kulowola akazi azinji patandopita magole mang’ono-ng’ono kucokera pomwe Adamu na Eva adapandukira Mulungu.—Ciyambo 4:19.

^ ndi. 20 Psalymo 11:5 Yahova ndiye ambapenda wanthu wakulungama na wakuipa, ndipo iye ambawenga kwene-kwene ali-wense omwe ambafuna ciwembo.

Psalymo 26:4 Ndimbakhala lini pabodzi na wanthu wacinyengo. Ndipo ndimbabverana lini na wanthu omwe ambabisa unthu bwawo.